Vertaal deze pagina naar:

JEZUS CHRISTUS STAAT NIET TOE DAT BART SOMERS (Open Vld) ALS GEVOLG VAN ZIJN JARENLANG BEGANE "DOODZONDEN" WEER TERUGKEERT ALS BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN WAAR DE ZETEL VAN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL IS GEVESTIGD

08-11-2023

Lessen in Waarheid: Het Ontkennen of Loochenen (Verloochenen) van het Kwaad

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.

LES IV

Toen zeide Jezus tot Zijne discipelen: "Zoo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zich zelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij." MATTHEÜS 16 : 24

https://www.truthunity.net/netherlands/lessen-in-waarheid-4

Voor het bekijken en beluisteren van de onderstaande video klik op het volgende artikel hierover in het Nieuwsblad:

Al voor zomer werd gesproken over terugkeer van Bart Somers naar Mechelen: "Een ideaal moment is er niet, maar ik moest dit doen"

Geachte Open Vld-Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

De Londense stichting City Mayors Foundation, een internationale denktank die zich bezighoudt met lokaal bestuur reikt sinds 2004 elke twee jaar, aan de "Beste burgemeester van de wereld" haar prijs uit. Burgemeesters van de stad hebben een ethische code ingesteld voor stadsleiders die hun taken onberispelijk willen uitvoeren. Preambule uit de Code: "Goed en eerlijk lokaal bestuur is de basis van elke natie die ernaar streeft haar burgers geluk, veiligheid en welvaart te bieden. Incompetentie, corruptie en wangedrag binnen het lokale bestuur bedreigen het fundamentele fatsoen in een samenleving.". Lokale burgemeesters die daaraan voldoen maken kans om verkozen te worden tot "Beste burgemeester van de wereld". U bent in het jaar 2016 verkozen als "Beste burgemeester van de wereld" onder de hierboven beschreven code.

De "Beste burgemeester van de wereld" heeft de "Grondwettelijke plicht" om haar Code: "Goed en eerlijk lokaal bestuur is de basis van elke natie die ernaar streeft haar burgers geluk, veiligheid en welvaart te bieden. Incompetentie, corruptie en wangedrag binnen het lokale bestuur bedreigen het fundamentele fatsoen in een samenleving." vanuit haar gemeente "Wereldwijd" ten uitvoer te brengen. U, zijnde Bart Somers, bent als titelvoerend burgemeester van de Stad Mechelen (vanaf 2002 – heden) in het jaar 2016 verkozen tot "Beste burgemeester van de wereld". 

Lees daarvoor het volgende artikel in de Belgische kwaliteitskrant De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20161024_02536370

Daarmee heeft u zich met betrekking tot alle acht miljard wereldbewoners onlosmakelijk verbonden aan de Code: "Goed en eerlijk lokaal bestuur is de basis van elke natie die ernaar streeft haar burgers geluk, veiligheid en welvaart te bieden. Incompetentie, corruptie en wangedrag binnen het lokale bestuur bedreigen het fundamentele fatsoen in een samenleving."

U, zijnde Bart Somers, bent als titelvoerend burgemeester van de Stad Mechelen (vanaf 2002 – heden) als voormalig Vlaams minister-president in de regering Bart Somers (VLD sp.a Groen! Spirit), waarin de christelijke partij cd&v niet was vertegenwoordigd, deze vanaf 2016 verkregen code van goed bestuur vanaf 2003 geheel niet nagekomen. De gevolgen daarvan zijn rampzalig voor alle acht miljard wereldbewoners. Daarvoor bent u als natuurlijk persoon (volksvertegenwoordiger) onmiskenbaar persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.

Omdat u, zijnde Bart Somers, als "Volksvertegenwoordiger" vanuit de Vlaamse politieke partij "Open Vld" -- tezamen met de Franstalige politieke partij "Mouvement Réformateur (MR)" waaraan de "Open Vld" onlosmakelijk zit verbonden -- vanuit de soevereine unitaire staat België, vanuit de "Liberale fracties" van de Benelux-Unie (waarin de Belgische Open Vld en MR met de Nederlandse VVD en D66 onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden), vanuit de politieke partij "Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (Alde)" van de Europese Unie (waarin onder meer de Belgische Open Vld en MR met de Nederlandse VVD en D66 onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden), betekent dat de twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden Belgische politieke partijen "Open Vld" onder huidig voorzitter Tom Onega en "Mouvement Réformateur (MR)" onder huidig voorzitter Georges-Louis Bouchez (waaronder ook huidig MR-President Charles Michel van de Europese Raad), volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle reeds aangerichte schade en nog aan te richten schade (materieel en immaterieel) bij alle acht miljard wereldbewoners, waaronder honderden miljoenen vergiftigings- en oorlogsslachtoffers.

Voor meer onderbouw verwijzen wij naar ons bij e-mail d.d. 4 november 2023 aan MR-President Charles Michel van de Europese Unie, verstuurde verzoekschrift in de volgende link, met bijbehorende aanhef, waarop hij wederom weigert te reageren:

Op naar de NAVO? Mark Rutte lijkt plots toch een nieuwe politieke loopbaan te overwegen.

https://www.hln.be/buitenland/op-naar-de-navo-mark-rutte-lijkt-plots-toch-een-nieuwe-politieke-loopbaan-te-overwegen~a0ceb546/

U, zijnde Bart Somers, heeft in uw persconferentie op 7 november 2023 om 10:30 uur alle acht miljard wereldbewoners met opzet voorgelogen met de intentie om als "Beste burgemeester van de wereld" vanuit de Stad Mechelen (vanaf 2002 - heden) met het stelen van alle eigendommen van alle acht wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking -- met behulp van bovengenoemde politieke partijen en personen onder opperbevel van onze nieuwe NAVO secretaris-Generaal Mark Rutte (VVD /Alde) -- nog zes jaar lang te kunnen blijven doorgaan.

Als eerste wettelijke bewijs daarvoor lees:

met daarin mijn bij aangetekende brief verstuurde verzoekschrift d.d. 1 november 2018 (kenmerk : AvR/01112018/VZ- Schauvliege) aan de Vlaamse Regering, namens deze Joke Schauvliege bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (persoonlijk in handen) Koning Albert II-Laan 20 bus 1, 1000 Brussel (lees hieronder):

Als afsluiting staat op "blz. 63" letterlijk het volgende geschreven:

Hiermee heb ik feitelijk en wettelijk bewezen dat met het op voorstel van minister-president Bart Somers (Open Vld)(zie foto) op 12 december 2003 vaststellen van betreffend Uitvoeringsplan Houtafval 2004-2008 door de Vlaamse Regering-Somers (waarin de CD&V geen zitting had) het Vlaamse Gewest (OVAM), de provincies en de gemeenten wettelijk worden verplicht om bij alle betrokken bedrijven in Vlaanderen milieuvergunningsvoorschriften op te leggen:

  • in strijd met de op 27 januari 1997 aan de EU-lidstaten rechtstreeks verbindend opgelegde Verordening (EG) nr.142/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
  • in strijd met de door mij op 19 augustus 1998 gewonnen uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
  • in strijd met het door mij op 29 september 1999 gewonnen arrest in zaak C-231/97 van het Europese Hof van Justitie;
  • in strijd met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal no. 19204, nrs. 1-2 – waarin staat opgenomen dat arseen (voor water, bodem en lucht) en chroom VI (voor lucht) zo extreem gevaarlijk zijn dat deze zwarte lijststoffen al vanaf 1986 in internationaal verband niet in het milieu mogen worden gebracht gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden en met een maximaal brongerichte aanpak (niet in hout persen) met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd.
  • in strijd met de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)

waarvoor in Vlaanderen onder de dekmantels van Groene Stroom, Biomassa, CO2-reductie, ecologisch, Duurzaamheid, Rio de Janeiro Protocol, duurzaamheid, Rio de Janeiro Protocol, Agenda-21, Kyoto-Protocol, Klimaatverdragen, Groenestroom-certificaten, innovatie, CO2-emissiehandel, closing the circle, i-Cleantech, etc. grote bedragen aan overheidssubsidie wordt gegeven. De gevolgen hiervan zijn "sluipmoordende chemische genocide" op nagenoeg de gehele wereldbevolking die onomkeerbaar is (ook in de verre toekomst) en die vanaf 12 december 2003 tot op heden (in 15 jaar tijd) een niet meer te herstellen milieu- en gezondheidsschade heeft veroorzaakt van een zodanig grote omvang dat die economisch met al het in de wereld aanwezige geld niet meer te herstellen valt.

Dit alles is veroorzaakt door de Vlaamse Regering-Dewael en de Vlaamse Regering-Somers waarin de CD&V geen zitting had en hebben de opvolgende Vlaamse Regering-Leterme met als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur; de opvolgende Vlaamse Regering-Peeters I met als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) van Milieu, Natuurbehoud, Openbare Werken en Energie; de opvolgende Vlaamse Regering-Peeters II met als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) van Leefmilieu, Natuur en Cultuur (Roerend Erfgoed) en de huidige Vlaamse Regering-Bourgeois met als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V)(zie foto) van Omgeving, Natuur en Landbouw daarmee opgezadeld.

Als stemgerechtigd lid van de CD&V wil ik huidig bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) kenbaar maken dat zij niet de veroorzakende Vlaamse minister is maar deze erfenis heeft overgenomen. De gevolgen hiervan zijn "sluipmoordende chemische genocide" op nagenoeg de gehele wereldbevolking die onomkeerbaar is (ook in de verre toekomst) en die vanaf 12 december 2003 tot op heden (in 15 jaar tijd) een niet meer te herstellen milieu- en gezondheidsschade heeft veroorzaakt van een zodanig grote omvang dat die economisch met al het in de wereld aanwezige geld niet meer te herstellen valt. Daarmee is ook in zeer ernstige mate gehandeld met de statuten van de CD&V waarin de 10 geboden van god zijn uitgewerkt.


Als tweede wettelijke bewijs daarvoor lees:

met daarin mijn vanuit stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift met foto's, links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.

DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)

Op "blz. 55 en 56" staat letterlijk het volgende geschreven:

Hierachter moet dan ook een enorm grote misdaad zitten. Dit des te meer betrokken gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur van Zonhoven dit BOUWMISDRIJF toentertijd heeft gemeld bij de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur van het Departement Ruimtelijke Ordening. U zult zich daarbij dan ook het volgende afvragen:

  • Welke Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening heeft ervoor gezorgd dat tegen dit door David Drillieux vanaf 2003/2004 gepleegde BOUWMISDRIJF en het strijdig gebruik ervan vanaf 1 januari 2015 niet handhavend werd opgetreden?

Dirk Van Mechelen (OpenVld)(zie foto) heeft als bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Financiën en Begroting (2001 - 2009) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Minister-Presidenten Patrick Dewael (Open Vld)(1999-2003)(zie foto) en Bart Somers (Open Vld)(2003-2004)(zie foto) -- in afstemming met zijn politieke partijgenoten burgemeester Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen (Open Vld) en de schepenen Johny De Raeve (Open Vld) en Ria Hendrikx (Open Vld) van Zonhoven – beslist dat tegen dit in 2003/2004 door David Drillieux gepleegde BOUWMISDRIJF vanuit de Vlaamse Regering niet handhavend zal worden opgetreden en dat het gebruik van twee illegale woningen tezamen met een legale woning (enkel de woning met het nummerplaatje 36 op de muur rechts van de enige toegangsdeur is legaal) op één perceel (wat wettelijk onmogelijk is) blijvend zal worden gedoogd voor het plegen van grensoverschrijdende misdrijven zoals die staan beschreven in dit GESCHRIFT en dat voor het plegen van deze grensoverschrijdende misdrijven vanuit de Vlaamse Regering miljoenen euro's aan subsidie zal worden verstrekt.

Dit blijft in de huidige Regering-Jambon onder aansturing van Vlaams-Minister President Jan Jambon (N-VA)(zie foto) -- waarin voormalig veroorzakend Minister-President Bart Somers (Open Vld) (2003-2004) thans Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur, Bestuurszaken, Gelijke Kansen en Inburgering is -- tot op de dag van vandaag voortduren. Daarmee hebben alle Vlaamse Regeringen vanaf 2003/2004, zijnde: 1.) Regering-Dewael (VLD, SP, Agalev, VU (1999-2003), 2.) Regering-Somers (VLD, sp.a, Groen!, Spirit)(2003-2004), 3.) Regering-Leterme (CD&V, N-VA, sp.a, Spirit, VLD)( 2004-2007), 4.) Regering-Peeters I (CD&V, N-VA, sp.a, Spirit, Open Vld)(2007-2009) 5.) Regering-Peeters II (CD&V, sp.a, N-VA)( 2009-2014), 6.) Regering-Bourgeois (N-VA, CD&V, Open Vld)( 2014-2019), 7.) Regering-Homans (N-VA, CD&V, Open Vld) (2019) en 8.) Regering-Jambon (N-VA, CD&V, Open Vld)(2019-heden) de gehele "Belgische Grondwet" buiten werking gesteld om in naam van ALBERT II (daarna FILIP), Koning der Belgen, met behulp van BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux als "katvanger" vanuit België (via Nederland) vanuit de Benelux Unie (als proeftuin) binnen alle landen van de Europese Unie en vanuit de Europese Unie binnen alle landen van de Verenigde Naties MISDRIJVEN te plegen, waaronder 1.) bouwmisdrijf, 2.) adresfraude plegend misdrijf, 3.) domiciliefraude plegend misdrijf, 4.) subsidiefraude plegend misdrijf, 5.) belastingfraude plegend misdrijf 6.) sociale fraude plegend misdrijf 7.) rechtsstaat ondermijnend plegend misdrijf 8.) economisch fraude plegend misdrijf, 9.) inkomen stelend misdrijf,

10.) pensioengeld stelend misdrijf, 11.) eigendom stelend misdrijf, 12.) onroerend goed stelend misdrijf, 13.) zwart geld witwassend plegend misdrijf, 14.) drugshandel en alle mogelijke andere handel verdonkeremaande plegende misdrijven, 15.) Corporate Crime misdrijven in de meest ernstige vorm, 16.) indirect mens dodende misdrijven (al meerdere personen zijn als gevolg hiervan overleden, waaronder cd&v lid Ad van Rooij als niet onmiddellijk wordt ingegrepen), 17.) misdrijven waarbij de gehele Belgische Grondwet en het gehele Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is uitgeschakeld. 18.) misdrijven waarbij (onderzoeks-) rechters, raadsheren, procureurs des konings, het college van procureur-generaal in naam van de "Koning der Belgen" enkel nog maar vonnissen, arresten en beschikkingen uitspreken ten gunste van het "Voortzetten en Uitbreiden" van deze al maar liefst 19 jaar lang plegende "alles vernietigende" misdrijven. Daarmee heeft BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux (zie foto) ook vanuit de Vlaamse Regering vanuit de politieke partij Open Vld (via de Nederlandse politieke partijen VVD en D66) vanuit de Liberale fractie (OpenVld, MR, VVD, D66 en DP) in de Benelux Unie (als proeftuin voor het plegen van deze misdrijven) vanuit de politieke partij Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)(vertegenwoordigd in 21 EU-landen) – die vanaf 2019 is opgegaan in de fractie Renew Europe – onder veroorzakend Belgisch premier Guy Verhofstadt (1999-2008), als Europees Parlementslid (2009-heden) en als ALDE-fractievoorzitter (2009-2019) binnen de Europese Unie en vanuit de Europese Unie binnen nagenoeg alle landen van de Verenigde Naties een onaantastbare "dictatoriale macht" weten te verkrijgen waar elke dictator jaloers op is.

Hierachter moet dan ook een enorm grote misdaad zitten, waartegen de opvolgende bestuurlijk verantwoordelijk verantwoordelijke "Open Vld" burgemeester Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen (1995-2007) (zie foto) en Johny De Raeve (2007 - heden)(zie foto) al maar liefst 19 jaar lang weigeren handhavend op te treden en dat BOUWMISDRIJF vanaf 1 januari 2005 (met de hulp van o.a. wijkagent Geert Maes) gebruiken voor het vervalsen van woonplaatsgegevens in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en in het Belgische Rijksregister, waaruit alle in dit GESCHRIFT geopenbaarde grensoverschrijdende MISDRIJVEN zijn ontstaan en blijven voortduren. Dit des te meer het schepencollege van Zonhoven al op 15/05/2006 zelf heeft beslist dat ter plaatste Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, wettelijk maar "één woning" bestaat, waartegen door de BOUWMISDRIJF-plegende eigenaar David Drillieux geen beroep is ingediend bij de bestendige deputatie, geen beroep is ingediend bij de Vlaamse regering en betreffende beslissing ook niet heeft aangevallen bij de Raad van State, wat betekent dat deze beslissing van het schepencollege van Zonhoven daarmee vanaf 15/06/2006 onherroepelijk is geworden. Het is dan ook van groot belang om te weten welke personen "vanaf 2003/2004 tot op heden" bij de politieke partij "Open Vld" de partijvoorzitters waren, die zijn namelijk allemaal hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het vanaf 2003/2004 laten ontstaan en het tot op de dag van vandaag in stand houden van alle in dit GESCHRIFT geopenbaarde MISDRIJVEN.

Gwendolyn Rutten -- die vanaf 2012 tot 2020 (acht jaar lang) als partijvoorzitter van de politieke partij "Open Vld" hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk was – heb ik al bij brief van 5 juni 2013 hiervan op de hoogte gebracht, met een kopie daarvan aan alle bestuursleden, waaronder huidig Belgisch premier Alexander de Croo en zijn vader Herman de Croo. Betreffende brief d.d. 5 juni 2013, met bijbehorende aanhef, vindt u hieronder bijgevoegd.

DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)

BOVENGENOEMDE BRIEF BEVAT DE "GODDELIJKE WAARHEID" WAAROM GWENDOLYN RUTTEN UIT DE POLITIEKE DOOD IS OPGESTAAN

DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)

"Gwendolyn Rutten is opgestaan uit de politieke dood. Cynischer dan dit kan politiek niet zijn" | Het Nieuwsblad

De "Goddelijke Waarheid" is dat bovengenoemde "Open Vld" bestuursleden -- in samenspraak met de bij A.M.L. (Ad) van Rooij "geld-afpersende" burgemeester / advocaat Johny De Raeve van Zonhoven -- hun voorzitter Gwendolyn Rutten vanaf 2012 tot 2020 (acht jaar lang) hebben gedwongen om niet te reageren op bovengenoemde brief d.d. 5 juni 2013, waardoor stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP al vanaf 1 januari 2011 niet heeft kunnen stemmen en voor zijn politieke partij niet heeft kunnen meedoen aan de verkiezingen. Het zijn bovengenoemde "Open Vld" bestuursleden die zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan de al maar liefst 12 jaar lang voortdurende "grootste verkiezingsfraude" uit de wereldgeschiedenis.

VOOR GENOEMDE "AFPERINGSBRIEF" LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)


De "Goddelijke Waarheid" is dat het op deze wijze van de "aardbodem" laten verdwijnen van stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij bovengenoemde "Open Vld" bestuursleden daarmee hebben weten te realiseren dat hun veroorzakend bestuurslid voormalig Belgisch minister Annemie Turtelboom van Justitie vanaf 2018 tot op heden lid van de Europese Rekenkamer heeft kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat de Europese Rekenkamer het (belasting-) geld van alle inwoners uit de Europese Unie hebben gebruikt voor het stelen van alle eigendommen van alle acht wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking.

De "Goddelijke Waarheid" is dat bovengenoemde "Open Vld" bestuursleden -- in samenspraak met de bij A.M.L. (Ad) van Rooij "geld-afpersende" burgemeester / advocaat Johny De Raeve van Zonhoven – hebben beslist dat hun voorzitter Gwendolyn Rutten (2012 tot 2020) van dit alles de schuld moet krijgen, omdat zij als voorzitter niet heeft gereageerd op bovengenoemde brief d.d. 5 juni 2013 van stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38). Dit is "Corporate Crime" in overtreffende trap.

SYLVANA SIMONS SPREEKT "GODDELIJKE WAARHEID VANUIT HET HEILIG HART VAN JEZUS"

 Sihame El Kaouakibi
Sihame El Kaouakibi
Els Ampe
Els Ampe

Het zijn de voormalige "Open Vld" leden Sihame El Kaouakibi en Els Ampe die hebben beslist om niet langer meer mee te werken aan deze "Corporate Crime" vergiftigingspolitiek, die met behulp van hun voormalig Belgisch minister Annemie Turtelboom van Justitie vanuit de Europese Rekenkamer het (belasting-) geld van alle inwoners uit de Europese Unie gebruikt voor het stelen van alle eigendommen van alle acht wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking. Zij hebben in navolging van Sylvana Simons de weg van het "Heilig Hart van Jezus" gekozen.

VOOR DE "GODDELIJKE WAARHEID VANUIT HET HEILIG HART VAN JEZUS" lees, bekijk en beluister de volgende links en deeplinks:

Dat bovengenoemde "Open Vld" bestuursleden -- in samenspraak met de bij A.M.L. (Ad) van Rooij "geld-afpersende" burgemeester / advocaat Johny De Raeve van Zonhoven – hebben beslist dat hun voorzitter Gwendolyn Rutten (2012 tot 2020) van dit alles de schuld moet krijgen, omdat zij als voorzitter niet heeft gereageerd op bovengenoemde brief d.d. 5 juni 2013 van stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) en om die reden Bart Somers moest opvolgen als Open Vld-Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen is duidelijk te merken in haar persboodschap hierover aan alle Belgen.

Voor het bekijken en beluisteren van de video klik op het volgende artikel hierover in het Nieuwsblad:

Gwendolyn Rutten: "Misschien heb ik te hard gereageerd, ik ben ook maar een mens"

Over de stadslijst

De stadslijst Vld-Groen-M+ is een keuze voor Mechelen. Ook de komende jaren willen wij Mechelen verenigen, de krachten bundelen. Niet met minder, maar met nog meer ambitie: een stad die voorop loopt, maar altijd omkijkt of iedereen mee is.

De evolutie van Mechelen is een reden voor hoop en optimisme: van zieke broertje naar referentiestad. Deze spectaculaire ommekeer is het werk van vele stadsgenoten. Ook andere partijen kunnen hun aandeel opeisen. Maar niemand kan ontkennen dat de samenwerking tussen groen en blauw, versterkt met onafhankelijke Mechelaars, de politieke motor was van de verandering.

Wij blijven de komende jaren schouder aan schouder samenwerken. Voor Mechelen.

Wij? Dat zijn 43 gedreven Mechelaars: bekijk hier de lijst met al onze kandidaten voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Lees hier de volledige koepeltekst over de samenwerking en de Mechelse uitdagingen voor de komende jaren.

Waarom de krachten bundelen? Waarom trekken we als stadslijst van Vld-Groen-M+ naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018?

1. Het laat toe om onze partijbelangen ondergeschikt te maken aan de Mechelse noden. Het is een platform ten dienste van Mechelen en de Mechelaars.

2. Zo'n formule laat toe om ook onafhankelijke Mechelaars te betrekken. Zij bekennen kleur: maar alleen voor de stad, niet voor de Wetstraatpolitiek.

3. Wij willen de Mechelaars politiek verenigen, de krachten bundelen. Voorbij de klassieke politieke tegenstellingen en het hokjesdenken.

4. Mechelen mag niet op haar lauweren rusten. We willen met onze stad voorop lopen, het verschil maken, bakens verzetten.

5. Bij het nieuwe elan in Mechelen komt ook een grote verantwoordelijkheid kijken. De stadslijst is een ambitieus project, maar ook een dat altijd omkijkt of iedereen mee is. Ben je benieuwd hoe wij campagne voeren? Hier vind je meer info.

Het is "Open Vld" burgemeester Bart Somers (2002 – heden) van de Stad Mechelen die als "Beste burgemeester van de wereld" met behulp van voormalig Belgisch "Open Vld" minister Annemie Turtelboom van Justitie vanuit de Europese Rekenkamer met het (belasting-) geld van alle inwoners uit de Europese Unie alle eigendommen steelt van alle acht wereldbewoners en de algehele aardse wereldbevolking daarmee martelt, vergiftigt en dood. Dit alles met de hulp van de Vlaamse politieke partij GROEN onder aansturing van Kristof Calvo (als lijstduwer) onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de GROEN partijvoorzitters Nadia Naj en Jeremie Vaneeckhout.

Aartsbisschop Terlinden nieuwe voorzitter bisschoppenconferentie

Ook de bisschoppen Hoogmartens (Hasselt) en Delville (Luik) maken deel uit van de permanente raad, net zoals secretaris-generaal Bruno Spriet.

Het door toedoen van "Open Vld" burgemeester Bart Somers (2002 – heden) van de Stad Mechelen -- als "Beste burgemeester van de wereld" -- op deze wijze stelen van alle eigendommen van alle acht wereldbewoners en de algehele aardse wereldbevolking daarmee martelen, vergiftigen en doden, vanuit het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" door aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden, als plaatsbekleder van Jezus Christus, onder aansturing van de permanente raad vanuit bisschoppenconferentie laat de Alvader (God) nooit gebeuren.

In hun maandelijkse bijeenkomst van donderdag 12 oktober 2023 hebben de bisschoppen van België hun collega Mgr. Luc Terlinden verkozen tot voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel begint aan een mandaat van drie jaar, dat twee keer hernieuwbaar is. Het voorzitterschap kwam vrij toen kardinaal Jozef De Kesel op 3 september jongstleden op emeritaat ging als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Als ondervoorzitter werd Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, verkozen. En als derde lid van het dagelijkse bestuur werd bisschop Jean-Pierre Delville van Luik aangeduid. Ook deze beide mandaten lopen voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal hernieuwbaar. De secretaris-generaal van de conferentie, Bruno Spriet, maakt van ambtswege eveneens deel uit van de permanente raad.

Alle acht miljard wereldbewoners zullen zich afvragen hoe heeft het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" zover kunnen gaan. Het antwoord daarop en de oplossing daarvoor kunt u lezen in ons bij e-mail d.d. 4 november 2023 aan MR-President Charles Michel van de Europese Unie, verstuurde verzoekschrift in de volgende link, met bijbehorende aanhef, waarop hij wederom weigert te reageren:

Betreffend bij e-mail d.d. 4 november 2023 aan MR-President Charles Michel van de Europese Unie, verstuurde verzoekschrift sluiten wij als volgt af;

Na het op 25 Januari 1944 voltooide politieke testament van Koning Leopold III

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III op 9 juni 1944 weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet) waar het Kabinet-Hitler nog de macht had. Zijn politiek testament van 25 januari 2014 is van een eerdere datum en blijft daarmee rechtskracht houden. Daarom moest Vlaanderen weer terugkomen met de voorkennis en wetenschap dat Koning Leopold III de Belgische koningen Leopold en Leopold II heeft opgevolgd als Hertog van Brabant, wiens opvolging is overgegaan op koning Boudewijn, Koning Filip en Elisabeth van België.

Het hertogdom Brabantbevat het gebied (zie foto) met als hoofdstad Leuven(1183-1267) en Brussel(1267-1795) en bevat onder meer grote gebieden in Nederland, waaronder nagenoeg geheel Noord-Brabanten daarmee ook onze woonplaats Ollandin Sint-Oedenrode(Meierijstad). Dit betekent dat deBenelux-Unie, Europese Unieen de NAVOzijn gevestigd in het hertogdom Brabant, waarvanElisabeth van België(achterkleinkind van koning Leopold II) al vanaf 2013 Hertogin van Brabantis als opvolger van de Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Filip. De graaf van Vlaanderen prins Karelkomt in dat rijtje geheel niet voor en is om die reden vanaf 20 september 1944 tot 21 juli 1950een valse regent geweest, met zeer ernstige gevolgen voor duizenden slachtoffers en hun familieleden, waaronder met name Gouwleider van VNV-Limburg Theo Brouns (Kessenich, 20 november 1911 –Hasselt, 28 maart 1946). Een heiligverklaring van hem door paus Franciscus zou op zijn plaats zijn. 

De Eerste Wereldoorlogis als gevolg van het door keizer Ferdinand Ivan Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarij een heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II–als plaatsbekleder van Jezus Christus–deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolinide fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

Het einde van de valse drie eenheid dank zij Jezus Christus

Om de hierboven beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste veertien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus (Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" veertien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. Als de eerste veertien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten: 1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar), 2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden), 3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden), 4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar), 5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar), 6.) vanaf 4 april 1292 (2 jaar), 7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar), 8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en 9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video).

V I D E O

Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). Zelfs dit teken vanuit "God" (zie foto) werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.

In het jaar "0" is Jezus Christus geboren in Bethlehem in Judea. Jezus kwam als kind al in de joodse tempel van Jeruzalem, waar hij op zijn 12e zijn ouders vertelde dat hij de zoon van God was. Hij zou ook vaak op de Tempelberg hebben gepredikt (bron). Jezus werd gekruisigd door Romeinse soldaten op bevel van prefect Pontius Pilatus Volgens de evangeliën werd Jezus in het jaar 30 in Jeruzalem ter dood gebracht door middel van kruisiging. De executie vond plaats op de heuvel Golgotha en Jezus werd in de buurt daarvan begraven (bron). Vanaf 57v.Chr. begonnen de Romeinen aan hun veroveringstochten in Gallië. In 57v.Chr. kregen de Tungri, een andere Germaanse volksstam, de toestemming om zich te vestigen in het land van de Eburonen. De Tungri lagen samen met de Romeinen aan de basis van het ontstaan van deze nederzetting, aan deze stam heeft Tongeren ook haar naam te danken. 

Ten tijde van de Pax Romana begon een periode van betrekkelijke stabiliteit en rond 15v.Chr. verlieten de Romeinse soldaten het legerkamp en vestigden de Tungri zich in het kamp. In feite lieten de Romeinen een kant-en-klare stad achter, zo waren er verschillende verdedigingswerken aanwezig om het voormalige kamp te beschermen en was het stratenplan in dambordpatroon al aangelegd. Apostel Petrus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus keek gespannen naar de gezichten van 'Jezus' toehoorders in de synagoge van Kapernaüm (bron). Petrus woonde in deze stad; hij had hier zijn vissersbedrijf, aan de noordelijke oever van de Zee van Galilea. En veel van zijn vrienden, familieleden en zakenrelaties woonden hier. Geen wonder dat hij hoopte dat zijn stadsgenoten net zo over Jezus zouden gaan denken als hij en dat zij het ook geweldig zouden vinden om van de grootste onderwijzer dingen te leren over Gods Koninkrijk. Maar dat leek die dag niet te gaan gebeuren (bron).

Petrus trok toen de wijde wereld in om zijn boodschap te verkondigen en over te brengen op volgelingen van Christus door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het voorjaar van het jaar 68 was Petrus in Rome en Toscane (met daarin de provincie Florence) om zijn boodschap te verkondigen en volgelingen te dopen. In maart 68 kwam Vindex, de gouverneur van Gallia Lugdunensis, in opstand tegen de corrupte regering van Nero: het begin van het Vierkeizerjaar, de eerste Romeinse burgeroorlog in bijna honderd jaar. Petrus kon als gevolg daarvan in Rome en Toscane niet meer veilig zijn boodschap verkondigen en is om die reden vertrokken naar Tongeren waar de Romeinen een kant-en-klare stad hadden achtergelaten met verschillende verdedigingswerken die al vanaf 15v.Chr. door de Romeinen was verlaten en waar de Tungri (Germaanse volksstam uit de oudheid in Gallia Belgica) zich vanaf die tijd hadden gevestigd. Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron). Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het is dan ook geen toeval dat mijn nog in leven zijnde vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (die op 2 november 2021 is overleden maar niet kan overlijden) samen met haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (die vanaf 15 januari 2013 zijn woonadres in de hemel heeft) op 5 juli 1979 in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel voor de Rooms-Katholieke kerk is getrouwd, waarmee wij als "eenheid van man en vrouw" het sacrament van Jezus Christus hebben ontvangen.

V I D E O

Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies in deze kerk kost wat kost het lied "Ave Maria" gezongen wilde hebben, wat heel schoon is gezongen door mijn nicht Ine uit Olland. Het is ook geen toeval dat het de Heilig Hart parochie is waaronder deze Sint-Petrusbasiliek valt. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies altijd het liefst een kaars voor Maria liet branden met daarop de afbeelding Maria met het Hart. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies ligt begraven op de Begraafplaats H. Martinus te Olland en voor deze Sint-Martinuskerk een wit Heilig Hartbeeld staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. Daarom wil de Ollandse Dorpsraad deze vanuit Jezus Christus voortgekomen typerende Rooms-Katholieke kerk in Olland behouden, waar A.M.L. (Ad) van Rooij al vanaf zijn 7 jaar (al 63 jaar lang) gewijd acoliet is en zijn vrouw Annelies collectante was. 

Het is dan ook geen toeval dat Maria de moeder van Jezus is die deze op komst zijnde openbaring van Petrus van het licht vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (video) al op 10 mei 2010 heeft aangekondigd, de dag van mijn "politiek asiel aanvraag" van 6 mei 2010 (ter herdenking van Pim Fortuyn) aan Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5). Voormalig deken Rik Palmans van Tongeren heb ik direct daarna hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Direct na het bijwonen van de "Paaswake" in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren op 8 april 2023 kregen wij dat bevestigd van een man die ons vertelde; dat hij dit zeker wist omdat zijn opa (die altijd voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft gewerkt) dat aan hem ontelbare keren heeft verteld. 

Deze openbaring van Petrus heeft daarmee de zeer hechte band tussen Sint-Petrus (de eerste paus) en Maria, de moeder van Jezus en God bevestigt, waarbij Jezus aan mij heeft gevraagd om deze "boodschap" van Petrus (vanuit de hemel) op aarde door te geven aan de huidige paus Franciscus met de opdracht om naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren te komen om hem als tweede paus op te volgen vanuit Tongeren (België). Dit omdat België als gevolg van het testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III het enige soevereine land in de wereld is (LEES HIER, HIER). Dit met de boodschap om vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren in het soevereine land België met de hulp van koning Filip van België samen met zijn oudste dochter hertogin Elisabeth van België van het Hertogdom Brabant, de gehele wereld te verlossen van de "kwaadaardige demonen in mensen" en vanuit de hemel een nieuwe wereld op te bouwen dat bestaat uit soevereine staten met als grondwet de Belgische grondwet die met het met het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen vanaf die tijd grondwettelijk van kracht is, aangevuld met de tien geboden van God. Vanaf dat moment stoppen alle oorlogen in de gehele wereld en geeft Jezus Christus aan alle acht miljard wereldbewoners de opdracht om te stoppen met het vergiftigen van de wereld en al het geld te besteden aan het redden van de wereld waarin iedereen in goede harmonie met elkaar hun tijd en hun geld besteden aan datgene die ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van een gezond leven op aarde in volle vrijheid zonder oorlog.

Historische "Goddelijke Waarheid" over Israël en Palestina

Voor de Goddelijke onderbouwing lees de volledige tekst met als titel "De 'illegale' Bataafse Republiek 's-Werelds grootste criminele organisatie aller tijde" in De Nieuwe Media, hieronder.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, koos het Ottomaanse Rijk de kant van de Centrale Mogendheden. Ook Hoessein koos partij voor de Ottomanen en hun partners, de Duitsers, maar dat zou later veranderen. Hoessein streefde naar onafhankelijkheid van de Arabieren. Tegen de achtergrond van het langzaam uiteenvallende Ottomaanse rijk, was Hoesseins uiteindelijke doel het creëren van één grote Arabische staat (of oemma), die het gehele Arabisch Schiereiland omvatte plus de overige Arabische landen, zoals de Levant (Syrië, Libanon, en Palestina) en Mesopotamië (Irak en Koeweit). Sir Henry McMahon, de Britse hoge commissaris in Egypte, correspondeerde met Hoessein in de Hoessein-McMahoncorrespondentie over onafhankelijkheid voor de Arabieren.

De Arabieren zouden onafhankelijk worden over het grootste deel van het Midden-Oosten, met uitzondering van een kuststrook van wat nu Syrië en Libanon is. Het was impliciet dat Hoessein koning mocht worden over deze gebieden. Deze correspondentie vond plaats tussen najaar 1915 en voorjaar 1916.
Op 10 juni 1916 werd het eerste schot van de Arabische Opstand gelost. De opstandelingen vielen barakken van het Ottomaans leger in Mekka aan. Korte tijd later werd ook de stad Djedda veroverd. Het leger, onder leiding van zijn zoon Faisal, versloeg de Ottomanen in Arabië, met sterke steun van de Britten (Lawrence of Arabia). In het begin werd vooral gevochten rondom de Hidjazspoorweg, die door de Ottomanen gebruikt werd voor de aanvoer van troepen. Toen de Ottomanen verdreven waren uit de Hidjaz werd Hoessein op 2 november 2016 Koning. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erkenden zijn koningschap in 1917. De grote Palestina-campagne van de geallieerden moest toen nog beginnen en feitelijk waren de Ottomanen nog heer en meester in het grootste gedeelte van het Midden-Oosten. Akaba, Jeruzalem en Damascus werden, gezamenlijk met de Britten, veroverd, voornamelijk door de geavanceerde westerse legers, maar gesteund door de Hasjemieten. De steun van de Arabieren betekende veel voor de geallieerden aangezien de Ottomaanse sultan tot een jihad had opgeroepen. Van een onafhankelijke Arabische staat onder leiding van Hoessein kwam het echter niet.

In mei 1916 tekenden de Engelsen en Fransen het geheime Sykes-Picotverdrag, waarin beide landen de gebieden onderling verdeelden. Ook de Britse Balfour-verklaring van november 1917, waarin de joden een 'nationaal tehuis' in Palestina werd beloofd, was niet gunstig voor Hoessein. Dit leidde tot een joodse toestroom naar Palestina en een joodse claim op dat gebied. Maar ook van een andere kant kwam er een dreiging. Abdoel Aziz al Saoed, de leider van de Saoedi's, een grote bedoeïenstam, leefde op permanente voet van oorlog met de Hasjemieten. Al Saoed probeerde eveneens de volkeren van het Arabisch Schiereiland te verenigen en kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog eveneens steun van de Britten.

Op 3 maart 1924 zette Kemal Atatürk kalief (of religieus leider) Abdülmecit II af en beëindigde daarmee het kalifaat. Hierna riep Hoessein zichzelf uit tot kalief. Dit viel zeer slecht bij de anti-kaliefgezinde wahabiet Abdoel Aziz al Saoed en zijn volgelingen, die prompt de oorlog verklaarden aan de zelfbenoemde kalief Hoessein. Hoessein wilde de strijd wel aangaan, maar werd door zijn getrouwen overgehaald om af te treden ten gunste van zijn zoon Ali. Die hield gedurende enkele maanden stand in de havenplaats Djedda, maar gaf in december 1924 op.

Al Saoed consolideerde zijn macht over het schiereiland en riep uiteindelijk in 1932 de staat Saoedi-Arabië uit, waarvan hij zelf koning werd. Als gevolg hiervan is het mandaatgebied Palestina, of Brits Mandaat Palestina, was een A-mandaat (voogdij) van de Volkenbond (waaronder het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland) dat toevertrouwd werd aan het Verenigd Koninkrijk, gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog toen het Ottomaanse Rijk op 10 augustus 1920 gesplitst werd op grond van het Verdrag van Sèvres dat Turkije nooit heeft geratificeerd en is daarmee nooit van kracht geworden.

Op grond van dit door Turkije nooit geratificeerde Verdrag van Sèvres werden in Klein-Azië vier mandaatgebieden gevormd. De Britten beheersten de mandaatgebieden Palestina (het huidige Israël en Palestina) en Mesopotamië (het huidige Irak), de Fransen Libanon en Syrië. Deze vier mandaatgebieden hebben nooit een bestaansrecht gehad. Dit omdat Turkije betreffend Verdrag van Sèvres nooit heeft geratificeerd en Nederland, dat onderdeel uitmaakte van de Volkenbond, vanaf 10 november 1918 (vóór het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918) als land niet meer bestaat. Dit alles heeft weer tot gevolg gehad dat Palestina (Staat) in tegenstelling tot Israël (Staat) geen lid heeft kunnen worden van de Verenigde Naties.

Omdat Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus Christus, is gelegen in Palestina (Staat) betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk op deze wijze Jezus Christus vanaf 10 augustus 1920 heeft verbannen naar Palestina en vanaf 1964 onder curatele heeft gesteld van de private vereniging Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), vanaf 1994 onder aansturing van de volgende opvolgende Presidenten Yasser Arafat (1994-2004), Ahmed Qurei (2004-2014), Rauhi Fattouh (2014-2015) en Mahmoud Abbas (2005-heden).

Jezus Christus staat dit niet langer meer toe. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat onze huidige paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, met behulp het op 25 januari 1944 door voormalig Koning Leopold III uitgebrachte politieke testament (LEES HIER en HIER) vanuit het land België, dat na de tweede wereldoorlog nog het enige soevereine land binnen de Verenigde Naties is, Jezus Christus gaat helpen om hem uit deze vanaf 10 augustus 1920 "verbannen toestand" te krijgen.

 Paus Franciscus
Paus Franciscus
Luc Terlinden
Luc Terlinden

Paus Franciscus is dat, als plaatsbekleder van Jezus Christus, op grond van deze vanuit "God" verkregen boodschap verplicht. Wij hebben van "God" ook de middelen gekregen hoe paus Franciscus dit met de hulp van de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, de Belgische Koning Filip, de Belgisch premier Alexander De Croo, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische Senaat, kan doen zonder dat dit in de huidige wereld tot opstanden en geweld gaat leiden.

Daarbij komt dan tevens voor altijd een einde aan alle onzinnige oorlogen op onze aarde, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van een menswaardig leven in volle vrijheid zonder oorlog kunnen genieten.

 Koning Filip
Koning Filip

Historische "Goddelijke Waarheid" over de dood op apostel Petrus

Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron).

Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het zijn daarmee de langs de Rijn gevestigde Bataven (Batavieren) die apostel Petrus hebben vermoord. Het zijn deze Bataven van waaruit de "Houben-Clan" is voortgekomen.

Deze "Houben-Familie" waaronder ook "Frank Houben" besturen om die reden al vanaf de oprichting van de VOC in 1602 geheel Nederland, België en Luxemburg (Benelux-Unie).

Met in achtneming van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van de door het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) genomen beslissing om vanaf 10 november 1918 de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (zie foto) in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) te laten verblijven, vanuit 't Sticht Utrecht (onder huidig PvdA-burgemeester Sharon Dijksma, zie foto) deze massale vergiftiging vanuit Nederland via de Benelux-Unie vanuit de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties vanaf 10 november 1918 vanuit het Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Het is het Kabinet-De Quay onder voorzitterschap van de Rooms-Katholieke minister-president Jan de Quay (KVP/CDA/EVP) geweest, die ten tijde van deze al maar liefst 109 jaar lang voortdurende Eerste Weterdoorlog (1914-heden), vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met de gebruikersfase en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel, wat door voormalig bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister Margaretha De Boer (PvdA/PES/S&D) van Volkshuis-vestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in haar brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP960540460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., t.a.v. de heer C. Tissen, postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel, schriftelijk is bevestigd (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en HIER). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) al vele jaren voor zijn geboorte is gegijzeld in zijn werk. 

DE "ALVADER" (GOD) VERPLICHT -- VIA DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III VANUIT DE HEMEL -- MR-PRESIDENT CHARLES MICHEL VAN DE "EUROPESE RAAD" OM "PER DIRECT" UITVOERING TE GEVEN AAN HET OP 25 JANUARI 1944 VOLTOOIDE POLITIEK TESTAMENT VAN KONING LEOPOLD III -- WAARTOE ALLE 27 LANDEN VAN DE "EUROPESE UNIE" EN ALLE 193 LANDEN VAN DE "VERENIGDE NATIES" OP GROND VAN HET OP 19 APRIL 1839 GESLOTEN "VERDRAG VAN LONDEN" GRONWETTELIJK VERPLICHT ZIJN – OP DE HIERONDER BESCHREVEN WIJZE.

Vanuit uw functie als MR-President Charles Michel van de Europese Raad bent u grondwettelijk verplicht om uw Belgische politieke partijgenoot premier Alexander de Croo (Open Vld/MR/ALDE), tezamen met de Belgische Koning Filip, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiger en de Belgische Senaat -- op grond van het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III -- vanuit de Europese Raad te verplichten dat "per direct" uitvoering moet worden gegeven aan het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen, waartoe alle 27 landen van de Europese Unie en alle 193 landen van de Verenigde Naties grondwettelijk verplicht zijn. Vanaf dat moment zijn alle 193 landen van de Verenigde Naties – in overeenstemming met de toestand ten tijde van de Eerste Wereldoorlog -- neutraal en soeverein en hebben zij allen de Belgische Grondwet zoals die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om direct daarna naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Gods Wil Zal Geschieden

Laat u allen binden aan deze GODDELIJKE WAARHEID en draag het over aan alle acht miljard wereldbewoners. Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38). 

Alle acht miljard wereldbewoners behoren dit te weten.

Wij schrijven vandaag nieuwe geschiedenis

  • 4 november 1918 - In Duitsland breekt een opstand uit die een einde maakt aan het keizerrijk, de Novemberrevolutie. Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan het keizerrijk.
  • 4 november 1918 - einde Eerste Wereldoorlog in Italië (1918). Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan de Eerste Wereldoorlog in Italië.
  • 4 november 1923 – geboorte van Freddy Heineken. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij met ons gezonde verstand kunnen bevatten, De Eindhovense parapsychologe Jeanette Wijnen (die vroeger op de brandstapels zou worden verbrand en nu complotdenkers worden genoemd) is degene die wist te vertellen dat het losgeld van Freddy Heineken op het kerkhof bij Parijs lag. Voor bewijs zie krantenartikel uit die tijd hieronder. Marjo heeft meer dan tien jaar lang veel contact met haar gehad en Lisette heeft haar hond gekregen. Zij was ook degene die had voorspeld dat wij dit met de hulp van de Alvader (God) zouden gaan winnen, maar dat het wel heel moeilijk zou gaan worden.

Slachtoffers van heksenvervolging 

krijgen eerherstel

Slachtoffers van heksenvervolging krijgen eerherstel: 'Het gaat lang niet alleen om oude, gemarginaliseerde vrouwtjes' | De Standaard

· 4 november 1918 – - Kroning van Paus Johannes XXIII in Rome.

· 4 november 2023 -- wereldvrede, dankzij de jarenlange goddelijke inspanningen van Ad van Rooij, Dienie Kars en vele anderen (complotdenkers), die hiermee hun gezamenlijke Aardse Missie hebben volbracht. Vrede op Aarde. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Paus Johannes XXIII

Giuseppe Angelo Roncalli │ 25 november 1881 – 3 juni 1963


Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen
dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende
politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur
en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog
College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale
ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten
belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van
State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een
onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet
Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder
opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om
die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.

Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)


Zaterdag 4 november 2023

VREDE OP AARDE

Het is erg bijzonder (geen toeval) dat wij dit op 4 november 2023 klaar hebben en hebben verstuurd, lees maar in de volgende link: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 4 november 2023:

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.