Vertaal deze pagina naar:

HOLLAND IS IN NOOD, HANG DE VLAG OP Z'N KOP!

27-04-2021

Oproep aan diegenen die de vlag uithangen!Of hang de vlag halfstok, maak zelf je eigen keuze!Of hang de Bataafsche vlag uit


Of hang een groot hart aan een vlaggenstok, wees creatief en durf in je eigen Kracht te gaan staan ❤️


Als de koning het niet meer wil of kan..., hebben we de Neurenberg Code nog!


De tien punten van de Code van Neurenberg

1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut essentieel. Dit betekent dat de betrokken persoon de wettelijke bevoegdheid moet hebben om toestemming te geven; zo gesitueerd moeten zijn dat het in staat is vrije keuzevrijheid uit te oefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang, overreiking of andere bijbedoelingen of dwang; en dient voldoende kennis en begrip te hebben van de elementen van het betreffende onderwerp om hem in staat te stellen een begrijpende en verlichte beslissing te nemen. Dit laatste element vereist dat voordat de proefpersoon een bevestigend besluit aanvaardt, hem de aard, de duur en het doel van het experiment bekend moet worden gemaakt; de methode en middelen waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de effecten op zijn gezondheid of persoon die mogelijk afkomstig kunnen zijn van zijn deelname aan het experiment. De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming berust op elk individu dat het experiment initieert, leidt of eraan deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft aan een ander mag worden overgedragen.

2. Het experiment moet zo zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor het welzijn van de samenleving, niet te verkrijgen is met andere methoden of studiemiddelen, en niet willekeurig en onnodig van aard.

3. Het experiment moet zo zijn opgezet en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander probleem dat wordt bestudeerd, dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

4. Het experiment moet zo worden uitgevoerd dat alle onnodig lichamelijk en geestelijk lijden en letsel wordt vermeden.

5. Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er a priori reden is om aan te nemen dat de dood of invaliderende verwonding zal plaatsvinden; behalve misschien in die experimenten waar de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.

6. Het te nemen risico mag nooit groter zijn dan dat bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost.

7. Er moeten de juiste voorbereidingen worden getroffen en er moeten voldoende faciliteiten worden geboden om de proefpersoon te beschermen tegen zelfs maar kleine mogelijkheden van letsel, handicap of overlijden.

8. Het experiment mag alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste mate van vaardigheid en zorg moet worden vereist in alle stadia van het experiment van degenen die het experiment uitvoeren of eraan deelnemen.

9. Gedurende de loop van het experiment moet de menselijke proefpersoon de vrijheid hebben om het experiment te beëindigen als hij de fysieke of mentale toestand heeft bereikt waarin voortzetting van het experiment hem onmogelijk lijkt.

10. Tijdens de loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper bereid zijn om het experiment in elk stadium te beëindigen, als hij waarschijnlijke redenen heeft om bij de uitoefening van de goede trouw, superieure vaardigheid en zorgvuldige beoordeling die van hem worden verlangd, aan te nemen dat voortzetting van het experiment zal waarschijnlijk leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpersoon.

De Code van Neurenberg is het belangrijkste document in de geschiedenis van de ethiek van medisch onderzoek

Op 19 augustus 1947 velden de rechters hun oordeel in het zogenaamde Artsenproces tegen Karl Brandt en enkele anderen. Tegelijkertijd gaven zij ook hun oordeel over medische experimenten op mensen. Een aantal verdachten voerde ter verdediging aan dat zij van mening waren dat hun praktijken tijdens de oorlog weinig verschilden van die van voor de oorlog. Bovendien verklaarden zij dat er ook geen wetgeving was die onderscheid maakte tussen legale en illegale experimenten, ongeacht of dit ethisch verantwoord is of niet.

In april 1947 had dr. Leo Alexander al een zestal punten waaraan legale medische experimenten moeten voldoen aangedragen bij de Raad voor Oorlogsmisdaden. De Raad heeft deze punten overgenomen en aangevuld met vier extra richtlijnen. Samen vormen deze tien punten de "Code van Neurenberg". Hoewel dit oordeel geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen.Referentie ontbreekt

In de Code is een reeks bepalingen opgenomen die de rechten van personen die aan medisch onderzoek deelnemen moet garanderen. Zo schrijft ze onder andere voor dat deelnemen altijd op vrijwillige basis moet gebeuren, een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade mag toebrengen. Ook moet onderzoek volgens de code vooraf worden gegaan door in vitroproeven en moeten deelnemers voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het onderzoek. Zij moeten bovendien schriftelijk verklaren dat zij op basis van die informatie aan het onderzoek willen deelnemen. De Code schrijft bovendien voor dat onderzoeken altijd stop moeten worden gezet wanneer een proefpersoon daarom vraagt.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg


Bovendien hebben we te maken met een nep koningshuis, lees en bekijk de video waarom!