Vertaal deze pagina naar:

ELITE NETWERK BLOOTGELEGD LIJST MET MYSTERIEUZE COMITE VAN DRIEHONDERD (300)

23-09-2023

Elite-netwerk blootgelegd: ken je vijand – Lijst met mysterieuze 'Comité van 300'.

Met de 21 doelstellingen van de illuminati (Agenda 21) en het Comité van 300 in beeld gebracht.

'Comité van 300'

In de schimmige wereld van de wereldmacht bestaat er een clandestiene organisatie die bekend staat als het 'Comité van 300'. Deze raadselachtige groep, bestaande uit invloedrijke individuen uit verschillende invloedssferen, heeft een enorme invloed op het lot van naties. 

Vandaag beginnen we aan een gewaagde reis om de verborgen waarheid achter deze geheimzinnige kliek en de impact ervan op onze wereld bloot te leggen.

In Roemenië nam in 1989 de volksrevolutie de media-uitzendingen over en verbrandde hun propagandaboeken op straat. Wanneer regeringen schurkenstaten worden, hebben we de plicht om op te staan. Er zijn meer mensen vermoord door regeringen dan wie dan ook. 

De regering is de echte bedreiging!

De wereld zoals wij die kennen is niet wat hij lijkt!

Achter de façade van democratie en bestuur schuilt een netwerk van individuen die onvoorstelbare macht uitoefenen. Het "Comité van 300" bevindt zich in het epicentrum van dit web van controle, manipuleert regeringen en economieën en geeft vorm aan het lot van de mensheid zelf.

De volledige lijst van leden van het "Comité van 300" is een exposé dat de namen en gezichten blootlegt van degenen die betrokken zijn bij deze mondiale samenzwering. Hoewel het bestaan van een dergelijke organisatie voor sommigen misschien ondoorgrondelijk lijkt, kan het door ons gepresenteerde bewijsmateriaal niet worden genegeerd.


Zet je schrap voor een schokkende onthulling van namen die veel te lang verborgen zijn gebleven in het volle zicht. Onder de prominente leden van dit elitenetwerk bevinden zich invloedrijke figuren uit de politiek, de financiële wereld en de industrie. 

Deze machtsspelers hebben zorgvuldig een complex spel georkestreerd om hun controle over naties en hun burgers te verzekeren. Namen als politici X en Y, bekend om hun marionetachtige manoeuvres, en miljardairmagnaat Z, die controle uitoefent over het economisch beleid, vallen prominent op deze lijst op.

Het "Comité van 300" opereert door aan de touwtjes van regeringen over de hele wereld te trekken. Van het orkestreren van oorlogen voor hun eigen voordeel tot het vormgeven van economisch beleid dat hun belangen behartigt, deze kliek laat geen middel onberoerd in haar zoektocht naar mondiale overheersing. Ze manipuleren de media en zorgen ervoor dat alleen hun versie van de waarheid de massa bereikt, terwijl afwijkende stemmen het zwijgen worden opgelegd of in diskrediet worden gebracht.

De agenda van het "Comité van 300"

In de kern van het "Comité van 300" ligt een verborgen agenda, gedreven door hebzucht, macht en een verlangen naar controle. Dit netwerk is vastbesloten een Nieuwe Wereldorde te creëren, waarin individuele vrijheden slechts illusies zijn en burgers worden gereduceerd tot gehoorzame pionnen. 

Ze spannen samen om de macht te centraliseren in de handen van een select groepje, waardoor de nationale soevereiniteit wordt uitgeroeid en de massa onder hun tirannieke heerschappij wordt geknecht.

Het "Comité van 300" zet een breed scala aan instrumenten in om ervoor te zorgen dat zijn greep op de macht onbetwist blijft. Andersdenkenden worden bestempeld als complottheoretici of extremisten, waardoor hun beweringen feitelijk in diskrediet worden gebracht. 

AI-detectietools en -algoritmen worden ingezet om alternatieve gezichtspunten te onderdrukken en ervoor te zorgen dat de waarheid verborgen blijft onder lagen van propaganda en desinformatie.

Hoewel het "Comité van 300" onoverwinnelijk lijkt, is er hoop!

Terwijl individuen zich bewust worden van de sinistere aard van deze mondiale samenzwering, begint het verzet te groeien. Waarheidszoekers, activisten en klokkenluiders stappen naar voren om de geheimen van dit elitenetwerk bloot te leggen. Ze riskeren hun leven, carrière en reputatie om de waarheid te onthullen en de macht aan het volk te herstellen.

Het "Comité van 300" vertegenwoordigt een formidabele kracht die de wereld waarin we vandaag leven heeft gevormd. Van politiek tot financiën: hun invloed kent geen grenzen. 

Door een licht te laten schijnen op hun geheime operaties, zetten we de eerste stap op weg naar het terugwinnen van onze vrijheid. Het is aan ieder van ons om hun controle te weerstaan, de waarheid te zoeken en een toekomst op te bouwen die vrij is van de klauwen van deze verraderlijke kliek.


De strijd om de Waarheid en onze bevrijding begint hier en nu!

21 Doelstellingen (Agenda 21) van de Illuminati en het Comité van 300:

1. Het vestigen van een Eén Wereldregering/Nieuwe Wereldorde met een verenigd kerkelijk en monetair systeem onder hun leiding. De Eén Wereldregering begon haar kerk op te richten in de jaren twintig en dertig, omdat ze zich realiseerden dat de behoefte aan een religieus geloof dat inherent is aan de mensheid een uitlaatklep moest hebben en daarom richtten ze een 'kerkelijk' lichaam op om dat te kanaliseren. geloof in de richting die zij wilden.

2. Het tot stand brengen van de totale vernietiging van alle nationale identiteit en nationale trots, wat een primaire overweging was als het concept van een Eén Wereldregering wilde werken.

3. Het bewerkstelligen en bewerkstelligen van de vernietiging van religie, en meer in het bijzonder van de christelijke religie, met als enige uitzondering hun eigen creatie, zoals hierboven vermeld.

4. Om het vermogen tot stand te brengen om ieder persoon te controleren door middel van mind control en wat Zbignew Brzezinski techonotronica noemde, die mensachtige robots zouden creëren en een systeem van terreur waardoor de Rode Terreur van Felix Dzerzinhski eruit zou zien als spelende kinderen.

5. Om een einde te maken aan alle industrialisatie en om een einde te maken aan de productie van nucleair opgewekte elektrische energie in wat zij "de postindustriële samenleving zonder groei" noemen. Uitgezonderd zijn de computer- en dienstensectoren. De Amerikaanse industrieën die overblijven, zullen worden geëxporteerd naar landen als Mexico, waar overvloedige slavenarbeid beschikbaar is. Zoals we in 1993 zagen, is dit een feit geworden door het aannemen van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, bekend als NAFTA. Werklozen in de VS zullen, in de nasleep van de industriële vernietiging, óf opium-heroïne- en/of cocaïneverslaafden worden, óf statistieken worden in de eliminatie van het 'overbevolkingsproces' dat we tegenwoordig kennen als 'Global 2000'.
'Misdaad van de eeuw': Big Pharma wil niet dat u op de hoogte bent van alternatieven!

6. Het aanmoedigen en uiteindelijk legaliseren van het gebruik van drugs en van pornografie een 'kunstvorm' maken, die breed geaccepteerd zal worden en uiteindelijk heel gewoon zal worden.

7. Het teweegbrengen van de ontvolking van grote steden, zoals blijkt uit de proefperiode die het regime van Pol Pot in Cambodja heeft uitgevoerd. Het is interessant om op te merken dat de genocidale plannen van Pol Pot in de VS werden opgesteld door een van de onderzoeksstichtingen van de Club van Rome, en onder toezicht stonden van Thomas Enders, een hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is ook interessant dat de commissie momenteel probeert de slagers van Pol Pot in Cambodja te herstellen.

8. Het onderdrukken van alle wetenschappelijke ontwikkelingen, behalve die welke door de Illuminati als nuttig worden beschouwd. Vooral kernenergie voor vreedzame doeleinden is een doelwit. Bijzonder gehaat zijn de fusie-experimenten die momenteel worden geminacht en belachelijk gemaakt door de Illuminati en haar jakhalzen van de pers. De ontwikkeling van de fusiefakkel zou de opvatting van de Illuminati over 'beperkte natuurlijke hulpbronnen' regelrecht uit het raam blazen. Als een fusietoorts op de juiste manier wordt gebruikt, kunnen onbeperkte en tot nu toe onaangeboorde natuurlijke hulpbronnen worden gecreëerd, zelfs uit de meest gewone stoffen. Het gebruik van fusiefakkels is legio en zou de mensheid ten goede komen op een manier die tot nu toe nog niet eens door het publiek wordt begrepen.

9. Veroorzaken. door middel van A) beperkte oorlogen in de geavanceerde landen,
B) door hongersnood en ziekten in de derdewereldlanden, de dood van drie miljard mensen tegen het jaar 2050, mensen die zij "nutteloze eters" noemen. Het Comité van 300 (Illuminati) gaf Cyrus Vance de opdracht om een artikel te schrijven over dit onderwerp, over hoe een dergelijke genocide tot stand kan worden gebracht. Het artikel werd geproduceerd onder de titel "Global 2000 Report" en werd aanvaard en goedgekeurd voor actie door voormalig president James Earl Carter en Edwin Muskie, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, voor en namens de Amerikaanse regering. Volgens de voorwaarden van het Global 2000 Report moet de bevolking van de VS tegen het jaar 2050 met 100 miljoen zijn verminderd.

10. Het verzwakken van de morele kracht van de natie en het demoraliseren van de arbeiders in de arbeidersklasse door het creëren van massawerkloosheid. Terwijl de werkgelegenheid slinkt als gevolg van het post-industriële nulgroeibeleid van de Club van Rome, voorziet het rapport dat gedemoraliseerde en ontmoedigde werknemers hun toevlucht nemen tot alcohol en drugs. De jeugd van het land zal door middel van rockmuziek en drugs worden aangemoedigd om in opstand te komen tegen de status quo, waardoor de gezinseenheid wordt ondermijnd en uiteindelijk vernietigd. In dit verband heeft de commissie het Tavistock Institute de opdracht gegeven een blauwdruk op te stellen over de manier waarop dit kan worden bereikt. Tavistock gaf Stanford Research opdracht om het werk uit te voeren onder leiding van professor Willis Harmon. Dit werk werd later bekend als de "Aquarian Conspiracy".

11. Om mensen overal ter wereld ervan te weerhouden over hun eigen lot te beslissen door middel van de ene gecreëerde crisis na de andere, en dergelijke crises vervolgens te 'beheersen'. Dit zal de bevolking verwarren en demoraliseren in die mate dat zij, geconfronteerd met te veel keuzes, apathie op grote schaal tot gevolg zal hebben. In het geval van de VS bestaat er al een agentschap voor crisisbeheersing. Het heet het Federal Emergency Management Agency (FEMA)

12. Het introduceren van nieuwe sekten en het blijven stimuleren van de reeds functionerende sekten, waaronder rockmuziekgangsters zoals de Rolling Stones (een gangstergroep die zeer geliefd is bij de Europese zwarte adel), en alle door Tavistock gecreëerde rockgroepen die begonnen met de Beatles.

13. Doorgaan met het opbouwen van de cultus van het christelijk fundamentalisme, begonnen door Darby, de dienaar van de Britse Oost-Indische Compagnie, en die zal worden misbruikt om de zionistische staat Israël te versterken door zich met de Joden te identificeren via de mythe van "Gods uitverkoren volk", en door het doneren van zeer substantiële geldbedragen aan wat zij ten onrechte geloven dat het een religieuze zaak is ter bevordering van het christendom.

14. Het aandringen op de verspreiding van religieuze sekten zoals de Moslimbroederschap, het moslimfundamentalisme en de Sikhs, en het uitvoeren van mindcontrol-experimenten van het type Jim Jones en 'Son of Sam'. Het is vermeldenswaard dat wijlen Khomeini een creatie was van de British Military Intelligence Div. 6, MI6. Dit gedetailleerde werk schetste het stapsgewijze proces dat de Amerikaanse regering implementeerde om Khomeini aan de macht te krijgen.

15. Het exporteren van "religieuze bevrijdings"-ideeën over de hele wereld om zo alle bestaande religies te ondermijnen, maar vooral de christelijke religie. Dit begon met de "Jezuïetenbevrijdingstheologie", die een einde maakte aan de heerschappij van de Somoza-familie in Nicaragua, en die vandaag de dag El Salvador vernietigt, dat nu 25 jaar in een "burgeroorlog" verkeert. Ook Costa Rica en Honduras zijn verwikkeld in revolutionaire activiteiten, op initiatief van de jezuïeten. Een zeer actieve entiteit die zich bezighoudt met de zogenaamde bevrijdingstheologie is de communistisch georiënteerde Mary Knoll Mission. Dit verklaart de uitgebreide media-aandacht voor de moord op vier van Mary Knolls zogenaamde nonnen in El Salvador een paar jaar geleden. De vier nonnen waren communistische subversieve agenten en hun activiteiten werden uitgebreid gedocumenteerd door de regering van El Salvador. De Amerikaanse pers en de nieuwe media weigerden enige ruimte of aandacht te geven aan de massa aan documentatie die in het bezit was van de Salvadoraanse regering, die bewees wat de nonnen van de Mary Knoll Mission in het land deden. Mary Knoll is in veel landen in dienst en speelde een leidende rol bij het brengen van het communisme naar Rhodesië, Moçambique, Angola en Zuid-Afrika.

16. Een totale ineenstorting van de economieën van de wereld veroorzaken en een totale politieke chaos veroorzaken.

17. De controle over al het buitenlandse en binnenlandse beleid van de VS overnemen.

18. De grootst mogelijke steun verlenen aan supranationale instellingen zoals de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Bank of International Settlements, het Wereldgerechtshof en, voor zover mogelijk, lokale instellingen minder effectief maken, door ze geleidelijk te faseren naar buiten brengen of onder de mantel van de VN brengen.

19. Om alle regeringen binnen te dringen en te ondermijnen, en van binnenuit te werken aan het vernietigen van de soevereine integriteit van de naties die door hen vertegenwoordigd worden.

20. Het organiseren van een wereldwijd terroristisch apparaat [Al-queda, ISIS, ISIL, enz.] en het onderhandelen met terroristen wanneer terroristische activiteiten plaatsvinden. Men zal zich herinneren dat het Bettino Craxi was die de Italiaanse en Amerikaanse regeringen ervan overtuigde om te onderhandelen met de ontvoerders van premier Moro en generaal Dozier door de Rode Brigades. Even terzijde: Dozier kreeg strikte orders om niet te praten over wat er met hem was gebeurd. Mocht hij ooit dat stilzwijgen doorbreken, dan zal hij ongetwijfeld "een afschuwelijk voorbeeld van" worden, op de manier waarop Henry Kissinger omging met Aldo Moro, Ali Bhutto en generaal Zia ul Haq.

21. De controle over het onderwijs in Amerika overnemen met de bedoeling en het doel het volkomen en volledig te vernietigen. Tegen 1993 wordt het volledige effect van dit beleid duidelijk, en het zal zelfs nog destructiever zijn als basis- en middelbare scholen "Outcome Based Education" (OBE) gaan onderwijzen.

Onthulling van het meest sinistere netwerk van onze wereld!

De meest volledige lijst van leden van het "Comité van 300" staat hieronder opgesomd.

(NB. Het kan zijn dat er intussen wijzigingen zijn geweest of namen ontbreken).

Meld het ons dan aub: redactie@de-nieuwe-media.nl


Abdullah II, koning van Jordanië - Belangrijke keizerlijke marionet in het Midden-Oosten, Brits opgeleide, Amerikaanse vrouw.

Roman Abramovich – Russische oligarch, nettowaarde van $ 12 miljard, grote Britse banden
Josef Ackermann – Zwitserse bankier en CEO Deutsche Bank.

Edward Adeane - Britse trustee, afgestudeerd aan Eton, privésecretaris van Prince of Wales.

Marcus Agius – Brits-Maltese financier, groepsvoorzitter Barclay's Bank, zit in het bestuur van de BBC, getrouwd met de dochter van Edmund de Rothschild.

Martti Ahtisaari – ex-president van Finland, Nobelprijs voor de vrede 2008, betrokken bij VN-optreden in Kosovo.

Daniel Akerson – CEO General Motors, voormalig CEO van MCI, General Instrument, Nextel, trad in 2003 in dienst bij de Carlyle-groep.

Albert II Koning van België - Koning van België, dezelfde dynastie als Windsor (Saksen-Coburg-Gotha)
Alexander kroonprins van Joegoslavië - erfgenaam van de koning van Joegoslavië.

Giuliano Amato – ex-premier van Italië, vice-president van de conventie die de EU-grondwet heeft opgesteld.

Carl A. Anderson – 13e "Opperste Ridder van de Ridders van Columbus", zit in de raad van de Vaticaanse Bank.

Giulio Andreotti – ex-premier van Italië, voor de rechtbank beschuldigd van maffiabanden en moord.

Andrew Duke of York - 2e zoon van Elizabeth II, 4e in lijn voor de troon van 16 landen, verbonden met pedofiel Jeffrey Epstein.

Anne Princess Royal – dochter van Elizabeth II.

Nick Anstee - 682e "burgemeester van de City of London" verbonden met het boekhoudschandaal van Arthur Andersen, directeur van het internationale advocatenkantoor SJ Berwin.

Timothy Garton Ash – Britse historicus, professor aan Oxford, Europese CFR, winnaar van de "George Orwell Prize".

William Waldorf Astor - 4e burggraaf Astor, erfgenaam van de Astor-dynastie, afgestudeerd aan Eton, zit in het House of Lords.

Pyotr Aven - Russische oligarch met nauwe Britse banden.

Jan Peter Balkenende – ex-premier van Nederland, marionet van koningin Beatrix, hoofd van de Bilderbergs en neef van Elizabeth II.

Steve Ballmer – CEO van Microsoft, nettowaarde $15,7 miljard, #5 op de lijst van 'Rijkste Joden ter wereld' van Jerusalem Post.

Ed Balls - Britse politicus, Fabian Society.

Jose Manuel Barroso – Voorzitter van de Europese Commissie, ex-premier van Portugal, voormalig maoïst.

Beatrix Koningin der Nederlanden – Koningin der Nederlanden, hoofd van de Bilderberg Groep, Club van Rome.

Marek Belka – ex-premier van Polen, voormalig IMF, voormalig hoofd van de Nationale Bank van Polen.

Fred Bergsten - Amerikaanse econoom, auteur en politiek adviseur, en lid van globalistische denktanks, voormalig ministerie van Financiën van de VS.

Silvio Berlusconi – ex-premier van Italië, nettowaarde van $ 5,9 miljard, door rechtbanken beschuldigd van samenzwering door de maffia, valse boekhouding, fraude, corruptie en omkoping.

Ben Bernanke – Voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve.

Nils Bernstein – Deense Nationale Bank.

Donald Berwick - hoofd van US Medicare, Medicaid, verbonden aan Obamacare, professor aan de Harvard Medical School, verschillende Britse titels.

Carl Bildt – voormalig premier van Zweden, betrokken bij de Balkan, globalistische aanstichter van de Club van Madrid.

Sir Winfried Bischoff - voorzitter van Lloyds Banking Group, ex-CEO van Citigroup.

Tony Blair – voormalige Britse premier, verbonden aan de illegale invasie van Irak en Afghanistan, beschuldigd van oorlogsmisdaden.

Lloyd Blankfein – CEO Goldman-Sachs, verbonden aan Rockefeller.

Leonard Blavatnik - Russische oligarch woonachtig in Londen, nettowaarde $ 10,1 miljard, eigenaar van Access Industries, verbonden aan Harvard en de Universiteit van Tel Aviv.

Michael Bloomberg - Burgemeester van New York City, nettowaarde $ 22 miljard, eigenaar van Bloomberg Media.

Frits Bolkestein – Nederlandse politicus betrokken bij EU-richtlijnen en globalistische initiatieven.

Hassanal Bolkiah - Sultan van Brunei, nettowaarde $ 20 miljard, Brits hoger onderwijs, verbonden aan Royal Dutch Shell, ere-admiraal van de Royal Navy van het VK.

Michael C Bonello – Gouverneur van de Centrale Bank van Malta.

Emma Bonino – EU-minister, voormalig EU-parlement.

David L. Boren - Amerikaans presidentieel adviseur, ex-gouverneur van Oklahoma, ex-Amerikaanse Senaat, ex-voorzitter van de inlichtingencommissie in de Senaat.

Borwin Hertog van Mecklenburg - Hertog van Mecklenburg.

Charles Bronfman - Eigenaar van Seagram-likeur, nettowaarde $ 2 miljard, Canadese jood, oprichter van een zionistische liefdadigheidsinstelling.

Edgar Bronfman Jr. - ex-CEO van Warner Music Group, lid van de Bronfman-dynastie
John Bruton – ex-premier van Ierland.

Zbigniew Brzezinski – hoofd van de Trilaterale Commissie, voormalig presidentieel adviseur van de VS, betrokken bij globalistische denktanks en propaganda, verbonden met 911, verbonden met Bin Laden, verbonden met de illegale oorlog in Afghanistan, ex-Harvard, lid van CFR, voormalig hoofd van Amnesty International.

Robin Budenberg – hoofd van het Britse overheidsorgaan dat toezicht hield op de reddingsoperaties.

Warren Buffett – Eigenaar van Berkshire Hathaway, nettowaarde $44 miljard, winst uit Amerikaanse verarming, verbonden met de ramp in de Golf van Mexico als eigenaar van Nalco die Corexit vervaardigde, een gif dat nog steeds in de Golf wordt gedumpt en verbonden is met 911.

George HW Bush – ex-president van de VS, ex-vice-president van de VS, vader verbonden met de nazi's, het internationale bankwezen, de grote olie- en drugshandel, ex-CIA, verbonden met de moorden op JFK en RFK, verbonden met 911 en beide oorlogen in Irak, hoofd van een internationale familie van terroristische misdaden, bekend met skull and bones en 33e graad vrijmetselaar.

David Cameron – premier van Groot-Brittannië, afgestudeerd aan Eton en Oxford, marionet van Elizabeth II, verbonden met Rothschilds.

Camilla Hertogin van Cornwall - 2e vrouw van Prins van Wales.

Fernando Henrique Cardoso – ex-president van Brazilië.

Peter Carington - Britse politicus en baron, House of Lords.

Carl XVI Gustaf, koning van Zweden - Koning van Zweden, nauwe neef van Elizabeth II.

Carlos, hertog van Parma - Nederlands koningshuis met vele titels en hoofd van verschillende ordes, Ridder van Malta.

Mark Carney – gouverneur van de Bank of Canada, 13 jaar bij Goldman Sachs.

Cynthia Carroll - CEO van Anglo-Amerikaanse platinamijnbouw.

Jaime Caruana – Algemeen directeur van de Bank for International Settlements (BIS), ex-gouverneur van de Bank of Spain.

Sir William Castell – Voorzitter van Wellcome Trust, directeur van General Electric en BP.

Anson Chan - Chinese politicus betrokken bij de Britse overheersing van Hong Kong.

Margaret Chan - Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, ex-regering van Hongkong
Norman Chan – Chief Executive van de Monetaire Autoriteit van Hong Kong.

Charles Prince of Wales – troonopvolger van het Britse Gemenebest, stimuleert 'duurzame ontwikkeling', globalistische en monetaire manipulatie van derdewereldlanden, in het bijzonder de winning van hulpbronnen en bevolkingscontrole bij de Verenigde Naties en honderden NGO's, Vrijmetselaar, die betrokken zijn bij de moord op zijn eerste vrouw, prinses Diana.

Richard Chartres - Anglicaanse bisschop van Londen.

Stefano Delle Chiaie – "neofascistische" Italiaanse activist Vrijmetselaar, beschuldigd door een rechtbank van terrorisme, verbonden aan Operatie Condor.

Dr. John Chipman – Directeur-generaal van de globalistische Britse denktank International Institute for Strategic Studies.

Patokh Chodiev – Oezbeekse oligarch woonachtig in Londen, nettowaarde $ 3,3 miljard, betrokken bij mijnbouw, olie, gas en bankwezen.

Christoph Prins van Sleeswijk-Holstein - Prins van Sleeswijk-Holstein.

Fabrizio Cicchitto - Italiaanse politicus, marxist, gaf toe deel uit te maken van de vrijmetselaarsloge P2, betrokken bij de toetreding van Italië tot de EU.

Wesley Clark - Amerikaanse generaal, voormalig geallieerd opperbevelhebber Europa in de NAVO, Rhodes Scholar, betrokken bij de Balkan, verbonden met Waco, kandidaat voor de Amerikaanse president.

Kenneth Clarke - Britse politicus en bureaucraat.

Nick Clegg – vice-premier van Groot-Brittannië.

Bill Clinton – ex-president van de VS, ex-gouverneur van Arkansas, Rhodes Scholar, betrokken bij de Balkan, betrokken bij de opvang van Bin Laden, verbonden met de familie Bush, verbonden met de internationale drugshandel, verbonden met Rockefellers en Rothschilds, Vrijmetselaar, verbonden met technologieoverdrachten naar China.

Abby Joseph Cohen - Amerikaanse econoom, Goldman Sachs, ex-Federal Reserve, voorzitter van Jewish Theological Seminary of America, trustee van Cornell University.

Ronald Cohen - in Egypte geboren Brits-Joodse durfkapitalist, opgeleid in Oxford.

Gary Cohen – President en COO van Goldman Sachs.

Marcantonio Colonna di Paliano Hertog van Paliano - Hertog van Paliano.

Constantijn Prins der Nederlanden - derde zoon van koningin Beatrix der Nederlanden.

Constantijn II, koning van Griekenland - laatste koning van Griekenland.

David Cooksey - Britse durfkapitalist, ex-directeur van de Bank of England, voorzitter van Bechtel, geridderd door Elizabeth II.

Brian Cowen – voormalig premier van Ierland, heeft ertoe bijgedragen dat Ierland capituleerde voor het IMF en de EU.

Sir John Craven - Directeur van Reuters, ex-directeur van Deutsche Bank, ex-voorzitter van Deutsche Morgan Grenfell.

Andrew Crockett - Britse bankier, ex-GM van Bank for International Settlements, ex-Bank of England, werkzaam bij JP Morgan Chase, lid van Group of 30, geridderd door Elizabeth II.

Uri Dadush – Senior Associate van de Carnegie Endowment for International Peace, ex-Wereldbank, opgeleid aan de Hebreeuwse Universiteit en Harvard.

Tony D'Aloisio – voorzitter van de Australian Securities and Investments Commission, ex-directeur van de World Federation of Stock Exchanges, stimuleerde globalistische initiatieven.

Alistair Darling - Schotse politicus en parlementslid.

Sir Howard Davies - Britse econoom, directeur van de London School of Economics and Political Science, globalistische initiatieven en propaganda.

Etienne Davignon – Belgisch politicus, ex-vicevoorzitter van de Europese Commissie, voorzitter van Bilderberg, voorzitter van Brussels Airlines.

David Davis - Brits parlementslid.

Benjamin de Rothschild - Zwitserse bankier, afstammeling van de Franse tak van de Rothschild-dynastie.

David Rene de Rothschild - voorzitter van Rothschild Continuations Holdings, Franse tak van de Rothschild-dynastie.

Evelyn de Rothschild - Britse financier, partner bij NM Rothschilds and Sons, ex-directeur De Beers, ex-directeur IBM UK, ex-directeur Daily Telegraph, geridderd door Elizabeth II.

Leopold de Rothschild - Britse financier, ex-werknemer van Kuhn, Loeb en Co., Morgan Stanley, partner bij NM Rothschilds and Sons.

Joseph Deiss - Zwitserse econoom en politicus, ex-voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, globalist.

Oleg Deripaska – Russische oligarch, nettowaarde $ 16,8 miljard, CEO van Basic Element, CEO van United Company RUSAL aluminium, verbonden met Rothschilds.

Michael Dobson - Britse zakenman, CEO van Schroders International Asset Management, verbonden aan Rockefellers.

Mario Draghi – President van de Europese Centrale Bank, ex-gouverneur van de Bank of Italy, ex-Harvard-professor.

Jan Du Plessis - Zuid-Afrikaanse zakenman, CEO van British American Tobacco, directeur van Lloyds TSB Group, voorzitter van de Rio Tinto-mijnbouw.

William C. Dudley - President van de Federal Reserve Bank of New York, ex-Goldman Sachs.

Wim Duisenberg – Nederlands politicus, ex-president van de Europese Centrale Bank, ex-president van de Centrale Bank van Nederland, ex-IMF, OVERLEDEN.

Edward Duke of Kent - Hertog van Kent, neef van Elizabeth II, Grootmeester van de Vrijmetselaars in Engeland en Wales, voorzitter van Scout Association.

Edward Graaf van Wessex - Derde zoon van Elizabeth II.

Elizabeth II Koningin van het Verenigd Koninkrijk – Monarch van het Britse Gemenebest, Oppergouverneur van de Kerk van Engeland, hoofd van de Internationale Vrijmetselarij, hoofd van de Orde van de Kousenband, hoofd van het Comité van 300, bezit 1/6de van de landmassa van de wereld, verbonden met de meeste misdaden en fraude ter wereld. OVERLEDEN.

John Elkann - Italiaanse industrieel, eigenaar van Fiat, eigenaar van Chrysler, CEO van Exor, lid van Brookings Institutioz.

Vittorio Emanuele Prins van Napels - Prins van Napels, hertog van Savoye, lid van de vrijmetselaarsloge P2, beschuldigd door een rechtbank van moord.

Ernst August Prins van Hannover - Prins van Hannover en getrouwd met erfgename van de troon van Monaco.

Martin Feldstein - Amerikaanse econoom, professor aan Harvard, ex-adviseur van Reagan.

Matthew Festing - Britse Grootmeester van de Soevereine Militaire Orde van Malta, officier in de Orde van het Britse Rijk.

François Fillon – premier van Frankrijk.

Heinz Fischer – President van Oostenrijk.

Joschka Fischer - Duitse politicus, ex-minister van Buitenlandse Zaken en vicekanselier van Duitsland.

Stanley Fischer - Amerikaans-Israëlische econoom, gouverneur van de Bank of Israel, ex-hoofdeconoom van de Wereldbank, Bilderberg.

Niall FitzGerald – Ierse zakenman, ex-CEO van Unilever, lid van het World Economic Forum, verbonden aan Merck, Bank of Ireland en Prudential.

Franz Hertog van Beieren - Hertog van Beieren, mede-erfgenaam van het Huis Tuart.

Mikhail Fridman - Joods-Russische oligarch, nettowaarde $ 15,1 miljard, lid van de Russische CFR, oprichter van het Russisch-Joodse Congres.

Friso Prins van Oranje-Nassau - Prins van Oranje-Nassau, tweede zoon van koningin Beatrix van Nederland. OVERLEDEN.

Bill Gates – ex-CEO van Microsoft, nettowaarde $61 miljard, stond onbelemmerde surveillance van MS Windows toe, verbonden met globalistische ontvolkingsinspanningen door middel van vaccins.

Christopher Geidt - kabinetschef van Elizabeth II, opgeleid in Oxford.

Timothy Geithner – Minister van Financiën van de VS, ex-president van de Federal Reserve van New York, betrokken bij diefstal van reddingsoperaties door TARP.

Georg Friedrich Prins van Pruisen - Prins van Pruisen.

Dr. Chris Gibson-Smith – Voorzitter van de London Stock Exchange.

Michail Gorbatsjov - Ex-premier van de Sovjet-Unie, Club van Madrid, Globalistische Initiatieven.

Al Gore – ex-VP van de VS, ex-Amerikaanse senator, opgeleid aan Harvard, vader was een senator verbonden met Armand Hammer – een communistische Sovjet, Nobelprijs voor de Vrede voor het stimuleren van opwarming van de aarde.

Allan Gotlieb - Canadese bureaucraat, lid Trilaterale Commissie, lid van Carlyle Group, voorzitter van Sotheby's Canada, globalist die de Noord-Amerikaanse Unie stimuleert.

Stephen Green - Britse baron, staatsminister van Handel en Investeringen, ex-voorzitter HSBC, opgeleid aan Oxford en MIT.

Alan Greenspan - ex-voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, riddercommandant van het Britse rijk.

Gerald Grosvenor 6e hertog van Westminster - Hertog van Westminster, nettowaarde 7,35 miljard pond, rijkste projectontwikkelaar in Groot-Brittannië.

Jose Angel Gurria – Secretaris-generaal van NGO OESO, ex-CEO van de Nationale Ontwikkelingsbank van Mexico, ex-CEO van Foreign Trade Bank.

William Haag - Minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, opgeleid in Oxford.

Sir Philip Hampton - Voorzitter van Royal Bank of Scotland, voormalig financieel directeur van Lloyds, BT Group, BG Group en British Steel.

Hans-Adam II Prins van Liechtenstein – Prins van Lichtenstein, eigenaar van LGT Banking Group, nettowaarde $ 7,6 miljard.

Harald V Koning van Noorwegen - Koning van Noorwegen.

Stephen Harper – premier van Canada, zionist, voorvechter van het globalisme en de Noord-Amerikaanse Unie.

François Heisbourg – Voorzitter van het International Institute for Strategic Studies, een in Londen gevestigde globalistische denktank.

Henri Groothertog van Luxemburg - Hertog van Luxemburg, Ridder Grootkruis in de Koninklijke Orde van Victoria.

Philipp Hildebrand - voormalig hoofd van de Zwitserse Nationale Bank, opgeleid in Oxford.

Carla Anderson Hills – Co-voorzitter van de Council on Foreign Relations, lid van het uitvoerend comité van de Trilaterale Commissie, ex-HUD-secretaris, dringt erop aan dat de Noord-Amerikaanse Unie.

Richard Holbrooke – Amerikaanse bureaucraat, presidentieel adviseur, verbonden met Vietnam. OVERLEDEN.

Patrick Honohan – gouverneur van de Centrale Bank van Ierland.

Alan Howard - Britse hedgefondsmanager die $ 26 miljard aan activa beheert, ex-Salomon Brothers.

Alijan Ibragimov - Kirgizische oligarch, mijnbouw, olie en gas in Kazachstan.

Stefan Ingves – Gouverneur van de centrale bank van Zweden.

Walter Isaacson – CEO van de globalistische denktank Aspen Institute, hoofdredacteur van Time Magazine, voorzitter van de Broadcasting Board of Governors, verbonden met Katrina.

Juan Carlos, koning van Spanje – Koning van Spanje, vele andere titels.

Kenneth M. Jacobs – CEO van Lazard.

DeAnne Julius – Voorzitter van Chatham House (RIIA), ex-Wereldbank, ex-CIA, stichtend lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of England.

Jean-Claude Juncker – premier van Luxemburg, voormalig voorzitter van de Europese Raad.

Peter Kenen – Senior Fellow in Internationale Economie bij CFR, Ford Foundation, Globalis

John Kerry – Amerikaanse senator, presidentskandidaat, Skull and Bones, familierijkdom van Heinz-ketchup en de opiumhandel daarvoor, vrijmetselaar, valse heldendaden in Vietnam.

Mervyn King - Gouverneur van de Bank of England, Ridder Grootkruis in de Orde van het Britse Rijk.

Glenys Kinnock – Lid van de Raad van de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, voormalig Europees Parlement, House of Lords.

Henry Kissinger – ex-minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Bilderberg, CFR, Bohemian Club, Nobelprijs voor de Vrede, verbonden met Vietnam en Cambodja, betrokken bij massamoord in Chili, verbonden met de Balkan, door rechtbanken beschuldigd van oorlogsmisdaden en terrorisme.

Malcolm Knight - Canadese vice-voorzitter van Deutsche Bank, ex-GM Bank for International Settlements, onderwijs in Londen.

William H. Koon II – Tempeliers, Rozenkruisers, geen link.

Paul Krugman - Amerikaanse econoom en globalistische propagandist, opgeleid aan Yale en London School of Economics, CFR.

John Kufuor – ex-president van Ghana, ex-voorzitter van de Afrikaanse Unie.

Giovanni Lajolo - President van het gouvernement van Vaticaanstad, kardinaal-emeritus-voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad.

Anthony Lake – uitvoerend directeur van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF).

Richard Lambert - ex-directeur-generaal van het CBI, kanselier van de Universiteit van Warwick, VK, geridderd door Elizabeth II.

Pascal Lamy – Directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie.

Jean-Pierre Landau - ex-IMF, ex-raad van bestuur van de Bank for International Settlements, ex Bank of France.

Timothy Laurence – echtgenoot van de enige dochter van Elizabeth II.

James Leigh-Pemberton - Britse bankier, ontvanger-generaal voor het hertogdom Cornwall (Prins van Wales), opgeleid in Eton, ex-SG Warburg en Co. en directeur bij Credit Suisse.

Leka kroonprins van Albanië - Prins van Albanië, erfgenaam van de koning van Albanië.

Mark Leonard – Britse globalist in denktanks en propagandist, medeoprichter en directeur van European CFR.

Peter Levene - Britse baron, voorzitter van NBNK Investments, ex-burgemeester van City of London.

Lev Leviev – Boechaars-Israëlische oligarch, nettowaarde van $ 12 miljard, diamantwinning in Angola en Palestijnse nederzettingen.

Arthur Levitt – ex-voorzitter van SEC, adviseur bij Carlyle Group, voorzitter van CSV Jewish Care, Jewish Free School en JLGB.

Joe Lieberman – Amerikaans-Israëlische senator, verbonden met 911, verbonden met Patriot Act, verbonden met vele tirannieke wetten.

Ian Livingston – CEO van BT (British Telecom).

Lee Hsien Loong - premier van Singapore, Brits opgeleid.

Lorenz van België Aartshertog van Oostenrijk-Este - Belgische koninklijke familie.

Louis Alphonse, hertog van Anjou - Hertog van Anjou, eiser van de ter ziele gegane koning van Frankrijk.

Gerard Louis-Dreyfus – voorzitter van Louis Dreyfus Energy Services, nettowaarde $ 2,9 miljard.

Mabel Prinses van Oranje-Nassau – echtgenote van de tweede zoon van Koningin Beatrix van Nederland.

Peter Mandelson – Britse bureaucraat, parlementslid, voormalig Europees commissaris voor Handel, verbonden aan Rothschilds.

Sir David Manning - ex-Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, verbonden met de invasie van Irak, ex-Britse ambassadeur in Israël.

Margherita, aartshertogin van Oostenrijk-Este - Echtgenote van aartshertog van Oostenrijk-Est.

Margrethe II Koningin van Denemarken - Koningin van Denemarken.

Guillermo Ortiz Martinez - Mexicaanse bureaucraat, ex-ambassadeur van het IMF.

Alexander Mashkevitch – Khazak-Israëlische Oligarch, metalen en gas in Khazakstan, verbonden met ENRC.

Stefano Massimo Prins van Roccasecca dei Volsci – telg uit de Massimo-dynastie en het Italiaanse koningshuis.

Fabrizio Massimo-Brancaccio Prins van Arsoli en Triggiano - Massimo-dynastie en royalty.

William Joseph McDonough - vice-voorzitter van Merril Lynch, ex-president van de NY Federal Reserve, ex-First National Bank of Chicago, CFR.

Mack McLarty - ex-stafchef van het Witte Huis onder Clinton, CEO van McLarty Companies, raad van bestuur Arkla Gas, National Petroleum Council, verbonden met Kissinger.

Yves Mersch – Gouverneur van de Centrale Bank van Luxemburg, lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, verbonden aan BIIS.

Michael Prince of Kent - Britse koninklijke familie, neef van Elizabeth II, grootmeester van twee vrijmetselaarsloges.

Michael Koning van Roemenië - Koning van Roemenië, derde neef van Elizabeth II, verbonden met het communisme.

David Miliband - Britse bureaucraat.

Ed Miliband - Britse bureaucraat en parlementslid, opgeleid aan de Oxford en London School of Economics, vader was marxist.

Lakshmi Mittal – Indiase staalmagnaat, CEO van ArcelorMittal – – het grootste staalbedrijf ter wereld, verbonden met Goldman Sachs.

Glen Moreno - waarnemend voorzitter van UK Financial Investments Limited, dat de aandelen van de Britse staatsbank beheert, ex-Citigroup, directeur van Fidelity International, voorzitter van Pearson, verbonden aan Lloyds Banking.

Moritz Prins en landgraaf van Hessen-Kassel - Prins van Hessen-Kassel.

Rupert Murdoch - Australisch-Amerikaanse mediamagnaat, eigenaar van NewsCorp en Fox, beschuldigd door rechtbanken van omkoping, afluisteren, smaad, liegen, handel met voorkennis, vrijmetselaar, verbonden met massale schietpartijen in Noorwegen, verbonden met 911, verbonden met de illegale oorlog in Irak.

Charles Napoleon - hoofd van het keizerlijke huis van Frankrijk.

Jacques Nasser - Libanese voorzitter van BHP Billiton, verbonden met JP Morgan Chase, Sky Corp en Ford Motors.

Robin Niblett – Directeur van Chatham House (RIIA) – betrokken bij elke oorlog, massadiefstal en wreedheden sinds 1920.

Vincent Nichols - Aartsbisschop van Westminster, hoofd van de rooms-katholieke kerk in Engeland en Wales, verbonden met misbruik van jongens.

Adolfo Nicolas - 30e zwarte paus, algemene overste van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten), hoofd van de grootste mannelijke orde van het Vaticaan.

ZO OOK: Geheim NASA-experiment bevestigt 500 v.Chr. Chakra-leringen: het aanbod van rijkdommanifestatie verovert de markt stormenderhand.

Christian Noyer – Voorzitter van de Bank voor Internationale Betalingen, gouverneur van de Bank of France, voormalig vice-president van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank.

Sammy Ofer – Israëlische scheepsmagnaat, nettowaarde $ 10,3 miljard met broer Yuli. OVERLEDEN.

Alexandra Ogilvy Lady Ogilvy - Prinses van Groot-Brittannië, neef van Elizabeth II.

David Ogilvy 13e graaf van Airlie - getrouwd met prinses Alexandra, Lord Chamberlain, opgeleid in Eton, Ridder van de Distel, ex-directeur van Schroders.

Jorma Ollila – Voorzitter van Nokia, raad van bestuur van Ford Motor Company, niet-uitvoerend voorzitter van Royal Dutch Shell, ex-Citibank, Bilderberg.

Nicky Oppenheimer - Zuid-Afrikaanse voorzitter van de diamantmijnbouw van De Beers, aandeelhouder in de Anglo-Amerikaanse mijnbouw, nettowaarde $ 6 miljard.

George Osborne - Britse bureaucraat, minister van Financiën van Groot-Brittannië, ex-parlementslid, Bullingdon Club in Oxford, verbonden met Rotshchilds.

Frederic Oudea – CEO Societe Generale.

Sir John Parker - ex-voorzitter van National Grid en Anglo-Amerikaanse mijnbouw, ex-Bank of England, geridderd door Elizabeth II.

Chris Patten – voorzitter van BBC Trust, laatste gouverneur van het Britse Hongkong, ex-parlementslid, verbonden met paus Benedictus.

Michel Pebereau – Voorzitter van de Nationale Bank van Parijs.

Gareth Penny – CEO van AMG Mining, het #1 mijnbouwbedrijf ter wereld, ex-De Beers en Anglo American mining, Rhodes Scholar in Oxford, Eton.

Shimon Peres – President van Israël, ex-premier van Israël, verbonden met de moord op Y. Rabin, valse vredestichter, verbonden met 911.

Philip Duke of Edinburgh - echtgenoot van Elizabeth II, een Duits-Deense koninklijke familie, beschermheer van meer dan 800 organisaties, globalist, racist, heeft zich publiekelijk uitgesproken ten gunste van massale genocide en ontvolking, Vrijmetselaar, zou opdracht hebben gegeven om de moeder van zijn kleinzoon, prinses, te vermoorden Diana.

Dom Duarte Pio Hertog van Braganza - Hertog van Braganza.

Karl Otto Pohl - Duitse econoom, president van de Deutsche Bundesbank, ex-voorzitter van de Centrale Bankraad.

Colin Powell - ex-minister van Buitenlandse Zaken van de VS, gepensioneerde generaal, ex-voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, ex-nationaal veiligheidsadviseur van Reagan, verbonden met beide oorlogen in Irak.

Mikhail Prokhorov – Russische oligarch, ex-eigenaar van Norilsk Nickel, ex-voorzitter van Polyus Gold, ex-president van ONEXIM GROUP investeringsfonds van $ 17 miljard, nettowaarde $ 13,2 miljard.

Guy Quaden – Gouverneur van de Nationale Bank van België, lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank.

Anders Fogh Rasmussen – Secretaris-generaal van de NAVO, ex-premier van Denemarken, ex-president van de Europese Unie, verbonden met de oorlog in Irak.

Joseph Alois Ratzinger (Paus Benedictus XVI) – 265e paus, ex-Hitlerjeugd, nam deel aan Vaticanum II, hoofd van de inquisitie in het Vaticaan, verdoezelde een onnoemelijk aantal gevallen van misbruik waardoor ze konden doorgaan en de daders ongestraft bleven, verdoezelde inheemse Canadezen Ontdekkingen van de Holocaust (door Groot-Brittannië en het Vaticaan).

David Reuben - Brits-Joodse oligarch, nettowaarde met broer van $ 9 miljard, CEO van Reuben Brothers, eigenaar Trans-World Metals, eigenaar van Global Switch, vele andere zakelijke belangen.

Simon Reuben - Brits-Joodse oligarch, nettowaarde met broer van $ 9 miljard, CEO van Reuben Brothers, eigenaar Trans-World Metals, eigenaar van Global Switch, vele andere zakelijke belangen

William R. Rhodes – CEO William R. Rhodes Global Advisers, ex-Citigroup en Citibank, betrokken bij internationale bankplannen in Zuid-Amerika, directeur van Private Export Funding Corporation, CFR, globalist en nog veel meer.

Susan Rice – Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, ex-Nationale Veiligheidsraad, Rhodes Scholar, verbonden met Clinton.

Richard Hertog van Gloucester - Hertog van Gloucester, neef van Elizabeth II.

Sir Malcolm Rifkind - Britse bureaucraat, ex-staatssecretaris van Schotland, minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken, ex-parlementslid.

Sir John Ritblat - ex-CEO van British Land Company, hoofd van verschillende Britse koninklijke organisaties.

Stephen S. Roach – Een senior executive bij Morgan Stanley, professor aan het Yale and Jackson Institute for Global Affairs.

Mary Robinson – ex-president van Ierland, voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, ontving de Presidentiële Medaille voor Vrijheid omdat ze wist wanneer ze moest praten en wanneer niet, omdat het verwijst naar mensenrechten.

David Rockefeller Jr. – oudste zoon van David Rockefeller, lid van de 4e generatie van de Rockefeller-dynastie, Rockefeller-stichtingen zaaiden vroeger het kwaad wereldwijd en vooral in de VS, onder het mom van het goede.

David Rockefeller Sr. – patriarch van de Rockefeller-familie, nettowaarde $2,9 miljard, eigenaar Chase Manhattan Bank, eigenaar van Exxon Mobil, verbonden met de CIA, verbonden met Kissinger, erkend hoofd van een globalistische kliek, strikte controle over een groot deel van de Amerikaanse media, Trilaterale Commissie.

Nicholas Rockefeller – Rockefeller-dynastie, waarschuwde Aaron Russo voor 911, geen link
Javier Echevarria Rodriguez - Spaanse rooms-katholieke bisschop, hoofd van het Opus Dei.

Kenneth Rogoff – hoogleraar economie aan Harvard, ex-IMF, raad van bestuur van de Federal Reserve.

Jean-Pierre Roth – Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank for International Settlements, gouverneur van het IMF voor Zwitserland, ex-voorzitter van de Zwitserse Nationale Bank, directeur van Nestlé en Swatch.

Jacob Rothschild – 4e Baron Rothschild, voorzitter van RIT Capital Investments, Eton Education, ex-voorzitter NM Rothschild & Sons, Council for the Duchy of Cornwall of Prince of Wales, Advisory Board van Blackstone Group, ex-voorzitter van BSkyB Television, directeur van RHJ Internationaal.

David Rubenstein – mede-oprichter Carlyle Group, nettowaarde $ 2,6 miljard, CFR, presidentieel adviseur van Carter.

Robert Rubin – ex-minister van Financiën van de VS, ex-Goldman Sachs, ex-Citigroup, medevoorzitter van CFR, raad van bestuur van Harvard, ex-raad van bestuur van NYSE, raad van bestuur Carnegie Corp. en U.s Securities and Exchange Commission, verbonden met Enron.

Francesco Ruspoli 10e Prins van Cerveteri - Italiaanse koninklijke familie.

Joseph Safra - Syrisch-Braziliaans-joodse bankier, eigenaar van Safra Group, nettowaarde $ 11,4 miljard.

Moises Safra - Syrisch-Braziliaans-joodse bankier, medeoprichter Banco Safra.

Peter Sands – Britse bankier, CEO van Standard Chartered, opgeleid in Oxford en Harvard, Raad van Bestuur – Institute of International Finance.

Nicolas Sarkozy – ex-president van Frankrijk (15/5/12), bureaucraat.

Isaac Sassoon - geboren in de Sassoon-dynastie van Londen, Sefardische rabbijn, auteur.

James Sassoon - Commercieel secretaris van het ministerie van Financiën in het Britse ministerie van Financiën, House of Lords, adviseur van de Britse premier David Cameron.

Sir Robert John Sawers - Hoofd van de geheime inlichtingendienst van Groot-Brittannië (MI6), ex-Britse permanente vertegenwoordiger bij de VN, ex-adviseur buitenlandse zaken van Tony Blair.

Marjorie Scardino – CEO Pearson PLC, niet-uitvoerend directeur van Nokia, ex-CEO van Economist Group.

Klaus Schwab – oprichter van het World Economic Forum, ex-professor aan de Universiteit van Genève.

Karel Schwarzenberg - Prins van Schwarzenberg, minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechië, Trilaterale Commissie, Bilderberg.

Stephen A. Schwarzman - mede-oprichter Blackstone Group, nettowaarde $ 4,7 miljard, Yale Skull and Bones, ook opgeleid aan Harvard, ex-Lehman Brothers.

Sidney Shapiro – Joods-Amerikaan, genaturaliseerde Chinees, lid van de Chinese Politieke Adviesraad van het Volk.

Nigel Sheinwald - Britse bureaucraat, ex-Britse ambassadeur in de VS, adviseur van Tony Blair, Ridder Grootkruis.

Sigismund Groothertog van Toscane, aartshertog van Oostenrijk - Groothertog van Toscane en aartshertog van Oostenrijk, Grootmeester van de Orde van Sint-Jozef.

Simeon Borisov van Saksen-Coburg en Gotha - premier van Bulgarije, ex-tsaar van Bulgarije, neef van Elizabeth II (Saksen-Coburg-Gotha-dynastie).

Olympia Snowe - Amerikaanse senator, werkte voor William Cohen, verbonden met Rockefeller, hielp Bill Clinton vrij te spreken tijdens afzetting, steunde de oorlog in Kosovo, Afghanistan en Irak, pro-abortus
Sofia Koningin van Spanje - Echtgenote van koning Juan Carlos van Spanje, prinses van Griekenland en Denemarken, neef van Elizabeth II.

George Soros – Joods-Hongaars-Amerikaanse oligarch, voorzitter van het Soros Fund Management hedgefonds, nettowaarde $20 miljard, voorzitter van het Open Society Institute, beschreef de nazi-bezetting van Hongarije en zijn begeleiding van een ambtenaar die Joodse eigendommen in beslag nam als "de beste tijd van mijn leven" , studeerde aan de London School of Economics, globalist en aasgier die verbonden was met talloze economische omwentelingen en gekunstelde revoluties, vooral in Oost-Europa.

Arlen Spectre – Amerikaanse senator, joods, opgeleid aan Yale, ex-federaal rechter, bedacht 'single bullet theorie' in de doofpotzaak van de moord op JFK van de Warren Commission, professor aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Pennsylvania, hielp bij het stimuleren van de oorlog in Irak en de Patriot Act.

Ernest Stern – ex-directeur van de Wereldbank, ex-directeur JP Morgan, lid van Group of 30, directeur van Center for Global Development, in Board of Overseers International Centre for Economic Growth.

Dennis Stevenson - Britse baron, House of Lords, onderscheiding Commandeur in de Orde van het Britse Rijk, geridderd door Elizabeth II, directeur van British Technology Group, Tyne Tees Television, Manpower Inc., Thames Television, J. Rothschild Assurance, Engelse partnerschappen, BSkyB, Lazard Bros, St. James Place Capital, voorzitter van Maocap en Aldeburgh Music, directeur van Western Union, Loudwater Partners en the Economist, voorzitter van HBOS voorheen Halifax plc en Bank of Scotland, kanselier van de University of Arts London.

Tom Steyer – oprichter van het Farallon Capital Management hedgefonds, Board of Trustees Stanford University, verbonden met Warren Buffett, opgeleid aan Yale, ex-Goldman Sachs, verbonden met Robert Rubin, ex-Morgan Stanley, verbonden met Hillary Clinton.

Joseph Stiglitz - Joods-Amerikaanse econoom, auteur en professor, Senior Vice President en Chief Economist van de Wereldbank, Nobelprijs voor de Herdenking van de Economie voor een techniek genaamd screening, gebruikt om privé-informatie van een andere economische agent te extraheren, oprichter van de globalistische denktank Initiative for Policy Dialogue , professor aan Columbia University, lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, ex-professor MIT, Yale, Stanford, Duke, Oxford en Princeton, voorzitter van de President's Council of Economic Advisers onder Clinton.

Dominique Strauss-Kahn - Franse politicus, ex-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), ex-minister van Economie en Financiën, ex-minister van Industrie en Buitenlandse Handel, communistisch, door een rechtbank beschuldigd van aanranding.

Jack Straw - Brits politicus, parlementslid, ex-minister van Binnenlandse Zaken, ex-minister van Buitenlandse Zaken, ex-leider van het Lagerhuis, ex-Lord High Chancellor, ex-staatssecretaris van Justitie, ex-Shadow Lord High Chancellor, beschuldigingen van uitlevering en marteling.

Peter Sutherland – voorzitter van Goldman Sachs International, EU-commissaris, ex-procureur-generaal van Ierland, ex-directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ex-directeur van Royal Bank of Scotland, voormalig lid van de raad van bestuur van ABB, stuurgroep van Bilderberg, erevoorzitter van de Trilaterale Commissie, ex-vicevoorzitter van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen, verbonden aan het verkrijgen van Ierland in de EU, voorzitter van de globalistische Britse denktank Federal Trust for Education and Research, lid van de Britse pro-Europese en globalistische denktank tank Businesses for New Europe, Goodwill-ambassadeur bij de UNIDO (VN), voorzitter van de London School of Economics-raad, financieel adviseur van het Vaticaan, co-voorzitter van High Level Group, verbonden met Rockefeller, ere-ridderschap door Elizabeth II.

Mary Tanner - Britse anglicaan, voorzitter van de Wereldraad van Kerken, Dame Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.

Ettore Gotti Tedeschi - Italiaanse bankier, president van de Vaticaanse Bank.

Mark Thompson - Directeur-generaal van de BBC, jezuïet opgeleid, ook in Oxford opgeleid, algemene publieke beschuldigingen van vooringenomenheid.

Dr. James Thomson – ex-president en CEO van RAND Corporation, ex-National Security Council, CFR, lid van de globalistische denktank International Institute for Strategic Studies, directeur van AK steel Corporation, Encysive Pharmaceuticals en Object Reservoir.

Hans Tietmeyer – Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank for International Settlements (BIS), ex-president van de Deutsche Bundesbank, ex-president van de London Business School, lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, professor aan de Katholieke Universiteit van Eichstatt- Ingolstadt.

Jean-Claude Trichet – Franse ex-president van de Europese Centrale Bank, lid van de Groep van 30, ex-gouverneur van Banque de France, dringt aan op grotere Europese integratie, voorzitter van Breugel's, aan boord van European Aeronautic Defense and Space Company.

Paul Tucker - uitvoerend directeur Bank of England, vice-gouverneur van Bank of England.

Herman Van Rompuy – Voorzitter van de Europese Raad, Groot Lint van de Leopoldsorde, ex-premier van België.

Alvaro Uribe Velez - President van Colombia, opgeleid aan Harvard, bekroond met Simon Bolivar Scholarship van de Britse Chevenin Scholarships, Senior Associate member bij St. Antony's College in Oxford, vermeende banden met het Medellin Drug Cartel, groot voorstander van het communitarisme, verbonden met het IMF en de wereld Bank, bekroond met de Presidential Medal of Freedom van Bush 43
Alfons Verplaetse – ex-gouverneur Nationale Bank van België, raad van gouverneurs van het Europees Monetair Instituut, Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank.

Kaspar Villiger – ex-voorzitter van de raad van bestuur van de Zwitserse bank UBS (Union Bank of Switzerland), ex-lid van de Zwitserse federale raad, raad van bestuur van Nestle en Swiss Re, lid van de globalistische Global Leadership Foundation.

Maria Vladimirovna Groothertogin van Rusland - Groothertogin van Rusland, in Oxford opgeleid, betwiste erfgename van keizerin van Rusland en hoofd van de Romanov-dynastie, Dame Grand Cross Sovereign Military, Orde van Malta.

Paul Volcker – ex-voorzitter van de Federal Reserve, ex-voorzitter van de Economic Recovery Advisory Board onder Obama, opgeleid aan Princeton, Harvard en London School of Economics, Rotary Foundation Ambassadorial Fellow, verbonden aan het einde van de goudstandaard van de dollar in de VS , ex-voorzitter van Wolfensohn & Co., voorzitter van de Board of Trustees van de Group of Thirty, Trilateral Commission, lid van het Trust Committee van Rockefeller Group, Inc. ex- Chase Bank.

Otto von Habsburg - Aartshertog van Oostenrijk, ex-kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, ex-hoofd van het keizerlijke huis Habsburg, Soeverein van de Orde van het Gulden Vlies, ex-vice-president van de Internationale Pan-Europese Unie, ex-Europees Parlement, gespeeld een rol in Oost-Europese revoluties tegen het communistische bewind, OVERLEDEN.

Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan van Brunei – TWEEMAAL VERMELD

Sir David Walker – ex-voorzitter Morgan Stanley International, ex-adjunct-secretaris van het Britse ministerie van Financiën, ex-voorzitter van de Securities and Investments Board, uitvoerend directeur voor financiën en industrie bij Bank of England, ex-vice-voorzitter van Lloyds TSB, lid van de Groep uit 30, ex-Reuters Holdings, voorzitter van de London Investment Bankers' Association.

Jacob Wallenberg - Zweedse bankier en industrieel, ex-president en CEO van Skandinaviska Enskilda Banken, raad van bestuur van Atlas Copco, SAS Group, ABB group, Coca-Cola Company, Investor, Stockholm School of Economics, Ridder in de Orde van de Seraphim.

John Walsh – ex-US Comptroller of Valuta, ex-uitvoerend directeur van Group of 30, ex-staf van de US Senate Banking Committee, ex-US Treasury Department, hielp bij de implementatie van Bazel III in de VS, OVERLEDEN.

Max Warburg – Eigenaar van M.M. Warburg en Co., telg uit de Joodse bankdynastie van Warburg.

Axel Alfred Weber - Duitse econoom en bankier, voorzitter van de raad van bestuur van UBS, ex-president van de Deutsche Bundesbank, ex-lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, professor aan de Universiteit van Chicago, ex-raad van bestuur Bank for International Settlements.

Michel David-Weill - Franse investeringsbankier, ex-voorzitter van Lazard Freres, directeur van Groupe Danone Foods, commandant van het Legioen van Eer, commandant van de Ordre des Arts et des Lettres.

Nout Wellink - Nederlandse econoom en centrale bankier, president van De Nederlandsche Bank (DNB), directeur van de Bank for International Settlements, lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, gouverneur van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), lid van de Financiële Stabiliteit Board (FSB), ex-Nederlands Ministerie van Financiën, Trilaterale Commissie, ex-voorzitter van het Bazels Comité voor Bankentoezicht, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Marina von Neumann Whitman – ex-directeur Council on Foreign Relations (CFR), professor aan de Universiteit van Michigan, en Gerald R. Ford School of Public Policy, raad van bestuur bij Peterson Institute, ex-VP van General Motors Corp., ex- Council of Economic Advisors, voormalig bestuur van Trustees Princeton University.

Willem-Alexander Prins van Oranje - Prins van Oranje, Prins van Nederland, troonopvolger van het Koninkrijk der Nederlanden, oudste zoon van koningin Beatrix, hoofd van het Huis van Amsberg, neef van Elizabeth II, lid van het Global Water Partnership opgericht door de Wereldbank, VN en Zweden, lid van de Raad van State, lid van vele internationale ordes.

William Prince of Wales - Prins van Wales, hertog van Cambridge, tweede in lijn voor de troon van het Britse Gemenebest, opgeleid aan Eton College, Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter, afstammeling van verschillende machtige koninklijke dynastieën.

Dr. Rowan Williams - Aartsbisschop van Canterbury, primaat van heel Engeland, titulair hoofd van de Anglicaanse Kerk, opgeleid in Oxford, professor in Oxford.

Shirley Williams – President van het Royal Institute of International Affairs (RIIA), Britse baron, House of Lords, ex-parlementslid, professor aan Harvard, opgeleid aan Oxford, CFR, Bilderberg, lid van vele globalistische denktanks en organisaties.

David Wilson - Baron Wilson van Tillyorn, ex-gouverneur van Hong Kong, ex-voorzitter van Scottish Hydro Electric, lid van de raad van bestuur van de British Council, Knight of the Thistle, president van de Royal Society of Edinburgh.

James Wolfensohn - ex-president van de Wereldbankgroep, opgeleid aan Harvard, ex-directeur J. Henry Schroder & Co investeringsbank, ex-directeur van Salomon Brothers, oprichter van Wolfensohn & Company, voorzitter van de International Advisory Board van Citigroup, lid van International Adviesraad voor China Investment Corporation, trustee van het globalistische Brookings Institution, trustee van de Rockefeller Foundation, CFR, Bilderberg, World Economic Forum, globalist Aspen Institute, ridderschap van de Orde van het Britse Rijk, verbonden met Rothschilds.

Neal S. Wolin – Amerikaanse plaatsvervangend minister van Financiën, National Security Council onder Clinton, opgeleid aan Yale, uitvoerend assistent van drie CIA-directeuren, lid van Brookings Institution, CEO van Hartford Financial Services Group, CFR.

Harry Woolf - Baron Woolf, Joods-Brits, Lord Chief Justice van Engeland en Wales, ex-Master of the Rolls, ex-rechter in Hong Kong.

James Jr. Woolsey - ex-hoofd van de CIA, Rhodes Scholar in Oxford, ook opgeleid aan Yale, lid van vele globalistische stichtingen, denktanks en NGO's, ex-voorzitter van Freedom House, Senior Vice President van Booz Allen Hamilton, lid van Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw die verband houdt met 911 en de oorlog in Irak, die verband houdt met de opwarming van de aarde, medewerker van Lux Capital, medeoprichter van de US Energy Security Council, ervan beschuldigd te profiteren van de oorlog in Irak en een kruisvaarderachtige.

Bron: https://amg-news.com/elite-network-exposed-know-your-enemy-list-of-mysterious-committee-of-300-21-goals-of-the-illuminati-committee-of-300/

De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaadaardige Khazariaanse maffia


Bombshell, eerste keer exposed!

De Khazariaanse Cabal versus president John F. Kennedy: 

Een gevecht tot de dood!


Af en toe wordt er een zeer radioactieve waarheidsbom gedropt die alles verandert – ALLES! 

Welnu, er is zojuist een JFK-waarheidsbom ontploft en het internet ervaart nu de enorme gevolgen. Hier is de kritische waarheid die de Khazariaanse maffia bijna 60 jaar lang ijverig heeft doorgebracht met het onderdrukken van elk belangrijk orgaan van propaganda en bedrog dat tot hun mainstream media behoort. 

Bedenk dat de Mockingbird Media van de CIA in de eerste plaats werd opgezet door de Khazariaanse Cabal. Dat gold ook voor The Company, zoals de Central Intelligence Agency bekend staat in mondiale inlichtingenkringen.

Lees het volledige artikel HIER: https://amg-news.com/bombshell-first-time-expose-the-khazarian-cabal-vs-president-john-f-kennedy-a-fight-to-the-death/


Ook Booming - Operatie Scariant 2023! 

De Khazariaanse genocidale bioterroristen, de duivelse doelstellingen van het WEF en de doelstellingen van de WHO: Plandemic 2.0

Lees het volledige artikel HIER: https://amg-news.com/boom-operation-scariant-2023-the-khazarian-genocidal-bioterrorists-wef-diabolical-objectives-and-who-targets-plandemic-2-0/

Wij kunnen de paarden naar het water brengen, maar je zult zelf water moeten drinken.

Wij, de Waarheidskrant, hebben U nu een paar voorzetjes gegeven.

We hopen dat je zelf verder onderzoek gaat doen.

Want alleen dan ga je pas ècht ontwaken!