Vertaal deze pagina naar:

DEURWAARDERS SCHAKELEN EEN ADVOCAAT IN WANNEER ZIJ EXPOSED WORDEN OP HET INTERNET MET NAAM EN FOTO!

27-07-2023

De Nieuwe Media (Waarheidskrant) werd per e-mail 26-07-2023 aangesproken dat zij zich lasterlijk en smadelijk zouden hebben uitgelaten over een deurwaarder.

Wat is jouw eigen mening hierover?

Laat het ons weten middels ons e-mailadres: 

redactie@de-nieuwe-media.nl

Een deurwaarder schakelde een advocaat in, duidelijk is dat hij ons artikel over hem heeft gezien en gelezen, de boodschap is aangekomen, onze Missie is geslaagd!

Reacties van onze lezers:

"Als de man een openbare functie heeft zal hij niks te vrezen hebben. Behalve als Youri Plate gelijk heeft dat ze uiteindelijk zonder geldig mandaat opereren zullen ze als ze niet exposed willen worden een ander vak moeten kiezen. De berichtgeving rondom steun ik graag.. "

"Volgens een lezer is deze deurwaarder zelfs strafbaar. Heeft geen bevoegdheid om het terrein te betreden. Binnenkort komt er een rechtszaak richting de deurwaarders en dan voor alle deurwaarders!"

- Stay tuned -

In de brief van de advocaat is het volgende te lezen:


Tot mij wendde zich de directie van Syncasso Nederland B.V. met het verzoek haar belangen te behartigen in de onderhavige kwestie.

Inleiding

Cliënte Syncasso Nederland B.V. is een gerechtsdeurwaarders- en incassokantoor en incasseert in opdracht van haar cliënten vorderingen op debiteuren. Syncasso Nederland B.V. incasseert deze vorderingen via een minnelijk traject, maar als het nodig is ook via een gerechtelijk traject. Daar waar nodig executeert Syncasso Nederland B.V. de executoriale titels die ten grondslag liggen aan de vorderingen die cliënten op hun debiteuren hebben. De heer J. Bottenberg is als werknemer en gerechtsdeurwaarder in dienst bij Syncasso Nederland B.V.Cliënte heeft vernomen dat u op 2 juni 2023 een artikel over cliënte hebt geplaatst op de website www.de-nieuwe-media.nl. 

Het artikel is te vinden via de volgende link: https://www.de-nieuwe-media.nl/l/jaap-bottenberg-gerechtsdeurwaarder-mededirecteur-en-eigenaar-van-syncasso-in-groningen-pleegde-illegale-praktijken-en-werd-een-oplichter-genoemd/

Op deze website heeft u zich lasterlijk en smadelijk uitgelaten over cliënte en onder meer gesteld dat cliënte illegale- en strafbare feiten pleegt. Deze door u gedeponeerde uitspraken zijn niet alleen onjuist, maar ook schadelijk voor cliënten. Daarnaast heeft u een video opname van de heer Bottenberg geplaatst waarin hij is geïntimideerd door een derde en waarin de heer Bottenberg -ten onrechte- wordt afgeschilderd als oplichter door deze derde. De heer Bottenberg heeft zijn taken als deurwaarder geprobeerd uit te voeren en meer specifiek een exploot getracht te betekenen, maar dat is hem door de intimiderende en agressieve houding van deze derde onmogelijk gemaakt. De heer Bottenberg is in die video opname gedwongen om zijn rijbewijs te laten zien en dat heeft hij gedaan. Op de video opnames is aldus privacy gevoelige informatie te zien. Het is cliënte tot op heden onduidelijk hoe u de video opname heeft verkregen, maar evident is dat u deze bedreigende opname waarin de heer Bottenberg ten onrechte wordt beschuldigd van oplichting en waarin privacy gevoelige informatie van de heer Bottenberg zichtbaar is op uw website heeft geplaatst, zonder dat daarmee enig maatschappelijk belang is gediend. Het plaatsen van het artikel over cliënte en het plaatsen van de video opname is onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW.Art. 10 EVRM,

Hoewel u op grond van artikel 10 EVRM recht op vrijheid van meningsuiting heeft, is deze vrijheid niet onbeperkt. Deze vrijheid kan onder meer worden beperkt om de goede naam en rechten van andere(n) te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van een onrechtmatige publicatie in de zin van artikel 6:162 BW. Het belang van hen bestaat eruit dat zij niet zomaar worden blootgesteld aan verdachtmakingen en dat hun privacy (ex artikel 8 EVRM) niet onnodig wordt geschonden. In het door u gepubliceerde artikel wordt cliënte wel blootgesteld aan onterechte verdachtmakingen zonder dat een algemeen belang aan de orde wordt gesteld. Cliënte voert haar taak als deurwaarders- en incassokantoor deugdelijk uit en bij de uitvoering van haar taken behoort ook het betekenen van exploten. Van oplichting is geen sprake en van illegale praktijken evenmin. Desondanks heeft u op uw website vermeld dat cliënte zich schuldig zou maken aan oplichting en strafbare feiten, terwijl deze stellingen op geen enkele wijze door u zijn onderbouwd.

Ook wordt de privacy van cliënte onnodig geschonden. Met name de privacy van de heer Bottenberg is geschonden. Zo is zijn rijbewijs met gegevens zichtbaar in de video opname, is het kenteken van zijn voertuig zichtbaar en is hij als persoon duidelijk zichtbaar in de video opname. Daarnaast heeft u in het artikel ook een still van de heer Bottenberg geplaatst.

Geen algemeen belang

Allereerst is van belang dat u geen onderwerp van algemeen belang aan de orde stelt. Het artikel is enkel bedoeld om cliënte te beschadigen en niet om bijvoorbeeld een algemene werkwijze van deurwaarders aan de kaak te stellen. Dat blijkt wel uit het feit dat u expliciet verwijst naar de namen van cliënten en de lezers van het artikel zelfs oproept om het privé adres van de heer Bottenberg te verstrekken. Deze handeling wordt tegenwoordig als doxing gekwalificeerd en zal, zoals het ernaar uitziet, binnen afzienbare termijn strafbaar worden gesteld. Indien u als doel zou hebben gehad om een algemeen belang aan de orde te stellen, dan had u onder meer een deugdelijk onderzoek uitgevoerd en hoor en wederhoor moeten toepassen. U heeft beide niet gedaan. Nergens blijkt uit dat het artikel is gepubliceerd met als doel een algemeen belang aan de orde te stellen. In tegendeel, het artikel lijkt enkel te zijn geplaatst om cliënte onnodig te schaden. 

Onterechte verdachtmakingen

Daarnaast zijn de onterechte beschuldigingen niet op feiten gebaseerd. U heeft zonder enige onderbouwing gesteld dat cliënte zich schuldig maakt aan oplichting (althans u verwijst naar een uitlating van een derde) en strafbare feiten plegen. Deze stellingen zijn in het geheel niet onderbouwd en daarnaast onjuist. Het artikel lijkt enkel te zijn geplaatst om grievende uitlatingen te doen over cliënte, door haar oplichter en pleger van strafbare feiten te noemen. Daarnaast heeft u foto en videomateriaal van de heer Bottenberg geplaatst met als enig doel om cliënte te schaden. Onnodig grievend.

Los van het feit dat de beschuldigingen in het artikel onjuist zijn, zijn deze ook onnodig grievend en heeft u geen te respecteren belang bij uw uitlatingen. De vuige aantijgingen zoals vermeld in het door u gepubliceerde artikel raakt cliënte hard, zeker nu zij zich niet herkent in de inhoud. Het feit dat u zelfs oproept om een privé adres van de heer Bottenberg te verstrekken, maakt dat u mogelijk zelfs uit bent op het benaderen van de heer Bottenberg op zijn privé adres. Al hetgeen hierboven is vermeld houdt in dat de uitlatingen zoals vermeld in het artikel onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Dit betekent dat de belangen van cliënte prevaleren boven uw belangen.

Namens cliënte sommeer ik u dan ook om binnen een termijn van 5 dagen na heden over te gaan tot het verwijderen van het artikel en het artikel verwijderd te houden, bij gebreke waarvan cliënte u zonder nadere ingebrekestelling in rechte zal betrekken en verwijdering in kort geding zal vorderen. Cliënte houdt u reeds nu voor alsdan aansprakelijk voor de reeds door hen geleden en nog te lijden schade.

Cliënte gaat ervan uit dat het zover niet hoeft te komen en ziet uw bevestiging dat het artikel is verwijderd en verwijderd blijft wel tijdig tegemoet.


Onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Sandjay Tuithof Advocatuur B.V.

Sandjay Tuithof Advocaat

Sandjay Tuithof Advocaat
Sandjay Tuithof Advocaat