Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT 22 MEI 2024

22-05-2024

Enkel Fleur Agema (PVV) als eerste vrouwelijke Nederlandse minister-president kan de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien en onze wereld nog redden.

Enkel Fleur Agema (PVV) als eerste vrouwelijke Nederlandse minister-president kan de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien en onze wereld nog redden.

Wie wordt premier van Nederland?

Ad van Rooij schreef op 21 mei 2024 een e-mail aan zowel Geert Wilders als Fleur Agema.

Aan: Geert Wilders en Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

Geachte heer Geert Wilders,

Er behoeft in zijn geheel niet meer gezocht te worden naar een nieuwe Nederlandse minister-president . Er is namelijk maar een persoon die geschikt is en dat is Fleur Agema. Zij is als enige politicus erg goed op de hoogte van het volgende probleem:

De "geestelijke en psychische terreur" op het gehele gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij, als ook op zijn vader A.J. (Antoon) van Rooij en moeder J.M. (Jans) van Rooij van der Heijden is begonnen, vanaf het moment (in 1987) mijn buurman Gebr. van Aarle is begonnen met het illegaal bouwen van een grote kelder ten behoeve van de impregneerketel die later (in 1991) daarop is geplaatst, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning op sterk verontreinigde grond in het kritische Dommeldal van Sint-Oedenrode te midden van burgerwoningen (12 woningen van derden binnen slechts 100 meter van het bedrijf) op slechts 20 meter van een groot tuinbouwbedrijf waar tomaten worden geteeld voor de menselijke consumptie, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en in strijd met de vijf jaar eerder van kracht geworden Europese Post-Seveso richtlijn, zonder een wettelijk vereist extern veiligheidsrapport met bijbehorend rampenbestrijdingsplan, vanwege de opslag en gebruik van meer dan 500 kg arseenzuur, waarbij in geval van een calamiteit of brand een chemische ramp kan ontstaan van een omvang als die in Seveso (Italië) of Bhopal (India) die alle omwonenden tot op 500 meter van betreffende locatie moeten beschermen tegen een dergelijk grote chemische ramp. De adviseurs van de gebr. van Aarle waren D. Mouwen (werkzaam voor Unilever, het bedrijf waar ook huidig minister-president Mark Rutte zijn carrière is begonnen) en R. Leegwater (directeur van Hickson Garantor B.V. (de leverancier van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO aan gebr. van Aarle). Zij kregen van de voormalige ministers Ed Nijpels (VVD) en Hans Alders (PvdA) van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening (VROM) grote bedragen aan overheidssubsidie om vanuit Techmil B.V. en later Techmil Management B.V. (waarvan zijzelf aandeelhouder waren) mijn buurman Gebr. van Aarle bij te staan in het voeren van rechtszaken bij de Raad van State om op deze wijze met behulp van een ingebouwde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het door de gebr. van Aarle geïmpregneerde hout) vanuit mijn buurman Gebr. van Aarle en andere houtimpregneerbedrijven vanuit Nederland, via België, vanuit de Benelux-Unie via alle landen van de Europese Unie, vanuit de Verenigde Naties met grote winsten alle landen in de gehele wereld te vergiftigen met onder meer honderden miljarden killogrammen volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroomtrioxide" (Chroom VI), zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van onder meer met name "Billiton/ Shell/ Budelco/ Nyrstar/ Union Minière/ Umicore" waarin de Nederlandse en Belgische koninklijke huizen en de Nederlandse en Belgische Staat voor 100% de aandelen hadden (en nog grotendeels hebben). Dit alles met jaarlijks honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie onder de dekmantelwoorden als "duurzaam", "groen", "groene stroom", "CO2-reductie", "Milieubeton", "green bricks", "ecologisch", "biomassa", "circulaire economie", "innovatie", "agenda 21", "agenda 2030", ''klimaatverdragen", etc. -- in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig op te slaan, waartoe de Nederlandse Staat en de Belgische Staat op grond van internationaal van kracht zijnde wetgeving wettelijk verplicht waren en nog steeds met terugwerkende kracht vanaf 1962 wettelijk verplicht zijn --, het moment waarop de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 met betreffende ingebouwde tekortkomingen op grond van positief advies van de Nederlandse Raad van State, onder vice-president Louis Joseph Maria Beel (KVP) door het kabinet- De Quay (KVP, VVD, ARP, CHU) onder minister-president Jan De Quay (KVP) van kracht is geworden en onder chantagedruk van "corporate crime criminelen" tot op heden nog steeds van kracht is.

Ik heb namelijk met Fleur Agema vanaf 2003 -2004 (ruim 1,5 jaar) nauw samengewerkt vanaf haar verkiezing in maart 2003 voor de Provinciale Staten van Noord-Holland, als lid van de Pim Fortuyn Lijst met betrekking tot CORUS vergiftigingsslachtoffers Robert Kahlman, zijn vrouw en twee kinderen (alle vier gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met als enig directeur A.M.L. van Rooij), zie foto's hieronder.

Directievoorzitter Mr. M.J. (Marjan) Oudeman heeft het gehele gezin van Robert Kalhman (zie foto boven), als gevolg van het laten werken met zeer giftig levensgevaarlijk afval (illegaal afkomstig vanuit de gehele wereld) in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet, als ook vanuit de C2-deponie het Staatsbedrijf Afvalverwerking Rijnmond (AVR) in de Maasvlakte, zonder de wettelijk vereiste vergunningen van de provincie Noord-Holland, geheel verwoest.

Zie enige foto's hieronder:

Alarm... U wordt vergiftigd!

GROTE SCHANDALEN VAN VERGIFTIGINGEN IN BEELD

Harry Borghouts over de onderste steen, (beluister de video).

Fleur Agema heeft in het verleden samen met Ad van Rooij (zie foto hierboven) een 33-tal vragen opgesteld, die door Fleur op 18 maart 2005 zijn voorgelegd aan alle leden van Provinciale Staten van Noord Holland onder voorzitter commissaris Harry Borghouts (GroenLinks) van de Koningin (Beatrix) in Noord Holland.

VRAGEN NR. 30

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Haarlem, 18 maart 2005

Onderwerp: Vragen van mw. M. Agema (Fractie Agema)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 18 maart 2005 van het lid van Provinciale Staten, mw. M. Agema, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding

In de Telegraaf van 12 maart jl. stond een paginagroot artikel over Robert Kahlman, die tijdens zijn werk in de jaren negentig bij Corus (in een laboratorium) in aanraking kwam met vliegassen. In het artikel staat dat de heer Kahlman nu ziek is. Corus wijst elke verantwoordelijkheid ten opzichte van Robert Kahlman van de hand. Woordvoerder Mari van der Vlis geeft dit te kennen in antwoord op een aantal vragen die genoemde krant over het conflict tussen de voormalige laborant en de staalgigant uit Velsen, stelde. Hij zegt: "Corus erkent geen schuld en is ook nooit aansprakelijk gesteld. Er is nimmer een oorzakelijk verband aangetoond tussen het werk dat de heer Kahlman heeft gedaan en zijn ziektebeeld."

Vragen

1. Zijn de Gedeputeerde Staten bekend met bovengenoemd artikel?

2. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het feit dat het hier een Noord-Hollands bedrijf en een Noord-Hollandse burger betreft?

3. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het gegeven dat de in het artikel genoemde vliegassen vervoerd worden over Noord-Hollandse grondgebied?

4. Zo ja, dienen Gedeputeerde Staten daar vergunningen voor af te geven?

5. Zo ja, op welke wijze controleren Gedeputeerde Staten de naleving van deze vergunningen?

6. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met het feit dat ingevolge artikel 10.33, tweede lid, van de Wet Milieubeheer, het een bedrijf/persoon verboden is gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst te nemen zonder dat hem daarbij een omschrijving als bedoeld in artikel 10.32, onder a, en een begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.34, worden verstrekt?

7. Zo ja, op welke wijze controleren Gedeputeerde Staten de verstrekking van deze begeleidingsbrieven?

8. Zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het bevoegde gezag dat er op moet toezien dat binnen de inrichting van Hoogovens (thans: Corus) enkel en alleen gevaarlijk afval mag worden opgeslagen, bewerkt en verwerkt van een bepaalde soort waarbij het "formulier-OG" volledig moet zijn ingevuld?

9. Zo nee, waarom niet?

10. Zo ja, op welke wijze controleren Gedeputeerde Staten de naleving hiervan?

Om te kunnen beoordelen of hetgeen de inrichting van Corus is binnen gevoerd niet heeft plaatsgevonden in strijd met de vergunningvoorschriften heeft mr. H.E.C.A. Vlasman van Van der Diepen en Van der Kroef advocaten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bij brief van 25 juni 2002 verzocht om informatie over de samenstelling van de stoffen die Corus heeft binnengehaald en waarmee R. Kahlman vijf jaar lang heeft gewerkt.

11. Is het juist dat u, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, tot op heden nog steeds geen besluit hebben genomen op dit verzoekschrift van mr. H.E.C.A. Vlasman.

12. Is het juist dat u, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingevolge artikel 6 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) binnen 4 weken na 26 juni 2002 een besluit hadden moeten nemen?

13. Zo ja, bent u op de hoogte dat u daarmee de wettelijke termijn waarop u een besluit had moeten nemen met ruim 2,5 jaar heeft overschreden?

14. Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en wat gaat u hieraan doen?

15. Op welke wijze gaat u controleren of er binnen de gestelde maximale termijn een besluit op een verzoekschrift is genomen?

Bij brief van 26 februari 2004 heeft u, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de heer Kahlman kenbaar gemaakt dat bij u het bestaan van het laboratorium (waar de heer Kahlman 5 jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden heeft gewerkt ) op de locaties 2.H09, 2H14 en 2H15 van het Hoogoventerrein niets bekend is.

16. Betekent dit dat voor dit laboratorium door Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag geen milieuvergunningvoorschriften zijn opgesteld?

17. Zo nee, waarom niet?

18. Betekent dit dat Gedeputeerde Staten geen controle uitoefenden op de werkzaamheden die in dit laboratorium plaatsvonden?

Bijgevoegd vindt u de bewijsstukken dat R. Kahlman in 1997 een 5-tal Drums Organic Solid (Creosote Mixture) afkomstig uit Zuid-Afrika heeft moeten verwerken (zie bijlage 1).

19. Bent u met mij van mening dat dit gevaarlijk afval is?

20. Zo ja (10), heeft u daartegen handhavend opgetreden?

21. Zo nee (11), bent u met mij van mening dat het waarom hiervan onderzocht moet worden omdat dochteronderneming van Corus, STI Engeneering, daarmee het Verdrag van Bazel en de Europese Verordening 259/93 die op 6 mei 1994 van kracht is geworden heeft overtreden?

Bijgevoegd vindt u de bewijsstukken dat R. Kahlman in 1993 proeven heeft moeten doen met Jarosiet afkomstig van Budelco BV te Budel (zie bijlage 2).

22. Bent u met mij van mening dat Jarosiet gevaarlijk afval is?

23. Zo ja (13), heeft u daartegen handhavend opgetreden?

24. Zo nee (14), bent u met mij van mening dat het waarom hiervan onderzocht moet worden omdat dochteronderneming van Corus, STI Engenering, deze proeven naar alle waarschijnlijkheid uitvoerde zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning?

Bijgevoegd vindt u een tweetal bewijsstukken waarmee feitelijk is komen vast te staan dat Corus voor bovengenoemde illegale activiteiten in het totaal ruim 100.000 gulden subsidie heeft ontvangen van de overheid (zie bijlage 3).

25. Zijn Gedeputeerde Staten hiervan op de hoogte?

26. Gaf de provincie Noord-Holland ook subsidie voor deze proeven direct of indirect?

27. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om uit te zoeken hoeveel overheidssubsidie dochteronderneming STI Engenering van Corus voor de vergiftiging van R. Kahlman en zijn gezinsleden in het totaal heeft ontvangen?

28. Zijn Gedeputeerde Staten bereid aangifte te doen bij justitie wanneer zij bij onderzoek van bovenstaande vragen strafbare feiten aantreft?

29. Bent u bekend met het feit dat met de proeven in dit laboratorium grote sommen geld werden verdiend?

30. Zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op de hoogte van waar de uit vliegassen vervaardigde kunstgrindkorrels voor worden gebruikt?

31. Kunt u daar een opsomming van geven?

32. Gebeurt dit ook in Noord-Holland?

33. Vinden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dit wenselijk?


De termijn van de beantwoording gaat in zodra Gedeputeerde Staten de bijlagen die genoemd worden, hebben ontvangen. Daarna zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst van de bijlagen, worden beantwoord.

Op deze 33 vragen heeft Fleur Agema nooit adequate antwoorden ontvangen, commissaris Harry Borghouts (GroenLinks) van de Koningin (Beatrix) in Noord Holland greep bestuurlijk niet in en directievoorzitter Mr. M.J. (Marjan) Oudeman liet Robert Kahlman onder deze omstandigheden gewoon doorwerken onder in de kelder van Corus, zonder enig toezicht.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

De door de Europese commissie erkende hogere veiligheidskundige A.M.L. (Ad) van Rooij (zie foto), heeft als gevolmachtigde van cliënt Robert Kahlman vanuit zijn juridisch adviesbureau het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode bij aangetekende brief d.d. 10 maart 2006 (met de bijlagen A, B (met producties 1/m 4), C, D en E aan feitelijke en wettelijke onderbouw) daarover bestuurlijk verantwoordelijk directievoorzitter Mr. M.J. (Marjan) Oudeman van Corus aangeschreven. Zij weigerde daarop te reageren. Bij aangetekende brief d.d. 28 maart 2006 heeft A.M.L. (Ad) van Rooij directievoorzitter Mr. M.J. (Marjan) Oudeman daar nogmaals aan herinnerd. Ook daarop heeft directievoorzitter Mr. M.J. (Marjan) Oudeman nooit gereageerd en ook haar opvolgers niet en is na maar liefst 18 jaar nog steeds onbeantwoord gebleven. 

Vanaf dat moment kreeg A.M.L. (Ad) van Rooij en zijn gehele gezin in opdracht van minister-president Jan-Peter Balkenende (CDA) met een "geestelijke en psychische terreur" van ongekend grote omvang te maken, wat tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Voor meer informatie daarover lees hieronder. Betreffende brieven d.d. 28 maart 2006 en 10 maart 2006 met bijbehorende bijlagen A, B (met producties 1/m 4), C, D en E aan feitelijke en wettelijke onderbouw kunnen alle ACHT MILJARD WERELDBEWONERS lezen in de volgende hieronder bijgevoegde "pdf-links":

De bewijzen van de door de STICHTING VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID erkende vakbekwaamheid en door EUROPESE COMMISIE erkende deskundigheid van hogere veiligheidskundige (safety manager) A.M.L. (Ad) van Rooij vindt U hieronder bijgevoegd.

Minister-President Fleur Agema

'Jullie zijn DOM geweest!'

CORUS vergiftigingsslachtoffer Robert Kahlman heeft (in opdracht van Prins Bernhard, die nauw samenwerkte met uitvinder Herman Verwoest) vele jaren in het diepste geheim onder in de kelder van het bedrijf CORUS, met miljoenen euro's aan overheidssubsidie, proeven moeten doen met hoog problematisch gevaarlijk afval vanuit de gehele wereld, wat allemaal met "valse transportpapieren" Nederland is binnengekomen, zonder de wettelijk daarvoor vereiste vergunningen van de provincie Noord-Holland, in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet.

Betreffend hoog problematisch gevaarlijk afval was afkomstig vanuit de gehele wereld, wat met behulp van "valse transportpapieren" Nederland heeft kunnen binnenkomen. Met deze in opdracht van Prins Bernhard door uitvinder Herman Verwoest gedane uitvinding, waarvoor Robert Kahlman in het diepste geheim zo'n zes jaar lang proeven heeft moeten doen onder in de kelder van CORUS (vanaf 2007 Tata Steel Europe),heeft Nederland weten te realiseren dat jaarlijks honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie onder de dekmantelwoorden als "duurzaam", "groen", "groene stroom", "CO2-reductie", "Milieubeton", "green bricks", "ecologisch", "biomassa", "circulaire economie", "innovatie", "agenda 21", "agenda 2030", ''klimaatverdragen", etc. – wordt uitgegeven om al het zeer giftig levensgevaarlijk hoog problematisch gevaarlijk afval vanaf het jaar 2002 (daarom is Pim Fortuyn vermoord), met behulp van valse "certificaat stickers" wettelijk verplicht in beton (milieubeton), cement, stenen (green bricks), dakpannen, asfalt, etc. gedumpt moet worden, onder de benaming van "duurzaam", "groen", "circulaire economie", "innovatie", "agenda 21", "agenda 2030", ''klimaatverdragen", etc.

Om vanuit Nederland en België (Benelux Unie, gevestigd in Brussel, de proeftuin van de Europese Unie) al het zeer giftig levensgevaarlijk hoog problematisch vanuit de gehele wereld duur te kunnen verkopen met behulp van "certificaat stickers" moest er een zeer grote afzetmarkt worden gezocht en dat was China. Voor meer informatie daarover lees de volgende links op de Sociale Databank Nederland (https://www.sdnl.nl/icct.htm, https://www.sdnl.nl/icct.htm#opmerking-1). 

Zie ook enkele foto's hieronder.

"Closing the Circle"

Op deze wijze hebben Nederland en België vanuit de Benelux Unie, gevestigd in Brussel, vanuit de Europese Unie vanaf het jaar 2002 gigantisch veel bouwwerken vergiftigd met enorme hoeveelheden levensgevaarlijk hoog problematisch afval vanuit de gehele wereld.

Geheel China is ermee vergiftigd. Ook de rest van de wereld (met name Chili, vanuit de Group Machiels te Hasselt, België) heeft voor een groot gedeelte haar bouwwerken daarmee vergiftigt.

Dit zal steeds groter wordende scheuren in betreffende beton veroorzaken totdat alles instort.

Lees de onderstaande afbeelding met tekst zeer aandachtig!

ATTENTIE ATTENTIE !!!!!

(Waar praten we nog over?)

Lees deze belastende informatie over Annemarie Jorritsma, Peter Scholten en Prins Bernhard

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van minister Annemarie Jorritsma (VVD) van Economische Zaken in het Kabinet- Kok II (PvdA, VVD, D66), onder aansturing van haar hoogleraar directeur-generaal Peter Scholten van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (onder dictatoriale regie van Prins Bernhard) moet vanaf december 1999 dit levensgevaarlijk gif wereldwijd worden gebruikt in bovengenoemde toepassingen, wat staat geschreven in hun eigen rapport van december 1999. 

Hiermee zal voor iedereen toch echt duidelijk zijn dat de "moord op Pim Fortuyn" hiermee rechtstreeks samenhangt, lees daarvoor onze volgende eerder geschreven artikelen.

Lees de bovenstaande artikelen, zodat U ook op de hoogte bent en mee gaat helpen in oplossingen.

Enkel Fleur Agema (PVV) als eerste vrouwelijke Nederlandse minister-president kan de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien en onze wereld nog redden.

Prins Bernhard heeft veel ellende veroorzaakt en heeft veel op z'n kerfstok!

Op de bovenstaande beschreven wijze heeft Prins Bernhard (met zijn verzwegen Nazi verleden) ervoor gezorgd dat nagenoeg de gehele wereld is vergiftigd met miljarden tonnen aan levensgevaarlijk, zeer giftig kankerverwekkend chemisch afval, waarmee met name Nederland, België (met name Vlaanderen) en Duitsland hun grote rijkdom hebben verkregen. Het is hierbij goed om te weten dat alle gebouwen en bouwwerken die zijn gebouwd met dit hoog problematisch gevaarlijk afval binnen niet al te lange tijd als gevolg van betonrot in elkaar zullen zakken. Dit als gevolg van betreffende daarin zittende in water oplosbare sterk bijtende chemische stoffen. De "betonijzeren vlechtwerken" zullen als gevolg van deze sterk bijtende chemische stoffen gaan roesten (ook als ze van roestvrij staal zijn). Dit zal steeds groter wordende scheuren in betreffende beton veroorzaken totdat alles instort.

Op deze wijze heeft Nederland, vanuit Afvalverwerking Rijnmond (AVR), ook al hun miljoenen tonnen hoog problematisch gevaarlijk uit haar C2-deponie vanuit de Maasvlakte met grote bedragen aan winst kunnen dumpen in betonnen constructies in met name China. Een van de meerdere grote vergiftigingsslachtoffers daarbij is Rob van Rijn (eveneens cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met als enig directeur A.M.L. van Rooij). Wat dit allemaal voor Rob van Rijn en zijn gezin tot gevolg heeft gehad en nog steeds heeft kunt U lezen in de volgende artikel in De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) in de volgende link, met toelichtende tekst met links, lezingen van deskundigen, Tv-uitzendingen, video's, etc.,

HET NIEUW TE VORMEN KABINET VANAF 17 MEI 2024 ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR DE NIEUWE MEDIA (WAARHEIDSKRANT)

17-05-2024

Hoe lang gaat deze formatie het volhouden in Nederland?

Gaat Fleur Agema de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien in onze wereld?

Gaat Fleur Agema het roer omgooien in Nederland? Of gaat Dienie Kars het roer omgooien in de wereld aan de hand van haar blogs en artikelen? Waarbij Dienie Kars ondersteund wordt door het hart van Jezus, vergezeld door Ad van Rooij, zijn geliefden en haar directe naasten en geliefden?

We gaan het zien en beleven, stay tuned!

Fleur Agema (PVV) is de enige Nederlandse minister-president die dit wereldprobleem (samen met de kennis van Ad van Rooij) nog kan oplossen. Als Fleur geen Nederlands minister-president wordt dan vrees ik het ergste voor het leven van ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS.

Onder genoemde acht rechtspersonen doen hierbij aan Geert Wilders dan ook de Goddelijke oproep om Fleur Agema (PVV) voor te dragen als eerste vrouwelijke nieuwe minister-president van Nederland, en ons op uiterlijk 26 mei 2024 (zeven dagen na Pinksterdag), daarop het voor ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS bevrijdende antwoord te geven.

In afwachting van Uw antwoord naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com verblijven wij,

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

GAME OVER!

14-07-2024

Aankondiging NESARA / GESARA, de militairen zullen het roer gaan overnemen in onze wereld: MILITARY LAW.