Vertaal deze pagina naar:

DE "ALVADER" (GOD) VERORDENT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OM PER DIRECT UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEK TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III

09-11-2023

DE "ALVADER" (GOD) STAAT NIET LANGER MEER TOE DAT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OOGLUIKEND TOESTAAT DAT CRIMINELE NETWERKEN BLIJVEN DOORGAAN MET HET STELEN VAN ALLE EIGENDOMMEN VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS EN DE DAARUIT ONRECHTMATIG VOORTGEKOMEN MILJARDAIRS HUN DAARUIT VERKREGEN GELDELIJKE MACHT MISBRUIKEN OM ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS TE MISBRUIKEN, MARTELEN, VERGIFTIGEN EN TE DODEN.


Geachte President Karl Falkenberg van de EU-afdeling van de Club van Rome,

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers en ondernemers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. Doelstellingen van de Club van Rome zijn:

  • het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling), uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel;
  • de wereld wijzen op de ernst van de problemen; en
  • regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie. 

De Club van Rome bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam. De oprichting van de Club van Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land bijeen om over het milieu te praten (bron).

Thans is de Club van Rome een organisatie van individuen die een gemeenschappelijke zorg voor de toekomst van de mensheid delen en ernaar streven een verschil te maken. De leden van de Club van Rome zijn vooraanstaande wetenschappers, economen, zakenmensen en zakenvrouwen, hoge ambtenaren en voormalige staatshoofden van over de hele wereld bestaande uit een EXECUTIVE COMMITTEE (12 leden), FULL MEMBERS (128 leden), HONORARY MEMBERS (28 leden) en ASSOCIATE MEMBERS (24 leden).

De Club van Rome heeft aanhangers in veel landen. In sommige landen hebben deze supporters besloten een Nationale Vereniging of Hoofdstuk op te richten om debatten en activiteiten gerelateerd aan de mondiale agenda van de Club van Rome in lokale, regionale of nationale contexten te bevorderen. Nationale verenigingen zijn afzonderlijke juridische entiteiten. Bijgevolg zijn het onafhankelijke organen en maken als zodanig geen deel uit van de internationale Club van Rome, die niet worden beheerd of gecontroleerd als dochterondernemingen van de Club van Rome. De Club verwelkomt echter hun activiteiten en inzet voor gemeenschappelijke doelen. Thans hebben 32 Nationale Verenigingen in 32 landen een eigen organisatie met een eigen juridische entiteit, waaronder België, die daarin zowel België als ook de Europese Unie vertegenwoordigen. Hun President is Karl Falkenberg en de Vice-President is Cristina Vicini. Deze Vereniging zit gevestigd op het adres Boulevard Louis Schmidt 64, B-1040 Brussel (België), handelt naar Belgisch recht, en heeft daarmee de grondwettelijke verplichting om uitvoering te geven aan het politiek testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III. (Website: www.clubofrome.eu).

De twaalf leden van het EXECUTIVE COMMITTEE van de "Wereldwijd opererende" Club van Rome vindt u hieronder:

Globalisering, open grenzen, privatisering, liberalisering, federalisering, politieke partijvorming (waarmee volksvertegenwoordigers zijn verdwenen) en het verbannen van koningen die hun hart op de goede plaats hebben, zoals de Belgische koning Leopold III, hebben er voor gezorgd dat door burgemeesters als Bart Somers (vanaf 2002 - heden) met zijn persconferentie op 7 november 2023 om 10:30 uur vanuit de Stad Mechelen alle acht miljard wereldbewoners met opzet zijn voorgelogen met de intentie om als "Beste burgemeester van de wereld" vanuit de Stad Mechelen (vanaf 2002 - heden) met het stelen van alle eigendommen van alle acht miljard wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking -- met behulp van bovengenoemde politieke partijen en personen onder opperbevel van onze nieuwe NAVO secretaris-Generaal Mark Rutte (VVD /Alde) -- nog zes jaar lang te kunnen blijven doorgaan.


Alle acht miljard wereldbewoners zullen zich afvragen hoe burgemeester Bart Somers (vanaf 2002 – heden) van de Stad Mechelen -- waarbinnen het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" is gevestigd en waar maandelijks de bisschoppenconferentie plaatsvindt met als huidig aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden (Mechelen-Brussel), bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens (Hasselt), bisschop Jean-Pierre Delville (Luik) en secretaris-generaal Bruno Spriet – dat maar liefst 21 jaar lang voor elkaar heeft weten te krijgen. Daarom hebben wij met de hulp van Jezus Christus aan Open Vld-Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, bij e-mail van 8 november 2023 (22:59 uur) ons verzoekschrift hieromtrent in de volgende link, met bijbehorende aanhef, laten uitgaan. Waarvan hij de goede ontvangst ervan weigert te bevestigen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, bijbehorende foto's, video's, links en deeplinks en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Alle acht miljard wereldbewoners zullen zich afvragen hoe heeft de oprichtende eerste president Raoul Weiler (2001-2010), opgevolgd door Mark Bubrulle (2001-2019), opgevolgd door huidig president Karl Falkenberg (2019 – heden) in de stad Brussel de Nationale Vereniging Club van Rome kunnen oprichten die onder eigen juridische entiteit (met Belgische wetgeving) alle landen van de Europese Unie vertegenwoordigen, zonder dat vele andere EU-landen een eigen Nationale Vereniging Club van Rome hebben. De Belgische regering die in het jaar 2001 daarmee heeft ingestemd is de Regering-Verhofstadt-I (1999-2003) (VLD/PRL-FDF-MCC, SP/PS, Agalev/Ecolo) onder Belgisch premier Guy Verhofstadt (Open Vld).

Louis Michel -- de vader van MR-President Charles Michel van de Europese Raad – was toen vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Karel De Gucht (1999-2004) was toen "Open Vld" partijvoorzitter. De politieke partij cd&v was in deze Regering-Verhofstadt-I niet vertegenwoordigd maar zijn wel met de gevolgen -- het stelen van alle eigendommen van acht miljard wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking – opgezadeld.

Dit geeft een verklaring voor het feit dat Bart Somers (vanaf 2002 - heden) van de Stad Mechelen -- waarbinnen het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" is gevestigd en waar maandelijks de bisschoppenconferentie plaatsvindt met als huidig aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden (Mechelen-Brussel), bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens (Hasselt), bisschop Jean-Pierre Delville (Luik) en secretaris-generaal Bruno Spriet – dat maar liefst 21 jaar lang voor elkaar heeft weten te krijgen. Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat Bart Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, weigert om de goede ontvangst van mijn bij e-mail van 8 november 2023 (22:59 uur) aan hem verstuurde verzoekschrift schriftelijk te bevestigen.

Dit geeft een verklaring voor het feit dat MR-President Charles Michel van de Europese Unie, weigert te reageren op ons bij e-mail d.d. 4 november 2023 verstuurde verzoekschrift hieromtrent in de volgende link, met bijbehorende aanhef, die wij aan hem hebben verstuurd. Waarvan hij de goede ontvangst ervan weigert te bevestigen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, bijbehorende foto's, video's, links en deeplinks en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Betreffend bij e-mail d.d. 4 november 2023 aan MR-President Charles Michel van de Europese Unie, verstuurde verzoekschrift sluiten wij als volgt af;

Na het op 25 Januari 1944 voltooide politieke testament van Koning Leopold III

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III op 9 juni 1944 weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet) waar het Kabinet-Hitler nog de macht had. Zijn politiek testament van 25 januari 2014 is van een eerdere datum en blijft daarmee rechtskracht houden. Daarom moest Vlaanderen weer terugkomen met de voorkennis en wetenschap dat Koning Leopold III de Belgische koningen Leopold en Leopold II heeft opgevolgd als Hertog van Brabant, wiens opvolging is overgegaan op koning Boudewijn, Koning Filip en Elisabeth van België.

Het hertogdom Brabant bevat het gebied (zie foto) met als hoofdstad Leuven (1183-1267) en Brussel (1267-1795) en bevat onder meer grote gebieden in Nederland, waaronder nagenoeg geheel Noord-Brabant en daarmee ook onze woonplaats Olland in Sint-Oedenrode (Meierijstad). Dit betekent dat de Benelux-Unie, Europese Unie en de NAVO zijn gevestigd in het hertogdom Brabant, waarvan Elisabeth van België (achterkleinkind van koning Leopold II) al vanaf 2013 Hertogin van Brabant is als opvolger van de Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Filip. De graaf van Vlaanderen prins Karel komt in dat rijtje geheel niet voor en is om die reden vanaf 20 september 1944 tot 21 juli 1950 een valse regent geweest, met zeer ernstige gevolgen voor duizenden slachtoffers en hun familieleden, waaronder met name Gouwleider van VNV-Limburg Theo Brouns (Kessenich, 20 november 1911 –Hasselt, 28 maart 1946). Een heiligverklaring van hem door paus Franciscus zou op zijn plaats zijn.

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije een heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II–als plaatsbekleder van Jezus Christus–deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

Het einde van de valse drie eenheid dank zij Jezus Christus

Om de hierboven beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste veertien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus (Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" veertien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. Als de eerste veertien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten: 1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar), 2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden), 3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden), 4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar), 5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar), 6.) vanaf 4 april 1292 (2 jaar), 7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar), 8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en 9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video).

V I D E O

Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). Zelfs dit teken vanuit "God" (zie foto) werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.

In het jaar "0" is Jezus Christus geboren in Bethlehem in Judea. Jezus kwam als kind al in de joodse tempel van Jeruzalem, waar hij op zijn 12e zijn ouders vertelde dat hij de zoon van God was. Hij zou ook vaak op de Tempelberg hebben gepredikt (bron). Jezus werd gekruisigd door Romeinse soldaten op bevel van prefect Pontius Pilatus. Volgens de evangeliën werd Jezus in het jaar 30 in Jeruzalem ter dood gebracht door middel van kruisiging. De executie vond plaats op de heuvel Golgotha en Jezus werd in de buurt daarvan begraven (bron). Vanaf 57v.Chr. begonnen de Romeinen aan hun veroveringstochten in Gallië. In 57v.Chr. kregen de Tungri, een andere Germaanse volksstam, de toestemming om zich te vestigen in het land van de Eburonen. De Tungri lagen samen met de Romeinen aan de basis van het ontstaan van deze nederzetting, aan deze stam heeft Tongeren ook haar naam te danken.

Ten tijde van de Pax Romana begon een periode van betrekkelijke stabiliteit en rond 15v.Chr. verlieten de Romeinse soldaten het legerkamp en vestigden de Tungri zich in het kamp. In feite lieten de Romeinen een kant-en-klare stad achter, zo waren er verschillende verdedigingswerken aanwezig om het voormalige kamp te beschermen en was het stratenplan in dambordpatroon al aangelegd. Apostel Petrus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus keek gespannen naar de gezichten van 'Jezus' toehoorders in de synagoge van Kapernaüm (bron). Petrus woonde in deze stad; hij had hier zijn vissersbedrijf, aan de noordelijke oever van de Zee van Galilea. En veel van zijn vrienden, familieleden en zakenrelaties woonden hier. Geen wonder dat hij hoopte dat zijn stadsgenoten net zo over Jezus zouden gaan denken als hij en dat zij het ook geweldig zouden vinden om van de grootste onderwijzer dingen te leren over Gods Koninkrijk. Maar dat leek die dag niet te gaan gebeuren (bron).

Petrus trok toen de wijde wereld in om zijn boodschap te verkondigen en over te brengen op volgelingen van Christus door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het voorjaar van het jaar 68 was Petrus in Rome en Toscane (met daarin de provincie Florence) om zijn boodschap te verkondigen en volgelingen te dopen. In maart 68 kwam Vindex, de gouverneur van Gallia Lugdunensis, in opstand tegen de corrupte regering van Nero: het begin van het Vierkeizerjaar, de eerste Romeinse burgeroorlog in bijna honderd jaar. Petrus kon als gevolg daarvan in Rome en Toscane niet meer veilig zijn boodschap verkondigen en is om die reden vertrokken naar Tongeren waar de Romeinen een kant-en-klare stad hadden achtergelaten met verschillende verdedigingswerken die al vanaf 15v.Chr. door de Romeinen was verlaten en waar de Tungri (Germaanse volksstam uit de oudheid in Gallia Belgica) zich vanaf die tijd hadden gevestigd. Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron). Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het is dan ook geen toeval dat mijn nog in leven zijnde vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (die op 2 november 2021 is overleden maar niet kan overlijden) samen met haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (die vanaf 15 januari 2013 zijn woonadres in de hemel heeft) op 5 juli 1979 in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel voor de Rooms-Katholieke kerk is getrouwd, waarmee wij als "eenheid van man en vrouw" het sacrament van Jezus Christus hebben ontvangen.

V I D E O

Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies in deze kerk kost wat kost het lied "Ave Maria" gezongen wilde hebben, wat heel schoon is gezongen door mijn nicht Ine uit Olland. Het is ook geen toeval dat het de Heilig Hart parochie is waaronder deze Sint-Petrusbasiliek valt. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies altijd het liefst een kaars voor Maria liet branden met daarop de afbeelding Maria met het Hart. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies ligt begraven op de Begraafplaats H. Martinus te Olland en voor deze Sint-Martinuskerk een wit Heilig Hartbeeld staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. Daarom wil de Ollandse Dorpsraad deze vanuit Jezus Christus voortgekomen typerende Rooms-Katholieke kerk in Olland behouden, waar A.M.L. (Ad) van Rooij al vanaf zijn 7 jaar (al 63 jaar lang) gewijd acoliet is en zijn vrouw Annelies collectante was.

Het is dan ook geen toeval dat Maria de moeder van Jezus is die deze op komst zijnde openbaring van Petrus van het licht vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (video) al op 10 mei 2010 heeft aangekondigd, de dag van mijn "politiek asiel aanvraag" van 6 mei 2010 (ter herdenking van Pim Fortuyn) aan Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5). Voormalig deken Rik Palmans van Tongeren heb ik direct daarna hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Direct na het bijwonen van de "Paaswake" in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren op 8 april 2023 kregen wij dat bevestigd van een man die ons vertelde; dat hij dit zeker wist omdat zijn opa (die altijd voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft gewerkt) dat aan hem ontelbare keren heeft verteld.

Deze openbaring van Petrus heeft daarmee de zeer hechte band tussen Sint-Petrus (de eerste paus) en Maria, de moeder van Jezus en God bevestigt, waarbij Jezus aan mij heeft gevraagd om deze "boodschap" van Petrus (vanuit de hemel) op aarde door te geven aan de huidige paus Franciscus met de opdracht om naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren te komen om hem als tweede paus op te volgen vanuit Tongeren (België). Dit omdat België als gevolg van het testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III het enige soevereine land in de wereld is (LEES HIER, HIER). Dit met de boodschap om vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren in het soevereine land België met de hulp van koning Filip van België samen met zijn oudste dochter hertogin Elisabeth van België van het Hertogdom Brabant, de gehele wereld te verlossen van de "kwaadaardige demonen in mensen" en vanuit de hemel een nieuwe wereld op te bouwen dat bestaat uit soevereine staten met als grondwet die met het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen vanaf die tijd grondwettelijk van kracht is, aangevuld met de tien geboden van God. Vanaf dat moment stoppen alle oorlogen in de gehele wereld en geeft Jezus Christus aan alle acht miljard wereldbewoners de opdracht om te stoppen met het vergiftigen van de wereld en al het geld te besteden aan het redden van de wereld waarin iedereen in goede harmonie met elkaar hun tijd en hun geld besteden aan datgene die ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van een gezond leven op aarde in volle vrijheid zonder oorlog.

Historische "Goddelijke Waarheid" over Israël en Palestina.

Voor de Goddelijke onderbouwing lees de volledige tekst met als titel "De 'illegale' Bataafse Republiek 's-Werelds grootste criminele organisatie aller tijde" in De Nieuwe Media, hieronder.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, koos het Ottomaanse Rijk de kant van de Centrale Mogendheden. Ook Hoessein koos partij voor de Ottomanen en hun partners, de Duitsers, maar dat zou later veranderen. Hoessein streefde naar onafhankelijkheid van de Arabieren. Tegen de achtergrond van het langzaam uiteenvallende Ottomaanse rijk, was Hoesseins uiteindelijke doel het creëren van één grote Arabische staat (of oemma), die het gehele Arabisch Schiereiland omvatte plus de overige Arabische landen, zoals de Levant (Syrië, Libanon, en Palestina) en Mesopotamië (Irak en Koeweit). Sir Henry McMahon, de Britse hoge commissaris in Egypte, correspondeerde met Hoessein in de Hoessein-McMahoncorrespondentie over onafhankelijkheid voor de Arabieren.

De Arabieren zouden onafhankelijk worden over het grootste deel van het Midden-Oosten, met uitzondering van een kuststrook van wat nu Syrië en Libanon is. Het was impliciet dat Hoessein koning mocht worden over deze gebieden. Deze correspondentie vond plaats tussen najaar 1915 en voorjaar 1916.
Op 10 juni 1916 werd het eerste schot van de Arabische Opstand gelost. De opstandelingen vielen barakken van het Ottomaans leger in Mekka aan. Korte tijd later werd ook de stad Djedda veroverd. Het leger, onder leiding van zijn zoon Faisal, versloeg de Ottomanen in Arabië, met sterke steun van de Britten (Lawrence of Arabia). In het begin werd vooral gevochten rondom de Hidjazspoorweg, die door de Ottomanen gebruikt werd voor de aanvoer van troepen. Toen de Ottomanen verdreven waren uit de Hidjaz werd Hoessein op 2 november 2016 Koning. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erkenden zijn koningschap in 1917. De grote Palestina-campagne van de geallieerden moest toen nog beginnen en feitelijk waren de Ottomanen nog heer en meester in het grootste gedeelte van het Midden-Oosten. Akaba, Jeruzalem en Damascus werden, gezamenlijk met de Britten, veroverd, voornamelijk door de geavanceerde westerse legers, maar gesteund door de Hasjemieten. De steun van de Arabieren betekende veel voor de geallieerden aangezien de Ottomaanse sultan tot een jihad had opgeroepen. Van een onafhankelijke Arabische staat onder leiding van Hoessein kwam het echter niet.

In mei 1916 tekenden de Engelsen en Fransen het geheime Sykes-Picotverdrag, waarin beide landen de gebieden onderling verdeelden. Ook de Britse Balfour-verklaring van november 1917, waarin de joden een 'nationaal tehuis' in Palestina werd beloofd, was niet gunstig voor Hoessein. Dit leidde tot een joodse toestroom naar Palestina en een joodse claim op dat gebied. Maar ook van een andere kant kwam er een dreiging. Abdoel Aziz al Saoed, de leider van de Saoedi's, een grote bedoeïenstam, leefde op permanente voet van oorlog met de Hasjemieten. Al Saoed probeerde eveneens de volkeren van het Arabisch Schiereiland te verenigen en kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog eveneens steun van de Britten.

Op 3 maart 1924 zette Kemal Atatürk kalief (of religieus leider) Abdülmecit II af en beëindigde daarmee het kalifaat. Hierna riep Hoessein zichzelf uit tot kalief. Dit viel zeer slecht bij de anti-kaliefgezinde wahabiet Abdoel Aziz al Saoed en zijn volgelingen, die prompt de oorlog verklaarden aan de zelfbenoemde kalief Hoessein. Hoessein wilde de strijd wel aangaan, maar werd door zijn getrouwen overgehaald om af te treden ten gunste van zijn zoon Ali. Die hield gedurende enkele maanden stand in de havenplaats Djedda, maar gaf in december 1924 op.

Al Saoed consolideerde zijn macht over het schiereiland en riep uiteindelijk in 1932 de staat Saoedi-Arabië uit, waarvan hij zelf koning werd. Als gevolg hiervan is het mandaatgebied Palestina, of Brits Mandaat Palestina, was een A-mandaat (voogdij) van de Volkenbond (waaronder het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland) dat toevertrouwd werd aan het Verenigd Koninkrijk, gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog toen het Ottomaanse Rijk op 10 augustus 1920 gesplitst werd op grond van het Verdrag van Sèvres dat Turkije nooit heeft geratificeerd en is daarmee nooit van kracht geworden.

Op grond van dit door Turkije nooit geratificeerde Verdrag van Sèvres werden in Klein-Azië vier mandaatgebieden gevormd. De Britten beheersten de mandaatgebieden Palestina (het huidige Israël en Palestina) en Mesopotamië (het huidige Irak), de Fransen Libanon en Syrië. Deze vier mandaatgebieden hebben nooit een bestaansrecht gehad. Dit omdat Turkije betreffend Verdrag van Sèvres nooit heeft geratificeerd en Nederland, dat onderdeel uitmaakte van de Volkenbond, vanaf 10 november 1918 (vóór het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918) als land niet meer bestaat. Dit alles heeft weer tot gevolg gehad dat Palestina (Staat) in tegenstelling tot Israël (Staat) geen lid heeft kunnen worden van de Verenigde Naties.

Omdat Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus Christus, is gelegen in Palestina (Staat) betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk op deze wijze Jezus Christus vanaf 10 augustus 1920 heeft verbannen naar Palestina en vanaf 1964 onder curatele heeft gesteld van de private vereniging Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), vanaf 1994 onder aansturing van de volgende opvolgende Presidenten Yasser Arafat (1994-2004), Ahmed Qurei (2004-2014), Rauhi Fattouh (2014-2015) en Mahmoud Abbas (2005-heden).

Jezus Christus staat dit niet langer meer toe. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat onze huidige paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, met behulp het op 25 januari 1944 door voormalig Koning Leopold III uitgebrachte politieke testament (LEES HIER en HIER) vanuit het land België, dat na de tweede wereldoorlog nog het enige soevereine land binnen de Verenigde Naties is, Jezus Christus gaat helpen om hem uit deze vanaf 10 augustus 1920 "verbannen toestand" te krijgen.

Paus Franciscus
Paus Franciscus
Luc Terlinden
Luc Terlinden

Paus Franciscus is dat, als plaatsbekleder van Jezus Christus, op grond van deze vanuit "God" verkregen boodschap verplicht. Wij hebben van "God" ook de middelen gekregen hoe paus Franciscus dit met de hulp van de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, de Belgische Koning Filip, de Belgisch premier Alexander De Croo, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische Senaat, kan doen zonder dat dit in de huidige wereld tot opstanden en geweld gaat leiden.

Daarbij komt dan tevens voor altijd een einde aan alle onzinnige oorlogen op onze aarde, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van een menswaardig leven in volle vrijheid zonder oorlog kunnen genieten.

Koning Filip
Koning Filip
Alexander de Croo
Alexander de Croo

Historische "Goddelijke Waarheid" over de dood op apostel Petrus

Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron).

Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het zijn daarmee de langs de Rijn gevestigde Bataven (Batavieren) die apostel Petrus hebben vermoord. Het zijn deze Bataven van waaruit de "Houben-Clan" is voortgekomen.

Deze "Houben-Familie" waaronder ook "Frank Houben" besturen om die reden al vanaf de oprichting van de VOC in 1602 geheel Nederland, België en Luxemburg (Benelux-Unie).

Met in achtneming van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van de door het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) genomen beslissing om vanaf 10 november 1918 de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (zie foto) in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) te laten verblijven, vanuit 't Sticht Utrecht (onder huidig PvdA-burgemeester Sharon Dijksma, zie foto) deze massale vergiftiging vanuit Nederland via de Benelux-Unie vanuit de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties vanaf 10 november 1918 vanuit het Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Het is het Kabinet-De Quay onder voorzitterschap van de Rooms-Katholieke minister-president Jan de Quay (KVP/CDA/EVP) geweest, die ten tijde van deze al maar liefst 109 jaar lang voortdurende Eerste Weterdoorlog (1914-heden), vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met de gebruikersfase en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel, wat door voormalig bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister Margaretha De Boer (PvdA/PES/S&D) van Volkshuis-vestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in haar brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP960540460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., t.a.v. de heer C. Tissen, postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel, schriftelijk is bevestigd (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en HIER). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) al vele jaren voor zijn geboorte is gegijzeld in zijn werk.

DE "ALVADER" (GOD) VERPLICHT -- VIA DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III VANUIT DE HEMEL -- MR-PRESIDENT CHARLES MICHEL VAN DE "EUROPESE RAAD" OM "PER DIRECT" UITVOERING TE GEVEN AAN HET OP 25 JANUARI 1944 VOLTOOIDE POLITIEK TESTAMENT VAN KONING LEOPOLD III -- WAARTOE ALLE 27 LANDEN VAN DE "EUROPESE UNIE" EN ALLE 193 LANDEN VAN DE "VERENIGDE NATIES" OP GROND VAN HET OP 19 APRIL 1839 GESLOTEN "VERDRAG VAN LONDEN" GRONWETTELIJK VERPLICHT ZIJN – OP DE HIERONDER BESCHREVEN WIJZE.

Vanuit uw functie als MR-President Charles Michel van de Europese Raad bent u grondwettelijk verplicht om uw Belgische politieke partijgenoot premier Alexander de Croo (Open Vld/MR/ALDE), tezamen met de Belgische Koning Filip, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiger en de Belgische Senaat -- op grond van het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III -- vanuit de Europese Raad te verplichten dat "per direct" uitvoering moet worden gegeven aan het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen, waartoe alle 27 landen van de Europese Unie en alle 193 landen van de Verenigde Naties grondwettelijk verplicht zijn. Vanaf dat moment zijn alle 193 landen van de Verenigde Naties – in overeenstemming met de toestand ten tijde van de Eerste Wereldoorlog -- neutraal en soeverein en hebben zij allen de Belgische Grondwet zoals die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om direct daarna naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Gods Wil Zal Geschieden

Laat u allen binden aan deze GODDELIJKE WAARHEID en draag het over aan alle acht miljard wereldbewoners. Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38).

Alle acht miljard wereldbewoners behoren dit te weten.

Wij schrijven vandaag nieuwe geschiedenis

  • 4 november 1918 - In Duitsland breekt een opstand uit die een einde maakt aan het keizerrijk, de Novemberrevolutie. Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan het keizerrijk.
  • 4 november 1918 - einde Eerste Wereldoorlog in Italië (1918). Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan de Eerste Wereldoorlog in Italië.
  • 4 november 1923 – geboorte van Freddy Heineken. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij met ons gezonde verstand kunnen bevatten, De Eindhovense parapsychologe Jeanette Wijnen (die vroeger op de brandstapels zou worden verbrand en nu complotdenkers worden genoemd) is degene die wist te vertellen dat het losgeld van Freddy Heineken op het kerkhof bij Parijs lag. Voor bewijs zie krantenartikel uit die tijd hieronder. Marjo heeft meer dan tien jaar lang veel contact met haar gehad en Lisette heeft haar hond gekregen. Zij was ook degene die had voorspeld dat wij dit met de hulp van de Alvader (God) zouden gaan winnen, maar dat het wel heel moeilijk zou gaan worden.

Slachtoffers van heksenvervolging

krijgen eerherstel

Slachtoffers van heksenvervolging krijgen eerherstel: 'Het gaat lang niet alleen om oude, gemarginaliseerde vrouwtjes' | De Standaard

  • 4 november 1918 – - Kroning van Paus Johannes XXIII in Rome.
  • 4 november 2023 -- wereldvrede, dankzij de jarenlange goddelijke inspanningen van Ad van Rooij, Dienie Kars en vele anderen (complotdenkers), die hiermee hun gezamenlijke Aardse Missie hebben volbracht. Vrede op Aarde.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Paus Johannes XXIII

Giuseppe Angelo Roncalli │ 25 november 1881 – 3 juni 1963


Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen
dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende
politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur
en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog
College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale
ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten
belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van
State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een
onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet
Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder
opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om
die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.

Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

Zaterdag 4 november 2023

VREDE OP AARDE

Het is erg bijzonder (geen toeval) dat wij het onderstaande op 4 november 2023 klaar hadden en hebben verstuurd, lees maar in de volgende link: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Wij schrijven vandaag, 10 november 2023, vanuit alle religies opnieuw geschiedenis met gebeurtenissen, gedenkdagen en feestdagen

· 10 november 1918 – - De Derde Slag om Ieper gestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. (LEES HIER). De "Goddelijke waarheid" is dat de Derde Slag om Ieper pas 105 jaar later is gestreden door vanuit de "ALVADER" (GOD) president Karl Falkenberg (Duitse econoom) van de EU-afdeling van de Club van Rome te verordenen dat door hem direct uitvoering moet worden gegeven aan het politiek testament van de Belgische koning Leopold III. Dit omdat de Nationale Vereniging Club van Rome, die zit gevestigd op het adres Boulevard Louis Schmidt 64, B-1040 Brussel (België), die handelt naar Belgisch recht, dat grondwettelijk verplicht is.

· 10 november 1918 – - De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland (LEES HIER). Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet (bron).

· 10 november 1918 – - Wilhelm Groener sluit met de nieuwe rijkskanselier Friedrich Ebert het zgn. "Ebert-Groener-pact". (bron).

Het Ebert-Groener-pact, ook wel de Ebert-Groener-deal genoemd, was een overeenkomst tussen de sociaal-democraat Friedrich Ebert, destijds bondskanselier van Duitsland, en Wilhelm Groener, kwartiermeester-generaal van het Duitse leger, op 10 november 1918. vond plaats op de dag nadat de Duitse Revolutie Ebert aan de macht had gebracht.

Groener verzekerde Ebert van de loyaliteit van de strijdkrachten. In ruil daarvoor beloofde Ebert dat de regering onmiddellijk actie zou ondernemen tegen linkse opstanden, dat hij een nationale vergadering zou bijeenroepen, dat het militaire bevel bij het professionele officierskorps zou blijven en, belangrijker nog, dat het leger zijn traditionele 'staat binnen de staat' zou behouden. toestand.

De overeenkomst gaf de regering de middelen om de uitdaging die politiek links aan haar gezag stelde, te overwinnen. Het dreef echter ook een wig tussen de Sociaal-Democratische Partij van Ebert en andere socialistische groeperingen, die hem ervan beschuldigden een bondgenootschap te sluiten met de vijand van de revolutie. Het leger, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de ware macht in het Duitse Rijk was geweest, bleef een grotendeels zelfbesturende instelling die buiten de civiele controle opereerde. Toekomstige regeringen van de Weimarrepubliek zouden dus afhankelijk zijn van de goede wil of het gebrek daaraan van haar leiderschap. 

· 10 november 1938Kristallnacht (nacht van 9 op 10 november). (bron).

De Kristallnacht (ook wel Nacht van het gebroken glas) was een door de nazi's georganiseerde actie (pogrom) gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden de branden te blussen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 Joden op straat vermoord. Ook in Oostenrijk en Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen vernield. Meer recente onderzoeken stellen het aantal echter op meer dan 400 Joden die tussen 7 en 13 november vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. Voegt men hierbij het aantal doden in de concentratiekampen waar direct na 10 november ongeveer 30.000 Joodse jongere en gezonde mannen werden opgesloten, dan komt men bij een getal van meer dan 1400. Nazipropagandaminister Joseph Goebbels wordt gezien als het brein achter de Kristallnacht. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens deze aanvallen werd vernield. Van Joodse zijde werd later bezwaar gemaakt tegen deze eufemistische benaming, gegeven de ernst van de gebeurtenissen. Sindsdien worden er in Duitsland ook andere namen gebruikt zoals Reichspogromnacht en Novemberpogrome 1938.

· 10 november 2023 – Ondanks oorlog tussen Israël en Hamas gaan Kristallnachtherdenkingen gewoon door. (bron). 

· 10 november 1967 – - In België wordt bij Koninklijk Besluit besloten tot het instellen van een fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

· 10 november 1975 – - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam een resolutie aan die zionisme gelijkstelt aan racisme, maar die werd eind 1991 weer ingetrokken. 

· 10 november 1989 – - De val van de Berlijnse Muur (nacht van 9 op 10 november). 

· 10 november 1989 – - Petar Mladenov leidt in Bulgarije een paleiscoup tegen de secretaris van het centraal comité van de BKP, Todor Zjivkov, die nog dezelfde dag aftreedt. 

· 10 november 2011 – - Frederick Pitcher volgt Marcus Stephen op als president van Nauru

· 10 november 2021 – - Het Belgische ministerie van Volksgezondheid bepaalt dat de hele Belgische bevolking op den duur een derde COVID-19-vaccinatie moet krijgen. Mensen die eerder eenmalig zijn gevaccineerd met Johnson & Johnson zijn als eerste aan de beurt. (Lees verder).

 · 10 november 1965 – - Het beeld van Manneke Pis gestolen van zijn sokkel in België.

Geschiedenis (bron): In 1388 stond er op de hoek van de Stoof- en de Eikstraat al een fontein waarvan een stenen beeldje deel uitmaakte dat Julianekensborre werd genoemd. Het beeldje zelf is niet bewaard gebleven en al evenmin een afbeelding ervan, zodat er geen zekerheid bestaat dat dit Juliaantje plaste. Die komt er wel met een archiefstuk uit 1452, dat de woorden daer dmenneken pist gebruikte als plaatsaanduiding voor deze straathoek. Ook op het stadsplan van Frans Hogenberg en Joris Bruin uit 1572 is dit toponiem te vinden, samen met een minieme schets waaruit enkel valt af te leiden dat het om een vrijstaand beeld ging. Bij speciale gelegenheden plaste hij bier of wijn in plaats van water, een traditie die ook aan het Bourgondische hof in zwang was. Te Edingen zou er reeds in 1362 een fontein 'Manneken-Pis' geweest zijn.

Het stadsbestuur gaf in 1619 opdracht om de plassende fontein compleet te vernieuwen. Beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy de Oudere maakte een bronzen beeldje naar het antieke voorbeeld van de putti pisciatori. Het beeldje van Duquesnoy werd op een pijler van zes voet hoog geplaatst, uitgevoerd door steenhouwer Daniël Raessens. Hij maakte ook de twee kuipen waarin het ventje urineerde (6 x 6 en 4 x 2 voet).

Tijdens het bombardement van 1695 werd het beeldje verborgen om op 19 augustus van dat jaar in triomf weer op zijn voetstuk te worden geplaatst. Bij die gelegenheid werd boven zijn hoofd de volgende psalmtekst geplaatst: In petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput meum super inimicos meos (De Heer plaatste mij op een stenen sokkel, en vandaag steek ik met mijn hoofd boven mijn vijanden uit).

Het beeldje werd herhaaldelijk door vandalen en grappenmakers van zijn voetstuk gehaald. Omstreeks 1745 ontvoerden Engelse soldaten hem in het geheim. De Brusselaars zouden de dieven te Geraardsbergen gevat hebben dankzij behulpzame burgers van die stad en als blijk van waardering een replica hebben geschonken. Waarschijnlijk betreft het een legende, aangezien het Geraardsbergse beeld geen replica is en zelf teruggaat tot de 15e eeuw.

Twee jaar later wilden Franse grenadiers, die net onder Maurits van Saksen Brussel hadden ingenomen, het beeldje op hun beurt roven. Koning Lodewijk XV, die in de stad verbleef, voorkwam een bloedige rel door de daders te laten aanhouden en Manneken Pis een schitterend tenue te schenken van met goud geborduurd brokaat. Hij verleende hem bij die gelegenheid ook de Orde van de Heilige Lodewijk

· 10 november 1995 – - RTL4 zendt de duizendste aflevering uit van Goede Tijden, Slechte Tijden. · 10 november 1963 – - De Nederlandse Beatles fanclub is officieel opgericht. John Lennon is een bekende Beatle die samen net zijn vrouw Yoko Ono de "Goddelijke waarheid" naar buiten bracht en daarom op 8 december 1980 werd vermoord. 

· 10 november 1444 – - De Slag bij Varna wordt door de Ottomanen gewonnen. · 10 november 1944 – - Begin van een grote razzia in Rotterdam en Schiedam, waarbij uiteindelijk circa 50.000 mannen tussen 17 en 40 jaar worden weggevoerd naar Duitsland. 

· 10 november 1990 – - 1990 - De Libanese milities trekken zich na 15 jaar oorlog terug uit Beiroet

· 10 november 1990 – - In het oosten van het Afrikaanse land Tsjaad worden regeringstroepen aangevallen door aanhangers van Idriss Déby

· 10 november 1992 – - Gewapende VN-eenheden weten na twee maanden de controle over de luchthaven van de Somalische hoofdstad Mogadishu in handen te krijgen, hetgeen de VN in staat stelt het aantal hulpvluchten op het door honger en burgeroorlog verwoeste Somalië uit te breiden. 

· 10 november 1674 – - Nederland draagt officieel Nieuw-Nederland over aan de Britten. De nieuwe naam wordt New York.

 · 10 november 1926 – In Brussel vindt het kerkelijk huwelijk plaats van de jonge Belgische kroonprins Leopold met de Zweedse prinses Astrid

· 10 november 1943Onthoofding van de rooms-katholieke priesters Johannes Prassek (32), Eduard Müller (32) en Hermann Lange (31), en de Evangelisch-Lutherse pastor Karl Friedrich Stellbrink (49) in een gevangenis in Hamburg. Ze worden de Martelaren van Lübeck genoemd. 

· 10 november 1959 – Oprichting van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Belgisch-Congo met zes aartsbisdommen en 26 bisdommen.

 · 10 november 1969 – De eerste aflevering van Sesame Street (Sesamstraat) in Amerika.

 · 10 november 1970 – Lancering van de Russische USSR Loenik 17/Lunokhod 1 (maanlander met maanwagen). Bestemming: Maan

· 10 november 2013 – De GOCE satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA valt terug in de atmosfeer na een missie van ongeveer 4 jaar. 

· 10 november 2022 – Lancering van een Delta V raket van United Launch Alliance vanaf Vandenberg Space Force Base SLC-3E voor de JPSS-2 (Joint Polar Satellite System-2) missie van NASA en National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) met de gelijknamige satelliet. Verder is er een testmodel van een hitteschild aan boord met de naam LOFTID

· 10 november 1549Paus Paulus III (81) is overleden.

· 10 november 30e eeuw v.Chr – Viering / herdenking van de Heilige Noach († 30e eeuw v.Chr.?).

Noach (Hebreeuws: נוֹחַ, Noah, Noë, "rust" of "vertroosting") kreeg volgens de Hebreeuwse Bijbel van God instructies om een ark te bouwen om daarmee de zondvloed te overleven (Genesis 6-9). Hij werd daarmee stamvader van alle huidige mensen, omdat hij, zijn vrouw (volgens verschillende Joodse bronnen heette zij Naama of Naema) en zijn zonen Sem, Cham en Jafet met hun vrouwen als enigen de vloed overleefden (Genesis 5:32). Noach werd 950 jaar oud (Genesis 9:29). Het verhaal over Noach en de zondvloed vertoont sterke overeenkomsten met het Gilgamesj-epos, een van de oudste bewaard gebleven literaire werken. Mythische verhalen over een zondvloed komen veelvuldig voor in oude teksten in hetzelfde gebied. Dergelijke grootschalige overstromingen zijn mogelijk gebaseerd op geologische catastrofen, zoals de mega-tsunami die veroorzaakt werd door de Burckle-inslag of door extreme overstromingen van de Zwarte Zee aan het einde van een van de ijstijden.

· 10 november 2017 – Einde van de rouwperiode na het martelaarschap van Husayn ibn Ali in Iran (bron). 

· 10 november 1938 – Herdenkingsdag van Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Anma Günü, is iedereen om 9.05 uur een minuut lang stil. Op 10 November 1938 stierf Mustafa Kemal Atatürk aan levercirrose. (bron).

 · 10 november 2023 – Joodse organisaties niet te spreken over uitspraken bisschop Johan Bonny (Antwerpen) over Israël: 'Schandalig'. (bron).

 · 10 november 2020 (bron) – Divali, het feest van het Licht. Het feest van het licht wordt gevierd op de vijftiende dag na de 14 donkere dagen van de hindoemaand Ashwin. Oorspronkelijk was dit in het oude India het einde van de oogst en het samenvallen met de Nieuwe Maan. Dat valt nooit op dezelfde dag, daarom valt Divali ieder jaar op een andere dag in oktober of november. Hindoes geloven dat die dag hoog bezoek komt. Dat de hindoegodin Lakshmi langskomt en ze zal vervullen met licht, geluk en overvloed. Daarom moet het huis worden gezuiverd van vuil en worden lichtjes gebrand om Lakshmi te verwelkomen.

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 10 november 2023:

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal, zodra daar tijd voor is, in de loop der tijd verfraaid gaan worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en extra informatie wanneer dat nodig of noodzakelijk wordt geacht.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN