Vertaal deze pagina naar:

EEN VERZOEK AAN DE BEVOLKING OM ALS JURYLID OP TE TREDEN IN EEN VOLKSTRIBUNAAL VOOR EN DOOR HET VOLK!

24-10-2022

Omdat de huidige rechtspraak een kromspraak is en Nederland niet eens bestaat als land!

*** Nieuwe update ***

Scroll geheel naar beneden voor nieuwe info!

Waarom een Volkstribunaal?


Wanneer U nog steeds tevreden bent met het huidige bestel, de bestaande rechtspraak en de manier van wetsvorming, dan is deze informatie niet voor U bestemd.

Maar heeft U inmiddels begrepen, door persoonlijke of indirecte ervaringen, dat het huidige systeem van rechtbanken niet de gewone mens dient, maar feitelijk onze mensenrechten schendt, dan zal al het volgende U beslist gaan interesseren.

Door ervaring hebben we vastgesteld dat het huidige rechtssysteem zichzelf niet objectief kan beoordelen. Als er een onenigheid met een bestuursorgaan optreedt, trek je als burger vaak aan het kortste einde. Je wordt gedwongen in langdurige, gecompliceerde procedures. Deze zijn vaak ook nog behoorlijk kostbaar. Dit alles om je gelijk te krijgen, wat eigenlijk al bij aanvang duidelijk en bewijsbaar was.

Meer info ► https://www.wanttoknow.nl/politiek/revolutionair-het-volkstribunaal/

Wie is het Volkstribunaal?


U bent zelf het Volkstribunaal.

Het Volkstribunaal is geen organisatie of inrichting met (betaalde) werknemers.

Het Volkstribunaal is een middel tot rechtspraak. De enige voorwaarde voor een rechtsgeldige rechtspraak is dat de mensenrechten van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan van een Volkstribunaal.


Daarmee is een Volkstribunaal niet te koop, overdraagbaar of te institutionaliseren. Het wordt opgericht voor een bepaalde zaak en ontbonden bij de afsluiting. Het oordeel van het tribunaal wordt gepubliceerd en legitimeert een ieder die het vonnis wenst uit te voeren. Het is in het belang van het hele volk dat dit gebeurt. Als dit niet gebeurt, dan schaadt dat de hele bevolking.

Een ieder die zich beschikbaar stelt tot uitvoering van een vonnis dient eerst het hele dossier door te nemen, om zich ervan te overtuigen dat de rechten van alle partijen gewaarborgd zijn tijdens het proces. Het dossier dient dus (eventueel op aanvraag) toegankelijk te zijn. Elke deelnemer aan een proces tot uitvoering van een vonnis dient zich hiervan op de hoogte te stellen. Dit mag nooit in opdracht gebeuren zonder zelf de verantwoording van zijn daden op zich te nemen.

Dit is een belangrijk gegeven, want hier gaat het juist mis in onze huidige 'rechtstaat'. De een spreekt een vonnis uit (autoriteit) en een ander voert het blindelings uit (uitvoerende macht), zonder er zich van te vergewissen of dit gerechtvaardigd is. Daarbij maakt de uitvoerende zich medeplichtig voor de schending van mensenrechten door een ander. Natuurlijk kan een politieagent zich niet verdiepen in de complexiteit van een rechtszaak. Dat is ook de reden dat het zo complex wordt gemaakt.

Het Natuurlijk Recht kent deze complexiteit niet. De basisregel is: zijn er mensenrechten geschonden of is iemand iets aangedaan wat een inbreuk op zijn integriteit is.

Bron ► https://volkstribunaal.net/wie-is-het-volkstribunaal/

Verzoek van Rob Brekel om Juryleden


Het verzoek  komt van Rob Brekel om juryleden vanuit de bevolking te laten beoordelen of zijn aanklacht terecht en gegrond is van de zaak die hij wil gaan aanspannen.

Zoals veel van onze lezers reeds weten is de rechtspraak in Nederland een totaal corrupt en ziek systeem, waarbij deurwaarders van mening zijn dat zij de bevolking op een legale manier mogen en kunnen bestelen van hun roerende en onroerende goederen en andere eigendommen.


Zelfs kinderen worden door de (r)overheid op valse gronden weggeroofd bij hun biologische ouders!


Nederland is een stateloos land wat niet eens als land bestaat. Nederland NV is als bedrijf in de VS geregistreerd. Hieruit blijkt reeds dat er een illegale rechtspraak is in het stateloze land, wat Nederland wordt genoemd. De rechters zijn daarom niet bevoegd om een uitspraak te mogen doen. Zij hebben tevens geen licentie (overeenkomst) met SHAEF om in bezet gebied van Duitsland gerechtelijk te mogen optreden tegen de bevolking.

Uit naam van de Globalisten, NGO, (een niet-gouvermentele organisatie), wordt in opdracht van het WEF momenteel de bevolking in een fascistische samenleving gedwongen door Rutte en zijn companen.

Hier zijn reeds vele feiten en bewijzen van!


Het verzoek van Rob Brekel luidt als volgt:


"Ik wil als aanklager tegen drie rechters, één deurwaarder en het Ministerie van Financiën een zaak gaan starten, die belasting voor een niet-bestaande Staat en/of voor het Koninkrijk innen."

Rob Brekel zoekt daarom minimaal 12 juryleden die zijn zaak willen beoordelen of zijn aanklacht terecht en gegrond is van een uitspraak tot schadevergoeding voor hun aandeel in de misdaad vanuit een fake wetgeving en dat het Koninkrijk een grote fopseen blijkt te zijn (sprookje).


Het is tevens ook de bedoeling om onze paspoorten en fake rijkdocumenten als valsheid in geschrifte te laten doen verklaren, wat de weg vrijmaakt om als bevolking te kiezen voor de Bataafse Republiek.

Alle Ambtenaren en Burgemeesters dienen per direct ontslagen te worden, daar zij het onrecht vanaf 1940 hebben ondersteund tot heden.


Het zal een president zitting worden die per ZOOM gehouden gaat worden, waarin onze kwelgeesten uitgenodigd gaan worden om zich te kunnen verdedigen tegen de aanklacht. Als men dit verstek laat gaan als gedagvaarde verdachte verspeelt men de kans om zich te verdedigen.

De uitspraak zal vervolgens aan het leger overhandigd worden om de uitspraak uit te voeren als het systeem om is. Nog langer wachten op de mensen van de Common Law groepen is voor mij geen optie, daar zij tot heden nog steeds geen succes hebben kunnen boeken in mijn ogen.


Graag ontvangt Rob Brekel een e-mail van mensen (vanuit de eigen bevolking),

die als jurylid willen optreden in zijn zaak!


Stuur Uw E-mail aan Rob.Brekel@gmail.com

met in de opmerking 'Jurylid voor het Volkstribunaal'.


Aansluitend kan Rob Brekel alle verdachten een dagvaarding sturen,

waar we getuige van kunnen zijn hoe men dit zal ontvangen.


Hartelijke groet,

Rob Brekel

Inmiddels is er reeds een factuur onderweg naar Ilse van Garrel en is haar de onderstaande E-mail toegezonden:


Beste Ilse van Garrel.

Bijgaande de factuur 109, waarbij je aan mij in het totaal €22.340.200 verschuldigd bent.

Gelieve deze per direct te betalen op mijn Knab bank rekening, die vermeld staat in de factuur.

Ik heb ook goed nieuws voor je, heb bijna de juryleden bij elkaar om een volkstribunaal te houden waarbij jij en een paar corrupte systeem rechters een dagvaarding voor gaan ontvangen.

Om het makkelijk te maken doen we deze zitting via Zoom conferentie, dan hoef je niet te reizen.

Ik ben je aanklager, en zal de jury uitleggen waarom jij als verdachte bent opgeroepen door het bedrog en fraude waar jij je mee schuldig aan hebt gemaakt om een corrupt systeem levend te houden.

Ja mag daar aan de jury uitleggen waarom je de misdaad tegen mij hebt begaan, je bent immers een stilzwijgend contract met me aangegaan, waarmee je hebt ingestemd toen je de zaak tegen mij doorzette.

Dit heb ik heel duidelijk gesteld, dat als je een valse zaak tegen mij aanhangig maakt ik een tegenclaim van €2000 per dag zou eisen oplopend met €100 per dag, daar ben je akkoord mee gegaan door mij op valse gronden te willen onteigenen voor een contract met het VGZ wat ik nooit ben aangegaan, dit heb je zelf verklaart in je schrijven van de rechtbank Maastricht.

De Jury zal jou en de corrupte poortwachters van rechters beoordelen of je schuldig bent aan de misdaad tegen mij.

Mocht je niet op de zitting verschijnen via Zoom, je de kans laat liggen om je zelf te verdedigen, waardoor je in feite schuld bekend.

Het oordeel van de Jury is bindend en zal worden afgedwongen als het rechtssysteem is hersteld dank GESARA.

Verwijt mij niet je eigen domme fouten, want je was gewaarschuwd dat ik dit zou doen.

Vriendelijke groet

Rob Brekel


[NIEUWE UPDATE]Rob Brekel schreef:


Beste Mensen,

Blijf doorgaan met je ter beschikking te stellen om als jurylid op te gaan treden. Door het hele land zullen er zaken gaan komen, waar eerlijke mensen de case kunnen beoordelen om tot een uitspraak te komen.

Ik heb contact gehad met Common Law over deze zaak, er gaat aanstaande zaterdag een voorbeeld zitting komen. Ik verwacht hier opnamen van te kunnen delen.

Het is niet de bedoeling dat ik een stroming van een volkstribunaal ga worden, wel wil ik dat zaken nu behandeld gaan worden en verantwoorde mensen hierop worden aangesproken.

Een unaniem oordeel lijkt een wens, maar boven de 75% met gelijke uitspraak moet bindend zijn.
Een Common Law Tribunaal op een vaste locatie is een belasting voor een jurylid.

Ben je toegelaten als Jurylid en heb jij je bekend gemaakt op verifieerbare wijze, dat je geen binding hebt met de verdachte, moet dit ook via ZOOM mogelijk zijn.

De reden voor de ZOOM conferentie is om het laagdrempelig te maken, waar jij toch je mening kunt uitbrengen. Dus we wachten het schoolvoorbeeld komende zaterdag af, dan hoop ik met de mensen die zich hebben aangemeld informatie te kunnen uitwisselen. Wie ben je, je ID en adres en of je geen binding hebt met de verdachte.

Bedenk dat wij, de mensen zelf bepalen, wat, wanneer en onder welke condities we zaken voor de toekomst willen doen. Niemand legt ons zijn regels op, we handelen naar eer en geweten.

Als jullie het goed vinden zal ik jullie contacten delen onder elkaar en met gelijkgezinden.

Groet Rob Brekel

NIEUWE BATAAFSE VLAG


Veel mensen kochten reeds deze nieuwe Bataafse vlag!
Veel mensen kochten reeds deze nieuwe Bataafse vlag!