Vertaal deze pagina naar:

HEILSTROM VAN BRUNO GROENING

18-02-2024

De genezingen van Bruno Gröning veroorzaakte in de vorige eeuw in de jaren 40-50 voor de grootste ophef en verwondering ter wereld. 

Bruno Gröning (Danzig, 30 mei 1906 – Parijs, 26 januari 1959) was een Duits gebedsgenezer die geboren werd in de toenmalige Duitse stad Danzig (nu: Gdańsk, Polen). (Bron).

Gröning werd in Duitsland bekend in de jaren 40 en 50 van de 20e eeuw. Hij was van 1945-1949 actief in Herford, daarna in Rosenheim (Beieren) en in Mittenwald in de Beierse Alpen.

Gröning vroeg de mensen om te vertrouwen op en te geloven in God. Hij beschouwde gezondheid, anders dan ziekte en ongemakken, als de natuurlijke staat van alle levende wezens. Hij stelde dat gezondheid (en de genezing van ziekten) wordt bewerkstelligd door de absorptie van een goddelijke levenskracht, die door hem "Heilstrom" genoemd werd. 

Gröning stelde, dat niet alleen persoonlijke aanraking kon genezen, maar ook het aanraken van voorwerpen, die door hem waren "ingestraald". Er ontstond een levendige handel in zgn. Gröning-eieren", balletjes van stanniool die soms gevuld waren met o.a. haren van Gröning. Deze voorwerpen zouden geneeskrachtig zijn.

Gröning had een opvallend uiterlijk: hij had onder zijn gezicht een struma of kropgezwel, waarover hij zei dat een gedeelte van zijn bijzondere krachten daarin huisden. Gröning verlangde van zijn patiënten geen betaling voor zijn diensten. Echter zakenpartners van hem deden dat vanaf 1950 wel. Zo ontving hij (en ontvingen anderen in zijn naam) in de loop der jaren veel schenkingen; er wordt beweerd, dat deze gelden zijn opgegaan aan een luxueuze levensstijl van Gröning zelf of van zijn zakenpartners. (Bron).

Omdat de talloze genezing successen zonder enige twijfel zijn bewezen, hopen de evenzo talloze zieken, door Bruno Gröning uit hun lijden te worden verlost. 

Om het genezingsproces te begrijpen, en vooral om de aard van het genezingsproces te herkennen, is het noodzakelijk dat we de nog steeds wijdverbreide materialistische manier van denken overstijgen door een religieus geestelijk denken. De erkenning van een geestelijke, Goddelijke wereld, die onze aarde omringt en doordringt, laat op zijn minst vermoeden, dat we bij Bruno Gröning te maken hebben met een levensstroom die uit een hogere wereld naar hem toestroomt en door zijn heilzame werking ziekten worden verwijderd.

Diegenen die de geestelijke krachten en hun invloed op de gezondheid respectievelijk het ziektebeeld ontkennen, zullen de genezende kracht van Bruno Gröning en de werking hiervan niet begrijpen en derhalve ook niet kunnen ontvangen - Bekijk en beluister de onderstaande video.

GENEZING ZOEKENDE INFORMATIE

Omdat dit schrijven (artikel) vooral bedoeld is om genezing zoekenden informatie te verschaffen en die voorwaarden aantonen, die voor het kunnen ontvangen van de genezende kracht in acht genomen dienen te worden en vervuld moeten zijn, zijn de wetenschappelijk metafysische redenen aan het einde van deze verhandeling geplaatst. Diegene die geïnteresseerd is in een meer gedetailleerde uitleg, dient daarom de laatste hoofdstukken van het betreffende boek te raadplegen.

Bij Bruno Gröning komen we een Krachtstroom tegen, die duidelijk uit een hogere wereld in hem stroomt, zich door de ontwikkeling van zijn innerlijke zintuigen in hem openbaart en via hem effect heeft. Hij is een persoon met uitzonderlijke vermogens die het gemiddelde van de hedendaagse mensheid ver te boven gaat en is een uniek fenomeen in onze westerse wereld. De krachtstroom vloeit blijkbaar naar hem toe vanuit het onuitputtelijk levensreservoir, zodat bij een nog zo'n grote en langdurige gelijke uitstraling nooit een afzwakking of een uitputting plaatsvindt.

Veelbetekenend en tegelijkertijd kenmerkend voor het werk van Bruno Gröning is dat de stroom van de genezende kracht zonder enige bijzondere houding of inspanning via hem in werking treedt. Zonder enige inspanning, houding of andere maatregelen vloeien de krachten naar buiten. In een ongedwongen houding, volkomen ontspannen en zonder ook maar enige inspanning, staat hij tegenover de mensen die genezing zoeken en die de stroom ontvangen. Nooit heeft hij een recept voorgeschreven of ooit speciale instructies gegeven. Hieruit is duidelijk dat de genezingen volledig buiten elke andere gebruikelijke alternatieve praktijk vallen.

Bruno Gröning omschrijft zichzelf terecht alleen als een instrument van een hogere wil en een stroom die door hem heen werkt, zonder dat hij hier zelf iets aan dient toe te voegen. Zijn uitspraak, die je altijd weer van hem kunt horen, namelijk dat niet hij het is die geneest, maar "Het" geneest, vindt hier de verklaring.


DE EFFECTEN VAN DE GENEZENDE STROOM

De genezende stroom wordt vanuit de spirituele kant op de zieke overgedragen. De oorzaken van ziekte, die liggen in storingen, verlammingen of andere remmingen van het gezondheidsritme, worden daardoor geëlimineerd. In ernstige gevallen, zoals langdurige verlamming, artritis, reuma en inwendige ziekten, waarbij de organen hun levensritme bijna volledig hebben stopgezet, is een langere werking noodzakelijk. Bij veel ziekten is onmiddellijke genezing bereikt, ook bij al lang bestaande ziekten, zoals uit de reeds eerdere gepubliceerd rapporten blijkt.

Omdat het bij ernstige ziekten er om gaat eerst de opgeschorte en niet langer harmonieus pulserende levensstromen nieuw leven in te blazen, ze kracht te geven en het ritme van de gezondheid in beweging te zetten, is herhaalde actie noodzakelijk.

Dergelijke genezingen die een langere tijd vergen, zijn niet te wijten aan de ontoereikende kracht van Bruno Gröning, maar uitsluitend aan het proces van de natuurlijke structuur en de krachtregulering, in verband met de overeenkomstige veranderingen in het direct daarmee samen hangende fysieke lichaam en zijn organen.

De Heilstrom van Bruno Gröning is zo sterk, dat deze slechts gedeeltelijk en in sommige gevallen naar verhouding wordt toegepast. Eerder werd al vermeld dat deze genezende kracht van kosmische aard is en gevoed wordt uit een onuitputtelijk reservoir van een kosmisch krachtveld. Dit verklaart ook het fenomeen van de genezende werking van Gröning over grote afstanden, zonder dat hij aanwezig hoeft te zijn. In hem is een kracht geconcentreerd, waarvan de straling door hem wordt geleid en uitgezonden en die effect kan hebben op het totale gebied van het leven. Dit fenomenale feit kan worden vergeleken met het radiostation dat we tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen, dat in staat is om via de ether golven uit te zenden waar de golven een trillingsveld hebben zo groot als de totale oppervlakte van de aarde. Het verschil tussen deze golven en de krachtstromen van Bruno Gröning bestaat alleen maar daarin, dat wij bij de radiozender te maken hebben met golven uit de ether die worden uitgezonden door de elektrische stroom, terwijl wij bij Gröning te maken hebben met krachten van een hogere soort, die worden geleid door een levende wil, en die als stroom op de gezondheid van de fijngevoelige ontvanger effect heeft op het menselijk organisme.

Blijven we nog bij de vergelijking met de radio uitzending, dan zullen we ook een feit begrijpen waarover veel mensen die genezing zoeken verrast en teleurgesteld zijn, namelijk dat de invloed van de genezende stroom niet in alle gevallen tot volledig succes leidt. Men kan zeggen dat de Heilstrom elke ziekte geneest, maar niet elke zieke. De schijnbare tegenstrijdigheid ligt in de mogelijkheid van het kunnen ontvangen van diegenen die genezing zoeken. Als men de geluidsgolven van een bepaalde radio zender wil ontvangen, dan is het nodig dat men zijn ontvangend apparaat instelt op de overeenkomstige golf van de zender. Als dit niet gebeurt, dan heb je geen ontvangst, en het zou verkeerd en dom zijn, te willen beweren, dat de zender niet actief is of de golf te zwak is om ons ontvangend apparaat te bereiken. Daarbij moet bovendien worden opgemerkt dat er goede en minder goed ontvangende toestellen zijn. In ieder van deze gevallen is het echter niet de stroomsterkte van de zender die verantwoordelijk is voor de slechte ontvangst of helemaal geen ontvangst, maar alleen de ontvanger c.q. zijn apparaat.

Precies zo is het ook met de krachtstroom van Bruno Gröning. Het fysieke gedrag en de mentale aard van de zieke bepalen in grote mate hoe de genezende stroom in het organisme wordt opgenomen en hoe deze dit kan beïnvloeden. Veel zieken verwachten hun genezing uitsluitend door invloed van buitenaf, zonder hierbij op zijn minst een mentale houding aan te nemen, die nodig is om de stroom op te kunnen nemen en in hen te laten werken.

Een van de meest verbazingwekkende effecten van de genezende stroom bestaat daarin dat deze in staat is een krachtveld te creëren dat zo breed is dat het honderden mensen tegelijk kan omsluiten, die vervolgens de kracht ontvangen. De massale genezingen waarbij tenminste een meerderheid van mensen de genezende effecten ervaart, waaronder ook spontane genezingen, zijn een feit en deze worden door de deelnemers onweerlegbaar bewezen. De genezing zoekenden zijn verbonden met een krachtveld waarbinnen hij via de "zender van Gröning" de levensstroom ontvangt, die hem helpt met het overwinnen van de ziekte.Wanneer daarbij de eigen, positieve krachten van de zieken, vrijgemaakt door geloof, enthousiasme en innerlijke verlichting, meewerken, dan vinden veranderingen plaats, mentaal en fysiek, die worden gekenmerkt als wonderbaarlijke genezingen, omdat in het algemeen de innerlijke wetmatigheid van deze processen niet herkend wordt.Bij al deze processen handelt het zich niet om suggestie, inbeelding of zelfs hypnotische invloeden. Bruno Gröning wijst elke vorm van deze invloeden af, maar stuurt alleen maar de kracht stroom die zich in hem openbaart, zonder de vrije wil van de mensen aan te tasten. Wanneer hij de mentale openheid en een gelovige geest noemt als een voorwaarde om de stroom te ontvangen, zo wordt om de reeds uiteengezette redenen de zieke de verbinding met zijn hogere natuur teruggegeven, wat exact het tegenovergestelde is van een psychische toestand.


VEREISTE VOOR GENEZING

Wat hebben we te maken met de krachten en toestanden die weliswaar voor onze ogen niet zich baar zijn, maar niettemin voorhanden zijn. Zo zijn gedachten mentale constructies die zich zo kunnen comprimeren dat zij zoals u weet hun karakter in iemands gezicht en houding uitdrukken. Er bestaat nauwelijks meer twijfel over het feit dat gedachten levende vormen zijn, gevormd uit het fijn stoffelijke uit de boven zintuiglijke wereld, aangezien het feit van het lezen van gedachten en het overbrengen van gedachten algemeen bekend is.

Uit vele ervaringen is gebleken dat de genezende stroom van Bruno Gröning maar gering werd opgenomen en weinig effect had, omdat de zieken zich onbewust afschermden. Zorgelijke gedachten, inclusief gedachten over de eigen ziekte, maar natuurlijk ook scepsis en ongeloof zijn obstakels die het binnenstromen van de kracht in de weg staan. U kunt geen vloeistof gieten in een vat dat goed is afgesloten met de deksel. En zelfs het zonlicht kan ons niet bereiken, als we de ramen in onze kamers met gordijnen sluiten.

Bij de genezingen door Bruno Gröning hebben we met processen te maken op geestelijk, mentaal niveau. Daarom moeten we bijzondere aandacht schenken aan de geestelijke krachten, dus de gedachten en gevoelens in onze geest.

Om de genezende stroom van Bruno Gröning zo sterk mogelijk te kunnen ontvangen is het noodzakelijk om het eigen stralingsniveau, dus alle eigenzinnige, zelfzuchtige en storende gedachten zoveel mogelijk uit te schakelen. We hebben hier te maken met dezelfde vereisten, zoals we die steeds weer terugvinden in religieuze leringen. 

Om deel te kunnen nemen aan de Goddelijke Genade moet de ziel zich in dankbaar geloof openstellen voor het Goddelijke. Wij moeten 'als kinderen worden' om het Goddelijke Goed te kunnen ontvangen. Niet onvolwassen en zonder verantwoording, maar zonder schuld, zonder afgunst, haat en zonder verlangen naar wereldse macht, aardse bezittingen en genot. Keer op keer vinden we de religieuze eis uitgedrukt dat de mens zijn lagere zelf moet uitschakelen en moet vergeten, en dat het Goddelijke alleen tot openbaring kan komen in de gelovige ziel, die zich naar het goede en het ware richt. De ervaring heeft in talloze gevallen geleerd, dat de nederige, die nederig en eerbiedig hun lot en hun genezing aan de voorzienigheid van God toevertrouwden, de genezende stroom het sterkst ontvingen en volledige genezing bereikten. Echter diegenen die trots, zelfverzekerd en veeleisend de genezing eisten, verhinderden door de zelfzuchtige wil het instromen van de Hogere Kracht en konden slechts in geringe mate of helemaal geen genezing bereiken.

Met het oog op dit belang van de gemoedstoestand van de persoon die genezing zoekt, moeten de woorden begrepen worden, als hij steeds weer zegt: "Niet verlangen, maar verkrijgen!"

Het is wetenschappelijk bewezen, dat gedachten en gevoelens hun bijzondere uitstraling hebben en dat hiervan energiebronnen uitgaan, die een bepaalde invloed hebben op de omgeving. Het is daarom volkomen begrijpelijk dat dergelijke persoonlijke uitstralingen het instromen van de genezende stroom kunnen verhinderen en de weg ervan kunnen blokkeren.

Ook komt het niet zelden voor dat mensen die zieken verzorgen, ouders, familieleden onder andere hun zorgen, twijfel en veeleisende verwachtingen als storende eigen gedachten overdragen op de zieken en daardoor onbewust de genezing moeilijker of zelfs onmogelijk maken.

Het is zeker niet gemakkelijk om jezelf vrij te maken van de gedachten van twijfel, de zorgen en de bekommeringen van alledag. Deze gedachten omhullen veel mensen als een donkere mantel. Ieder mens heeft zijn eigen wereld van gedachten en gevoelens, waarvan de uitstraling zonder woorden of daden de omgeving aanzienlijk beïnvloedt en bepaalt.

Een volledige controle en uitschakeling van gedachten is waarschijnlijk alleen maar mogelijk voor een Heilige. Het is niet bevorderlijk voor het ontvangen van de genezende stroom. Maar toch moet er een loslaten van verontrustende en afschermende gevoelens en gedachten tot stand worden gebracht. Deze veronderstelling vindt haar grondslag in de wetten van het Geestelijk leven en in de wisselwerking van de hier overwogen krachten.

Een religieus persoon, die zich met een gelovige geest wendt tot de uitspraak van een Goddelijke wil en zijn lichaam beschouwt als het huis waarin hij woont als een spiritueel individu, zal het gemakkelijkst vrij worden van beperkende en afsluitende gedachten. Hij kijkt als een waarnemer naar zijn organisme en observeert rustig de effecten en veranderingen die door de genezende stroom optreden."Denk niet aan de ziekte", is de herhaalde eis van Bruno Gröning, want door eraan te denken houden we eraan vast. "We zitten op de ziekte" en voorkomen dat deze wordt geëlimineerd. Om deze reden is de ervaring opgedaan dat bij zieken met dezelfde kwalen de een snel genezen kon worden, terwijl de ander vanwege zijn "vasthouden" meerdere malen behandeld moest worden. Religieus zijn en in God geloven zijn daarom eigenschappen die Bruno Gröning steeds weer als voorwaarde stelt voor zijn genezingen.Religie en geloof in God zijn voor hem echter zeker niet slechts een middel om gezondheid te bereiken en te genezen. In werkelijkheid is het precies het tegenovergestelde. Zijn doel is het, om mensen terug te leiden naar Goddelijke inkeer. Een leven dat God behaagt, vormt de essentie van zijn wil, is het doel van zijn streven, en het bereiken van gezondheid is slechts een voorwaarde voor hem om zichzelf in het Goddelijke terug te vinden.


DE EFFECTEN VAN DE GENEZENDE STROOM

Zoals reeds vermeld, vloeit de krachtstroom in de mensen, versterkt de levenscyclus, brengt de trage of verlamde ritmes van het leven terug naar hun gezond en normale trillingsgetal terug en vult zodoende het verzwakte en onharmonisch werkende organisme met nieuwe kracht. Natuurlijk heeft de stroom een bijzonder effect op die delen die het leven gevende en ondersteunende element van de zieke organen vormen. Omdat iedere cel en ieder orgaan van ons lichaam zijn onderliggende spirituele veld heeft en elke ziekte van een orgaan van ons lichaam zijn oorzaak en basis heeft in het voedende en ondersteunende spirituele trillingsveld, wordt door de aanvulling en regulering van de levenskracht ook de ziekte in het fysieke lichaam verwijderd.

Het extreme effect van de stroom die in het lichaam tot stand komt, is als een zeer zachte elektrificatie, gecombineerd met een opwarmende, doorbloeding en ontspanning van het zieke orgaan, meestal het lichaam. Met uitzondering van het genoemde zijn de effecten van de genezende stroom uiteraard heel verschillend en gevarieerd, afhankelijk van de toestand van de ziekte. Zo kan voor de één de pijn snel verdwijnen, terwijl voor de ander pijn ontstaat, die alleen voortkomt uit de veranderingen in het organisme. Het is belangrijk dat er veranderingen plaatsvinden, waaruit blijkt dat de zieke de genezende stroom heeft opgenomen en dat het organisme reageert. Ziekten die al tientallen jaren bestonden en door medici noch verlicht konden worden noch geëlimineerd konden worden werden in grote getale door Bruno Gröning spontaan genezen.

Ontspanning en herstel van verlamde en misvormde ledematen wordt daarom vaak in enkele ogenblikken gerealiseerd, zodat verlamde personen, die jaren niet konden lopen hun rolstoel konden verlaten of hun krukken aan de kant konden leggen en hun volledige bewegingsvrijheid terug kregen. Dezelfde successen zijn geboekt bij blindheid, doofheid, gewrichtsstijfheid en ernstig innerlijk lijden. Er is vrijwel geen ziekte die de genezende stroom kan weerstaan, op voorwaarde dat de houding van de zieke de genezende stroom niet verhinderd.Dat de persoonlijke aanwezigheid van Bruno Gröning in moeilijke en gecompliceerde gevallen wenselijk is, vloeit voort uit de veranderingen die het genezingsproces met zich meebrengt. Ook bij de geneesmethode van Bruno Gröning gaat het niet om wonderen die buiten de wetten van het leven en de natuur plaatsvinden, maar om wetmatige processen, die op een fijnstoffelijk niveau liggen. Wanneer Bruno Gröning de zieke herhaaldelijk informeert, kan hij door zich voortdurend op de toestand van de zieke te concentreren zijn genezende stroom meer of minder sterk laten werken.

Het is echter niet absoluut noodzakelijk dat Gröning persoonlijk aanwezig is. Voor de werking van zijn genezende stroom zijn er geen afstands- of tijdslimieten binnen het grote etherische veld van onze planeet, vergelijkbaar met de radiogolven die eveneens ongehinderd werken voorbij de aardse barrières van tijd en ruimte. Talloze gevallen getuigen ervan dat zieke mensen op grote afstand door de genezende stroom hun gezondheid kregen en het exacte tijdstip hiervan konden aangeven. Deze invloeden op grote afstand nemen in het werk van Bruno Gröning een grote plaats in.

Bij de genezingen, wanneer Bruno Gröning niet aanwezig is, wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van de STANIOL KOGEL. Deze is gevormd door hem zelf, en geladen met zijn genezende stroom. De kogel is voortdurend magnetisch met hem verbonden en is als het ware een tussen zender, die de genezende kracht op dezelfde manier en met dezelfde kracht uitstraalt zoals bij Bruno Gröning zelf het geval is. Het genezende effect van de kogel is zo groot dat de straling hiervan ernstige ziekten heeft verbeterd of volledig heeft genezen. De geladen kracht van de kogel put zichzelf niet uit, omdat deze voortdurend wordt aangevuld door de stroom die Bruno Gröning stuurt, zonder dat hij specifiek rekening hoeft te houden met de individuele aandoeningen of dat het een of ander zou worden vergeten. Veel mensen danken het herstel van hun gezondheid aan de staniol kogel, zonder dat deze mensen ooit persoonlijk in contact waren met Bruno Gröning en hem van aangezicht tot aangezicht hebben leren kennen.

De staniol kogel kan op diverse manieren worden gebruikt om zijn stroom te ontvangen. Volgens de instructie van Gröning kunt u hem het beste zittend in uw rechterhand houden, waarbij uw rug zoveel mogelijk vrij is. In deze zittende positie mogen handen, knieën en voeten elkaar niet raken, om een gelijkmatige circulatie van de genezende stroom mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

Het genezende effect wordt bevorderd wanneer de zieke in een rustige gemoedstoestand verkeert en niet in beslag wordt genomen door zorgen, problemen en belangen van alledag. Het is belangrijk om jezelf van zulke gedachten vrij te maken en ook van de gedachten aan je eigen ziekte. Het is gunstig om in de stilte als een objectieve waarnemer je lichaam in te stellen en aandachtig te luisteren, naar de sensaties en veranderingen die in je lichaam plaatsvinden als gevolg van de krachtstroom. Iedere vorm van verandering, zoals bijvoorbeeld verandering van temperatuur, strekkende, stekende, verwarmende of afkoelende omstandigheden, die ook pijnlijk kunnen zijn, zijn een teken dat de stroom is ontvangen en werkzaam is.

Men blijft zo lang in deze innerlijke en uiterlijke houding net zolang deze veranderingen merkbaar zijn en de werking van de genezende stroom voelbaar is. Zodra de symptomen zijn verdwenen, kan deze sessie worden afgebroken en naar goeddunken van de zieke met passende tussenpozen worden gestopt en herhaald.

Verder staat het de zieke vrij om de staniol kogel zo te gebruiken zoals hij of zij het passend en effectief acht. Voor mensen die lijden aan ischias of artritis kan het bijvoorbeeld met een doek of kous naar de aangetaste delen van het lichaam worden gebracht of gedragen. Dit wordt vooral 's nachts tijdens het slapen aanbevolen. Tijdens de slaap vindt het genezingsproces doorgaans effectiever plaats dan overdag, omdat de gedachten en gevoelens volledig tot rust zijn gekomen en als gevolg daarvan kunnen de levensstromen en de straling van de genezende kracht onbeperkt door het organisme stromen.

Naast de genoemde staniol kogel heeft Bruno Gröning nog veel andere voorwerpen zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, sculpturen, stenen, boeken, maar ook krukken en stoelen "gebruikt" en met zijn stroom opgeladen, die dan dezelfde genezende werking hebben als beschreven in verband met de staniol kogel. De krachtstroom in deze objecten blijft behouden en wordt ook niet minder om reeds uiteengezette redenen.

Deze feiten lijken misschien verwarrend en ongelooflijk voor diegenen die materialistisch denken en die alleen de grofstoffelijke omgeving als de enige realiteit beschouwen. Om de verschijnselen rondom Bruno Gröning te kunnen begrijpen is een hoger inzicht in de fijn stoffelijke sfeer van onze planeet en de werking ervan vereist.

De verscheidenheid van de wisselwerkingen van de aardse wereld verbaast en verwondert ons door de voortdurende uitvindingen. De fijn stoffelijke krachtvelden en niveaus, onzichtbaar voor onze ogen en niet meetbaar met fysieke instrumenten staan een nog grotere mobiliteit en hogere trillingsgetallen toe van nog grotere mogelijkheden en beheersing van krachten en wetten, dan we in het algemeen begrijpen en weten. De bovennatuurlijke wereld met zijn trillingen, krachten en mogelijkheden is voor de materialistisch denkende mens een verborgen rijk, en wanneer van daaruit gebeurtenissen en gevolgen onze vertrouwde wereld beïnvloeden, dan beschrijft de een ze als bedrieglijke illusies en de ander als een wonder. Ze zijn geen van beiden, maar slechts de toepassing en uitoefening van hogere kennis en subtielere krachten, die nog niet door de officiële wetenschap zijn onderzocht en derhalve nog onbekend zijn. Het werk van Bruno Gröning openbaart vermogens die raadselachtig en wonderbaarlijk genoemd moeten worden. 

Zijn HELDERZIENDE GAVE uit zich op diverse manieren. We hebben al gesproken over "opsporen" , dit is een helderziend doordringen in het menselijk lichaam, vergelijkbaar met wat er gebeurt door röntgenstralen, waardoor Bruno Gröning de toestand van de ziekte duidelijk kan herkennen, hetgeen door fysieke instrumenten en maatregelen niet mogelijk is. Vaak neemt hij het ziektebeeld van een genezing zoekende op als een razendsnelle, geestelijke foto, en draagt deze dan over aan een andere persoon, die de ziekte dan op dezelfde manier beleeft als de zieke zelf. Bruno Gröning laat zich dan door deze persoon, die de foto overgedragen kreeg, de toestand van de ziekte tot in detail melden. De zieke bevestigt vervolgens, tot grote verbazing, dat de melding exact klopt.

Een dergelijke overdracht van het ziektebeeld op een andere persoon is vooral bij zieke kinderen van voordeel om het juiste ziektebeeld te herkennen. Bovenal maakt hij gebruik van deze maatregel om in korte tijd meerdere ziektebeelden op te nemen en schriftelijk vast te leggen. In ieder geval doorziet hij zelf de toestand van de zieke met absolute nauwkeurigheid en zekerheid.

Om de aangegeven redenen is het begrijpelijk dat Bruno Gröning van de genezing zoekenden niet wil weten, om wat voor soort ziekte het gaat, omdat hij door zijn helderziende vermogen beter en sneller in staat is te herkennen om welke ziekte toestanden het gaat. "Niets vertellen en niets vragen", zijn de uitspraken die men steeds weer hoort als hij met zieken te maken heeft.

In hoeverre zijn helderziend vermogen voldoende is om op korte of verre afstand personen of gebeurtenissen te zien, kan niet met zekerheid worden gezegd, aangezien hij zich daarover niet uitspreekt en weigert vragen dienaangaande te beantwoorden.

Maar toch is uit spontane uitlatingen over bepaalde gebeurtenissen gebleken dat hij deze vaardigheid heeft, tenminste tot op zekere hoogte en wel tijdelijk als hij zich hierop in stelt.

Met betrekking tot het verdwijnen van ziekten tot volledig herstel moet nog worden gewezen op een kritieke tijd, die door Bruno Gröning PROCES VAN REGELINGEN wordt genoemd. Genezing door kracht stroom is hetzelfde als elke andere genezing, ook al is het middel anders dan normaal wordt ingezet. Maar ook hier voltrekken zich in het lichaam veranderingen, die voortkomen uit het overwinnen en opruimen van de ziekte. Een nieuwe levensstroom stroomt door de verlamde of verslapte organen, verwijdert vreemde stoffen en gifstoffen, lost krampen op, stoot alles af wat niet tot "gezondheid" behoort en werkt zo aan een verandering, die kortere of langere tijd duurt, en dit gaat niet zonder bijwerkingen.

Zo kan het gebeuren dat tijdens deze overgangssymptomen pijn optreedt die voorheen niet merkbaar was, dat er omstandigheden ontstaan die aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid. Deze regeling symptomen en regeling pijnen, zoals Bruno Gröning ze noemt, zijn natuurlijke processen die het genezingsproces begeleiden en niet vermeden kunnen worden. Daarmee is helemaal niet gezegd dat deze minder prettige omstandigheden zich in alle gevallen voordoen.

Ze worden hier genoemd om ze te herkennen voor wat ze zijn en om teleurstelling te voorkomen voor het feit dat er geen genezing plaatsvindt en dat er zelfs een terugval heeft plaatsgevonden. 

Het risico bestaat dat een zieke tijdens deze overgangsperiode ervan uitgaat dat hij of zij weer is teruggevallen in de oude ziekte en om de pijn te verlichten, die erger kan zijn dan voorheen verdovende middelen en andere medicijnen gaat gebruiken die dan het genezingsproces niet alleen tegenhouden maar mogelijk zelfs volledig kan verhinderen.

Normaal gesproken verdwijnt de regeling pijn geleidelijk, hoewel het soms ook kan gebeuren dat andere invloeden de oorzaak kunnen zijn van deze pijnlijke symptomen, bijvoorbeeld verkoudheid, overmatige inspanning en dergelijke. De herstellende persoon moet weten dat zijn herstel geduld en zorg vereist.Van groot belang voor deze overgangstoestand en de tijd die nodig is voor de genezing, is het gedachten leven.

Vooral wanneer het gaat om genezingen met behulp van de krachtstroom van Bruno Gröning, waar de materialistische wereld ongelovig en afwijzend tegenover staat, bestaat het gevaar dat de zieke wordt overvallen met denigrerende meningen en kwaadaardige oordelen en met suggestieve macht de bekwaamheid van Bruno Gröning en daardoor ook het geloof aan genezing en gezondheid vernietigen.Dat door een dergelijke schadelijke invloed, vooral als deze door de zieke wordt opgenomen, de voortdurend actieve en nieuwe genezende stroom wordt onderdrukt en vernietigd is begrijpelijk. Sommige terugval in de vorige ziektetoestand is terug te voeren op deze destructieve invloed van negatieve gedachten.Gedachten zijn krachten, die hun specifieke trilling en uitstraling hebben. Net zoals een oven weldadige warmte maar ook giftige kolendampen kan uitstralen, zo zendt een mens door zijn gedachten voortdurend ofwel gezonde, opbeurende krachten uit via zijn gedachten, als hij positieve gedachten heeft, of ongezonde vernederende krachten, wanneer hij negatieve gedachten heeft.

Als daarom zieke mensen, bij wie genezing plaatsvindt, uit een goede harmonieuze omgeving met behulpzame en zelfverzekerde mensen in een andere omgeving van spotters, twijfelaars en ongelovigen terecht komen, dan kunnen uit genoemde redenen terugvallen ontstaan waarvan de oorzaken, van buitenaf onzichtbaar zijn.Het is daarom een gebod van voorzichtigheid, indien mogelijk te zwijgen over een ingeleide genezing door de genezende stroom, bij een dergelijke verandering in de omgeving, zoals doorgaans het geval is bij het omgaan met sceptici en onwetende mensen. Pas als de overgangsperiode voorbij is en de gezondheidstoestand stevig verankerd en veilig lijkt, kunnen we er vrij over spreken, en dan zouden we ons verplicht moeten voelen om een duidelijke en krachtige bekentenis af te leggen. Dit is dan een vanzelfsprekende dank aan Bruno Gröning, door wiens werk wij weer in het bezit zijn gekomen van het kostbaarste aardse goed, onze gezondheid. Deze getuigenis van een voltooide genezing is voor hem een zekere hulp die hij nog steeds nodig heeft in de zware strijd tegen een niet begrijpende wereld voor het verkrijgen van de vrijheid voor zijn gezegende werk.


HET AFKEREN VAN HET MATERIALISME

We bevinden ons op een belangrijk keerpunt waarop onderzoek in de metafysica en de spirituele wetenschappen inzichten onthullen over de innerlijke aard van het heelal en de mens, die weliswaar bekend is bij de werkelijk wijze en verlichte mens maar door het materialisme werden begraven, ontkend en vergeten.

De materie, een uiterst tastbare stof, die gedurende een tijdperk werd beschouwd als enige realiteit, is door wetenschappelijk onderzoek en door filosofische uiteenzettingen permanent onttroond. Steeds meer wordt erkend dat de kracht van de materie niets anders is dan verfijnd materiaal. Achter de veranderende vormen van de uiterlijke wereld gaat de oceaan van het leven schuil met zijn energieën en krachtstromen, die alle schepselen voedt, opbouwt en bestaan schenkt.

Het levenselement, het spirituele, de onzichtbare basis van alle wezens en verschijnselen in de wereld, kan niet met fysieke ogen worden gezien, kan niet met de handen worden vastgegrepen, kan niet op de weegschaal worden gewogen en kan niet met een mes worden ontleed. Maar deze onzichtbare zee van leven, waaruit de organische activiteit van planten, dieren en mensen voortkomt en op het materiële lichaam inwerkt, is er nog steeds. Als de materialist beweert dat er niets bestaat, waar hij niets vanaf weet, dan zou dit betekenen dat zo iemand zich verbeeldt dat hij in het bezit is van alwetendheid en dat er niets in de wereld bestaat dat hij nog zou moeten leren. Maar elke nieuwe ontdekking heeft een einde gemaakt aan deze grootheidswaan en alle inzichtelijke geleerden zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat, zoals de grote Newton zegt: "wij slechts kinderen zijn, die aan de oever spelen, terwijl voor ons de grote, nog steeds onondekte oceaan van de werkelijkheid ligt".

De periode van het blinde materialisme is voorbij en de inzichtelijke denkers van tegenwoordig naderen opnieuw een hoger spiritueel standpunt dat de grote wijzen aller tijden hebben ingenomen en vertegenwoordigd. Het is zeker het geval dat de moderne wetenschap, met behulp van de beste instrumenten, de structuur van het menselijk lichaam tot in het kleinste detail heeft onderzocht, en dat de moderne chemische wetenschap meer weet over de relaties tussen stoffen en metalen dan de oude alchemisten. Maar de vertegenwoordigers van de geestelijke wetenschap wisten in de oudheid en ook vandaag de dag veel meer dan onze materialistische wetenschap over de mysterieuze krachten die achter de dingen bestaan, in de ziel van de wereld en dus ook in alle wezens en vormen werken. Naast het menselijk lichaam kent de geesteswetenschap veel belangrijkere componenten van de menselijke constitutie, namelijk de innerlijke, spirituele centra, die het zichtbare lichaam beïnvloeden.

Ten gevolge van het materialisme is de mens met zijn denken, willen en voelen bezig met zijn fysieke lichaam, maar vooral met de hersenen.De spirituele wetenschap daarentegen beschouwt de mens als een ziel wiens bewuste en organiserende kracht het fysieke lichaam opbouwt en onderhoudt. Het lichaam is slechts het huis, dat de mens als spirituele individualiteit bewoont. Bij het behandelen van het huis mag men de bewoner niet negeren, omdat het huis zelf uit deze bouwer is gevormd en door hem onderhouden wordt. Hoewel een nauwkeurige kennis van het materiële lichaam en zijn organen en hun functies van grote waarde en noodzaak zijn, zo is het nog belangrijker om die krachten te kennen die het lichaam bezielen en zijn organen inschakelen en laten functioneren. Het zijn deze etherisch-spirituele krachten die gezamenlijk de ziel worden genoemd.


HET ETHERISCHE LICHAAM VAN DE MENS

Wij dienen het universum met al zijn schepselen als een openbaring van het Goddelijke leven en wil te beschouwen, die de substantie van de wereld in verschillende trillingen verplaatst. Hoe hoger, sneller en spiritueler de vibratie is, hoe meer de Goddelijke harmoniserende krachten zich openbaren. Hoe stoffelijk en langzamer de vibraties zijn hoe minder het hogere leve en bewustzijn tot uiting komt. De geestelijke wetenschap spreekt daarom van meerdere trillingsvelden op onze planeet die elkaar doordringen en omringen.

Met betrekking tot de verklaring van het genezingsfenomeen van Bruno Gröning dient men vooral te begrijpen dat onze planeet omgeven is en doordrongen wordt door het etherische veld en dat onze fysieke aarde slechts een verdichting is van de etherische onzichtbare wereldbol. Het bestaan van de ether hoeft tegenwoordig voor niemand meer bewezen te worden, aangezien de ethergolf elk uur de geluidsbeelden van de radiozender doorgeeft.

Het etherische veld van de planeet en het zonnestelsel is de drager van alle levenskrachten. Alle magnetische en elektrische stromen trillen hier in en verlevendigen ieder wezen en schepsel in deze wereld, elk atoom, elke plant, elk dier en elk mens.

Net zoals de planeet is samengesteld uit de aangegeven krachtvelden, waarvan de grootste de fysieke aarde is, zo heeft ook de mens dezelfde samengestelde constitutie. Hij leidt een aards bestaan via zijn fysieke lichaam, zijn levenskracht heeft zijn basis in het etherische lichaam, de hartstochten en gevoelens vibreren in zijn astrale lichaam en de krachten van een hogere soort, de krachten van het denken en van de deugdzaamheid behoren tot nog fijnere en meer spirituele trillingsvelden. Alles in de natuur is leven. De zichtbare dingen zijn niet het leven zelf, maar eerder de openbaringen ervan in het uiterlijk. Dezelfde krachten die actief zijn in de grote natuur zijn ook actief in de mens; in beiden geldt dezelfde wet.

Dat het aardse lichaam van ieder mens wordt bezield en doordrongen door een etherisch organisme is wetenschappelijk al als een feit erkend. Men noemt dit het fluïdum ofwel een vreemd lichaam. Dit etherische lichaam is bij ieder mens verschillend. Daarom heeft ieder mens een sterkere of zwakkere levenskracht. Zonder het etherlichaam is de aardse mens slechts een lijk.

Dat je het etherische lichaam niet kunt zien wil niet zeggen dat het niet voorhanden is. Men kan lucht ook niet zien, en toch leven we erin als vissen in het water. Diverse ervaringen en verschijnselen in ons aardse lichaam getuigen van de aanwezigheid en effectiviteit van het etherische lichaam. Als drager van de levenskracht en het levensgevoel is hij daar ook de drager van gevoel dat zich uit in het lichaam. Zonder het etherische lichaam zouden mensen geen fysieke pijn voelen.

Tijdens anesthesie, bijvoorbeeld tijdens een operatie, wordt het etherische lichaam tot op zekere hoogte uit het aardse lichaam verdrongen, waardoor er ongevoeligheid voor pijn wordt bereikt. Het is ook bekend dat bij geamputeerde ledematen, waarbij het etherische lichaam onveranderd blijft, de betrokkene nog steeds overeenkomstige sensaties in de arm of het been heeft die er niet meer zijn.In normale toestand is het etherische lichaam dicht verbonden met het aardse lichaam. Een scheiding tussen deze twee lichamen leidt tot de dood. Want zonder het etherlichaam is er geen levensactiviteit.

Omdat elk deel van ons aardse lichaam, elke kleinste cel, door de levensstromen van het etherische lichaam omcirkeld en doorstroomd worden, is het gemakkelijk te begrijpen welke invloed de kwaliteit van het etherische lichaam op ons lichamelijk welzijn hebben, in het bijzonder op de ziektetoestanden hun oorzaak en genezing.


ZIEKTEN EN HUN OORZAKEN

Harmonie, orde en gezondheid zijn de wetmatige uitingen van de geest in de natuur. Waar deze orde en harmonie verstoord worden, ontstaat wanorde, stuwing, verschuiving, druk enz. zowel in het individuele wezen als in het sociale leven en in de hele natuur. Ziekte is het gevolg van een verstoring en verzwakking van de harmonieuze levenskrachten, waardoor hun invloed op het lichaam verstoord wordt.Er zijn veel ziekten, afhankelijk van de uiting en het orgaan, waarvan de activiteit verstoord is. Over het algemeen kan men spreken van drie soorten ziekten: lichamelijk, moreel en verstandelijk. Afhankelijk van de aard van de ziekte variëren ook de oorzaken. Zowel de ziekte als de oorzaak ervan worden verschillend beoordeeld en beschreven, afhankelijk van het standpunt dat de mens inneemt. Dit resulteert in de verschillende genezingsmethoden waarmee men probeert de ziekten te verhelpen.Het spreekt voor zich dat de mensheid van de talloze ziekten kan worden genezen door de oorzaken ervan te vermijden. Op voorwaarde dat men deze oorzaken kent. De materiële wetenschap zal de mensheid niet kunnen bevrijden van de last van de ziekten omdat zij de innerlijke ware oorzaken van ziekten ontkent, namelijk de mentale krachten en krachtstromen. Een mens kan slechts tot op zekere hoogte hulp van buitenaf krijgen, omdat iedereen voor zichzelf een duidelijk inzicht dient te krijgen in de wetten van het leven. Want enkel degenen die de wetten kennen, kunnen ze vervullen. De taak van ons leven kan worden omschreven als de kennis en vervulling van de spirituele wetten. Ze zijn de Goddelijke wil in de natuur.


DE GENEZINGSMETHODEN

Er zijn veel genezingsmethoden waarvan elk een bepaald succes heeft. Het is niet de bedoeling van dit artikel om de afzonderlijke methoden te bespreken en met elkaar te vergelijken. Er wordt slechts gewezen op twee groepen van genezingsmethoden: degenen die gebruik maken van externe materiële remedies, en andere die gebruik maken van onzichtbare, spirituele krachten van de mens.In werkelijkheid zijn alle genezingsmethoden, ook de materiële methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe middelen en medicijnen, methoden van occulte innerlijke aard. Want alle uit preparaten verkregen stoffen worden door assimilatie omgezet in krachten die op het etherische lichaam van de mens inwerken en van daaruit het aardse lichaam beïnvloeden. Dit geldt vooral voor de homeopathische geneeskunde, waarbij de middelen in grote verdunning worden toegediend. Het effect van een kracht neemt toe met de verfijning of verdunning van de substantie waarop deze is gebaseerd. Elke kracht is materieel, want zonder materie is er geen kracht. Materie is gebonden kracht en kracht is niets anders dan materie in verdunde staat. Het effect van homeopathische middelen ligt in het vrijkomen van etherische energieën.Omdat elk orgaan van het menselijk lichaam gebaseerd is op het overeenkomstige deel van het etherische lichaam en alle ziekten gebaseerd zijn op verstoringen in de etherische krachtstromen, worden deze verstoringen door homeopathische middelen en de energie ervan vrijgemaakt, waarna dan de ziekte in het lichaam wordt opgeheven. De werking is gebaseerd op de krachtpotentie of het trillingsgetal van de ether waarop de middelen zijn gebaseerd.Een directe invloed zonder externe middelen vindt plaats door de genezende kracht van magnetisme. De kracht die hier aan het werk is, is prana , de levensenergie, die zoals al is uitgelegd, het hele zonnestelsel vult en het ondersteunende en opbouwende element in alle wezens is. Het is ook het levenselement van ieder mens en heeft zijn zetel en drager in het etherische lichaam. Ieder mens heeft zijn eigen bijzondere levensmagnetisme. Sommigen hebben het in zeer hoge mate, bij anderen is het minder, en de pulserende ritmes zijn zwak en traag. Een magnetiseur van beroep is een persoon, die een grote stroom van prana heeft en daardoor de trage, zwakke of gestoorde levenscyclus van een zieke persoon kan "opvullen" en versterken, wat vervolgens effect heeft op het herstel van de patiënt.Omdat de wil van de magnetiseur ook betrokken is bij het magnetiseren, ook al is het ongewenst, is de mentale en geestelijke aard van de genezer niet zonder belang.De zieke, die passief is tijdens het magnetiseren, neemt gemakkelijk de gemoedstoestand en psychische toestand in zich op. Een genezer die magnetische of andere geestelijke krachten gebruikt, moet een heilige zijn, of op zijn minst een moreel en spiritueel hoog persoon, om de zieken onmiddellijk mentaal te kunnen helpen.


DE GENEZENDE STROOM VAN BRUNO GRÖNING

Na de bovenstaande verklaringen zullen wij nu het karakter en de werking van de genezende kracht van Bruno Gröning kunnen begrijpen. Hier hebben we echter noch te maken met een genezend magnetisme van algemeen voorkomende aard, noch met een andere suggestieve of zelfs hypnotiserende kracht. Het is veel meer een stroom van kracht die kan worden omschreven als een directe instroom vanuit de spirituele wereld en die zo'n intense, wijdte en onuitputtelijke uitwerking heeft, dat de resulterende genezingssuccessen op onverklaarbare wonderen lijken.Ieder mens staat door zijn fysieke, etherische, astrale en mentale constitutie in voortdurende verbinding en interactie met de kosmos. Daarom wordt de mens micro kosmos genoemd, dat wil zeggen de kleine wereld, die het evenbeeld is van de macro kosmos, de hele wereld, en dezelfde krachten en omstandigheden in zich heeft die in de grote wereld bestaan. Bij de mensen in het huidige ontwikkelingsstadium zijn echter de inwendige organen voor de manifestatie van kosmische krachten over het algemeen nog niet ontwikkeld. Daarom worden mensen aanvankelijk alleen door gevoel en kennis geconfronteerd met de krachtstromen van de kosmos, zonder dat ze in staat zijn de krachten in hun directheid en scheppende kracht op gang te brengen.

Door zijn verinnerlijking, verheffing en vereniging in het hogere Goddelijke zelf van de mensen ontsluiten zich de centra van het innerlijke lichaam en openbaren zich de hogere krachten en levensstromen in de mens.

De grootste Duitse arts The Ophrastus Paracelsus, zegt; "De natuur bevat grote geheime krachten, en wanneer deze bevrijd zijn van de obstakels die hun ontwikkeling in de weg staan, is het alsof een gevangene is bevrijd van zijn banden en zijn geest vrij is. Het mysterie van de natuur in lichamen is als een vuur in hout dat niet kan branden zolang het hout nat is. Maar als we deze geheimen willen leren kennen, moeten we allereerst nadenken over wat voor de mens het meest nuttig en nobel is om te weten, namelijk het grote geheim van wat God is, wat de mens is en hoe God en de mens zich gedragen tegenover elkaar, omdat alleen door God het Eeuwige goede kan worden erkend. Archidoxes "Libe I".


DE RELIGIEUZE WEG

Bij het beschouwen van het werk van Bruno Gröning mag een aspect niet onvermeld blijven, het aspect van zijn doen in motivatie en handelen dat altijd een religieus ethische inhoud heeft. Hij is een religieus persoon die het bestaan op aarde en de waarde hiervan in meer ziet dan alleen het bereiken van gezondheid. Voor hem is gezondheid slechts een voorwaarde voor een levensstijl waarin religieuze ethische eisen worden vervuld. Het is zijn streven om de Goddelijke wil,liefde voor alle mensen en schepselen, en het lijden van de geestelijke en lichamelijk zieke mens te helpen bevrijden. Daarom horen wij van hem steeds weer de aansporing, ons tot het Ware Goddelijke te wenden, want alleen door het volgen van het Goddelijke in ons, de stem van de rede en het geweten, kan een blijvende gezondheid worden verkregen.

In de toespraken van Bruno Gröning hoor je herhaaldelijk, hoe hij de terugkeer naar huis, naar God als de taak van alle mensen beschrijft. Wanneer diegenen die door hem weer gezond zijn geworden, hem willen bedanken, wijst hij deze dank af en zegt: "Dank de Heer God, niet mij, want alleen Hij is de helper, en dank Hem door Zijn Geboden te vervullen!" Steeds weer wijst hij erop dat mensen hun naasten dienen lief te hebben als zichzelf.In een eenvoudig geloof is hij vervuld van zijn zending en zijn missie, de mensen terug te leiden naar God.

Al zijn liefde gaat uit naar de zieken, de armen en de hulpbehoevenden. Hen helpen is de inhoud van zijn leven, waarvoor hij alles opoffert. Zijn vrienden weten hoe dicht hij bij de zieken staat, en hoe vaak hij na dagenlang reizen, uitgeput en hongerig, pas na het bezoek aan de zieken tijd voor zijn eigen herstel overweegt.De mensen moeten weer vriendelijk en behulpzaam worden, moeten weten dat ze allemaal kinderen van God zijn en dienovereenkomstig broederlijk denken en handelen. Dat zijn uitspraken die hij herhaaldelijk aan zijn zieke mensen voorlegt.De ontwikkeling en de bescherming van het lichaam hangen voor een groot deel af van de aard en het karakter van de ziel. De ziel is de scheppende oorzaak, en het fysieke lichaam is het externe effect. Door de manier waarop een persoon mentaal gevormd is, hoe hij denkt en voelt, geeft hij vorm aan zijn uiterlijke verschijning en dus aan zijn lichaam. De dagelijkse ervaring getuigt ervan, hoe krachtig de ideeën en verbeeldingskracht het welzijn beïnvloeden. De gedachten en ideeën wekken de wensen, de hartstochten en verlangens op en bepalen een verkeerde manier van leven, met als resultaat een groot aantal ziekten.In de geestelijke aard van de mens moeten we de gemeenschappelijke basis van alle omstandigheden in het bestaan van de mens erkennen. Men kan de algehele situatie van de mensheid vergelijken met een grote ziekte, waarvan de gevolgen weerspiegeld worden in oorlogen, revoluties, sociale ellende en in de meedogenloze strijd van iedereen tegen alles.

De hebzucht naar bezit, genot en macht domineert de geest en schept omstandigheden die in hun verdere verloop leiden naar de afgrond van harteloze vervreemding, wanhoop en vernietiging van alle waarden.

Alle inzichtelijke en vriendelijke mensen erkennen dat het kwaad van het bestaan alleen overwonnen kan worden door een terugkeer naar onveranderlijk geestelijke goederen. In werkelijkheid is er maar één hoogste Goed, en dat is God, die het enige leven en het eeuwige geestelijke Licht in de hele wereld is.

Elk van de grote religies, iedere ethiek, wetenschap en ware kunst spreekt en streeft naar dit doel van menselijke ontwikkeling en perfectie, en hun leringen en aanwijzingen komen met elkaar overeen, ook al kunnen de vormen en uitdrukkingswijzen verschillend zijn. Want er is maar één waarheid, slechts één allerhoogste Goddelijk wezen en slechts één pad van verheffing en hereniging, dat bestaat uit het overwinnen van valse kennis en egoïsme.

Het werk van Bruno Gröning is gericht op de externe en interne transformatie van mensen. We kunnen alleen maar hopen dat hij voor deze gezegende activiteit de vrijheid zal krijgen die hem in staat zal stellen de gezondheid en het geloof van veel lijdende mensen te herstellen.


Uit de overvloed aan SUCCESBERICHTEN die sinds het tweejarige werken van Bruno Gröning met honderden beschikbaar zijn, enkele zullen volgen. Hieronder vallen ook die van verre invloeden die als bewijs kunnen dienen voor bovenstaande verklaringen. Moge deze verklaringen bijdragen aan de kennis van de waarheid en veel mensen verlossing brengen.


H.H., Duisburg, 21 februari 1949:

"Hierbij verklaar ik onder ede dat de heer Gröning mijn maagzweer, zoals vastgesteld door een röntgenfoto, verwijderd heeft. Ook ben ik hier zelf getuige geweest van de genezing van de heer K., wiens onderarm verlamd was, maar nu zijn hand en vingers weer gemakkelijk kan bewegen en er gevoel en kracht in heeft."

W.P., jongen, 9 jaar oud, Freimann, 03 maart 1949:

"Kreeg toen hij 7 maanden oud was een hersenvliesontsteking, geestelijk achter gebleven. Had evenwichtsstoornissen, kon niet alleen lopen. – Nu geestelijk versterkt, loopt alleen door de mensenmassa zonder ergens tegenaan te stoten".

J.K., München, 03 september 1949:

"Een ernstig dubbelzijdige heupziekte, al 45 jaar ontwrichting, voelt zich een nieuw mens en is volledig herstelt".

R.M., Bischofswiesen, 14 jaar oud. 03 september 1949:

"Sinds de leeftijd van zes weken, spinale kinderverlamming; kan nu weer lopen".

A.G., Waakirchen Hei Bad Töls, 03 september 1949:

"Verlamd door een embolie na een longontsteking in 1945, hij kan niet lopen. Staat na het opnemen van de Genezende Stroom op en loopt weer."

J.E., Westach, Post Isen, 03 september 1949:

"Hartwaterzucht, nier- en blaasproblemen. Bezocht in de afgelopen drie maanden drie ziekenhuizen, en werd in het laatste na 48 uur als onbehandelbaar naar huis gestuurd. Genas volledig nadat hij Bruno Gröning terloops had aangeraakt, ging naar een café en at een stuk vlees en dronk twee glazen bier."

W.Sch., Westach, Post Isen, 03 september 1949:

"Negen maanden lang was een been door trombose aan het etteren, was erg opgezwollen, en volledig bedekt met eczeem. Sinds de ontmoeting met Gröning was het eczeem volledig opgedroogd en verdwenen."

Verslag van ooggetuigen uit hetzelfde dorp.

Mevrouw A,. Wenen 13, rapporteerde op 10 november 1949:

"Op de Traberhof bij Rosenheim werd ik getuige van een genezing van kinderverlamming. De patiënt werd in een rolstoel naar de Traberhof gebracht, kon zich niet bewegen en werd verlost van zijn ernstige verlamming. Naast het niet kunnen lopen had de patiënt tevens een spraakgebrek, waarvan hij eveneens werd genezen. Zoals de patiënt meldt, kon hij voor het eerst in drie jaar met zijn vrouw praten en zich vrij bewegen. Volgens verklaringen vond de genezing ongeveer tien weken geleden plaats en duurt voort tot op de dag van vandaag."

"Op 29 september ontving mijn man genezing op afstand in Wenen. Hij sprak de wens uit dat hij Bruno Gröning persoonlijk wilde ontmoeten. Maar wegens zijn ziekte weigerden de artsen de verantwoording voor een reis op zich te nemen. In de tijd daarna voelde hij ten gevolge van de Genezing op afstand een dermate verbetering dat hij alleen naar Duitsland kon reizen."

Bron: op Facebook aangereikt door Rika van der Zee en Emilie.

Wat is nu ook een typisch voorbeeld van waar we massaal in voorgelogen zijn? 

We kennen allemaal de uitdrukkingen en gezegdes over het Hart en de Ziel. Waarom hebben wij die uitdrukkingen terwijl we daar niets over leren op school? Dat is omdat ze echt waar zijn. Maar het systeem probeert die kennis weg te drukken door het te negeren. En dus zeggen de meeste "nuchtere" mensen dat dit allemaal onzin is. De Ziel bestaat wel degelijk en is gezeteld in je Hart. Bij een bijna-dood ervaring is het de Ziel die het lichaam verlaat en de ervaring heeft. Een Ziel is 100% bewustzijn. Het is een stukje van het licht dat mensen die een bijna-dood ervaring hebben zien in die ervaring. Dat licht is de thuisbasis van je Ziel. Dat licht staat ook gelijk aan liefde. En de Ziel zit in je Hart en daarom associëren wij het Hart met liefde. De grote leugen die ons misleid over het besef van deze waarheid is de bewering dat bewustzijn een creatie zou zijn van de hersenen. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Waarom zou dat bewijs er nou niet zijn..? Omdat het gewoon onzin is die iedereen gelooft...

Tekst: Werner Fraanje

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN