Vertaal deze pagina naar:

WAT IS HET KONINKRIJK VAN GOD?

08-01-2024

Ontdek God, de mooiste realiteit die er is.


Wat is het koninkrijk van God?

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

Wat is 'Gods koninkrijk'? Een koninkrijk is het rijk van een koning. 

Wat doet een koning? Regeren!

Jezus sprak dus voortdurend over Gods regering die op aarde kwam.

Op welke wijze bracht Jezus Gods regering op aarde? Bijvoorbeeld door overal waar Hij kwam alle demonen bij mensen te verdrijven. Hij zei dat dit het kenmerk was dat Gods koninkrijk op dat moment bij de mensen was gekomen:

'Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf, en dat betekent dat het koninkrijk van God bij u gekomen is.' (Mattheus 12:28)

'Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.' (Lukas 11:20)


Veel mensen denken dat Jezus Christus kwam om een nieuwe religie te stichten. Dat is absoluut niet zo. Hij kwam om Gods heerschappij op aarde te brengen. Dat deed Hij bijvoorbeeld door demonen uit te drijven, zei Hij. Maar niet alleen deed Jezus dit, Hij stuurde ook zijn leerlingen erop uit om hetzelfde te doen en in alle steden en dorpen van Israël de demonen bij de mensen te verdrijven, zieken te genezen en zodoende Gods regering te vestigen:

'Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.'
(Lukas 9:2)

'Geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.'
(Lukas 10:9)


Toen Jezus Christus op aarde kwam, werd de mensheid geregeerd door satan ofwel de duivel. Overal op aarde leefden mensen onder zijn juk van duisternis. Maar let op wat er gebeurde, toen Jezus Christus zijn leerlingen erop uit stuurde, om in alle steden en dorpen demonen uit te drijven:

'Toen de zeventig teruggekeerd waren, zeiden ze heel verheugd: 'Heer, zelfs de demonen gehoorzamen ons wanneer we uw naam noemen.' En hij zei tegen hen: 'Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.' (Lucas 10:17, 18)

Op dat moment gebeurde er iets fundamenteels. Jezus zag hoe satan uit de hemel viel. Begrijp je wat dat betekent? De heerschappij van God kwam, door de duizenden mensen die bevrijd werden van demonen, en satan werd letterlijk uit de hemel geworpen. Hij was niet langer de heerser over de mensheid! Hij viel neer, als een bliksem. Dit moeten we werkelijk begrijpen:

Jezus Christus kwam om de macht van satan te breken en het gezag van God te vestigen!

Daarom noemde Jezus zijn boodschap niet zomaar 'het evangelie' (evangelie betekent 'het goede nieuws'). Hij noemde zijn boodschap 'het evangelie van het koninkrijk', wat betekent: het goede nieuws dat Gods heerschappij op aarde is gekomen.

Gods koninkrijk zal nooit kleiner worden, maar het zal tot in eeuwigheid uitbreiden.

Wij regeren met Christus als koningen!

Naast het feit dat Jezus Christus koning is, is het ook een Bijbelse waarheid dat Hij ons heeft geroepen om met Hem te regeren op aarde. Hij is de Koning der koningen en Hij stelt ons aan als zijn koningen op aarde. Dit is wat de apostel Paulus hierover zegt:

'Zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.' (Romeinen 5:17)

'U hebt niets meer nodig! U hebt alles al! Koningen bent u geworden, en zonder ons!'
(1 Korintiers 4:8)

'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.' (1 Petrus 2:9)

'Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.' (2 Timotheus 2:12)


De apostel Johannes noemt volgelingen van Jezus eveneens koningen:

'Aan hem die ons liefheeft, ons bevrijd heeft van onze zonden door zijn bloed, ons tot koningen gemaakt heeft, tot priesters voor God, zijn Vader, aan hem de eer en de macht voor altijd! Amen.' (Openbaring 1:6)

Voorwaarde om te regeren met Christus is wel gehoorzaamheid aan Hem en het kwade overwinnen:

'Wie overwint, zal ik de gunst verlenen met mij op de troon te zitten. Zoals ook ik heb overwonnen en bij mijn Vader op zijn troon gezeten ben.' (Openbaring 3:21)

Geen enkele apostel van het Nieuwe Testament zegt dat wij ooit met Hem zullen regeren. Allemaal zeggen ze volmondig, in de tegenwoordige tijd: jullie zijn koningen en jullie regeren met Hem. Daarom zei Jezus: MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN LEERLINGEN. We regeren met Christus en vanuit zijn autoriteit werken we mee om zijn macht uit te breiden over de aarde. Hoe brengen we dat in praktijk? Bijvoorbeeld door de zieken te genezen en demonen uit te drijven, zoals Jezus ons heeft opgedragen.

Zo vernietigen we de heerschappij van het kwaad en brengen we mensen, net zoals Jezus deed, onder Gods regering van leven in overvloed.

Bovendien roept Jezus ons om een helder licht te zijn in de wereld en een zuiverend zout in de maatschappij. We zijn niet geroepen om de meest achterlijken van alle mensen te zijn, die zich geheel terugtrekken uit de samenleving. 

Nee, God roept ons om voorlopers, pioniers, vernieuwers, ontdekkers en uitvinders te zijn, die Gods licht laten schijnen in elk gebied van de samenleving. Daarom mogen we ons inzetten om de allerbesten te worden, in alles wat we doen, want zo kan God ons op plaatsen brengen waar we het licht van Jezus laten schijnen.

'Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.' (Spreuken 22:29)

'De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.' (Deuteronomium 28:13)

'Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer… Zo'n mens zal slagen, wat hij ook doet.' (Psalm 1:2, 3)


Als het tot ons doordringt dat we geroepen zijn om met Christus te regeren, zal dat ons hele leven transformeren.

Dan zullen we niet langer aan de zijlijn van de maatschappij staan afwachten, tot Jezus ons komt weghalen. Dan gaan we middenin de samenleving functioneren en daar zijn licht helder laten schijnen. Dan zullen we ons best doen om de allerbesten te worden op gebied van medische vooruitgang, technologische ontwikkeling, politiek, kunst, enzovoort. God roept ons om op te staan als een helder licht, een stad op een berg en Zijn regering te brengen, overal waar we gaan. 'Maak alle volken tot Mijn leerlingen.'

Het licht schijnt steeds helderder!

Over de auteur David Sorensen die ons de tekst van dit artikel heeft aangereikt:

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader. 

Meer info: https://www.ontdekgod.nl/koninkrijk/

David Sorensen

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN