Vertaal deze pagina naar:

EEN GROOT DEEL VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS NIET IN STAAT HET VERSCHIL TE ONDERKENNEN TUSSEN DICTATUUR EN DEMOCRATIE!

29-03-2023

Slechts een klein deel van de Nederlandse bevolking heeft in de gaten wat er aan de hand is en begint zich te roeren!


Vandaar dat de regeringen steeds grotere stappen nemen om de eindstatus van dictatuur te bereiken: de totalitaire staat. In plaats van dat alle macht uitgaat van het volk, is de uitzonderingstoestand de basis om alle macht bij het volk weg te halen.

Als wij zouden weten hoe het zit, dan zouden wij mensen bepalen wat er met de entiteit Staat der Nederlanden moet gebeuren door als curator het faillissement af te wikkelen. Zoals dat bij alle faillissementen gaat.

Werd daarom alvast deze extra muur gebouwd?

De eerste stap zou moeten zijn, dat de mensen hun kredieten intrekken, invorderen, terug eisen. Hun vertrouwen opzeggen en parallelle organisaties optuigen. Op dat moment kunnen regeringen niets meer. Dat weten ze, dus worden er allerlei drogredenen bedacht om de uitzonderingstoestand permanent te houden, totdat ze de volledige controle hebben. In feite maken regeringen "de vlucht naar voren" om te ontkomen aan een afrekening.

Vroeger ging de macht uit van het zwaard en de winnaar bepaalde de manier van afwikkelen. Natuurrecht, de sterkste bepaalt en dwingt af. Het effect van dat systeem verwaterde na verloop van tijd wat, dus werd de autorisatie door GOD zelf van de plank gehaald. U weet het nog: "bij de gratie Gods". Een ongrijpbare entiteit, wel zo eenvoudig. Maar voor de goede orde had de adel een soort "dealer" op aarde nodig en dat werd dus het Vaticaan. De paus werd de plaatsvervanger van God op aarde, volledig gecontroleerd door de adellijke macht.

Hoge adel liet zich kronen als bezegeling, dat ze door GOD zelf waren geautoriseerd de waarlijk onaantastbare macht uit te oefenen. Koningen en keizers werden al snel als onfeilbare goden verheven, met alle nare gevolgen van dien.

Op zekere dag voerde men de "humanisering" van de wereld in.

Men kwam tot de conclusie dat die "goddelijke autorisatie" niet zo goed meer functioneerde. Dus werd het business model "democratie" bedacht en ingevoerd. De mensen werd wijsgemaakt dat ze inspraak hadden door dit systeem in te voeren. In het begin hadden alleen degenen die bezit hadden en belasting betaalde stemrecht. Het overgrote verpauperde deel van de bevolking mocht toekijken wat er over hen werd beslist door hun rijke medemensen. Alleen de rijken in stedelijke omgevingen mochten hun "meester" kiezen: de burgemeester. Hoe meer geld je had, hoe meer invloed op die burgemeester. Dus de economische macht oefende autoriteit over de burgemeester uit.

Vandaag mag iedereen kiezen.

Niet de burgemeester, die wordt (in Nederland) nu nog eenvoudiger en zonder lastige omwegen door diezelfde macht voor bepaalde tijd benoemd. Voor de rest kunnen we veel stemmen, zoveel als we willen. maar dit blijft een hoogst merkwaardige manier van autorisatie, omdat uiteindelijk "consensus" moet worden verschaft om de economische belangen van wderom steeds dezelfde macht te garanderen.

Hoe autoriseer je iemand uit jouw naam te spreken en te handelen?

Zoiets noem je een "mandaat". Je geeft iemand opdracht je wil uit te voeren. Dat is echter helemaal niet aan de orde in een uitzonderingstoestand. Hier is sprake van "zelfautorisering" van een gefailleerde entiteit zonder een cent eigen vermogen. Ook wel dictatuur genoemd, hetgeen onherroepelijk eindigt in een totalitaire staat als opstapje naar de geplande transhumane wereldstaat.

De Nederlandse staatsburgers worden gezien als het personeelsbestand van de Staat der Nederlanden, maar we zijn zoals we nu weten eigenlijk de CURATOR van een onderneming onder Chapter 11 USC. Wij kunnen en moeten de macht uitoefenen over de inboedel van de Staat.

Door te opteren voor een "Management Buy Out" kunnen we deze inboedel (aktiva) overnemen, wat een "regering" verder doet is van weinig belang. We kunnen de boedel scheiden door alle schulden binnen de Doodendraad te accumuleren en de rest onder de mensen verdelen, die er op moeten passen zoals het een goed huisvader betaamt.


Kaartje van Den Haag (zie afbeelding hieronder)

Binnen de zwarte lijnen is het restant Staat der Nederlanden geregistreerd in Delaware. De curator moet volgens opdracht van de (voormalige) Nederlandse staatsburgers alles wat buiten die zwarte lijnen valt en tot het Grondgebied der Nederlanden behoort aan de soevereine bevolking overdragen.

Langzaamaan wordt duidelijk, dat "Wappies" en "Complotdenkers" niet bestaan!


Het zijn termen, in het leven geroepen, om de waarheid weg te zetten als een complot. Om een groep mensen die onderzoek hebben gedaan, die het beste voorhebben met hun medemens, weg te zetten als idioten. Dit is heel geraffineerd en erg pijnlijk voor de getroffenen.

Tot nu toe zijn alle, door deze groep mensen, voorspelde complotten uitgekomen en is nu zelfs bevestigd, dat kabinet Rutte IV bindende overeenkomsten heeft met het WEF.


Het spel zit behoorlijk geniaal en geraffineerd in elkaar.

U mag zelf op onderzoek uit gaan!

Tip: Onderzoek Klaus Schwab, The Great Reset, WEF en Agenda 2030.

"You own nothing and will be happy".


Nog een Weg te gaan beste mensen!