Vertaal deze pagina naar:

STUUR DEZE BRIEF AANGETEKEND AAN DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WAAR U WOONT!

31-07-2022

Copy en Paste de voorbeeldbrief, vul deze in met Uw eigen gegevens en verstuur de brief in de PDF aangetekend naar Uw eigen burgemeester van Uw gemeente!

* BELANGRIJK *

Gemeentehuizen, burgemeesters en gemeenteambtenaren zijn de uitvoerders van het burger-slaven-systeem (BSN) opgelegd door Den Haag, waarvan Rutte de algemeen directeur is.

Het bedrijf "De Staat der Nederlanden" is een bedrijf en corrupte organisatie waar burgemeesters en gemeenteambtenaren zich aan verhuren tegen een bepaalde som geld, privileges en voordelen.

Bedrijven kunnen geen wetten uitvaardigen!

Het is belangrijk dat alle burgemeesters in Nederland daarom een aangetekend schrijven krijgen en op de hoogte zijn dat ze een criminele organisatie aanhangen en meedoen aan misleiding, onderdrukking en genocide (volkerenmoord) van de bevolking. Zodat de burgemeesters zich later niet kunnen verschuilen achter de zin: "Ich habe es nicht gewusst".

Met de aangetekende brief heeft U straks een bewijs in handen dat Uw burgemeester van Uw gemeente van tevoren op de hoogte hebt gesteld. De burgemeester mag dan zelf keuzes gaan maken of straks voor het Tribunaal verschijnen. Het balletje ligt dan bij Uw burgemeester.

Onze verslaggever Rinus Verhagen schreef:


"Ik verzoek aan iedereen deze brief aan je eigen Burgemeester te sturen.

Wanneer ze weten wat hun boven het hoofd hangt zullen ze in actie moeten komen om niet voor het Neurenberg Tribunaal te moeten verschijnen!"

Tip: Bewaar het bewijs van de aangetekende brief en check zelf of de brief is aangekomen. Maak daarna een printscreen en zendt het bewijs van ontvangst naar ons contactformulier of e-mailadres.

Onze gegevens staan onderaan dit artikel.


VOORBEELDBRIEF

Hieronder staat een voorbeeld hoe de brief verzonden kan worden.PER AANGETEKENDE POST VERZONDEN


Aan: Burgemeester...................
Adres
Postcode en Plaats


Van: ..................
............................
................................

Uw woonplaats, datum


Beste Burgemeester,

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat U persoonlijk gedwongen kunt worden om de gehele verplichting na te komen, ondanks dat er wellicht nog andere schuldenaren zijn waarmee U samen de verplichting bent aangegaan.

Waar Youri Plate over spreekt: Openbaar Lichaam, Natuurlijk Persoon en Rechtspersoon.  Hoe de wetten zijn eigen openbaar lichaam uitschakelt, want Nederland NV is een bedrijf, ingeschreven in Washington DC.

Een bedrijf is niet bevoegd wetten uit te vaardigen, dit is het bedrog van de laatste Eeuwen.

De ongekozen burgemeesters zijn bestuurders van een OPENBAAR LICHAAM zonder bevoegd te zijn. De handtekening van een bestuurder van de rechtspersoon geldt dan als handtekening van de rechtspersoon. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan men nagaan welke personen gerechtigd zijn om namens een rechtspersoon op te treden.

Er is niemand gerechtigd of bevoegd, wat maakt dat een aangestelde Burgemeester als Natuurlijk persoon 100% aansprakelijk is voor de acties die in zijn gemeente worden uitgevoerd onder zijn toezicht of actieve Hulp.

Hetzelfde geldt voor de rechtspraak, het is een bedrijf of vereniging zonder juridische bevoegdheid, door de annexatie van bestuurlijk Nederland per 18 mei 1940 tot heden.

Burgemeesters zijn daarom medeverantwoordelijk voor de vorming van de dictatuur en mede schuldig aan de GENOCIDE die zij mee ondersteunen door geen halt toe te roepen aan deze misdaad om mensen met een dodelijke mix van chemicaliën te infecteren.

Het is de plicht van een Burgemeester alle artsen en verpleegkundigen in zijn gemeente per direct te verbieden nog meer mensen met een dodelijke cocktail te injecteren.

De Vaccin (Bio-Wapen) hebben geen goedkeuring van de CDC, worden wel als experiment door de EMA van de EU tijdelijk toegelaten. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates

Wat zit er in het Bio-Wapen: SM102, Grafeendioxide 50 nm x 0,1 nm,  zo scherp als scheermessen en stralingsgevoelig, Slangengif van de Chinese Cobra. 

https://cdn.caymanchem.com/cdn/msds/33474m.pdf

Handelsnaam: SM-102 - Artikelnummer: 33474 - Toepassing van de stof / van het mengsel - Dit produkt is bestemd voor onderzoek - Niet voor menselijk of diergeneeskundig diagnostisch of therapeutisch gebruik.

Acute Tox. 4 H302 (Schadelijk bij inslikken).
Skin Irrit. 2 H315 (Veroorzaakt huidirritatie).
Eye Irrit. 2A H319 (Veroorzaakt ernstige oogirritatie).

Voorzorgsmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P233 Gesloten verpakking bewaren.
P240 Verpakking en ontvangstapparatuur aarden/verbinden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
P264 Grondig wassen na het hanteren.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P301+P312 Bij inslikken: Bel een antigifcentrum/arts als u zich onwel voelt.
P330 Mond spoelen.
P321 Specifieke behandeling (zie op dit etiket).
P303+P361+P353 Indien op de huid (of het haar): Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Huid spoelen met water/douche.
P305+P351+P338 Indien in de ogen: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
P332+P313 Indien huidirritatie optreedt: Medische hulp/advies inroepen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P337+P313 Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.
P370+P378 In geval van brand: CO2, poeder of waternevel gebruiken om te blussen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Verwijderen van de inhoud/container overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Iedereen die mensen dwingt of misleidt om mee te doen aan een medisch experiment handelt in strijd met de Conventie van Genéve die het verbiedt om met gezonde mensen te experimenteren. De Geneefse Conventies is de verzamelnaam voor de verdragen die van 1864 tot 1949 zijn geformuleerd in Genève en die, als onderdeel van het internationaal humanitair recht, de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict.

De conventies zijn het resultaat van de inspanningen van de Zwitser Henri Dunant, die gemotiveerd was door de oorlogsverschrikkingen die hij zag tijdens de Slag van Solferino in 1859. Henri Dunant was tevens stichter van het Rode Kruis. Beschuldigingen van schending van de Geneefse Conventies kunnen door de landen die de conventies hebben ondertekend voor het Internationaal Gerechtshof of het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag worden gebracht.

Advocaat Reiner Fuellmich geeft update over 'Neurenberg 2': Er is licht aan het einde van de tunnel.

Enkele maanden geleden sprak advocaat Reiner Fuellmich met Jerm Warfare over zijn plannen om de WHO voor de rechter te slepen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij is één van de machtigste advocaten in Europa en bereidt momenteel de grootste groepszaak uit de geschiedenis voor, ook wel bekend als 'Neurenberg 2'.

Enkele dagen geleden sprak Fuellmich opnieuw met Jerm Warfare om de laatste stand van zaken door te nemen. "Er is licht aan het einde van de tunnel," zei hij. "We hebben rechtszaken gewonnen en gaan er nog veel meer winnen."

Tijdens het interview zei hij over de corona-aanpak: "Dit zijn de ergste misdaden tegen de menselijkheid die ooit zijn gepleegd." De weinige mensen die nog zelfstandig kunnen nadenken, zo'n 10 tot 20 procent van de bevolking, weten dat dit nooit over een virus of gezondheid ging, maar over het uitdunnen van de wereldbevolking en controle, aldus de advocaat.

Neurenberg 2

De coronavaccins hebben dan ook niets te maken met vaccineren, maar zijn onderdeel van genetische experimenten, zei hij. Fuellmich voegde toe dat de spelers achter de schermen veel fouten maken. Zo denkt hij dat de vaccinmakers niet hadden verwacht dat er nu al zoveel bijwerkingen zouden optreden.

Hij sprak een klokkenluider die zei dat men in eerste instantie van plan was om dit hele scenario pas in 2050 uit te rollen. Vervolgens werden de personen die aan de touwtjes trekken inhalig en besloot men om de plannen al veel eerder uit te voeren, aldus de klokkenluider. "Ik denk dat ze daarom zoveel fouten maken," zei Fuellmich, die verklaringen heeft afgenomen van meer dan 100 wetenschappers en experts.

De advocaat zei verder dat er mogelijk een speciale rechtbank nodig zal zijn, Neurenberg 2, omdat dit inmiddels zo groot is dat het de nationale rechtbanken misschien boven de pet gaat. "We hebben het bewijs."

Europa: belangrijkste strijdtoneel

Wie zijn die mensen die aan de touwtjes trekken? Volgens Fuellmich gaat het om een groep van zo'n 3000 superrijken. Onder andere de Davos-kliek van Klaus Schwab behoort tot deze groep.

Wat willen zij? Volledige controle over de mensen. "Ze kopen artsen, ziekenhuismedewerkers en politici om. Mensen die niet meewerken, worden bedreigd. Ze gebruiken allerlei psychologische technieken om mensen te manipuleren."

Fuellmich sprak ook met een andere klokkenluider, die uitlegde waarom Europa het belangrijkste strijdtoneel is van deze oorlog. "Europa is volledig bankroet. De pensioenfondsen zijn helemaal leeggeroofd. Daarom willen ze Europa onder controle brengen voordat mensen erachter komen wat er aan de hand is."

Veel mensen zullen sterven:

De reguliere media doen voorkomen alsof een meerderheid van de mensen voorstander is van de maatregelen. Dat is volgens de advocaat zeker niet het geval. Vrijwel iedereen die hij spreekt in Duitsland weet dat bijvoorbeeld mondkapjes niet helpen en laat zich informeren door alternatieve media. "De oude media zijn op sterven na dood."

Zijn advies? Verspreid de waarheid en de feiten zoveel mogelijk en verspil je energie niet aan mensen die zich heel graag willen laten vaccineren.


"We kunnen niet iedereen redden. Veel mensen zullen sterven."

Schatting is dat 1,4 miljard mensen zullen sterven.

De Neurenberg Code is van toepassing op iedereen die zich mede schuldig heeft gemaakt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg


De tien punten van de Code van Neurenberg

Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:

1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn, zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.

3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.

5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.

6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.

7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.

8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.

9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.

10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De provincies en gemeenten worden in artikel 123 en verder van de Nederlandse Grondwet geregeld. De waterschappen in artikel 133.

Artikel 134 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat "bij of krachtens de wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven".

Artikel 135 bepaalt dat de wet regels geeft ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen (gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden) zijn betrokken, en dat daarbij in de instelling van een nieuw openbaar lichaam kan worden voorzien. Dit wordt nader uitgewerkt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Sinds 2017 is er in de Grondwet een nieuwe categorie openbare lichamen, het 'Caribisch openbaar lichaam' (geregeld in het nieuwe artikel 132a) waarop ook de grondwettelijke bepalingen voor gemeenten en provincies (artikelen 124, 125 en 127 t/m 132) van toepassing zijn.

Huidige openbare lichamen

De volgende (bijzondere) gemeenten worden sinds 2010 als openbaar lichaam bestuurd:

• Bonaire
• Sint Eustatius
• Saba

Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel de BES-eilanden genoemd, liggen in Caribisch Nederland; ze worden afzonderlijk van elkaar bestuurd. Op basis van het Verdrag van Anholt is er onder meer het volgende grensoverschrijdende openbare lichaam:

• De Nederlandse gemeente Kerkrade en Duitse gemeente 's-Hertogenrade (Herzogenrath) vormen samen Eurode (sinds 1998).

De volgende organisaties worden als openbaar lichaam bestuurd: • veel publiekrechtelijke samenwerkingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) • Veiligheidsregio's

• Nederlandse Orde van Advocaten (1952) • Orde van Octrooigemachtigden • Nederlandse Loodsencorporatie (NLC, 1991) • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (1999) • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

• Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, 2013) (sinds 2015: Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, KNBA)

• Arbeidsvoorzieningsorganisatie (1990) • Gezamenlijke Brandweer Rotterdam-Rijnmond (1998) • Omgevingsdiensten (sinds 1 april 2013, ter regionale uitvoering van bestuurlijke bevoegdheden op grond van Wabo).

Rechtspersoon

Rechtssubjecten zijn entiteiten die zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. In het Nederlandse recht worden twee soorten rechtssubjecten onderscheiden:

- Natuurlijke personen

Natuurlijke personen, oftewel mensen, hebben vanzelfsprekend rechten en plichten en kunnen zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.

- Rechtspersoon

Voor entiteiten of organisaties is er een juridische constructie vereist, waardoor ook zij zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Deze juridische constructie wordt een rechtspersoon genoemd. Groepen van mensen, organisaties en instellingen kunnen, wanneer zij als rechtspersoon zijn opgericht, als volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer optreden. Een rechtspersoon kan dus net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezittingen hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen en aangeklaagd worden.

SOORTEN RECHTSPERSONEN

Er bestaan verschillende soorten rechtspersonen. De wet onderscheidt drie soorten: 1. Publiekrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld de staat, de provincies en de gemeenten 2. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen 3. Privaatrechtelijke rechtspersonen. Deze kunnen in zes verschillende typen worden onderscheiden, namelijk: de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting.

EIGEN IDENTITEIT

Wil een rechtspersoon in rechte aanspreekbaar zijn, dan moet hij een eigen identiteit hebben. De wet stelt verschillende eisen over bijvoorbeeld de naam, de rechtsvorm en de plaats van vestiging. Bij de oprichting van een rechtspersoon moeten ook statuten worden opgesteld. De statuten en de wettelijke bepalingen zijn regels waardoor de rechtspersoon wordt beheerst. De statuten geven regels voor het intern en extern functioneren van de rechtspersoon. De statuten bevatten altijd een omschrijving van het doel van de rechtspersoon. Het doel is veelal bepalend voor het kiezen van de rechtsvorm van een rechtspersoon. Zo zijn de stichting en vereniging bijvoorbeeld geschikt voor het nastreven van ideële en sociale doeleinden, de coöperatie geschikt voor het uitoefenen van een bedrijf en de onderlinge waarborgmaatschappij geschikt voor het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf. Wil men een eenmansbedrijf rechtspersoonlijkheid geven, dan is de BV de meest gebruikte rechtsvorm.

VERTEGENWOORDIGING

Een rechtspersoon kan, in tegenstelling tot een natuurlijk persoon, geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld geen handtekening onder een contract zetten. Om toch bepaalde rechtshandelingen te kunnen verrichten, dient de rechtspersoon door een of meer bestuurders van de rechtspersoon vertegenwoordigd te worden. Een bestuurder kan dan in naam van de rechtspersoon optreden. De handtekening van een bestuurder van de rechtspersoon geldt dan als handtekening van de rechtspersoon. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan men nagaan welke personen gerechtigd zijn om namens een rechtspersoon op te treden.

AANSPRAKELIJKHEID

Net zoals natuurlijke personen, zijn ook rechtspersonen aansprakelijk voor hun handelingen. Een rechtspersoon heeft echter een afgescheiden vermogen. Wanneer bestuurders bepaalde rechtshandelingen in naam van de rechtspersoon verrichten, binden zij alleen de rechtspersoon. De bestuurder die zijn handtekening onder een contract zet, is dus niet in privé gebonden, noch aansprakelijk voor een eventuele niet-nakoming van de rechtspersoon. Ook als de rechtspersoon failliet gaat, kan de tegenpartij zijn vordering niet op de bestuurders verhalen. Hier is echter wel een zekere grens aan. Op bestuurders rust namelijk wel een zorgplicht. In geval van een verwijtbaar slecht bestuur, kan een bestuurder van de rechtspersoon in privé aansprakelijk gesteld worden. Hoofdregel is echter dat de rechtspersoon haar eigen verplichtingen draagt.

Beste Burgemeester, ik verzoek U om per direct actie te ondernemen om in deze gemeente te verbieden om mee te werken aan de GENOCIDE die Rutte en de Jonge zijn begonnen. Het uitvoeren van het overheidsbeleid (van bedrijf Nederland) is een misdaad tegen de bevolking. Het kan zijn dat U ter goede trouw gehandeld hebt, wat U niet ontslaat van Uw verantwoordelijkheid.

Ik ben niet de aangewezen persoon om U te veroordelen, dit zal later blijken welke rol U zelf heeft gespeeld in deze kwestie, voor hetzelfde geld bent U zelf ook slachtoffer geworden van deze misdaad door Rutte en De Jonge met hun medeplegers. Ik gun niemand zulk een kwaalvolle dood die door deze injectie met meerdere Bio-wapens op de bevolking is losgelaten.

Mocht U levensmoe zijn, dan zal de volgende prik voor het Apenpokken virus U de genadeklap geven.

Bekijk de onderstaande afbeelding aandachtig!

De onderstaande bedrijven, te weten:

De Politie, de Belastingdient, de Rechtspraak en de Gemeentes van Nederland NV (De Staat der Nederlanden) zijn huurlingen van het Hitler kabinet.

Om de argeloze bevolking te onderdrukken en te bestelen.

Graag wil ik met U een, één op één gesprek over dit thema en met U van gedachten wisselen en U vragen dit landelijk kenbaar te maken via de VNG. In het gesprek kan ik U vertellen hoeveel tijd er nog maximaal is om voor te bereiden op dat wat nu gaat komen.

Ik hoop van harte dat het tot u doordringt wat ik allemaal heb geschreven, ook alle wethouders van de gemeente zijn medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gevoerde beleid.

Mocht U mijn verzoek negeren ik via het meldklachtformulier 381 U persoonlijk aansprakelijk stel voor een vordering van mijn kant van € 1.000,- per dag.

Hartelijke groet,

.......................... (Uw naam)