Vertaal deze pagina naar:

TWEEDE PAASDAG 1 APRIL 2024: MET DE OPSTANDING VAN JEZUS KOMT EEN EINDE AAN DE VALSE DRIE EENHEID

01-04-2024

Het einde van de valse drie eenheid dank zij Jezus Christus.

De Europese "Alde" partijgenoten Nederlands Minister-President Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo zijn grote vrienden van elkaar.

Oorsprong van 2e paasdag

De oorsprong van 2e paasdag gaat terug naar de vroege christelijke periode. Het is een dag om de opstanding van Jezus Christus uit de dood te herdenken en te vieren. Pasen wordt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente gevierd en de daaropvolgende maandag wordt 2e paasdag genoemd. Het is een dag waarop veel mensen vrij zijn en genieten van vrije tijd met hun familie en vrienden.

Religieuze betekenis van 2e paasdag

Voor christenen is 2e paasdag een belangrijke dag. Het is een tijd om de opstanding van Jezus Christus te vieren en te overdenken. Volgens het Nieuwe Testament van de Bijbel is Jezus op de derde dag na zijn kruisiging en begrafenis opgestaan uit de dood. Deze gebeurtenis staat centraal in het christelijke geloof en heeft een diepgaande betekenis voor gelovigen over de hele wereld.

Voor meer informatie daarover lees bijgevoegde door Belgisch Staatsburger en cd&v / EVP lid Ad van Rooij op zijn verjaardag van 10 maart 2024 geschreven bij aangetekende brief d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan Nederlands VVD / Alde Minister-President Mark Rutte (persoonlijk in handen) verstuurde spoedeisend verzoekschrift in de volgende link:

Hieronder vindt u het bewijs van aangetekende verzending op 11 maart 2024 onder PostNL-Barcode 3SRPKS538360605 met het bewijs dat Mark Rutte deze aangetekende brief op 2 april 2024 nog steeds niet MET HANDTEKENING heeft opgehaald en derhalve door PostNL heeft laten vernietigen.

Bekijk deze video en de onderstaande afbeeldingen om te zien hoe goed VVD / Alde Minister-President Mark Rutte is bevriend met zijn Belgische zusterpartij Open Vld / Alde premier Alexander De Croo.

Deze afbeeldingen zeggen meer dan 1000 woorden.

Dit geeft een verklaring voor wat Mark Rutte en Alexander De Croo in onderlinge samenspanning het gezin van Belgisch Staatsburger en cd&v / EVP lid Ad van Rooij vanaf 1 januari 2011 tot op heden allemaal heeft aangedaan, lees daarvoor de volgende link op de Nieuwe Media.

Aangevuld met de volgende link als onderbouwing:

Daarin staat op blz. 32, 33 en 34 de volgende alles zeggende foto.

Ter onderbouwing van deze foto lees blz. 1 t/m 32 en 33 t/m 152 in de onderstaande link op De Nieuwe Media.

Dan begrijpen alle acht miljard wereldbewoners waarom Minister-President Mark Rutte (persoonlijk in handen) zijn handtekening weigert te zetten op deze door Belgisch Staatsburger en cd&v / EVP lid Ad van Rooij aan hem bij aangetekende brief d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) verstuurde spoedeisend verzoekschrift en het op deze wijze door PostNL heeft laten vernietigen.

Op deze wijze kan de multinational Royal Dutch Shell doorgaan met de vernietiging van de mensheid op aarde (lees blz. 37 uit betreffend verzoekschrift aan Mark Rutte hieronder).

Voor meer onderbouw lees ook het volgende artikel op de Nieuwe Media in de volgende link:

BENT U REEDS BEKEND MET DE BILDERBERG MAFFIA IN NEDERLAND?

Mark Rutte wordt NIET de nieuwe Secretaris-Generaal van de NATO.

Wanneer Mark Rutte de nieuwe Secretaris-Generaal had geworden van de NATO zou dit HET EINDE VAN HET LEVEN OP AARDE hebben betekend en voor de gehele mensheid.

Jezus christus heeft vanuit zijn OPSTANDING op Tweede Paasdag (1 april 2024) hiervoor een stokje gestoken en Mark Rutte gaat tegelijk met het zinkende schip van Alexander De Croo volledig onder de waterspiegel verdwijnen. Lees daarvoor het volgende artikel in de Nieuwe Media.

HET SCHIP VAN BELGISCH PREMIER ALEXANDER DE CROO GAAT ZEER BINNENKORT VOLLEDIG ONDER DE ZEESPIEGEL VERDWIJNEN.

Bron foto: https://www.demorgen.be/nieuws/kan-alexander-de-croo-zijn-open-vld-nog-wel-redden

NB. Het artikel is momenteel niet meer zichtbaar voor ons in De Morgen, ra ra waarom toch?

Het lot voor het gezin van Belgisch Staatsburger en cd&v / EVP lid Ad van Rooij daarvoor is wel heel erg groot geweest. De vanuit de opstanding op aarde zijnde Jezus Christus vraagt aan Mark Rutte en Alexander De Croo dan ook om hun samenspannende familie A.M.L. (Ad) van Rooij dodende misdaad onmiddellijk te stoppen.

Voor meer onderbouw lees hieronder verder.


PASEN 2024 - NIEUW LEVEN - ELK MENS TELT

Jezus is Overwinnaar!

Annelies Verlinden: "Probleem van CD&V is fundamenteler dan de voorzitter".

Het probleem van CD&V is veel fundamenteler dan de voorzitter. 

Dat zegt CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden na de slechte resultaten van de partij in een nieuwe peiling, waarna voorzitter Joachim Coens besliste om ermee te stoppen. 

"Wij duwen onze standpunten wel degelijk door, alleen moeten we dat beter vertellen in ons bredere verhaal", aldus Verlinden zondag in 'De zevende dag'.

Lees: HLA 08-05-22, 12:41 Laatste update: 08-05-22, 12:55 Bron: BELGA

https://www.hln.be/binnenland/annelies-verlinden-probleem-van-cdenv-is-fundamenteler-dan-de-voorzitter~a85b0132/

Pasen 2024 – nieuw leven!

Bron: https://www.bijbelsfundament.info/jezus-christus/rondom-pasen/pasen-nieuw-leven/

'Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan' (Marcus 10:34).


Paasfeest, het eerste christelijke feest in dit nieuwe jaar. 

Het feest van de opstanding, van het nieuwe leven dat zich baan breekt. 

De natuur is er een zichtbare illustratie van. Pasen betekent: leven! 

En dat is iets wat de mens op het lijf geschreven is. 

Leven, eeuwig leven, het hoort bij hem, daar is hij voor geschapen.

De val van een troonengel

Toch is er meer dan dat. 

Hoewel God de schepping zeer goed geschapen heeft en alles enkel licht was, heeft de dood zijn intree gedaan. Als een immense zwarte deken kwam de duisternis over de mensheid te liggen. Dood en dorheid kenmerkt het bestaan van velen. Dit alles komt voort uit het feit dat de mens zich door satan liet verleiden en daardoor bij God vandaan getrokken werd. God – de bron van alle licht en leven – kon niet langer volledig zijn heerlijk klimaat in zijn schepsels openbaren. Er kwam een duistere macht tussenin te staan. Zonde maakt scheiding – de Bijbel spreekt ervan: 'Het loon van de zonde is de dood' (Rom.6:23). Er was sinds die dagen geen mens meer die 'recht zou hebben op dit loon'. Er is immers niemand die volmaakt zondeloos weet te leven; dus zou aan iedereen dit 'loon' uitbetaald moeten worden. 

In Romeinen 5:12 staat:

'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood; en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.'

Zo lagen de zaken dus; een algemene vernietiging lag over de mensheid. Iedereen was op weg om voor eeuwig van God gescheiden te blijven, geketend door duistere banden van satans dodenrijk. 

Wie zou daar verandering in kunnen aanbrengen? Er was maar Eén die dit kon en het gedaan heeft ook. Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God (uit Gods Logos, Johannes 1:1), de volmaakte mens.

Alleen Hij was in staat om de straf op de zonde te dragen en deze daardoor voor alle mensen weg te nemen.

De Losprijs aan satan

Goede Vrijdag gaat vooraf aan Pasen. 

Immers: zonder dood geen opstanding. Welnu, Jezus is de dood ingegaan, vrijwillig en voor iedereen. Aan Golgotha 's kruis droeg Hij volledig de zondelast van heel de wereld. Hij heeft de drinkbeker van het lijden tot de laatste druppel leeg gedronken. Heel de hel liep storm op Jezus; er is niet één duistere macht die Hem niet heeft aangevallen. Aan Golgotha's kruis heeft de Redder en Verlosser een volkomen offer gebracht. Jesaja profeteerde er al van:

'De straf die ons vrede brengt, was op Hem en door zijn verwondingen zijn wij genezen' (Jesaja 53:5b).

Beladen met de totale schuld van de mensheid is Jezus de dood ingegaan. Zo ging Hij het dodenrijk binnen. Wat een triomf moet dat geweest zijn voor de satan en zijn demonen. Had de duivel niet aan de voet van het kruis, door middel van mensenmonden gespot:

'Hij heeft anderen gered, maar zichzelf kan Hij niet redden' (Matth.27:42)?

Wat had Jezus in de drie en half jaar van zijn actief bezig zijn met het Koninkrijk van de hemelen, geweldige dingen gedaan (vergelijk de nabije toekomst: Op.11:2-5). Bezetenen werden bevrijd, zieken genazen, zondaars ontvingen vergeving. De hel was in rep en roer geweest, want Jezus zette de ene na de andere macht voor schut; stuk voor stuk ontwapende Hij hen. Maar wat een overwinning voor satan, nu deze Jezus dan toch uiteindelijk afgevoerd werd naar het dodenrijk. De grote generaal was gevangengenomen, zijn leger zou nu wel snel volgen. De overwinning leek compleet.

Toch heeft de satan niet voldoende aandacht besteed aan Jezus' laatste uitroep vanaf het kruis: 'Het is volbracht!' Een volkomen offer heeft de Heer gebracht; Hij liet zich niet verleiden om op het laatste moment dan toch nog van het kruis af te komen. Immers, wanneer Hij dat gedaan zou hebben, was zijn missie mislukt geweest. Dan was er geen verzoening voor de zondeschuld en geen verlossing voor de mensheid. Dan had iedereen persoonlijk de straf moeten dragen voor zijn ongerechtigheid. Nee, Jezus verliet zijn post niet, Hij bleef trouw tot in de dood. En daarmee was het sluitstuk van zijn verzoeningswerk klaar; het werk op aarde was gedaan. Hier begon de dageraad te gloren voor ieder die van God vervreemd is.

De duivel had echter nog één sterke troef in handen: de Veroorzaker van de verlossing in handen houden, Hem vastketenen in banden van de dood. Want hoe zou de mens zich kunnen verlaten op een Verlosser, als deze zelf in de gevangenis zou zitten? Hoe zou de mensheid deel kunnen hebben aan het nieuwe leven, wanneer haar Heer zelf in de dood zou zijn?

Jezus is Overwinnaar!

Wat een redding: de Heer is niet in het dodenrijk gebleven. 

Ook de laatste vijand – de dood – is door Jezus overwonnen (Hebr.2:14,15).

De evangeliën in de Bijbel vertellen alleen de 'buitenkant' van dit gebeuren. 

Er is sprake van enkele vrouwen die bij het graf van Jezus komen op de vroege Paasmorgen. Zij komen daar om bij hun Heer te huilen. Ze hadden nog wel zulke grote verwachtingen gehad en wat is er van terechtgekomen: niets. Een doffe berusting ligt over hen. Het enige wat zij nog kunnen doen is zijn stoffelijk overschot verzorgen door het te zalven. Meer kunnen ze niet doen. Maar zover komen ze niet. Wanneer zij bij het graf verschijnen staan zij plotseling oog in oog met een engel. De boodschap, die deze hemelse boodschapper hun doorgeeft, is haast niet te geloven:

'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft' (Matth.28:5).

Het grootste werk ooit door Jezus gedaan, was voor het natuurlijk oog verborgen gebleven. Het gebeurde in de onzienlijke wereld, in de hemelse gewesten. In het rijk van de duisternis – het dodenrijk – werd de grote overwinning behaald. 

Daar schudde Jezus de ketens van de doodsengelen (de gevallen Serafs) van Zich af en gelastte Hij Dood (de koning van het dodenrijk) de sleutels van het dodenrijk aan Hem af te geven:

'God heeft Hem echter opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, omdat het niet mogelijk was, dat Hij door hem (koning Dood), werd vastgehouden' (Hand.2:24).

Koning Dood hemzelf en zijn cipiers, konden Jezus immers niet vasthouden omdat Deze geheel zondeloos was. Ook had Hij bij de laatste levensadem zijn geest in de handen van zijn Vader gelegd en werd zo opnieuw met Hem verenigd:

'En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij zijn geest' (Lucas 23:46).

Deze volkomen legale en eerlijke transactie waarvan de hele geestelijke wereld getuige was, heeft satan niet voorzien en dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat hij met zijn schoonheid ook zijn wijsheid is kwijtgeraakt:

'Trots was je hart op je schoonheid – met je luister heb je ook je wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik je neer en maakte je tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar je te kijken' (Ezech.28:17).
Paulus zegt hier nog van: 'Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd' (1 Cor.2:8).

Heel de macht van dit duistere satanische rijk werd op slag gedegradeerd tot een ongekende onmacht. Het dodenrijk werd door schrik bevangen: hier stond de grote Overwinnaar! De machtige Zoon van de levende God, Jezus Christus, die kort daarna zou zeggen tot zijn leerlingen aan wie Hij verscheen:

'Aan Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde' (Matth.28:18).

Zelfs de macht van de dood is aan Hem onderworpen.

Wat voor gevolgen hebben zijn dood vandaag?

Het wordt weer Pasen. De vraag is nu: wat heeft de wereld daaraan? 

Kerken en kringen gedenken de kruisdood van hun Heer met veel emoties en groots uiterlijk vertoon maar is dit relevant? Is er werkelijk een opstanding van doden? Velen betwijfelen dit en zelfs niet alleen onkerkelijken. Het moderne denken breekt ook hierin door via universiteiten, bijbelgordels en Vaticaan. Trouwens, ook in dit opzicht is er niets nieuws onder de zon. De apostel Paulus had destijds ook al te maken met deze gedachte. Zelfs veel 'gelovigen' denken: 'dood is dood.' In 1 Corinthe 15 geeft de apostel een uitvoerige uiteenzetting over deze zaak. Hij stelt het als volgt:

'Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat' (vers 3,4).

Terwijl de andere apostelen de Heer na zijn opstanding allen met eigen ogen gezien hadden, moest Paulus uit een heel andere ervaring putten. Hij was niet bij de zichtbare confrontatie met de opgestane Heer geweest. Pas later, toen Jezus al was opgevaren naar de hemel, zou Paulus (toen nog Saulus geheten) een verlaat tête-à-tête met Jezus hebben. Een gééstelijke ontmoeting, zo reëel, dat dit hem heel zijn leven zou bijblijven.

Paulus hoort Jezus persoonlijk

Paulus hoefde de Heer niet zichtbaar te zien, hij maakte op veel hoger niveau met Hem kennis. Het zou dezelfde apostel zijn, die later nog dieper ingeleid zou worden en zelfs tot in de derde hemel opgetrokken zou worden en daar woorden zou horen die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken (2 Cor.12:4). Welnu, deze Paulus zet tegenover de Corinthiërs uiteen wat de betekenis is van het machtige reddingsfeit, dat Christus is opgewekt. Hij verplaatst zich allereerst in het denken van de natuurlijk denkende mensen die hem met hun tegenwerpingen benaderden.

'Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn' (1 Cor.15:17-19).

Als Christus niet is opgewekt, houdt men zich bezig met een fata morgana, een luchtspiegeling. Er zijn velen die opnieuw geboren gelovigen als zielige mensen beschouwen. Dood is immers dood – dat geldt voor iedereen. Wanneer deze mensen gelijk zouden hebben, zou dus het Paasfeest een zinloze zaak zijn. Beklagenswaardig zouden ze zijn, mensen over wie meewarig gesproken zou m

oeten worden. 'Er is nog nooit iemand van de andere kant teruggekomen', zegt de massa. En dit moet dan het bewijs vormen dat er geen opstanding uit de doden is. Toch is er wel terdege Eén die teruggekomen is. Alleen hebben ongelovigen daar geen idee van, zij hebben nog nooit een ontmoeting met Hem gehad. Zij kennen de opgestane Heer niet en daarom hebben ze Hem dood verklaard.

En toch: opnieuw geboren en Geestvervulde christenen vieren Paasfeest. Met de apostel belijden zij: 'Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen'. Hun kompas voor deze belijdenis is:

  • Alle door God geïnspireerde Woorden uit de Bijbel,
  • Een goed gebouwd fundament, in eigen leven gelegd,
  • De ervaring die men zelf persoonlijk met Jezus Christus heeft gehad. Niet een natuurlijke, zichtbare confrontatie, maar een duidelijke ontmoeting in de geest.
  • Ware opnieuw geboren en Geestvervulde christenen zien namelijk niet alleen met hun natuurlijke, maar beschikken ook nog over geestelijke ogen. Daarmee kunnen zij zien wat voor anderen verborgen blijft.

Paasfeest geldt niet alleen de opstanding van Christus, Paasfeest is ook de menselijke opstanding ten leven! Jezus heeft zelf gezegd:

'Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven' (Joh.5:24).

Is dit niet een geweldige boodschap? Wie in Jezus Christus gelooft, is al overgegaan tot het eeuwige leven. Zij die in Hem geloven, kunnen naar het lichaam nog wel sterven, maar zij zullen het dodenrijk niet zien. Hun innerlijke mens zal voor eeuwig bij de Heer zijn. Hij Zelf staat daar garant voor. De opnieuw geboren christen zal zijn aardse, vergankelijke lichaam achterlaten en er een verheerlijkt lichaam voor in de plaats ontvangen. Zo, samen met de Heer, zullen zij straks openbaar worden, om aan het herstel van de schepping te werken. Door kruis en opstanding heeft Christus hiervoor de basis gelegd. En op die basis wordt voortgebouwd.

Paasfeest: opstanding feest. Het is begonnen bij Jezus, Gods Zoon; het werkt door in allen die werkelijk in Hem geloven. De deuren van het doodrijk zijn opengebroken. Jezus is de Sterkere gebleken!

'Werkelijk, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het l

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN