Vertaal deze pagina naar:

DE TOTALE INSTORTING VAN HET NAZI REGIEM ONDER LEIDING VAN RUTTE EN DE FAKE KONING IS NABIJ!

23-06-2022

De afbeelding is een delegatie van het Bilderberg Hitler Kabinet van Nederland met hun hoge priester Klaus Schwab


Onze bron (Rob Brekel) deelt U het volgende mede:


We zien in de hele wereld hoe de politieke WEF misdaad Nazi sekte de bevolking aan het opofferen is, en het GENOCIDE plan van Bill Gates en het WEF aan het uitvoeren is.

De ware opdrachtgevers zijn de Centrale bankiers die hun instorting van het Fiat Geld systeem niet tegen kunnen houden, daarom passen ze een beleid van verbrande aarde toe.

Het boeren protest van 22 juni 2022 in Nederland laat duidelijk zien dat de grens bereikt is van een nog langere acceptatie van de Deep State Nazi regering.

Wat me echter verbaast is de medewerking van het Leger tegen eigen bevolking, dit zou niet moeten kunnen als het Leger een onderdeel was van de UPU onder leiding van Donald J Trump en de alliantie.

De bereidheid van de bevolking om tegen de bedrijfsregering in te gaan neemt met de dag toe.

Daar Nederland als Staat niet bestaat, wel als failliet bedrijf wat in het faillissement van Washington DC zit, kan een totale instorting van het Nazi Regiem onder Rutte en de Fake Koning niet lang meer op zich laten wachten.

Ik heb de lokale politie een bericht gestuurd of men zelf eens wil gaan denken, als Nederland niet bestaat zoals Maxima de Fake Koningin die bij de VN en het WEF betrokken is. Maxima vertelde in 2007 dat zij de Nederlander niet heeft gevonden.

Zie video ► https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=188s


VIDEO


Dit heeft een grote impact voor de hele wereld en de Globalisten, want als Nederland niet als Staat bestaat maar een onderdeel van Duitsland is, vanaf 18 mei 1940, dan zijn alle contracten en verdragen vanaf 1940 die in naam van een niet bestaand Nederland met de wereld overeen zijn gekomen niet juridische bindend.

Daar Rutte niet te vertrouwen is, hebben de Nederlanders die niet bestaan in een referendum het associatie verdrag met de Oekraïne verworpen, dit heeft Psychopaat Rutte er niet van weerhouden om dit document namens 'niet bestaand Nederland' te ondertekenen in Brussel.

Rutte stelt dat de Oorlog in de Oekraïne onze oorlog is, dit is een grote leugen want Rutte bedoelt met ons niet de inwoners maar de Cabal Elite. De hele wetgeving in Nederland is niet geldig, juist door het ontbreken van een legaal wetsysteem vanaf 13 mei 1940.

Alle rechters die mensen hebben veroordeeld hebben alleen in het belang van de Nazi Regering gehandeld en als een bedrijf de bevolking veroordeeld. Daar de politie de Nazi's in Den Haag steunt, en niet door hebben dat zij een misdaad plegen tegen de onderdrukte bevolking, heb ik gevraagd of men een vredesdocument met Duitsland kan aantonen, waarbij we als bezet gebied weer soeverein verklaard zijn na 5 mei 1945.

Zie een verklaring over SHAEF in Europa en in het bijzonder Duitsland waar Nederland een provincie van is, en onder de SHAEF wetgeving vallen.


DE MILITAIRE REGERING IS ACTIEF IN DUITSLAND


Dames en heren,

Ik schrijf u vandaag als Amerikaans staatsburger omdat ik van verschillende dames en heren heb gehoord dat u dit dringend nodig heeft.

Allereerst moet u de volgende feiten kennen, voor het geval dit niet het geval is vanwege een gebrek aan algemene kennis, zoals het lijkt:

President Barack Obama heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat Duitsland nog steeds bezet is en voorlopig zo zal blijven.

In 2010 diende de "federale regering" van de BRD een onderzoek in bij US-EUCOM met betrekking tot de geldigheid van de S.H.A.E.F.-wetten, die waren opgesteld door admiraal James G. Stavridis in zijn toenmalige functie als hoofd van het US European Command (EUCOM) en commandant -opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, "Supreme Allied Commander Europe" (NATO SACEUR), werd beantwoord. In dit antwoord formuleerde hij duidelijk wat de geldigheid van de SHAEF-wetten betekent voor de BRD.


Hier is een fragment:


DE OPRICHTING VAN DE BRD WAS NIET DE OPRICHTING VAN EEN STAAT


De oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland was niet de oprichting van een staat, maar de oprichting van een middel van zelfbestuur volgens de bezettingswet voor de drie bezette zones van de westerse geallieerden (let op: volgens art. 43 Haags Verdrag tot Landoorlogvoering van 1907, RGBl. v. 1910 p. 147).

Haags Verdrag inzake oorlogvoering te land

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is Duitsland niet langer een soevereine staat, maar een door de geallieerden bezet gebied. Met ingang van 12 september 1944 werd het geconfisqueerd door de belangrijkste zegevierende macht, de VS (SHAEF-wet nr. 52, artikel 1 1).

De Bondsrepubliek Duitsland is en is nooit een staat geweest, noch de jure, noch de facto en nooit erkend onder internationaal recht!

De Bondsrepubliek Duitsland is een bewindvoerder zonder bevoegdheden, sinds 18 juli 1990 (let op: sinds de sluiting van de 2+4-verdragen) een financieel bewindvoerder GmbH namens de geallieerde zegevierende mogendheden.

Alle wetten van de militaire regering hebben onbeperkte, volledige rechtskracht tot het sluiten van een vredesverdrag met Duitsland als geheel, binnen zijn grenzen van 31 december 1937, d.w.z. tot op de dag van vandaag.

GELD INZAMELEN IS ILLEGAAL


NIEMAND HEEFT EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OM GELD OF KOSTEN TE BLIJVEN BETALEN!


Bovendien schendt de Bondsrepubliek Duitsland, als een particuliere financiële administrateur GmbH, de geldende bevelen en rechten van de GEALLIEERDE KRACHTEN uit 1947, die nog steeds gelden, en maakt zichzelf dus medeplichtig aan frauduleuze manipulaties.

NIEMAND MAG IN DE BRD WERKEN ALS RECHTER, AANKEUR, NOTARIS OF ADVOCAAT ZONDER TOESTEMMING VAN DE AMERIKAANSE MILITAIRE REGERING!

De goedkeuring van een dergelijke activiteit moet vooraf, dus voor aanvang van de activiteit, per individueel geval schriftelijk worden verkregen.

AANGEZIEN DE BESTELLINGEN VAN DE MILITAIRE REGERING ECHTER NIET FYSIEKE PERSONEN ZIJN VOOR ELKE INDIVIDUELE GEVAL, ZIJN ALLE LEGALISTEN DIE BIJ ELKE FEDERALE DUITSE RECHTER BETROKKEN ZIJN SLECHTS EEN PRIVATE AANSPRAKELIJKHEID EN PRIVATE HANDELENDE PERSONEN ZONDER ENIGE WETTELIJKE BASIS, ZOALS STAAT.

Rechters kunnen dan ook geen vonnissen en beschikkingen ondertekenen in hun positie als particulier. Om deze reden zijn kopieën van het origineel niet gewaarmerkt.

BEWIJS: Volgens wet nr. 53 van de militaire regering heeft de voormalige deviezenverkoper van de DDR, Dr. Alexander Schalk Golodkowski, 1996 (let op: 6 jaar na de 2+4 onderhandelingen, die de BRD zogenaamd volledige soevereiniteit brachten!). Dit bewijst dat de militaire regeringswetten van de bezetting, inclusief de SMAD-orders en SHAEF-wetten, volledig worden toegepast door de VS."


ZELFS POLITICI BEVESTIGDEN HET


Op 17 juli 1990, tijdens de 2+4-onderhandelingen in Parijs, deelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken "James Baker" de minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland "Hans Dietrich Genscher" mee dat, naast de intrekking van de "Grondwet van de DDR", artikel 23 van de "Basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland" op 18 juli 1990 om middernacht. Na dit tijdstip had geen enkele Bondsdag het recht om constitutionele of internationaalrechtelijke acties uit te voeren.

Met het resulterende verlies van territoriale reikwijdte verloor de "Basiswet VOOR de Bondsrepubliek Duitsland" met ingang van 18 juli 1990 haar geldigheid als geheel (daarom was het alleen mogelijk om de onwetende Duitsers te verbieden de Basiswetten bij demonstraties). Zie Federal Law Gazette 1990, deel II, pagina 885, 890 van 23 september 1990.

Bron ► https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f/


Het wordt tijd dat het Leger de GENOCIDE plegers gaat arresteren!Er komen breuklijnen in hun uitvoer plannen, want in Oostenrijk zijn artsen nu aansprakelijk voor de vaccinatieschade, waar per geval de arts een boete moet betalen van € 14.000,-.

Bron ► https://www.wochenblick.at/corona/haftungshammer-gesundheitsminister-bestaetigt-aerzte-bei-impfschaeden-verantwortlich/

Het bovenstaande verhaal had ik ook aan alle presidenten van de Rechtbanken gestuurd.

Dat er geen rechtspraak geldig is en dit een misdaad tegen de bevolking is.

Een van de wetten in het systeem zegt, https://maxius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel162

Tweede Boek. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoek

Vierde afdeeling. Aangiften en klachten

Artikel 162

1.

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.

Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.

Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.

De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.Eén van de presidenten van de Rechtbank heeft me een antwoord gestuurd schrijft Rob Brekel. Hij bevestigt mijn brief van 185 pagina te hebben ontvangen met alle bewijzen, ook van de GENOCIDE.


Letterlijk schrijft hij:


Geachte Heer Brekel.

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief.

Ik heb hiervan kennis genomen en constateer dat ik niets voor u kan betekenen.

Uw brief wordt daarom gearchiveerd. Dat betekent dat er niet verder over gecommuniceerd wordt en dus verdere correspondentie hierover niet meer beantwoord zal worden.

Houd U daar dus alstublieft rekening mee.

Met Vriendelijke groet.

Mr R.C.C van Leest

President rechtbank te Arnhem

ZIE AFBEELDING BRIEF


We zien dus dat de wetten die men zou moeten naleven een willekeur is en niet voor de systeem misdadigers gelden. Hierbij heeft deze President van de Rechtbank regio Arnhem opzettelijk zijn eigen onzin wetten niet opgevolgd zoals het in hun wetgeving staat.

De realiteit is dat geen enkele wet geldig is vanaf 13 mei 1940 toen de Koninklijke familie het land ontvlucht is met haar laffe verraderlijk Kabinet. Als Shell geen gratis brandstof aan Hitler had geschonken zou de tweede wereldoorlog nooit zulk een slachting onder de wereld bevolking hebben kunnen veroorzaken.


Ik sta open om een verklaring te ontvangen om het tegendeel van mijn verhaal te horen en met aantoonbare bewijzen dat ik me vergis en mijn beweringen niet correct zijn.

Wat betekent dit, iedereen die voor een Rechter van het Bedrijf Nederland moet verschijnen, waarvan de rechtspraak ook een onderliggend bedrijf van Nederland NV is, kan alleen legaal rechtspreken als deze aan de wetten van SHAEF voldoen en een licentie per geval moeten aanvragen.

Dit is duidelijk niet het geval, we hebben dus te maken met:

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_crime

Iedere poging om iemand te berechten is een strafdaad door onbevoegden.

Daarom is het zaak dit duidelijk testellen voor dat een rechtszitting beging als je gedwongen wordt om aan deze schijnvertoning mee te doen.

Vraag het bedrijf ID, en een paspoort van deze rechter. (Als de rechter de Bedrijfspas laat zien erkend hij lid te zijn van een bedrijf, en deze is niet bevoegd recht te spreken).

Ook op zijn Paspoort zal staan:

EUROPESE UNIE

(Daar hebben we nooit voor gekozen maar deze is door de Nazi's opgericht).

KONINKRIJK der NEDERLANDEN

(Het Koninkrijk is vervallen per 13 mei 1940, net zoals de Staat der Nederlanden, met de daarbij behorende Grondwet).

Dan heeft het 'Niet bestaande Nederland' nooit de rechten van de Mens erkend, want we hebben immers geen legale staat, dit betekent dat de Rechtspersoon als een bedrijf, de entiteit van de mens heeft gestolen en de Mens is gegijzeld in dit bedrog.


Kort samengevat:


De Mens kan geen misdaad plegen omdat hij dood is verklaard en niet erkend wordt voor de bedrijfsrechtspraak.

Wel handelen ze met onze geboorteakten op Wall Street, dus laat de Beurs crash maar komen, de ECB en de FED zijn niet meer bij machte om nog te kunnen acteren, nu de QFS het geldsysteem heeft overgenomen.

Dus lieve mensen haal je geld van de bank en wacht de komende weken rustig af wat er gaat komen.

Het domino effect zal over de hele wereld te merken zijn.

Een Corrupte regering zonder GELD kan niet langer acteren.


GAME OVER!

Daarom maak ik aanspraak op de rechtspraak via SHAEF, als men deze niet wil hanteren zal dit gevolgen hebben voor alle betrokkenen die proberen de geest terug in de fles te stoppen.

Door: Rob Brekel