Vertaal deze pagina naar:

HITLER KABINETTEN REGEREN NEDERLAND SINDS 1945

03-11-2023

Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer, wat zijn de gevolgen voor Nederland, België, Luxemburg en Europa?

NB. Lees het hele artikel door, ook de brief aan Maxima (onderaan).

HITLER KABINETTEN REGEREN NEDERLAND SINDS 1945

Geschreven door Ad van Rooij (Geplaatst op 21 augustus 2016 door odvn)

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben het Nederlandse staatshoofd en de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven:

Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland.

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen.

Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart had vanaf dat moment de plaats van Nederlands staatshoofd Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering overgenomen en moest als minister binnen het Hitler-kabinet de opdrachten van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler uitvoeren. Vanaf dat moment was voormalig Nederland een provincie van Duitsland. Daarmee heeft koningin Wilhelmina afstand gedaan van de troon (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Hitler).

Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland in Nederland. Omdat koningin Wilhelmina (door met haar regering op 13 mei 1940 te vluchten naar Engeland) vrijwillig afstand heeft gedaan van de troon, betekent dat er na de tweede wereldoorlog een overeenkomst had moeten worden getekend tussen koningin Wilhelmina of haar gemachtigde Prins Bernhard met de Duitse generaal Johannes Blaskowitz waarin de troon weer aan Koningin Wilhelmina werd teruggegeven. Een dergelijke overeenkomst is nooit getekend.

Er is op 6 mei 1945 enkel een overeenkomst getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen zonder dat daarbij Prins Bernhard was vertegenwoordigd. Deze overeenkomst betrof enkel de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in Noordwest-Europa.

Daarmee is in Nederland het Hitler-kabinet niet beëindigd.

Omdat op 5 mei 1945 in Nederland het Hitler-kabinet niet is beëindigd en koningin Wilhelmina geen staatshoofd meer was kon ook niet worden overgegaan tot het uitschrijven van democratische verkiezingen voor het vormen van het naoorlogse kabinet. Om die reden heeft Wilhelmina, die geen koningin meer was, als geruisloze opvolger van Adolf Hitler, op 24 juni 1945 de minister-president en de ministers in het eerste naoorlogse kabinet 'Schermerhorn-Drees' zelf benoemd.

Dit kabinet is op 3 juli 1946 door Wilhelmina (die geen koningin meer was) ontslagen nadat er in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, waaruit het zogenaamde democratisch gekozen PvdA/KVP 'kabinet-Beel I' is gevormd. Kabinet Beel I en de daarop volgende kabinetten zijn echter geen democratisch gekozen kabinetten. Het zijn vervolg kabinetten op het door Wilhelmina (die geen koningin meer was) benoemde kabinet 'Schermerhorn-Drees'. Als het eerste kabinet na de tweede wereld oorlog niet democratisch is gekozen maar is benoemd door Wilhelmina (die geen koningin meer was) dan zijn daarmee alle opvolgende kabinetten tot heden per definitie niet democratisch zonder koning(in) als staatshoofd.

Nu hierbij is bewezen dat Nederland vanaf 18 mei 1940 geen koning(in) meer heeft en daarmee ook geen regering meer kan vormen met als staatshoofd een koning(in), betekent dat het Hiltler- kabinet zich vanuit de door prins Bernhard opgerichte geheime (nazi)Bilderberg-conferenties heeft voortgezet met behulp van de door Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) benoemde Nederlandse minister-presidenten, ministers, commissarissen der koningin en burgemeesters met als belangrijkste adviesorgaan en hoogste bestuursrechter de Nederlandse Raad van State onder voorzitterschap van Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn).

Op grond van deze voorkennis heeft deze onwettige regering met het wijzigen van artikel 60 (1953) en het latere zelfstandige artikel 120 (1983) de Nederlandse Grondwet zodanig aangepast dat:

"De rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen mag treden".

Dit betekent dat wetten en verdragen in Nederland niet meer door een rechter mogen worden getoetst aan de Nederlandse Grondwet, waarmee beslissingen van de geheime Nazi Bilderberg-conferenties vanuit Nederland en vanuit de landen die met Nederland een verdrag hebben gesloten kunnen worden uitgevoerd ( https://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php).

België bestaat vanaf 18 mei 1940 wel als neutraal land dank zij Koning Leopold III Op 10 mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, stond koning Leopold III erop om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Koning Leopold III bleef gedurende de Tweede Wereldoorlog in België. Dit heeft er wel voor gezorgd dat België tijdens de tweede wereldoorlog niet onder het bestuur van het Hitler-kabinet is komen te vallen en na de tweede wereldoorlog haar neutraliteit heeft behouden. Daarvoor mag België de vader van de zittende koning Albert II zeer dankbaar voor zijn.

Van 29 tot 31 mei 1954 was de eerste Bilderbergconferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter.

Op 25 maart 1957 werd het "Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap" gesloten en ondertekend door: Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers namens België. Konrad Adenauer en Walter Hallstein namens West-Duitsland. Christian Pineau en Maurice Faure namens Frankrijk. Antonio Segni en Gaetano Martino namens Italië. Joseph Bech en Lambert Schaus namens Luxemburg. Joseph Luns en Hans Linthorst Homan namens Nederland.

Men spreekt ook wel van de Verdragen van Rome. Hieronder worden dan het bovenstaande verdrag ter oprichting van de EEG en het gelijktijdig gesloten verdrag ter oprichting van de Euratom bedoeld. Euratom was bedoeld voor het beheer van gemeenschappelijke ontwikkeling van kernenergie (voor vreedzame doeleinden). Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland.

Op 1 januari 1958 werd het "Benelux-verdrag" van kracht dat werd ondertekend door: Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België. Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland. Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg. Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België en Luxemburg zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment Nederland zonder problemen elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België.

Uitleg over de Vrijmetselaarsloges

4 december 1959: In de vrijmetselarij zélf begon er ook beweging te ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als "irreguliere loge" afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders". Voor de Antwerpse diamanthandel was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Daarom trad een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten en zij richtte op 4 december 1959 de Grootloge van België op. Willy Claes is lid van de Tijl Uilenspiegel in Hasselt, evenals volgens zeggen zijn schoonzoon Tony Coonen.

Vrijmetselaarslogo
Vrijmetselaarslogo

Lees de tekst van het artikel verder in de onderstaande link.

Belangrijke achtergrondinformatie


De Vrijmetselarij hebben miljarden wereldbewoners gemarteld, vergiftigd en vermoord!

Vrijmetselaarslogo
Vrijmetselaarslogo

Het is namelijk deze "vrijmetselarij" die benevens Micha Kat, Willem Oltmans (LEES), de familie Ad van Rooij (LEES), de familie Ruud Rietveld (LEES) en de familie Robert Kahlman (LEES, LEES, LEES) miljarden wereldbewoners hebben gemarteld, vergiftigd en vermoord, waaronder John F. Kennedy (LEES), Pim Fortuyn (LEES), Els Borst (LEES).

(Els Borst was een schoonzus van Piet Borst, die onder voorzitterschap van Jan Peter BalkenendeLEES DEZE BRIEF VAN ROYAL PHILIPS -- in het "Innovatieplatform" zat), Pamela Hemelrijk (LEES), Theo van Gogh (LEES, samen met Brief aan de heer Bruls met column van Theo van Gogh over Paul Quekel, LEES dat samen met dit LEES), Julius Vischjager (LEES, Video), Maarten van Traa (LEES, LEES, LEES), André Cools (LEES, LEES), Theo Brouns (LEES), Steve Stevaert (LEES), Henk Einmahl (zijn fysica leraar Henk Einmahl en A.M.L. (Ad) van Rooij, waren toen al gezamenlijk politiek actief), etc.

Dit met de bedoeling daarmee de macht over de "Alvader" (God) te verkrijgen.

Jezus Christus laat dat niet gebeuren.

R.I.P.

Ad van Rooij schreef een brandbrief aan Maxima

Brief aan Maxima

Geachte Koninklijke Hoogheid,

Wij hebben de eer u te vragen om de wereld te redden van de totale vergiftiging met zeer giftig
kankerverwekkend gif, als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zijnde
hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton/Shell en overige bestrijdingsmiddelen, zoals Roundop
van Monsanto, chemtrails gif, fluoride gif, aspartaam gif, vaccinatie gif, stralings gif, etc. dat het gevolg
is van de voorzetting van het Hitler-kabinet vanuit Nederland dat sinds 18 mei 1940 Grondwettelijk niet
meer bestaat. Dit alles ten uitvoer gebracht vanuit de 'Bilderberg conferenties' onder voorzitterschap
van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en thans Etienne Davignon, waarbij het Nazi
regime van het Hitler-kabinet vanuit het grondgebied van voormalig Nederland is voortgezet wat door
de Europese Unie is overgenomen met als volgende stap een totale vernietiging van onze democratie
onder het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat men per 1 juli 2012 wil laten ingaan.

1. Nederland (lidstaat Nederland) bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer.

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland, België en Luxemburg binnen. In de ochtend van 13
mei 1940 kwam het prinselijk gezin aan in Harwich. Om 10 uur die ochtend vertrok koningin
Wilhelmina naar Hoek van Holland, waar een Engelse torpedobootjager [de HMS 'Hereward'] op haar
wachtte. Een uur eerder [rond 9 uur] had het kabinet-De Geer te horen gekregen dat de koningin zou
vetrekken. Waarheen was niet duidelijk. 's Avonds om 19.20 uur vertrok ook de ministerraad met een
Engelse torpedobootjager uit Hoek van Holland naar Engeland, echter zonder de ministers
Steenberghe en Van Rhijn, zonder enige opdracht aan de opperbevelhebber generaal Winkelman,
zonder bericht aan de voorzitters van de Kamers en zonder enige overdracht van bevoegdheden aan
de secretarissen-generaal. Minister Steenberghe heeft later de secretarissen-generaal en generaal
Winkelman in een bijeenkomst in kennis gesteld van het uitwijken van koningin en regering en het
gezag overgedragen aan Winkelman (bron: Gerard's WOII blog),

Deze 'zetelverplaatsing' had de weg vrijgemaakt voor een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-
Inquart, met alle gevolgen van dien. In Polen gebeurde dat ook omdat evenals in Nederland in Polen
de gehele regering was gevlucht. Omdat koningin Wilhelmina alle adviezen van haar ministers in de
wind had geslagen, kregen Hitlers juristen Nederland eigenlijk in de schoot geworpen.
Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven.
Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.

Deze 'zetelverplaatsing' had de weg vrijgemaakt voor een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-
Inquart, met alle gevolgen van dien. In Polen gebeurde dat ook omdat evenals in Nederland in Polen
de gehele regering was gevlucht. Omdat koningin Wilhelmina alle adviezen van haar ministers in de
wind had geslagen, kregen Hitlers juristen Nederland eigenlijk in de schoot geworpen.
Door artikel 21 van de Grondwet te overtreden heeft de Nederlandse regering zichzelf opgeheven.
Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
Vanaf 18 mei 1940 heeft de Nederlandse regering ingevolge artikel 21 van de Grondwet zichzelf
opgeheven en is het een provincie van Duitsland geworden onder bestuur van het Hitler-kabinet. Dit
was bij koningin Wilhelmina maar al te goed bekend voordat zij ging vluchten samen met haar
regering naar Engeland. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag
nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die
hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de hieronder ingelaste brief die koningin
Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's
schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan
onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de
mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron:
Gerard's WOII blog).

Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het
joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun
post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90%
van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal
Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de
oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft
overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen 'Westerbork'. (Bronnen: I. Gutman,
'Encyclopedia of the Holocaust' en Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)

Lees de tekst verder in de onderstaande link.

Maxima - 'The Dutchman does not exist' / 'De Nederlander' bestaat niet

Dat het uitspreken van deze veel bekritiseerde woorden Prinses Máxima veel moeite kost kunt u
op de foto een stukje hierboven duidelijk zien. Dat Prinses Máxima dit met veel moeite in het openbaar kenbaar heeft gemaakt wordt de redding van het leven op onze aarde.

Video 24 september 2007:

Prinses Máxima sprakeekt in een voordracht bij de presentatie van het rapport 'Identificatie met Nederland' tegenover de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) letterlijk de volgende woorden uit:

'De' Nederlandse identiteit bestaat niet.

En ook: 'De' Nederlander bestaat niet.

Ad van Rooij kreeg op zijn brief antwoord terug van Maxima:

Ad van Rooij kreeg een brief terug van Maxima. Met daarin een keurige nette reactie, waarin zij Ad van Rooij heeft bedankt. Helaas is deze brief van Maxima en al zijn overige huisraad door rovers bij Ad van Rooij gestolen.

Gerechtigheid zal gaan geschieden!