Vertaal deze pagina naar:

WAAROM IS HUGO DE JONGE NOG STEEDS NIET GEARRESTEERD EN BERECHT?

19-10-2023

Wij wachten nu op de arrestatie van Hugo de Jonge, het is een tweede Mengele gebleken, miljoenen mensen zijn vermoord door de COVID-19 prikjes!

Hugo de Jonge is een oorlogsmisdadiger van WO3, de bewijzen zijn er!

Het is slechts nog een kwestie van tijd dat Hugo de Jonge berecht gaat worden voor een Tribunaal. De geschiedenis zal niet mild gaan oordelen over het door hem gevoerde beleid.


Alle bewijzen zijn inmiddels verzameld!

We moeten het de mensen laten zien en inzien wat er is gebeurd.

De hoog opgeleiden in onze samenleving en zogenaamde professoren in het land wat Nederland wordt genoemd, mogen zich nu eens heel goed achter hun oren gaan krabben hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren in ons land.


*** Boodschap voor hoog opgeleiden ***

Ja hoog opgeleiden, nu zijn jullie aan de beurt om door het stof te gaan kruipen!

Het is nu de hoogste tijd dat je vandaag eens in je eigen spiegel gaat kijken, hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren wat er de afgelopen jaren is gebeurd in de coronatijd. Stel jezelf ook eens de vraag waarom je tot heden nog steeds niets hebt ondernomen? Je had toch zo'n goed stel hersens? Waarom heb je je hersens niet gebruikt om de mensheid te redden van de ondergang en dood? 

Was je bang om je baan te verliezen?


Was je baan zo belangrijk voor jou dat jij je mond hield? 

Of had je onbewust zo'n angst dat je je verschool achter het systeem waarin je was gemanoeuvreerd? Of had je echt geen idee wat er gaande was in de coronatijd? Heb je je ook laten verleiden door de prikjes die door Hugo de Jonge werden aangeraden? Heb jij nu ook gezondheidsklachten gekregen?

Of was je zo verblind door de hersenspoeling en indoctrinatie van alle jaren dat je hebt gestudeerd? Heb je nooit geleerd om zelf na te denken? Ben je een kuddedier? Het wordt tijd dat je je eigen transformatieproces gaat doen. Of niet, aan jou is de keuze. 

Wij, onze redactie van onze Waarheidskrant, wij kunnen je alleen tips geven. Wat je er zelf uiteindelijk mee doet mag jij vanaf heden helemaal zelf bepalen. Het is jouw eigen aardse leven.  Heb je er van geleerd? Dat is de aardse les die je nu gaat krijgen. Niemand ontkomt eraan, alles is gelogd door het QFS systeem.

Alles is gezien!

E-mails Hugo de Jonge onthullen jacht op artsen!

Uit vrijgegeven email-verkeer blijkt Hugo de Jonge zich hoogstpersoonlijk bemoeid te hebben met de vervolging van artsen die de middelen voorschreven! Zij kregen zeer hoge boetes van de IGJ, waarop enkele artsen hiertegen in verweer gingen bij de rechter.

Bron: https://indepen.eu/e-mails-hugo-de-jonge-onthullen-jacht-op-artsen/

Een arts zweert bij het aanvaarden van zijn beroep een eed: 

"De eed van Hippocrates"


De tweede regel van deze eed luidt als volgt:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Het is duidelijk dat de arts die de eed heeft gezworen zélf bepaalt of hij 'naar zijn beste oordeel en vermogen' de beslissing neemt om een bepaalde medische handeling of medicatie toe te passen. Een arts kan daarbij gebruik maken van zijn expertise, collega-artsen raadplegen, beroepsgroepen raadplegen of andere adviezen inwinnen. Dat is geheel aan de arts zelf en 'dus' ook voor rekening en risico van de arts zelf. Afhankelijk van de ernst van de ziekte bezit iedere arts nog een extra middel, en dat is het zogenaamd 'off-label' toepassen van medicatie. 'Off-label' wil zeggen dat bepaalde medicatie die oorspronkelijk niet bedoeld was voor een bepaalde kwaal alsnog ingezet kan worden indien de arts sámen met de patiënt hier heil in zien. Dat laatste noemen we 'informed consent' wat zoveel wil zeggen als dat de arts met zijn expertise de patiënt zo volledig mogelijk informeert en met de patiënt overeenkomt de medicatie te gaan toepassen. Nu zal een arts bij een hoofdpijntje niet afwijken van de gangbare en voorgeschreven medicatie, maar bij bijvoorbeeld een ziekte als kanker is het gebruik van off-label medicatie vaker aan de orde. De arts en patiënt wegen dan de risico's en de mogelijke bijwerkingen met elkaar af, en op grond van 'informed consent' wordt dan wel of niet besloten de betreffende medicatie toe te passen. Feitelijk is het een risico-afweging, en voor een kankerpatiënt is die heel anders als voor iemand met hoofdpijn.

Off-label en corona

Voor corona was al heel snel duidelijk wie er risico liepen en wie niet. Mensen boven de 70 jaar én met één of meerdere zogenaamde comorbiditeiten (zoals obesitas, suikerziekte of hart- en vaatziekten) hadden een verhoogd risico op een slecht verloop van de ziekte. Omdat er geen vaccin of medicijn tegen corona was op dat moment, gingen artsen naarstig op zoek naar alternatieven die zij eventueel zouden kunnen voorschrijven. Voor hem zat immers een patiënt die ernstige klachten ondervond en waarbij de arts, geheel in het licht bezien van zijn eed, wilde helpen. Hoopvolle berichten kwamen er uit de hele wereld, inclusief de protocollen, en die spitsten zich met name toe op twee patentvrije en goedkope medicijnen: Ivermectine en hydroxychloroquine (HCQ). Ivermectine wordt op zeer grote schaal en wereldwijd voor mensen ingezet, maar werd al snel door media en politiek geframed als middel tegen schurft voor paarden. HCQ wordt wereldwijd op grote schaal ingezet tegen malaria. Beide middelen waren oorspronkelijk niet bedoeld om corona mee te bestrijden, maar 'off-label' staat het iedere arts vrij om (onder voorwaarden) deze middelen voor zijn patiënt in te zetten… tenminste… als Hugo de Jonge daar geen stokje voor zou steken. De Jonge stak deed dit wél, via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit vrijgegeven email-verkeer blijkt hij zich hoogstpersoonlijk bemoeid te hebben met de vervolging van artsen die de middelen voorschreven. Zij kregen zeer hoge boetes van de IGJ, waarop enkele artsen hiertegen in verweer gingen bij de rechter. In het bestaan van het IGJ was dit de eerste keer dat boetes uitgedeeld werden voor het off-label gebruik van medicijnen. Opmerkelijk is ook dat in het contract tussen de diverse vaccinfabrikanten en de overheden is vastgelegd, dat de tijdelijke goedkeuring van het vaccin onmiddellijk zal ingetrokken worden zodra er een werkend medicijn op de markt komt. Een arts kan daar (uiteraard) niet op wachten als een vaccin (op dat moment) nog in ontwikkeling is en zich een doodzieke patiënt meldt. Ook nu nog (oktober 2023) worden artsen actief vervolgd door het IGJ en de boetes kunnen oplopen tot maar liefst 150.000 euro, terwijl er inmiddels ruimschoots voldoende wereldwijd onderzoek gedaan is naar de (goede) werking van beide medicijnen in combinatie met corona.

Coronavaccin en informed consent

Zoals eerder gesteld was al vroegtijdig bekend wie er risico liepen en wie niet. Onder de leeftijd van 50 jaar is in Nederland niemand overleden als direct gevolg van corona. Toch richtte de vaccinatiecampagne zich op jongeren van 12 jaar en ouder. Het vaccin heeft nog altijd een tijdelijke toelating. Zo heeft Pfizer slechts een goedkeuring voor actieve immunisatie, en dus niet voor het gebruik dat dient om verspreiding van het virus te voorkomen. Vreemd toch als de slogan was 'je doet het voor de ander' terwijl het vaccin helemaal niet beschermde tegen overdracht en de overheid dat bovendien ook wist? Ook volgens de code van Neurenberg geldt dat bij het toedienen van een middel er sprake moet zijn dat de betrokken persoon 'in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang'. Het advies van de Gezondheidsraad is in zijn eindrapportage van 24 december 2020 eveneens helder (pagina 13): "De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald." Kortom, als over de effectiviteit niets bekend is, en het 'vervolgonderzoek' onder de bevolking zal gaan plaatsvinden, is er bij toediening dan sprake van een experiment? En hoe kan een arts bepalen of het vaccin effectief is, als er nog helemaal geen gegevens zijn uit klinisch onderzoek en ook niet uit vervolgonderzoek?

En natuurlijk waren er artsen die vragen stelden over de bijwerkingen en het risico daarop, geheel conform de eed en informed consent. Voor iemand van 12 jaar is de risicoafweging van een geheel andere orde als bij een 70-plusser. Ook dat zinde Hugo de Jonge niet, want het zou 'ondermijnend' zijn voor de vaccinatiestrategie. Huisarts Ramdas uit Lelystad kwam in mei 2021 in het nieuws omdat hij zijn patiënten een informed consentformulier liet ondertekenen alvorens hij de corona-injectie toediende. Uit een vrijgegeven Wob-document blijkt dat Hugo de Jonge als gevolg hiervan rechtstreeks aan de IGJ vroeg 'hoe zo'n huisarts kan worden aangesproken', en of het niet inenten zonder getekend informed consentformulier een 'eigenstandige reden is voor een tuchtzaak' tegen huisarts Ramdas. Uit het antwoord van de IGJ blijkt dat er niet direct harde actie tegen Ramdas kon worden ondernomen, en dat is ook logisch. Kennelijk wist Hugo de Jonge niet van het bestaan van het binnen de medische wereld zeer gebruikelijke 'informed consent' en meende hij artsen die daar juist wel om vroegen bij hun patiënten via een tuchtzaak tot de orde te moeten roepen. Het antwoord van het IGJ zinde De Jonge geenszins, waarna hij in vrijgegeven e-mails vol op het orkest ging en eiste dat alle mogelijke middelen moesten worden ingezet tegen huisarts Ramdas. De Jonge vroeg zich af of Ramdas überhaupt nog zijn beroep mocht uitoefenen…

Deze verdraaiing van zaken is tekenend voor het beleid van De Jonge en tekenend voor het corona-beleid. Ook nu worden er in politiek Den Haag wederom vragen gesteld over bovenstaande zaken. Opmerkelijk is dat er ook gevraagd wordt naar het bestaan van klokkenluiders binnen het IGJ, wat impliceert dat artsen binnen de IGJ wel degelijk wisten dat het gevoerde beleid door De Jonge en het IGJ zeer discutabel is. Het wordt de hoogste tijd dat het hele corona-beleid kritisch tegen het licht gehouden wordt, zeker gezien alle verplichtingen die de overheid is aangegaan met de World Health Organization en die tot op heden stuk voor stuk nog niet geëvalueerd zijn maar wel geëffectueerd worden, mocht zich wederom een pandemie aandienen. 

Wilt u alle mailtjes van De Jonge lezen, u kunt het hier vinden dankzij het speurwerk van Cees van den Bos.

Informed consent bij vaccinatie dreef minister de Jonge tot waanzin!

Huisarts Ramdas uit Lelystad kwam in mei 2021 in het nieuws omdat hij zijn patiënten een informed consent-formulier liet ondertekenen alvorens hij de coronainjectie toediende. Uit een rechtszaak van de stichting Viruswaarheid tegen de staat, bleek na een pleidooi van de Landsadvocaat dat degene die de injectie toedient, verantwoordelijkheid draagt. Toen de patiënt dit formulier niet wilde ondertekenen, verwees de arts in kwestie deze patiënt door naar een andere arts die de injectie zonder informed consent wilde toedienen.

Informed Consent moet de patiënt beschermen tegen een medische ingreep waarvan hij of zij de gevolgen onvoldoende kan overzien. Het is ontstaan naar aanleiding van de praktijken van de Nazi-arts Jozef Mengele die gedurende de Tweede Wereldoorlog allerlei medische experimenten op zijn gevangenen in vernietigingskamp Auschwitz uitvoerde. Huisarts Ramdas handelde dus conform zijn artseneed en artikel 1 van de Code van Neurenberg. Uit eerder WOB-onderzoek is gebleken dat voor het gebruik van de coronavaccins op kwetsbare groepen, diverse onderzoeken werden voorbereid.

De werkwijze van huisarts Ramdas is naar alle waarschijnlijkheid door één van zijn collegae gemeld bij de IGJ, waarna het onder de aandacht van minister Hugo de Jonge kwam.

Uit een vrijgegeven WOB-document blijkt dat Hugo de Jonge als gevolg hiervan rechtstreeks aan de IGJ vroeg 'hoe zo'n huisarts kan worden aangesproken', en of het niet inenten zonder getekend informed consentformulier een 'eigenstandige reden is voor een tuchtzaak' tegen huisarts Ramdas. Uit het antwoord van de IGJ blijkt dat er niet direct harde actie tegen Ramdas kon worden ondernomen.

Bron: https://bomenenbos.substack.com/p/wob-dossier-intimideren-van-artsen