Vertaal deze pagina naar:

NAGENOEG ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS ZULLEN AAN DE VERGIFTIGINGSDOOD STERVEN WAARVOOR ALLE EUROPESE ONDERNEMERS BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK ZIJN

22-06-2024
Ad van Rooij (directeur EKC)
Ad van Rooij (directeur EKC)

Safety manager Ad van Rooij waarschuwt de wereldbevolking voor de vergiftigingsdood, veroorzaakt door topambtenaren en hoge functionarissen.

Zaak C-231/97 A. M. L. Van Rooij tegen Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (verzoek van de Nederlandse Raad van State om een prejudiciële beslissing) "Milieu — Richtlijn 76/464/EEG — Begrip ,lozing' — Mogelijkheid dat lidstaat ruimere definitie van begrip ,lozing' dan in richtlijn vaststelt"

Conclusie van advocaat-generaal A. Saggio van 25 februari 1999 I-6357 Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 29 september 1999 I-6368

Samenvatting van het arrest Milieu — Waterverontreiniging — Richtlijn 76/464 — Begrip "lozing" in zin van artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn — Neerslaan van vervuild stoom op oppervlaktewater — Neerslaan op terreinen en daken (Richtlijn 76/464 van de Raad, art. 1, lid 2, sub d)

Het begrip "lozing" in artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 76/464 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, dient aldus te worden uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die op oppervlaktewater neerslaat, daaronder valt. De afstand tussen het oppervlaktewater en de plaats van uitstoot van de verontreinigde stoom is slechts relevant om te beoordelen of het uitgesloten dient te worden geacht dat de verontreiniging van het water volgens de algemene ervaringsregels als voorzienbaar kan worden beschouwd, en dus om te beletten dat deze verontreiniging wordt toegeschreven aan de veroorzaker van de stoom.

Dit begrip dient aldus te worden uitgelegd, dat de emissie van verontreinigde stoom die eerst neerslaat op terreinen en daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terechtkomt, daaronder valt. Wat dit betreft, is het niet van belang of het desbetreffende hemelwaterriool aan de betrokken inrichting dan wel aan een derde toebehoort.

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet (EG kaderrichtlijn 89/391/EEG) door alle bedrijven binnen de Europese Unie

Als gevolg van het al maar liefst 25 jaar lang overtreden van het door Philips safety manager A. M. L. Van Rooij op 29 september 1999 bij het Europese Hof van Justitie gewonnen Arrest in Zaak C-231-97 krijgen alle bedrijven in alle 27 landen van de Europese Unie (als ook daarbuiten), vanaf buiten hun bedrijfsterreinen via de lucht (vanuit een ander bedrijf) miljarden kilogrammen meest kwalijke zeer giftige, bijtende, kankerverwekkende, nageslacht vergiftigde, DNA beschadigende, etc. stoffen binnen in hun eigen bedrijf, als volledig in water oplosbaar Arseenzuur en Chroom VI zuur, Cadmium, Kwik, Dioxines, etc. (al dan niet met regenwater vanuit de wolken), waarvoor de Arbeidsomstandighedenwet (Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG Veiligheid en Gezondheid op het Werk) van toepassing is.

Al 25 jaar lang overtreden alle (bij de kamer van koophandel ingeschreven) bestuurders van alle binnen de Europese Unie gevestigde bedrijven daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet (Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG Veiligheid en Gezondheid op het Werk) en zijn daarmee bestuurlijk (als ook persoonlijk) verantwoordelijk voor alle daaruit ontstane beroepsziekten van hun werknemers tot 40 jaar na de eerste blootstelling. Dit des te meer al die werkgevers daarmee in ernstige mate van het door Philips safety manager A. M. L. Van Rooij op 29 september 1999 bij het Europese Hof van Justitie gewonnen Arrest in Zaak C-231-97 hebben overtreden.

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij.

Voor meer achtergrondinformatie daarover klik met de muis op de volgende hieronder ingelaste paarse links:

Het is de Europese Commissie die vanuit België (Brussel), vanuit alle 27 landen van de Europese Unie, alle 193 landen van de Verenigde Naties hebben vergiftigd, als gevolg van het feit dat zij maar liefst 25 jaar lang geen uitvoering hebben gegeven aan dit door A. M. L. Van Rooij tegen het waterschap de Dommel op 29 september 1999 bij het Europese Hof van Justitie gewonnen Arrest in Zaak C-231-97. Het gevolg daarvan is dat nagenoeg alle acht miljard wereldbewoners aan de vergiftigingsdood zullen sterven.

Voor meer informatie hierover lees het volgende artikel van 20 juni 2024 met als kop "Volgend jaar 70 procent minder Amerikanen in leven?" van 20 juni 2024 in de volgende link:

https://niburu.co/het-complot/19826-volgend-jaar-70-procent-minder-amerikanen-in-leven

Ad van Rooij (directeur EKC)
Ad van Rooij (directeur EKC)

Safety manager Ad van Rooij waarschuwt de wereldbevolking:

NAGENOEG ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS ZULLEN AAN DE VERGIFTIGINGSDOOD STERVEN!

Hoe gaan wij dit oplossen?

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN