Vertaal deze pagina naar:

PINKSTEREN BOODSCHAP VAN AD VAN ROOIJ VOOR PASTOOR BRYAN VAN DE MORTEL VAN HET KERKGENOOTSCHAP PAROCHIE HEILIGE ODA SINT-OEDENRODE, SON EN BREUGEL

19-05-2024

Met dank aan Jezus, de zoon van God, en Maria: Jos van Rooij is nog in leven!

Pinksteren boodschap 19 mei 2024 van Ad van Rooij.

Het is burgemeester Jaap Kuin (PvdA) van Pekela die met toestemming van alle ministers in het kabinet Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU), onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte (VVD), Jos van Rooij hebben opgesloten in een gesloten inrichting en dat voor zijn vader Ad van Rooij maar liefst ruim 3,5 maand hebben verzwegen.

Voor meer informatie hierover lees de PINKSTEREN BOODSCHAP van vader A.M.L. (Ad) van Rooij aan pastoor Bryan van de Mortel van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel, met de Goddelijke boodschap om zijn verloren zoon A.A.H. (Jos) van Rooij te bevrijden uit de gesloten inrichting, welke de Nieuwe Media op 19 mei 2024 (Pinksteren) heeft ontvangen. Voor de volledige inhoud van deze PINKSTEREN BOODSCHAP lees de volgende link:

Lees ook hieronder:


Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>
Date: zo 19 mei 2024 om 23:35Subject: (19 mei 2024) PINKSTEREN BOODSCHAP aan pastoor Bryan van de Mortel van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda met de Goddelijke boodschap om mijn verloren zoon A.A.H. (Jos) van Rooij te bevrijden uit de gesloten inrichting.
To: <b.vandeMortel@heiligeodaparochie.nl>

Ons kenmerk: AvR/19052024/HeiligeOda 

Sint-Oedenrode, 19 mei 2024 (Pinksteren)

Geachte pastoor Bryan van de Mortel,

Uw persoonlijke gewijde acoliet A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos en Lisette van Rooij) laat U hierbij op 19 mei 2024 de volgende PINKSTEREN BOODSCHAP toekomen;

Vanaf 1 augustus 2023werden mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij en mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij "gelijktijdig" geconfronteerd met een centraal aangestuurde "geestelijke en psychische terreur" met behulp van grote hoeveelheden aan politieagenten (in valse hoedanigheid), psychiaters (in valse hoedanigheid), geneesheer-deskundigen (in valse hoedanigheid) en andere hulpverleners (in valse hoedanigheid), op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers. Bij al deze "geestelijke en psychische terreur" werd steeds weer opnieuw met alle mogelijke denkbare middelen gepoogd om A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos en Lisette van Rooij) als niet bestaand te beschouwen, op alle mogelijke manieren buiten spel te zetten en zelfs als veroorzaker te bestempelen van het "geestelijk en psychisch ziek zijn" van zijn zoon Jos en dochter Lisette, die in zijn geheel niet geestelijk ziek zijn en dat ook nooit zijn geweest, maar ziek zijn gemaakt.

De "geestelijke en psychische terreur" op het gehele gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij, als ook op zijn vader A.J. (Antoon) van Rooij en moeder J.M. (Jans) van Rooij van der Heijden is begonnen, vanaf het moment (in 1987) mijn buurman Gebr. van Aarle is begonnen met het illegaal bouwen van een grote kelder ten behoeve van de impregneerketel die later (in 1991) daarop is geplaatst, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning op sterk verontreinigde grond in het kritische Dommeldal van Sint-Oedenrode te midden van burgerwoningen (12 woningen van derden binnen slechts 100 meter van het bedrijf) op slechts 20 meter van een groot tuinbouwbedrijf waar tomaten worden geteeld voor de menselijke consumptie, zonder een daarvoor vereiste Hinderwetvergunning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en in strijd met de vijf jaar eerder van kracht geworden Europese Post-Seveso richtlijn, zonder een wettelijk vereist extern veiligheidsrapport met bijbehorend rampenbestrijdingsplan, vanwege de opslag en gebruik van meer dan 500 kg arseenzuur, waarbij in geval van een calamiteit of brand een chemische ramp kan ontstaan van een omvang als die in Seveso (Italië) of Bhopal (India) die alle omwonenden tot op 500 meter van betreffende locatie moeten beschermen tegen een dergelijk grote chemische ramp. De adviseurs van de gebr. van Aarle waren D. Mouwen (werkzaam voor Unilever, het bedrijf waar ook huidig minister-president Mark Rutte zijn carrière is begonnen) en R. Leegwater (directeur van Hickson Garantor B.V. (de leverancier van het bestijdingsmiddel Superwolmanzout-CO aan gebr. van Aarle). Zij kregen van de voormalige ministers Ed Nijpels (VVD) en Hans Alders (PvdA) van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening (VROM) grote bedragen aan overheidssubsidie om vanuit Techmil B.V. en later Techmil Management B.V. (waarvan zijzelf aandeelhouder waren) mijn buurman Gebr. van Aarle bij te staan in het voeren van rechtszaken bij de Raad van State om op deze wijze met behulp van een ingebouwde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het door de gebr. van Aarle geïmpregneerde hout) vanuit mijn buurman Gebr. van Aarle en andere houtimpregneerbedrijven vanuit Nederland, via België, vanuit de Benelux-Unie via alle landen van de Europese Unie, vanuit de Verenigde Naties met grote winsten alle landen in de gehele wereld te vergiftigen met onder meer honderden miljarden killogrammen volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroomtrioxide" (Chroom VI), zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van onder meer met name "Billiton/ Shell/ Budelco/ Nyrstar/ Union Minière/ Umicore" waarin de Nederlandse en Belgische koninklijke huizen en de Nederlandse en Belgische Staat voor 100% de aandelen hadden (en nog grotendeels hebben). Dit alles met jaarlijks honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie onder de dekmantelwoorden als "duurzaam", "groen", "groene stroom", "CO2-reductie", "Milieubeton", "green bricks", "ecologisch", "biomassa", "circulaire economie", "innovatie", "agenda 21", "agenda 2030", ''klimaatverdragen", etc. -- in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig op te slaan, waartoe de Nederlandse Staat en de Belgische Staat op grond van internationaal van kracht zijnde wetgeving wettelijk verplicht waren en nog steeds met terugwerkende kracht vanaf 1962 wettelijk verplicht zijn --, het moment waarop de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 met betreffende ingebouwde tekortkomingen op grond van positief advies van de Nederlandse Raad van State, onder vice-president Louis Joseph Maria Beel (KVP) door het kabinet- De Quay (KVP, VVD, ARP, CHU) onder minister-president Jan De Quay (KVP) van kracht is geworden en onder chantagedruk van "corporate crime criminelen" tot op heden nog steeds van kracht is.

De psychiaters (in valse hoedanigheid), die daaraan hebben meegewerkt (en daarvoor door Rijksoverheid hoge salarissen betaald hebben gekregen) hebben zelf per direct "geestelijke en psychische hulp" nodig omdat die massaal gezonde mensen en hechte gezinnen totaal kapot maken. Dit alles heeft A.M.L. (Ad) van Rooij (als vader van Jos en Lisette) aan "indirecte geestelijke en psychische terreur via zijn zoon en dochter" vanaf 1 augustus 2023 tot op de dag van vandaag 19 mei 2024 (Pinksteren) moeten meemaken, wat met de hulp van de Rooms-Katholieke kerk nog steeds blijft voortduren.

Het met behulp van (niet bevoegde) psychiaters en hulpverleners geestelijk en psychisch ziek verklaren van gezond denkende mensen en daarmee kapot maken van hechte gezinnen en families, is het gevolg van het feit dat onze 75 + 150 leden der Staten-Generaal als "volksvertegenwoordiger" vanuit het verleden (door hun voorgangers) via hun politieke partijen zijn gegijzeld door de daarachter zittende "corporate crime" en "rechtsstaat ondermijnende" plegende families en netwerken, die met behulp van private multinationale bedrijven (waarvan de naamloze aandelen in handen zijn van deze zichzelf verrijkende miljardairs) van onze gehele aardse wereld een HEL OP AARDE hebben gemaakt, waarin voor onze kinderen en kleinkinderen geen menswaardig leven meer mogelijk is, als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouwing verwijs ik U naar mijn artikel "ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! ZAL DE WERELD TEN ONDER GAAN AAN GIF, MILIEU EN BEDROG?" in de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) in de volgende link:

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/alarm-u-wordt-vergiftigd-zal-de-wereld-ten-onder-gaan-aan-gif-milieu-en-bedrog-dit-boek-werd-geschreven-door-ine-veen-in-2008/

A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos en Lisette) richt vanuit zijn hieronder genoemde acht (rechts-) persoonlijkheden het nadrukkelijke verzoek aan alle lezers van deze PINKSTEREN BOODSCHAP om in bovengenoemde "link" alle foto's met toelichtende tekst met links, lezingen van deskundigen, Tv-uitzendingen, video's, etc., goed door te lezen, te bekijken en te beluisteren, dan weet U waarom dit alles het gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij al maar liefst vanaf 1987 (37 jaar lang) is aangedaan. Vanaf 19 mei 2024 (Pinksteren) gaat, dank zij de Alvader, hieraan een einde komen.

De vanaf 1 augustus 2023 tot 13 januari 2024 ten uitvoer gebrachte "geestelijke en psychische terreur" op mijn zoon Jos en mijn dochter Lisette (en via mijn kinderen op mij) met behulp van grote hoeveelheden aan politieagenten (in valse hoedanigheid), psychiaters (in valse hoedanigheid), geneesheer-deskundigen (in valse hoedanigheid) en andere hulpverleners (in valse hoedanigheid), op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers, zijn over deze periode van ruim vijf maanden van dag tot dag (en uur) nauwkeurig bijgehouden door A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos en Lisette) en mijn dochter Lisette zelf en zal na deze PINKSTEREN BOODSCHAP de basis zijn voor het beëindigen van deze vanuit Nederland en België aangestuurde "geestelijke en psychische terreur" via de Verenigde Naties in de gehele wereld met het vooropgezette doel om hechte gezinnen kapot te maken ten dienste van zichzelf verrijkende miljardairs met behulp van hun grote hoeveelheden aan aandelen in multinationale bedrijven en banken, waarin veel partijpolitieke bestuurders met behulp van commissariaatfuncties op lokaal, regionaal, landelijk en wereld niveau zijn geïnfiltreerd. De meest misdadige woorden die door hen, via de media (zijn ook multinationale bedrijven), worden gebruikt om met behulp van grote bedragen aan overheidssubsidie betreffende "geestelijke en psychische terreur" ten dienste te zijn en aan te wakkeren, zijn met name de woorden "komplotdenker" en "wappie". Na deze PINKSTEREN BOODSCHAP zullen deze woorden dan ook uit de media verdwijnen.

Op 13 januari 2024 om 13:28 uur werd A.M.L. (Ad) van Rooij "anoniem" opgebeld door iemand die zich uitgaf als politiefunctionaris de heer Vermeulen met de mededeling dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij is overleden.

Op 13 januari 2024 om 13:45 uur werd A.M.L. (Ad) van Rooij door dezelfde heer Vermeulen voor de tweede maal "anoniem" opgebeld. Hij vertelde mij dat de huisarts van mijn zoon heeft vastgesteld dat mijn zoon op natuurlijke wijze is overleden en er om die reden geen patholoog anatoom onderzoek naar de doodsoorzaak van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij behoeft te worden uitgevoerd.

Op 13 januari 2024 in de namiddag heeft A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos) samen met zijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij (de zus van Jos) op grond van bovengenoemd "anoniem" verkregen telefoontje van betreffende heer Vermeulen het overlijden van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij gemeld bij onze pastoor Bryan van de Mortel, Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel (e-mail: b.vandeMortel@heiligeodaparochie.nl) en aangegeven dat mijn zoon (in overeenstemming met zijn wil) begraven moet worden in het graf langs zijn moeder J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (mijn vrouw) op de Rooms-Katholieke begraafplaats Sint-Martinus te Olland van mijn opa, waarnaar Jos (Adrianus) is genoemd, waarvoor de grafrechten om die reden vanaf het overlijden van mijn opa (overgrootvader van Jos) door zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij steeds zijn doorbetaald aan de Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel.

Wij hebben daarbij onze pastoor Bryan van de Mortel kenbaar gemaakt dat wij graag zouden hebben dat rustend pastoor Piet Bakermans van Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij gaat begraven, omdat hij ook mijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen op 9 november 2021 op de Rooms-Katholieke begraafplaats Sint-Martinus te Olland heeft begraven en mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij daarnaast komt te liggen in het graf van mijn opa (waarnaar Jos is genoemd) en waarvoor de grafrechten steeds zijn doorbetaald door zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij. Pastoor Bryan van de Mortel had daarmee geen problemen en heeft daarmee ingestemd. Daarna zijn wij naar de woning van rustend pastoor Piet Bakermans, Kerkplein 9, 5691 BB te Son gegaan, waar hij mij en mijn dochter hartelijk heeft ontvangen. Wij hebben het daar uitgebreid gehad over dit door betreffende heer Vermeulen telefonisch gemelde overlijden van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij. Hij heeft in dat overleg aangegeven dat hij mijn zoon Jos graag wil begraven met aan zijn rechterhand gewijd acoliet A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos), zoals hij dat eerder op 9 november 2021 heeft gedaan met mijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (de moeder van Jos).

Op 13 januari 2024 in de namiddag zijn A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos), E.J.M. (Lisette) van Rooij (de zus van Jos) en M.R.G.W. van den Heuvel (cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) naar de Uitvaartverzorging A. Kuis, Sluisplein 60, 5492 AM Sint-Oedenrode (e-mail: uitvaart@akuis.nl), gegaan en hebben daar gesproken met begrafenisondernemer (eigenaar) Antwan Kuis. Ik vertelde hem dat een politiebeambte, een zekere heer Vermeulen, mij heeft opgebeld dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij is overleden. Dit met het verzoek het lijk van mijn zoon Jos vanuit zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE Nieuwe Pekela, met de lijkwagen op te halen en op te baren in zijn Rouwcentrum, waarna alles in overeenstemming met de Wet op de Lijkbezorging kan worden afgehandeld en mijn zoon Jos (in overeenstemming met zijn wil) begraven kan worden in het graf langs zijn moeder J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (mijn vrouw) op de Rooms-Katholieke begraafplaats Sint-Martinus te Olland, waarnaar Jos (Adrianus) is genoemd, waarvoor de grafrechten om die reden vanaf het overlijden van mijn opa (overgrootvader van Jos) door zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij steeds zijn doorbetaald aan de Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel. De eerste reactie die wij van begrafenisondernemer (eigenaar) Antwan Kuis daarop te horen kregen was dat hij hierover al door de politie (de heer Vermeulen?) is opgebeld en dat hij niet bereid was om een lijkwagen te sturen naar de woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE Nieuwe Pekela, om daar het lijk van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij te gaan ophalen. Hij had het over betalen, mijn dochter Lisette zei toen: wat moet ik dan?? Het lijk zelf in mijn auto vervoeren? Mijn dochter kreeg daarmee vanuit God toen het bericht binnen. Ik mag met mijn auto niet naar Nieuwe Pekela rijden, dat wordt mijn dood tijdens die autorit. Gezien de hierboven beschreven voorgeschiedenis die het gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij al maar liefst vanaf 1987 (37 jaar lang) hebben meegemaakt, vonden wij dit zeer vreemd. Dit des te meer Antwan Kuis daarover al was opgebeld door de politie (de heer Vermeulen?). Mede gezien deze 37 jaar lange voorgeschiedenis voelden A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos) en E.J.M. (Lisette) van Rooij (de zus van Jos) zich daardoor ernstig in hun leven bedreigd.

Op 16 januari 2024 heeft Angela Rietveld van de gemeente Pekela mijn dochter Lisette een SMS bericht gestuurd met daarin gecondoleerd. Daarop heeft Lisette niets gedaan, dat moet namelijk via mij als vader van mijn zoon Jos gebeuren. Zij geeft later op 13 mei 2024, toen mijn dochter Lisette daarover zelf telefonisch contact heeft opgenomen met Angela Rietveld, aan dat zij op verschillende manieren contact heeft geprobeerd te zoeken met mij (vader van Jos) en mijn dochter Lisette maar dat dit niet is gelukt. Angela had het over een gemeentelijke crematie. Ze gaf aan dat ze een aangetekende brief naar 't Achterom 9 gestuurd had, maar kon niet zien of die ontvangen was. Ze gaf ook aan dat ze daarom de peetoom benaderd heeft voor het as van Jos. Ze had ook eerder het e.e.a. kunnen melden of vragen via de sms aan de telefoon van Lisette. Dan kon Lisette dit aan haar papa laten lezen. Dit heeft Angela Rietveld nagelaten en het termijn van 3 maanden is inmiddels verlopen. Dit bevreemdt ons ten zeerste, gezien de in deze GODDELIJKE PINKSTEREN BOODSCHAP genoemde feiten.

Net voor het telefonisch contact met Angela Rietveld op 13 mei 2024, heeft mijn dochter Lisette ook telefonisch contact opgenomen met Dennis, de begeleider van Jos. Hij sprak over een staatscrematie, dat Jos een tijd opgebaard had gelegen in een mortuarium en dat er niemand bij mocht zijn. Ook hierover hebben we niets van Angela Rietveld vernomen in de sms op 16 januari 2024, of enkele dagen later.

(1 en 2 februari 2024) Omdat A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos), van niemand niets meer hoorde over zijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij en bij iedereen zijn e-mail adres a.vanrooij53@gmail.com bekend is en ook zijn zus E.J.M. (Lisette) van Rooij niets meer vernam, terwijl bij iedereen haar woonadres bekend is, vreesden wij voor het ergste. Om die reden heeft A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos) vanuit zijn volgende acht (rechts-) persoonlijkheden:

1. Het vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 voor de Wet en de Rooms-Katholiek kerk getrouwde samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als rechtspersoon (sociale en fiscale eenheid), als ook de rechtspersonen:

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225;

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

6. De politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

7. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als Stemgerechtigd lid van de politieke partij cd&v onder voorzitter Sammy Mahdi, Tour & Taxis - Gare Maritime (Module 5, Picardstraat 11, 1000 Brussel, België;

8. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als parttime werknemer (24 uur per week) werkzaam als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST onder Roy Jakobs, CEO Royal Philips

aan het voltallige bestuur (inclusief Voorzitter Bryan van de Mortel) van de Parochie Heilige Oda
t.a.v. secretaris Riny Tijssen, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, onder PostNL-barcode 3SRPKS313588565 bij aangetekende brief d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) een spoedeisend verzoekschrift verstuurd, welke op 2 februari 2024 (om 13:13 uur), voorzien van handtekening, in ontvangst is genomen. Van deze bij aangetekende brief verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 heb ik ook een kopie bezorgd bij rustend pastoor Piet Bakermans, Kerkplein 9, 5691 BB te Son, in zijn brievenbus.

Tot op heden 19 mei 2024 (Pinksteren) hebben secretaris Riny Tijssen en voorzitter pastoor Bryan van de Mortel van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode (na maar liefst ruim 3,5 maand) in zijn geheel niet gereageerd op mijn op 2 februari 2024 (om 13:13 uur) door hen ontvangen spoedeisend verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 aan het voltallige bestuur van de Parochie Heilige Oda. Ook op mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com heb ik van hen beiden daarop geen enkele reactie mogen ontvangen, terwijl die bij hen goed bekend is en daarop van hen beiden al eerdere berichten heb ontvangen.

(2 februari 2024) Vanaf 2 fefruari 2024 is A.M.L. (Ad) van Rooij(de enige echte vader) begonnen aan de Goddelijke zoektocht naar zijn verloren zoon A.A.H. (Jos) van Rooij en heeft dat telefonisch kenbaar gemaakt aan zijn pastoor Bryan van de Mortel en aan rustend pastoor Piet Bakermans. Zij beiden hebben persoonlijk toegezegd mee te zullen gaan zoeken naar mijn verloren zoon Jos en zodra zij daarover iets meer wisten, zouden zij mij dat laten weten. Heden 19 mei 2024 (Pinksteren) hebben zowel mijn pastoor Bryan van de Mortel als ook rustend pastoor Piet Bakermans (na ruim 3,5 maand intensief zoeken) mijn zoon Jos nog steeds niet gevonden, want zij hebben beiden mij daarover nog niets gemeld.

In de avond van 2 februari 2024 heb ik het "eerste verslag" over mijn eenzame zoektocht naar mijn verloren zoon Jos bij zowel mijn pastoor Bryan van de Mortel persoonlijk in de brievenbus gedaan van zijn pastoriewoning op het adres Lieshoutseweg 11, 5492 HR Nijnsel, als ook bij rustend pastoor Piet Bakermans, Kerkplein 9, 5691 BB te Son. Tot op heden (na ruim 3,5 maand) heb ik van hen beiden daarop geen enkele reactie mogen ontvangen.

In de avond van 3 februari 2024 heb ik het "tweede verslag" over mijn eenzame zoektocht naar mijn verloren zoon Jos bij zowel mijn pastoor Bryan van de Mortel persoonlijk in de brievenbus gedaan van zijn pastoriewoning op het adres Lieshoutseweg 11, 5492 HR Nijnsel, als ook bij rustend pastoor Piet Bakermans, Kerkplein 9, 5691 BB te Son. Tot op heden (na ruim 3,5 maand) heb ik van hen beiden daarop geen enkele reactie mogen ontvangen.

In de avond van 5 februari 2024 heb ik het "derde verslag" over mijn eenzame zoektocht naar mijn verloren zoon Jos bij zowel mijn pastoor Bryan van de Mortel persoonlijk in de brievenbus gedaan van zijn pastoriewoning op het adres Lieshoutseweg 11, 5492 HR Nijnsel, als ook bij rustend pastoor Piet Bakermans, Kerkplein 9, 5691 BB te Son. Tot op heden (na ruim 3,5 maand) heb ik van hen beiden daarop geen enkele reactie mogen ontvangen.

Als gevolg van mijn aan het voltallige bestuur (inclusief Voorzitter Bryan van de Mortel) van de Parochie Heilige Oda t.a.v. secretaris Riny Tijssen, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, onder PostNL-barcode 3SRPKS313588565 bij aangetekende brief d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) verstuurde spoedeisend verzoekschrift, welke op 2 februari 2024 (om 13:13 uur), voorzien van handtekening, in ontvangst is genomen, waarop nooit is gereageerd door secretaris Riny Tijssen en voorzitter pastoor Bryan van de Mortel en mijn daarop persoonlijk afgegeven "eerste verslag" en "tweede verslag" en "derde verslag" aan pastoor Bryan van de Mortel en rustend pastoor Piet Bakermans, waarop door hen beiden ook nooit is gereageerd, is vanaf 6 februari 2024 tot op de dag van vandaag (Pinksteren) de centraal aangestuurde "geestelijke en psychische terreur" met behulp van grote hoeveelheden aan politieagenten (in valse hoedanigheid), psychiaters (in valse hoedanigheid), geneesheer-deskundigen (in valse hoedanigheid) en andere hulpverleners (in valse hoedanigheid), op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers op mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij extreem groot geworden. Dit alles met de bedoeling de indirecte "geestelijke en psychische terreur" op haar vader A.M.L. (Ad) van Rooij tot het maximum te kunnen opvoeren.

Als gevolg daarvan werd vanuit W.J. (Wim) van den Heuvel, die op 23 januari 2007 is overleden, en al vanaf 17 januari 2007 op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) woont, zijnde de begraafplaats H. Antonius van Padua (Nijnsel), waarover pastoor Bryan van de Mortel, als plaatsbekleder van Jezus, 24 uur per dag waakt, in opdracht vanuit de gemeente Meierijstad en het waterschap De Dommel IN NAAM VAN DE KONING, met behulp van de door hen aangestuurde belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public en Flanderijn met behulp van een reeks aan "vals opgemaakte gerechtsdeurwaarders exploten" de "geestelijke en psychische terreur" op M.R.G.W. van den Heuvel, wonende in zijn bedrijfswoning op het adres Vresselseweg 16a, 5491 PC Sint-Oedenrode (gevolmachtigd cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met als enig directeur A.M.L. van Rooij) vanaf 6 februari 2024 tot op de dag van vandaag (Pinksteren) extreem opgevoerd met de inzet om van hem, met behulp van zijn op 23 januari 2007 overleden vader, met de hulp van pastoor Bryan van de Mortel, de hulp van de Rabobank, de hulp van de belastingdienst, de hulp van de kamer van koophandel, de hulp van "anonieme" notarissen en de hulp van het Kadaster, letterlijk alles te stelen, inclusief zijn bedrijfswoning (met ondergrond), behorend bij zijn loonbedrijf (categorie 3), gevestigd op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, waarop vanaf 20 december 1995 een milieuvergunning rust op naam van M.R.G.W. van den Heuvel met een economische waarde van meer dan een miljoen euro. Dit alles met de bedoeling de indirecte "geestelijke en psychische terreur" op zijn gevolmachtigde: het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), daarmee tot het allerhoogste maximum te kunnen opvoeren, in de hoop dat hij dit alles niet meer zou aankunnen en als gevolg daarvan door het lint zou gaan of als gevolg daarvan aan een hartinfarct zou sterven. Het is hierbij goed om te weten dat deze "geestelijke en psychische terreur" vanuit zijn op 23 januari 2007 overleden vader, via M.R.G.W. van den Heuvel op A.M.L. (Ad) van Rooij, vanuit de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) en het Waterschap De Dommel, vanuit de politieke partijen CDA, VVD en PvdA al meer dan 11 jaar lang continue voortduurt, waarvoor vele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt.

Als gevolg daarvan werd vanuit W.J. (Wim) van den Heuvel, die op 23 januari 2007 is overleden, en al vanaf 17 januari 2007 op het adres Oude Lieshoutseweg 9, 5492 HS Nijnsel (gemeente Meierijstad) woont, zijnde de begraafplaats H. Antonius van Padua (Nijnsel), waarover pastoor Bryan van de Mortel, als plaatsbekleder van Jezus, 24 uur per dag waakt, in opdracht vanuit de gemeente Meierijstad en het waterschap De Dommel IN NAAM VAN DE KONING met behulp van de door hen aangestuurde belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public en Flanderijn, met behulp van een reeks aan "vals opgemaakte gerechtsdeurwaarders exploten" de "geestelijke en psychische terreur" op kankerpatiënte F.C.J.M. van den Heuvel, haar hardwerkende jongere zus J.J.J.A. van den Heuvel en hun 92 jaar oude hulpbehoevende moeder C.A. van den Heuvel van Hoof, alle drie wonende in de woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode (alle drie gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met als enig directeur A.M.L. van Rooij) vanaf 6 februari 2024 tot op de dag van vandaag (Pinksteren) extreem opgevoerd met de inzet om met behulp van hun op 23 januari 2007 overleden vader/ echtgenoot, met de hulp van pastoor Bryan van de Mortel, de hulp van de Rabobank, de hulp van de belastingdienst, de hulp van de kamer van koophandel, de hulp van "anonieme" notarissen en de hulp van het Kadaster, letterlijk alles te stelen, inclusief hun woning (met ondergrond) – waarvan F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel de wettelijke eigenaren zijn -- met een economische waarde van meer dan een half miljoen euro. Daar komt nog bovenop dat de 92 jaar oude hulpbehoevende moeder C.A. van den Heuvel van Hoof -- als erfgenaam van de op 5 november 1986 overleden Arnolda Dapperen, wonende Oudendijk 105, te Odiliapeel (gemeente Uden) -- voor 25% onverdeeld eigenaar is van de twee woningen op het adres Prior van Milstraat 113 en 115, 5402 GR in het centrum van Uden, met een economische waarde die de miljoen euro ver overstijgt. Op deze wijze wil de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) met de hulp van de gemeente Maashorst (voorheen Uden), met de hulp van de op 23 januari 2007 overleden Wim van den Heuvel en de op 5 november 1986 overleden Arnolda Dapperen de daarover twee wakende pastoors (waaronder Bryan van de Mortel), als plaatsbekleder van Jezus, in NAAM VAN JEZUS ook die twee woningen op het adres Prior van Milstraat 113 en 115, 5402 GR in het centrum van Uden stelen van (voor 25%) onverdeeld mede-eigenaar C.A. van den Heuvel van Hoof en daarmee ook van haar erfgenamen, haar drie kinderen Marjo, Franka en Joanda. Dit alles met de bedoeling de indirecte "geestelijke en psychische terreur" op hun gevolmachtigde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), daarmee tot het allerhoogste maximum te kunnen opvoeren, in de hoop dat hij dit alles niet meer zou aankunnen en als gevolg daarvan door het lint zou gaan of als gevolg daarvan aan een hartinfarct zou sterven. Het is hierbij goed om te weten dat deze "geestelijke en psychische terreur" vanuit de vanaf op 23 januari 2007 overleden vader / echtgenoot W.J. (Wim) van den Heuvel -- via F.C.J.M. van den Heuvel, J.J.J.A. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof -- op A.M.L. (Ad) van Rooij, vanuit de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) en het Waterschap De Dommel, vanuit de politieke partijen CDA, VVD en PvdA met de hulp van de Rooms-Katholieke kerk, de hulp van de Rabobank, de hulp van de belastingdienst, de hulp van de kamer van koophandel, de hulp van "anonieme" notarissen en de hulp van het Kadaster, al meer dan 11 jaar lang continue voortduurt, waarvoor vele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt. Het is hierbij tevens goed te weten dat de terreur, vanuit de vanaf hun op 5 november 1986 overleden tante Arnolda Dapperen, op de gehele familie Van den Heuvel, vanuit de gemeente Uden (thans Maashorst), vanuit de politieke partijen CDA en PvdA, met de hulp van de Rooms-Katholieke kerk in NAAM VAN JEZUS, de hulp van de Rabobank, de hulp van de belastingdienst, de hulp van de kamer van koophandel, de hulp van notarissen, de hulp van accountants en de hulp van het Kadaster, al meer dan 37 jaar lang continue voortduurt.

Op 13 mei 2024 werd A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos van Rooij) vanuit een betrouwbare bron VOOR HET EERST op de hoogte gebracht dat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), een Nederlandse organisatie die voor een aantal kerkelijke genootschappen het "bevolkingsregister" bijhoudt en verandert van de leden die bij deze kerkelijke genootschappen zijn aangesloten (waaronder de leden van de Rooms-Katholieke kerk) staat opgenomen dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij vanaf 13 januari 2024 is overleden. Dit is onmogelijk want zijn enige echte vader A.M.L. (Ad) van Rooij(BSN: 093391225) heeft nooit zijn "overlijdensakte" ondertekend. Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat het dagelijks bestuur van de private Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), onder voorzitter mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (vicaris-generaal en kanselier van aartsbisschop Wim Eijk), daarmee door toedoen van pastoor Bryan van de Mortel, als voorzitter van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel, in NAAM VAN JEZUS een extreem zwaar misdrijf heeft gepleegd, om daarmee alle hierboven beschreven "alles stelende mens dodende misdrijven" af te dekken.

Dit des te meer pastoor Parochie Heilige Oda zijn eigen gewijd acoliet A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos) had beloofd, dat zodra hij meer wist over mijn verloren zoon Jos hij mij daarvan onverwijld over zou informeren. Wat het 3,5 maand lang opzettelijk verzwijgen daarvan door mijn pastoor Bryan van de Mortel vanaf 13 januari 2024 voor A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos), E.J.M. (Lisette) van Rooij (de zus van Jos), M.R.G.W. (Marjo) van den Heuvel (gevolmachtigd cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), F.C.J.M. (Franka) van den Heuvel (gevolmachtigd cliënte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), J.J.J.A. (Joanda) van den Heuvel (gevolmachtigd cliënte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) en C.A. (Cato) van den Heuvel van Hoof (gevolmachtigd cliënte van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) allemaal in NAAM VAN JEZUS heeft veroorzaakt, heeft U hierboven kunnen lezen.

Op 17 mei 2024 werd A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos van Rooij) vanuit een betrouwbare bron VOOR HET EERST op de hoogte gebracht dat er door geen enkele huisarts ingevolge artikel 7, lid 1, Wet op de lijkbezorging een VERKLARING VAN OVERLIJDEN van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij is opgemaakt. Dit betekent dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij nog in leven is.

Op 18 mei 2024 hebben de buurtbewoners van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij in Nieuwe Pekela verklaard, dat zij niet de woning van Jos in mochten (ondanks hun nadrukkelijk verzoek daarom) om te constateren of Jos ook daadwerkelijk was overleden. Ook is er geen lijkwagen geweest die Jos vanuit zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE Nieuwe Pekela, is komen ophalen. Ook is mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij niet in een witte lijkzak vanuit zijn woning naar buiten gebracht. Betreffende buren moesten de sleutels van Jos kort daarna inleveren bij de gemeente Pekela en de sloten van de woning van mijn zoon Jos werden voorzien van een ander slot door een slotenmaker in opdracht van de gemeente Pekela. Er werd tegen betreffende buren verteld dat Jos gecremeerd zou gaan worden. Betreffende buren hebben aangedrongen om daarbij aanwezig te willen zijn, maar mochten dat van de gemeente Pekela onder geen enkel beding. De gehele crematie zou en moest in het diepste geheim plaatsvinden. Zelfs de persoonlijke begeleider Dennis Benus (maatschappelijk werker Zinso) mocht van de gemeente Pekela niet bij deze geheime crematie van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij aanwezig zijn.

Betreffende buurtbewoners vertelden ook dat de gehele woning van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij, op het adres Lindelaan 62, 9663 CE Nieuwe Pekela, is leeggehaald. Stichting Acantus (KvK-nummer 02319720), gevestigd op Aquapark 7, 9641 PJ Veendam, onder bestuursvoorzitter Anita Tijsma, heeft (als juridisch eigenaar) onder politieke druk van voormalig D66-burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Noardeast-Fryslân alle eigendommen van mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij gestolen uit zijn woning, op het adres Lindelaan 62, 9663 CE Nieuwe Pekela, zonder, voorafgaande daaraan, zijn vader A.M.L. (Ad) van Rooij daarvan in kennis te hebben gesteld. Ook zijn zus E.J.M. (Lisette) van Rooij is daarvan nooit in kennis gesteld. Ook dit alles heeft pastoor Bryan van de Mortel, als voorzitter van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel (e-mail: b.vandeMortel@heiligeodaparochie.nl) in NAAM VAN JEZUS op zijn geweten.

Met in acht neming van bovengenoemde feiten kan het niet anders zijn dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij nog in leven is, maar door de gemeente Pekela met toestemming van alle ministers in het kabinet Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU), onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte (VVD) zit opgesloten in een gesloten inrichting. Om er zeker van te zijn dat mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij nog in leven is hebben wij dezelfde dag (op 18 mei 2024) gebeld naar zijn telefoonnummer 06 15064700, die bleek gewoon over te gaan en ik kreeg daarbij gewoon de stem van mijn zoon Jos te horen dat hij even niet aanwezig is en of ik hem later wil terugbellen. Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat zijn telefoon nog steeds actief is en zijn abonnement niet is opgezegd.

GODDELIJKE PINKSTERBOODSCHAP AAN PASTOOR BRYAN VAN DE MORTEL

Het wordt heel erg hoog tijd dat U, zijnde pastoor Bryan van de Mortel, gaat biechten en JEZUS CHRISTUS vraagt om de door U begaande DOODZONDEN te vergeven en aan uw eigen gewijd acoliet A.M.L. (Ad) van Rooij (de vader van Jos) naar zijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com kenbaar maakt in welke gesloten inrichting de gemeente Pekela -- met toestemming van alle ministers in het kabinet Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU), onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte (VVD) -- mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij vanaf 13 januari 2024 tot op heden (ruim 3,5 jaar lang) heeft opgesloten.

In afwachting van uw bevrijdend antwoord op uiterlijk 21 mei 2024 (daags na tweede Pinksterdag), verblijf ik, namens ondertekende acht (rechts-) personen:

1. Het vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 voor de Wet en deRooms-Katholiek kerkgetrouwde samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als rechtspersoon (sociale en fiscale eenheid), als ook de rechtspersonen:

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225);

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

6. De politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

7. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als Stemgerechtigd lid van de politieke partij cd&v onder voorzitter Sammy Mahdi, Tour & Taxis - Gare Maritime (Module 5, Picardstraat 11, 1000 Brussel, België;

8. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als parttime werknemer (24 uur per week) werkzaam als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST onder Roy Jakobs, CEO Royal Philips

PS: Voor het originele ondertekende afprintbare exemplaar van deze GODDELIJKE PINKSTEREN BOODSCHAP lees de volgende link:

Hier de Paarse link zetten

De Heilige drie eenheid

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Alarm... U wordt vergiftigd!

Lees ons onderstaande artikel, zodat U ook op de hoogte bent en mee gaat helpen in oplossingen.

Kopiehouders.

1. Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)

2. Donald J. Trump, Presidential Library (e-mail: trump.library@nara.gov)

3. Nieuwsredactie Telegraaf, (nieuwsdienst@telegraaf.nl)

4. Redactie VRT Nieuws, (Luc.Gommers@vrt.be, leonard.birgit@vrt.be, nieuws@vrt.be, wetenschap@vrt.be,)

5. Redactie De Nieuwe Media, (redactie@de-nieuwe-media.nl)

6. Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)

7. Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)

8. Vincent Van Peteghem(cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)

9. Hilde Crevits(cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
kabinet.crevits@vlaanderen.be)

10. Jo Brouns(cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)

11. Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)

12. Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

13. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

14. Lijst Pim Fortuyn gemeente Eindhoven, (info@lijstpimfortuyneindhoven.nl, info@lijstpimfortuyn.nl, lilianereker@hotmail.com, carlo@jongefortuynisten.nl, r.reker@eindhoven.nl, stef@jongefortuynisten.nl, timo@jongefortuynisten.nl, damian@jongefortuynisten.nl)

15. Geert Wildersen Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

16. Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl)

17. Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl)

18. Premier Viktor Orbánvan Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.

19. Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement,met het verzoekom hieroverOpen Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu)

20. Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.

Het is paus Franciscus die met de hulp van de Alvader (God) als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" het hoogste wereldlijk gezag van de Rooms-Katholieke kerk in alle 193 landen van de Verenigde Naties (als ook in alle overige landen in de wereld) vanaf 15 december 2023 heeft teruggenomen. Dit betekent dat daarmee de "Tien geboden van God" vanaf 15 december 2023 als "Goddelijke Grondwet" in alle landen van de wereld van kracht is en in de eeuwigheid van kracht zal blijven. In 1528 verkocht bisschop Hendrik van Beieren 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen met daaronder de grote gasvoorraden) aan Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

Is dit nu in het bezit van de familie van Vollenhoven?

"DE TIEN GEBODEN VAN GOD"

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN