Vertaal deze pagina naar:

CESTUI QUE VIE TRUST 

16-12-2022

Dick Baars schreef een boekwerk: "CESTUI QUE VIE TRUST DE ENIGE ERFGENAAM"


Zeer belangrijk om te weten en door te lezen!

Wanneer U het gehele artikel doorgelezen heeft worden vele dingen duidelijk.

Zoveel mogelijk delen aub met Uw familie en beste vrienden!

Tip: Download de onderstaande PDF's en lees ze goed door.

HISTORIE HET VATICAAN


1. Er zijn 3 trusts tot stand gekomen en vormen tezamen de 'Triple Crown
of Ba'al' ofwel Tiara en Triregnem. First Crown: Pauselijk decreet 'Unam
Sanctam' uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface. De Paus claimt absolute
wereldmacht. De mens en zijn bezit wordt een registratienummer door de
registratie van de Naam op de geboorte acte en zelfs verbeurd verklaard.

2. Second Crown: Pauselijk decreet 'Aeterni Regis' uit 1481 uitgevaardigd
door Paus Sixtus IV. Deze creëert bij de geboorte van een kind door het
verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een
natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie.
Hiermee vervalt eigendomsrecht op ons lichaam en zijn slaaf aan de
Romeinse Hogepriester.

3. Third Crown (Ecclesiastical See): Decreet 'Convocation' ('Dagvaarding/
Oproeping ́) claimt de kinderziel, van 1537, Paus Paul III en het is nu 'legaal'
dat de Staat Maritime Law ofwel Admiralty op de mensen toepast

4. 'The Crown' was toegekend aan Spaanse Koning,'The Crown of Aragon'.
In 1604 ging the Crown naar Koning James I van Engeland door Paus Paul V.
Engeland verloor de Crown weer in 1816 na het opzettelijk bankroet van
Engeland aan de Temple Bar / Crown Bar of simpelweg Crown en deze is
sindsdien verantwoordelijk voor administratie van het 'oogsten van zielen.

5. Waarom het Vaticaan? Bulla Unam Sanctam door Paus Bonifatius VIII
van 18 november 1302 (en alle opeenvolgende CQV-TRUSTS): "Porro
subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus,
definimus et pronunciamus omnio esse de necessitate salutis". "We
verklaren, zeggen, definiëren en kondigen aan dat het absoluut noodzakelijk
is dat elk menselijk wezen voor zijn eigen heil en redding onderworpen is
aan de Romeinse bisschop."

Zelf-legitimatie door de paus van een absolute claim om de aarde en
alle levende wezens te controleren, te beheersen en te onderdrukken.

 
6. Bulla Romanus Pontifex van paus Nicolaas V van 8 januari 1455 en
alle opeenvolgende CQV-TRUSTS: De Romeinse kerk vordert in
zelflegitimatie alle aanspraken op de aarde en verklaart alles wat erop
staat als haar eigendom.

Deze Bulla ... " geldt voor altijd en met volledige rechtskracht.
Verzet hiertegen, bewust of onbewust, is nietig en nutteloos en
aan geen mens is toegestaan deze pauselijke bul tegen te werpen
en/of te bestrijden.

7. Met de Bulla Aeterni Regis van paus Sixtus IV van 21 juni 1481 en
ook de 'oproepingsbul' van paus Paul III (evenals alle daaropvolgende
CQV-TRUSTS vanaf 1537), hebben de pausen onze ziel van ons gestolen.

8. Romeinse recht: op 21 juni 2011 werd de Romanus Pontifex
officieel ontbonden, Mandamus-ritus en de Probatum-ritus en
hiermee is de Roomse rechtspraak ongeldig geworden en zijn
de Cestui Que Vie trusts sinds 15 augustus 2011 en ontbinding
van de trusts en kerk bekend als Aeterni Regis (Eeuwige Kroon).

9. De beëindiging van de geboortecertificaten, overlijdenscerti-
ficaten, schikkingscertificaten, obligaties en claims is vervangen,
waaronder BIS (Centrale Bank van de Centrale Banken) waaronder
het gezag voor internationale transacties en dus een einde makend
aan de financiële slavernij van de wereldburgers.

10. Paus Franciscus vervaardigde op 11 juli 2013 een Motu Proprio,
hoogste juridische rechtsinstrument, ingaande op 1 september
2013, en daarmee is de immuniteit van rechters, officieren van
justitie, advocaten, wetgevers, wetshandhavers, functionarissen,
bankiers en alle ambtenaren opgeheven. Hierdoor kunnen
zij nu persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en voor bedrog,
etc. indien zij niet in 42 dagen de trust beschikbaar maken voor
de wettige erfgenaam. Dit is nu de hoogste wetmatigheid: "Alle
mensen zijn begiftigd met universele rechten en niemand staat
tussen hen en de Schepper. Niets staat boven deze wet."

11. Op 18 januari 2016 stemde paus Franciscus ermee in om alle
activa van de Vaticaanse Bank terug te geven aan de mensheid
en is de noodzakelijke wettelijke afstandsprocedure voltooid en
is de mensheid nu vrij en uit vrije wil alle aanspraken opgegeven.

HISTORIE GREAT BRITAIN


1. Een Cestui Que Vie Trust, ook bekend als"Term of Life/Years" , "Pur Autre Vie",
"Fide Commissary Trust", "Foreign Situs Trust" of "Secret Trust") komt uit de 16e
eeuw. Onder Hendrik VIII van Engeland op personen, groepen, slaven, zuigelingen,
idioten, verloren of verlaten op "zee", veronderstelde"dood" na zeven jaar.
In latere ook faillissementen, arbeidsongeschiktheid, hypotheken en ondernemingen.

2. De vorming van Cestui Que Vie Trusts:

a) De eerste Cestui Que Vie Trusts door wet van Henry VIII van Engeland in 1540
(32Hen.8 c1) in 1535 (27Hen.8 c.28) waardoor arme mensen al hun huizen,
goederen en rijkdom in beslag genomen werden en tengelde gemaakt voor
religieuze landgoederen en welzijn van "Commonwealth" voordeel van een
Cestui Que gebruik waarmee te leven, te werken en te nalaten via
geschreven testament.

b) In 1666 te Westminster werd de beruchte "Proof of Life Act" aangenomen, ook wel
de Cestui Que Vie Act (19Car.2 c.6), waarbij de armen en rechtelozen die niet
hadden "bewezen" dat ze in leven waren voortaan "dood in de wet" werden
verklaard en verloren, verlaten hun eigendommen konden worden beheerd in
hun afwezigheid. Dit is zo tot op heden en is tevens start van de occulte rituelen
van de Britse (en andere) rechtbanken in het dragen van zwarte gewaden ter ere
van de "doden" van kracht.

c) In 1707 vaardigde koningin Anne (6Ann c.18) de bepalingen van "Proof of Life"
en Cestui Que Vie uit, waarbij gebruik voor zakelijke en andere doeleinden werd
uitgebreid . Dit is de hoeksteen van de wereldwijde bancaire en financiële
controle die daarna plaatsvond tot heden.

d) In 1796 werd dit door koning George III (36 Geo.3.c.52 §20) voor het eerst
toegepast op landgoederen Pur Autre Vie.

e) In 1837 (1 Vict.c.26) kwamen er er wijzigingen in Testamenten Pur Autre Vie
(Cestui Que Vie). Indien er geen goed testament is achtergelaten dan werd
goed toegekend aan de heersers.

f) In verband met Cestui Que Vie Trusts met alle statuten Cestui Que Vie
voorafgaand aan 1540 is opzettelijke fraude en het bewijs van de onwettigheid
van de Westminster statuten.

g) De "eerste" wet waarin Cestui Que (Vie)Trust opzettelijk worden verborgen in
de statuten was onder koning Richard III in 1483 (1Rich.3 c.1) waarbij de wet
(nog steeds van kracht) bepaalt dat alle overdrachten en het gebruik van
onroerend , ook al is een koper zich er niet van bewust dit onder de "cestui
que use" valt (onderworpen aan Cestui Que Vie Trust). De wet is vaag over
of men wel van volledige geest, niet een kind en niet onder financiële dwang
een woning koopt en of men ook daadwerkelijk het recht van gebruik heeft.

h) De "tweede" wet waar de Cestui Que (Vie) Trusts opzettelijk is verborgen is
ontstaan onder het bewind van Henry 7e in 1488 (4Hen.7 c.17) waarbij het
toestaan van de heersers om mensen geclassificeerd als "slaven" aan te zeggen
dat hun vrijheid nutteloos om aan te tonen en dat deze heersers kunnen
gebruik maken van dagvaardingen en andere middelen om hen te kunnen
dwingen terug te keren en te gehoorzamen naar de "slavenhuizen" (vertaling van
wards=wijken= is synoniem van arme slaven of onwetende witte slaven).
De enige uitweg om onder deze wet uit te komen was als werd aangetoond
aan de heersers dat het een verspilling voor hem was van zijn vermogen of
energie van het beslag genomene.

i) De "derde" Wet waarin de werking van Cestui Que Vie deze keer werd
verborgen is de Estate Pur Autre Vie in 1741 (onder 14 Geo.2 c.20) waarbij
iemand die kennis had van de Cestui Que Vie slavernijsysteem kon proberen
om goederen terug te vorderen tussen de leeftijden van 18 tot 20 en dat zij
ophouden een slaaf te zijn . Dezelfde wet gaf aan dat na 20 jaar het recht
niet meer beschikbaar was, ondanks feit dat bestaan van Cestui Que Vie
Trusts wordt ontkend en staat en banken gezworen hebben hierover te
zullen liegen, belemmeren, verbergen ten koste van alles.

3. In termen van essentiële elementen met betrekking tot Cestui Que Vie Trusts:

a) Een Cestui Que (Vie) Trust mag slechts zeventig (70) jaar bestaan, de
"levensverwachting".

b) Een begunstigde onder landgoed/staat kan een begunstigde van een Cestui
Que (Vie) Trust zijn. Wanneer deze direct voordeel van een eigenschap van
de hogere geplaatste in Cestui Que (Vie) Trust namens hen verliest, dan
niet meer het eigendom hebben en kan de begunstigde van de Cestui Que
(Vie) Trust bepalen wat er mee moet gebeuren.

c) Het oorspronkelijke doel en de functie van een Cestui Que (Vie) Trust was om
een tijdelijk landgoed te vormen ten behoeve van een ander, omdat een
gebeurtenis, stand van zaken of voorwaarde hen belette hun status als levend,
bevoegd en aanwezig bij een bevoegde autoriteit op te eisen . Daarom zijn
beweringen, geschiedenis, statuten of argumenten die afwijken in termen
van de oorsprong en functie van een Cestui Que (Vie) Trust nietig.

d) De Trust Corpus gemaakt door een Cestui Que (Vie) is ook bekend als het
landgoed uit twee Latijnse woorden e + statuo letterlijk betekenis "op
grond van decreet, statuut of oordeel". Aangezien het landgoed echter
wordt gehouden in een tijdelijke niet permanente trust, heeft de
(Corporate) Persoon als begunstigde alleen recht op en billijke titel en
het gebruik van het onroerend goed, in plaats van de wettelijke eigendom.
De Corporation, bekend als Body Corporate, Trust Corpus of Cestui Que (Vie)Trust
bezit rechtspersoonlijkheid.

e) De eigenschap van een landgoed gemaakt door middel van een tijdelijke
(Testamentaire)Trust kan worden beschouwd als onder "Cestui Que Use"
door de Corporate Person, zelfs als een andere naam of beschrijving wordt
gebruikt om het type vertrouwen of gebruik te definiëren . De "Cestui Que
Use is niet een persoon, maar een recht en dus een vorm van "eigendom".

f) In 1534, voorafgaand aan de 1e Cestui Que Vie Act (1540),
Henry VIII verklaarde de eerste Cestui Que Vie type Estate
met de Act of Supremecy die de Crown Estate gemaakt.

g) In 1604, zeventig (70) jaar later, James I van Engeland wijzigde
het landgoed als de Crown Union (Unie van Kronen).

h) In de 18e eeuw werd de Kroon gezien als een bedrijf.
Maar tegen het begin van de 19e eeuw rond 1814 na
het faillissement van het bedrijf (1814/15) werd het
volledig particuliere Crown Corporation gecontroleerd
door Europese private bankiers.

5. Sinds 1581 is er een tweede reeks van Cestui Que Vie Estates met betrekking
tot het eigendom van "personen" en rechten van die gemigreerd zijn naar de
Verenigde Staten voor het beheer, waaronder:

a) In 1651 werd de Wet voor de Nederzetting Ierland 1651-1652 ingevoerd,
waarin het concept " nederzettingen " vijanden van de staat en
bewegingsbeperkingen in staten van "noodsituatie" werden ingevoerd.

b) In 1861 de Emergency Powers Act 1861.

c) In 1931 de Emergency Relief and Construction Act 1931-32.
d) In 2001 de Patriot Act 2001.

6. Sinds 1591 is er een derde reeks van Cestui Que Vie Estates met betrekking
tot het eigendom van "ziel" en kerkelijke rechten die gemigreerd naar de
Verenigde Staten voor de administratie met inbegrip van:

a) In 1661 de Akte van Vereffening 1661-62.

b) In 1871 de District of Columbia Act 1871.

c) In 1941 de Lend Lease Act 1941.

HISTORIE WERELDWIJD


1. Tegen 1815 is het faillissement van de Kroon van de Bank of door particuliere
banken, effectief "particuliere trusts" of "Fide Commissary Trusts" beheerd door
commissarissen ( voogden ). Vanaf 1835 de Wills Act en zijn deze trusts ("Secret
Trusts") waarvan het bestaan niet hoeft te worden bekendgemaakt.

2. Vanaf 1917/18 kwam de Opruiingswet en de Handel met de Vijandelijke
Akte in de VS via het Verenigd Koninkrijk en werden de burgers van het
Gemenebest en de Verenigde Staten effectief "vijanden van de staat"
en "vreemdelingen" die op hun beurt de "Fide Commissary" privégeheimen
bekeerden tot "Foreign Situs" (Private International) Trusts.

3. In 1931 richtte Wall Street Banks de Bank for International Settlements op
voor controle van geclaimde eigendommen van particuliere centrale banken
wereldwijd. Na het opzettelijke faillissement meeste landen werden particuliere
centrale banken geïnstalleerd als beheerders en vanaf 1933 het wereldwijde
Cestui Que Vie/Foreign Situs Trust-systeem ingevoerd.

HISTORIE WERELDWIJD


1. Sinds 1933, wanneer een kind wordt geboren in een staat ( state) onder
inferieure Romeinse wetgeving, dan worden drie Cestui Que (Vie) Trusts
geachte te gelden, specifiek ontworpen om het kind voor altijd alle rechten
op bezit van onroerend goed te ontzeggen, alle rechten als vrije persoon en
wetenschap, of het een man of vrouw is, daarvoor in de plaats als schepsel
of dier door te gaan (heden: genderneutraal !), door te beweren dat ze
niet in het bezit zijn van hun ziel of geest.

2. Sinds 1933, wanneer een kind wordt geboren, claimen de staat vrijwillig,
willens en wetens de rechten van het kind als begunstigde in de 1e Cestui
Que (Vie) Trust in de vorm van een registernummer door het registreren
van de naam, daarmee ook het creëren van de Corporate Person en het
ontkennen alle rechten als eigenaar van Onroerend goed.

3. Sinds 1933, wanneer een kind wordt geboren, claimt de Staat willens en wetens
de baby als slaaf aan het landgoed. Het slaaf baby contract wordt vervolgens
gemaakt door het eren van de oude traditie van ofwel met de inkt indruk van
de voeten van de baby op de levende mens geboortebewijs, of een druppel van
zijn bloed, alsmede daarme het misleiden van de ouders door het ondertekenen
rechten van de baby door bedrieglijke juridische betekenissen op het levende
mens geboorte bewijs en dit als een "promissory note" wordt omgezet en als
een slavenobligatie wordt verkocht aan de private reserve bank van de staat en
overgebracht naar een 2e en aparte Cestui Que (Vie)Trust, eigendom van de
bank. Op de "promissoire note" komt bereiken van volwassenheid en dat de
bank niet in staat is om "het het slaaf kind te vinden " als een maritiem pandrecht
dat is rechtmatig afgegeven aan "de berging" van verloren eigendommen en als
valuta uit te gegeven in de Trust.

4. Elke Cestui Que Vie Trust opgericht sinds 1933 vertegenwoordigt een van de
3 Kronen die de 3 vorderingen van eigendommen van de Romeinse Cultus, zijnde
Real Property, Personal Property en Ecclesiastical Property en ontkenning van alle
rechten van mannen en vrouwen, andere dan die gekozen als trouwe leden van
de samenleving en uitvoerders en beheerders.

5. De Drie (3) Cestui Que Vie Trusts zijn de specifieke ontkenning van de
rechten van onroerend goed, persoonlijke eigendom en kerkelijke eigendom
voor de meeste mannen en vrouwen en komen precies overeen met de drie
vormen van het recht beschikbaar voor de Galla van de Orde van Advocaten.
De eerste vorm van recht is het Handelsrecht, effectief vanwege de 1e
Cestui Que Vie Trust. De tweede vorm is Maritiem en Vertrouwensrechten,
effectief vanwege de 2e Cestui Que Vie Trust. De 3e vorm van is Talmudic en
Romeinse Cult recht en effectief vanwege 3e Cestui Que Vie Trust of Baptism.

6. De geboorteakte uitgegeven onder de Romeinse wet vertegenwoordigt de
moderne equivalent van de Nederzetting certificaten van de 17e eeuw en
betekent de houder als een pauper en in feite een Romeinse slaaf. De geboorte
akte heeft geen directe relatie met de particuliere geheime trusts gecontroleerd
door private banking netwerk, noch worden gebruikt om het bestuur van een
staat of natie te dwingen het bestaan van geheime trusts te onthullen.

7. Aangezien de Cestui Que Vie Trusts worden opgericht als particuliere
geheime trusts op meerdere levels, waaronder faillissement van nationale
landgoederen, blijven zij het geclaimde privé-eigendom van banken en
kunnen niet worden geclaimd of gebruikt.

8. Hoewel particuliere geheime trusts van particuliere centrale banken
niet rechtstreeks kunnen worden aangepakt, worden ze gevormd op basis
van bepaalde vermoedens van het recht, waaronder geclaimde eigendom
van de naam, het lichaam, de geest en de ziel van zuigelingen, mannen
en vrouwen. Elke man en vrouw heeft het absolute recht om dergelijke
valse vermoedens als lid van Een Hemel en houder van hun eigen titel
te berispen en af te wijzen. Gezien de particuliere geheime trusts van de
particuliere centrale banken worden gecreëerd op valse vermoedens,
wanneer een man of vrouw maakt duidelijk hun Live Borne Record en
beweren over hun eigen naam, lichaam, geest en ziel, en dergelijke
valse vermoedens ophoudt en hebben zij recht op hun eigendom.

9. Elke administrateur of executeur die weigert om onmiddellijk een
Cestui Que (Vie) Trust te ontbinden na het aantonen van het terug claimen
van het geboorterecht van een persoon, hun status en competentie, is
schuldig aan fraude en fundamentele schending van hun fiduciaire
plichten en dienen onmiddellijke te worden verwijdert en bestraft.

HISTORIE NEDERLAND


1. Geboorte aangiften worden geregistreerd in de Gemeentelijke Basis
Administratie (nu BRP) en (wordt beweerd) door een Verzekeringsmij
of door (tot nu toe geen bewijs van gevonden) een particuliere
onderneming genaamd 'De Belastingdienst' die onder de Holding de
'Staat der Nederlanden BV' die geregistreerd zou staan als bedrijf op
de beurs als Dunn & Bradstreet valt en een ANBI-instelling is die
vrijwillig giften mag geven en ontvangen, beheerd, de Nederlanders
betalen dan de maximale belasting waarvan 70% wegvloeit naar
internationale beurzen. De Belastingdienst mag volgens de Belasting
wet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de 'bestuurder' van
een particulier, belastingplichtig 'lichaam' de ziel zou moeten zijn.
Deze ziel is nu net datgene dat 'verloren' is gegaan bij het derde
pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de 'bestuurder' van uw
lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan
de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter.
In deze setting is de rechter de administrateur/ executeur of trustee
van uw trust en tevens bestuurder van uw lichaam.

De rechtbank is dus primair een commerciële bank en met uw
bevestiging van uw NAW-gegevens geeft u consensus
(instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten
(bestuursrecht). Vanaf dat moment mag u zeggen wat u wilt,
maar zal er niet geluisterd worden, omdat u uw rechten hebt
ingeleverd. De rechter kan rollen (jurisdicties) aannemen en
voert een toneelstuk op, waarvan de uitkomst van tevoren is
bepaald. U verliest en moet betalen. Hij houdt zich aan de wet.
Note: Uit niets is tot nu toe gebleken dat de staat der Nederlanden
een bedrijf is!

Dit is identiteitsfraude valt onder 231b SR: Opzettelijke verwarren
van identiteit als Levende Man/Vrouw, terwijl de belastingaanslag
is gericht aan onrechtmatige, onwettige en tegen mijn wil aan
opgelegde juridische virtuele entiteit op basis van de Cestui Que
Vie acte met de NAAM in hoofdletters.

De belastingdienst spreekt aan met een verzonnen 'juridische
entiteit'. Elke Naam die met ons verbonden is, is dat omdat wij
hier toestemming voor hebben verleend. Deze 'juridische entiteit'
die de belastingdienst ons oplegt onder misleiding en bedrog
middels de Cetui Qui Vie acte is nooit door ondertekend of
anderszins erkend en daardoor ongeldig. Dit is ons burgerrecht:
BW 1:1-2, 3:33 en 6:228. Onze identiteit werd geroofd door de
Rijksoverheid op grond van geboortebewijs waar een notariële
acte van is opgemaakt en na zeven jaar door institutionele
beleggers wordt verhandeld. De overheid stelt zich hiermee
als soevereine godheid boven de mensen. U moet vragen aan
de Belastingdienst wie zij zijn (want zij maakt zich schuldig aan
identiteitsfraude, valsheid in geschriften, samenzwering,
misleiding, list, bedrog met dwang en bedreiging met illegale
claims en weten hier geen bevoegdheid te hebben en waar
deze is vastgelegd. Ditzelfde dient u te vragen aan een rechter.

Er wordt dwang (Vi Coactus) en dreiging (art.1:1-2BW) op
burgers uitgeoefend ondanks dat er geen contract is
overlegd, waardoor elke claim ongeldig is. Rechtspraak is
een toneelstuk met symboliek, Vrouwe Justitia als de
afgod Themis met opgeheven zwaard tegen u, de
weegschaal (leveling of the accounts), de blinddoek,
het zwarte doodgraver gewaad met het witte boordje
wat weer staat voor 'het wassen van handen in onschuld'.
piet puk - mens met alle rechten van de Schepper
Piet Puk - natuurlijke persoon, rechten van Magna Charta
Piet PUK - kunstmatige persoon: nog verschillende rechten
PIET PUK - bedrijfspersoon met de rechten zoals bepaald
door de admiraal van de corporatie (Maritiem recht)
PUK, PIET - oorlogsnaam: geen rechten en volledig slaaf van
de admiraal een functie om iemands status aan te duiden.

Nood breekt wet (HRK) Korte versie:

Staatsrechtelijk hebben de Enige Erfgenamen, aan kenbaar gemaakt, dat zij het burger
graf van de 'dood en verloren op zee' - presumptie zijn ontstegen; Sepulchre (graf)
Effata (geopend) Surrexi Iure Hereditario De Facto. Ik ben in mijn erfrecht opgestaan.
Het Byzantium handelsrecht van de Koning (Voorzitter Raad van State), is de tijdlijn
van de heremieten. Zij hebben met hun niet-politieke, individuele geboorte Trust
vermogen ingestemd en in overdrachtelijke zin, een niet-politieke (leef) Regel van
Koning Albertus van Jeruzalem aanvaard. De leefregel is een trust.
De rechtsgang van de ultra vires, waarbij de avondklok werd opgeheven en weer van
kracht werd, is bedoeld om de RvS als Presidium De Facto bóven de demissionaire
politiek, bij de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te introduceren.
Juist één dag nadat de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen De Facto,
zich bij de RvS, de heer de Graaf De Facto, hebben geïntroduceerd: presenteert de
Raad van State zich in de media, als de beslechter van het avondklok dispuut.
De heer De Graaf is een Knight van de Orde van de Holy Sepulchre (het Heilig Graf
Jeruzalem) en de Staten Generaal de politieke tak hiervan. Avondklok is monastiek.

HISTORIE VERKLARING


TRUST:

Een TRUST is een juridische constructie waarmee
een bezit door derden beheerd word. Dit stamt al uit de tijd
van de kruisridders die vaak na jaren weer terugkwamen bij
hun kastelen en om die niet in verval te laten raken richtten
zij een TRUST op voor het beheer hiervan.

Volgende partijen spelen een rol:

1. REQUESTOR: Deze vraagt de oprichting van de TRUST
aan. Meestal is de REQUESTOR ook de BENEFICIARY

2. BENFICIARY: Dit is de begunstigde van de TRUST.
In Nederland ook de aandeelhouder. De BENEFICIARY
stelt EXECUTOR aan.

3. EXECUTOR: Deze geeft de bevelen. In Nederland de
Directeur of Chief Executive Officer (C.E.O.) en behoort niet
bij het personeel en zijn wil is wet. De EXECUTOR kan ook
BENEFICIARY (DGA: Directeur-Grootaandeelhouder) zijn.

4. ADMINISTRATOR: Deze heeft bevoegdheden als
de EXECUTOR, maar is daar ondergeschikt aan.
Hij behoort tot het personeel en kan eventueel
door de EXECUTOR ontslagen worden.
5. TRUSTEE: Deze is belast met het onderhouden
van de Trust. Dit is de laagste persoon in de
Trust en kan onmiddellijk ontslagen worden.
Nu komt het mooiste; de echte reden dat de
overheid zenuwachtig wordt van het zien van
een geboorteakte is omdat daar destijds hun
handtekening op is gezet als Trustee.

HISTORIE RECHTBANK


Rechtbank: De rechter is de TRUSTEE van de persoon die
voor hem verschijnt. De griffier maakt onder het zaaknummer
als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de
REQUESTOR van is, en stelt de rechter aan als TRUSTEE en
ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK. De rechter stelt de
aanklager aan als EXECUTOR. De rechter vraagt nu naar
"de gedaagde" zijn naam. Zodra iemand zich met zijn naam
identificeert wordt deze BENEFICIARY van de RECHTZAAK.
De rechter switcht nu van rol met de gedaagde. Gedaagde
neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt dan de
BENEFICIARY van de RECHTZAAK. Als je je zonden opbiecht
krijgt de aanklager van de rechter de titel BENEFICIARY en
de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde,
die het vonnis namens BENEFICIARY als EXECUTOR uitvoert.

(Met dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben).