Vertaal deze pagina naar:

HOE DE CHRISTELIJKE CDA PARTIJ MET LUBBERS EN MAIJ-WEGGEN KUNNEN AFGLIJDEN MET BEHULP VAN DELTA LLOYD NAAR EEN FRAUDE OP WERELDNIVEAU

01-11-2023

Goddelijk wezen Paul Quekel openbaart de woekerpolissen-affaires van Delta Lloyd.

*** DIGITAAL VERSLAG HOE DE CHRISTELIJKE CDA PARTIJ MET LUBBERS EN MAIJ-WEGGEN KUNNEN AFGLIJDEN MET BEHULP VAN DELTA LLOYD NAAR EEN FRAUDE OP WERELDNIVEAU ***

Het relaas van Paul Quekel

Paul Quekel begint zijn carrière bij de gemeente Den Bosch in 1963. 

In 1964 trouwt hij met Coby en krijgt twee kinderen, een jongen en een meisje. In 1978 start hij zijn eigen bedrijf in de automatiseringsbranche, dat na een aantal jaar op zijn hoogtepunt een omzet van 50 miljoen gulden per jaar haalt. 

Quekel wordt een rijk en gevierd man en gaat om met de top van de zakenwereld en vooraanstaande politici van het CDA. Eind 1989 wijst zijn tussenpersoon hem erop dat het slimmer is om van zijn veilige spaardeposito bij de ABN Amro over te gaan naar beleggingspolissen bij Delta Lloyd. 

De beurzen zijn 'skyhigh' en iedereen belegt. Niets kan er misgaan. Uiteindelijk volgt Quekel zelfs het advies op om onroerend goed te kopen van Delta Lloyd waarbij hij de hypotheek met zijn verzekerings- en beleggingspolissen voor zijn pensioen moet verbinden. 

"Dat is achteraf de grootste fout geweest", zegt hij nu.

Quekel komt er na een paar jaar achter dat hij flink wat geld heeft verloren door zijn beleggingspolissen (nu bekend als 'woekerpolissen'). Het gaat om een verlies van 700.000 euro. Een schikking met Delta Lloyd van 80.000 euro wordt door hem in 1996 van de hand gewezen. 

Quekel, die zichzelf omschrijft als iemand die slecht tegen onrecht kan, begint een rechtszaak tegen Delta Lloyd. En daarop volgt zijn jarenlange strijd tegen Delta Lloyd. Hij wordt vertegenwoordigd door advocaat Geert-Jan Knoops en doet er alles aan om juridische erkenning te krijgen voor, zoals hij het zelf zegt, het feit dat Delta Lloyd bedrieglijke producten verkocht en daardoor een criminele organisatie is. 

Ondertussen vliegen de miljoenen de deur uit, verkoopt hij het onroerend goed met een flink verlies, verliest hij alle rechtszaken in hoger beroep en zijn eer. De uiteindelijke schade bedraagt ruim € 13 miljoen. 

"Als ik al die rechtszaken gewonnen had, was ik nu de beste man, papa en opa van de wereld geweest", zegt hij met een verdrietig gezicht. Op een gegeven moment wordt gedreigd door Delta Lloyd dat er beslag gelegd kan worden op de eigendommen van zijn vrouw en kinderen, omdat zij medepartijen zijn in de woekerpolissen. Dan geeft zijn vrouw Coby aan te willen scheiden; ze kan niet meer leven met de situatie waarin ze verkeren en is de vele rechtszaken tegen Delta Lloyd zat. Twee weken voordat Coby aangeeft te willen scheiden, beseft Quekel dat zijn bankrekening leeg is.

Lees hier het relaas over Paul Quekel verder >>

Uiteindelijk belandde Paul Quekel 12 jaar in de gevangenis.

Het rijke leven uit de jaren tachtig.

In de rode cirkel: Paul Quekel - Hanja Maij-Weggen - Ruud Lubbers.

BRANDBRIEF

Paul Quekel schreef een brandbrief aan koning Willem-Alexander en andere top functionarissen over de oplichtingspraktijken van verzekeraars door woekerpolissen.

Paul Quekel schreef meerdere brieven over woekerpolissen naar top functionarissen.

Tientallen malen hebben kamerleden en overheidsorganisaties en media waarschuwingen ontvangen Paul Quekel, ziener, waarschuwde jarenlang tegen financiële producten van banken en verzekeraars.

Columniste Pamela Hemelrijk gaf haar mening vrij over de Bananenrepubliek Nederland, ze zag het probleem en werd daarom vermoord.

IRT-affaire

De parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, naar haar voorzitter ook bekend als de Commissie-Van Traa, verrichtte in 1994-1996 onderzoek naar opsporingsmethoden van de Nederlandse politie in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Deze commissie werd ingesteld op 6 december 1994 door de voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer naar aanleiding van een debat in de Kamer op 16 november 1994. Hieraan vooraf ging de motie-Dijkstal c.s. die op 7 april 1994 werd aangenomen in de Tweede Kamer. De motie bracht de wens tot uitdrukking om een parlementair onderzoek in te stellen naar de opsporingsmethoden die in Nederland gebruikt werden en de controle hierop.

De zogeheten IRT-affaire was de achtergrond van de enquête en de aanleiding tot het opheffen in 1993 van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht. De eerste berichten over dubieuze drugsvangsten door de Nederlandse politie en de daartoe gebezigde methoden die centraal kwamen te staan in deze affaire, handelden over de vangst van een ongekend grote partij cocaïne in IJmuiden, die in februari 1990 werd bekendgemaakt en mogelijk reeds het gevolg was van een waarschijnlijk reeds langer durende operatie waarbij volgens critici de politie zich op een hellend vlak begaf: het betrof een ongekend grote vangst van 2658 kg (destijds in de persberichten geclaimd als een "Europees record"), Het betrof een lading die per schip de haven binnengesmokkeld was, en aangetroffen werd in een loods op een industrieterrein, verborgen in uit Colombia geïmporteerde vaten geconcentreerde passievruchtensappen. De politie arresteerde hierbij drie Nederlanders, vier Colombianen en een Spanjaard. Er zou een tip zijn ontvangen over verdachte activiteiten in de lege loods. Vanwege vermoedens dat het om een grote drugszaak kon gaan, werd een speciaal team gevormd door de gemeentepolitie van Haarlem en Velsen en rechercheurs van de fiscale recherche (FIOD).

Deze vangst en de gerezen vragen over de daartoe waarschijnlijk gehanteerde methoden van opsporing zouden de aanleiding vormen voor een verder onderzoek door de politie van het district Haarlem (na latere herindeling Kennemerland), dat zich richtte op het volgen van nieuwe gesmokkelde partijen, maar uiteindelijk ook naar de handel en wandel van de opsporingsambtenaren die hiermee belast waren en zich daarbij bedienden van een of meerdere zogeheten "groei-informanten", Dit betrof informanten die gedurende een zeer lange periode actief bleven in de betreffende smokkelbende door continue -in elk geval schijnbaar en strikt strafrechtelijk beschouwd mogelijk medeplichtig te blijven aan de daarbij gepleegde strafbare feiten, zonder hun dekmantel prijs te geven.

Dit gebeurde blijkens het latere onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (PEO) welbewust met de bedoeling om meer van de betrokken smokkelbende(s) en de daarbij zowel de betrokken daders als hun "frontstores" ofwel dekmantelbedrijven. Dit betrof schijnbaar oorbaar handelende, doch ondertussen malafide dan wel slechts deels bonafide ondernemingen: bedrijven die waren opgezet of overgenomen als façade als deze in kaart te kunnen brengen. Als geheel nieuwe opsporingsstrategie werden welbewust nieuwe binnengesmokkelde grote partijen drugs juist niet onmiddellijk onderschept, doch daarentegen ongemoeid en oogluikend, als schijnbaar onopgemerkt doorgelaten en heimelijk gevolgd naar hun uiteindelijke bestemming.

Dit "doorlaten" gebeurde met het oog op nog verder onderzoek naar de praktijken van de betreffende smokkelaars en de mogelijkheid van toekomstige nog grotere vangsten.

Daarbij ontstond echter een ondoorzichtige situatie, waarin de ingezette "groei-informanten" en mogelijk ook opsporingsambtenaren steeds verder verwikkeld raakten in (lucratieve) strafbare feiten, waarbij de verdenking ontstond dat zij daarvan zelf meeprofiteerden. Een en ander begon sterk te lijken op een onduldbare belangenverstrengeling onder een dekmantel van opsporing, waarvoor hun superieuren niet langer verantwoordelijkheid wilden dragen.

Er rezen zeer ernstige twijfels over de integriteit en rechtmatigheid van deze bijzondere nieuwe opsporingsmethode, vergelijkbaar met de eerder strafrechtelijk principieel omstreden en uiteindelijk in de rechtspraak als ontoelaatbaar beoordeelde figuur van de pseudokoop, omdat opsporingsambtenaren zich daarbij immers zelf schuldig maakten aan uitlokking van strafbare feiten, maar dan nu zelfs op veel omvangrijker schaal en zelfs met een mogelijke verdenking van zelfverrijking.[2]

Het IRT Noord-Holland/Utrecht was een interregionaal samenwerkingsverband van een aantal politiekorpsen waaronder Amsterdam en Utrecht. Het team maakte gebruik van een omstreden opsporingsmethode, namelijk het gecontroleerd doorlaten van drugs onder regie van politie en justitie. Het doel daarvan was te kunnen doordringen tot in de top van de criminele organisatie die onderzocht werd, de "erven Bruinsma". Eind oktober 1993 ontdekte de nieuw aangestelde teamleider, commissaris van de Amsterdamse politie Johan van Kastel, dat het IRT een opsporingsmethode hanteerde waarvoor hij geen verantwoordelijkheid wenste te dragen. Hij rapporteerde dit aan de korpsleiding in Amsterdam en na veel overleg (en hevige onenigheid) tussen de bij het IRT betrokken politiekorpsen, het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen, leidde dit tot de opheffing van het IRT hetgeen op 7 december 1993 bekend werd gemaakt.

Voor het onderzoek naar de consternatie die dit tot gevolg had, werd de Commissie-Wierenga ingesteld. Er waren ondertussen grote spanningen ontstaan tussen de politiekorpsen Amsterdam en Utrecht waarbij onder andere corruptiebeschuldigingen over tafel gingen. De Commissie-Wierenga kwam met een rapportage waarin de Amsterdamse politie de schuld werd toegeschoven. Ondertussen was al zoveel over misstanden in de opsporing naar buiten gekomen dat in de Tweede Kamer werd gevraagd om een diepgaande parlementaire enquête.

Bron: Wikipedia

Rolodex-onderzoek

Door @Wim van de Pol

De tweede politie-getuige die het voorlopige getuigenverhoor over Joris Demmink aan het woord kwam was Jaap Hoek, een gepensioneerde rechercheur van de zedenpolitie Amsterdam. Hoek zei dat oud-secretaris-generaal Joris Demmink niet voorkwam in het Rolodex-onderzoek. In tegenstelling tot wat een andere rechercheur vanmorgen zei. Hoe kan dat nu?

Tactisch

De oplossing kan zitten hem in het feit dat rechercheur De Koter sprak over het onderzoek van de Criminele Inlichtingendienst (CIE) en Hoek alleen sprak over het tactische onderzoek. Het inlichtingen onderzoek begon in februari 1997, het tactische onderzoek in augustus 1997. Rechercheur De Koter was vanaf februari tot augustus bezig en overlegde met de CIE-officier Fred Teeven die hem toestemming gaf om de telefonische contacten van de hoogleraar Ger van R. uit te pluizen. Er kwam overleg met de Rijksrecherche die informatie en vermoedens bleek te hebben over drie hoofdofficieren en Joris Demmink.

NN

Tussen februari en augustus stelde Teeven een klein team samen met rechercheurs van de Criminele Inlichtingendienst, Jeugd en Zedenpolitie, Bureau Interne Zaken van de Amsterdamse politie, Rijksrecherche en een ambtenaar van de voorloper van de AIVD, BVD. Dat tactische team heette het Rolodex-team. Pas in augustus schoof Jaap Hoek dus aan. Volgens De Koter kwamen op dat moment vier namen in beeld op grond van informatie die de Rijksrecherche heeft verzameld: Joris Demmink en de hoofdofficieren Hans Holthuis, Henk Wooldrik en Jan Wolter Wabeke. Het gerechtelijk vooronderzoek dat werd ingesteld was echter op naam van NN, dus niet op naam van enige verdachte.

Voorloper

Als verdachte kwam Demmink dus toen niet in beeld. En omdat het onderzoek vanaf dat moment niets meer opleverde kwamen hij noch de hoofdofficieren in beeld. De minister kon dus met een gerust hart zeggen dat Demmink in het Rolodex-onderzoek niet voorkwam. Maar Demmink kwam wel voor in de voorloper: het inlichtingen onderzoek van de CIE en bleef na augustus ook doorlopen in het zogeheten CIE-traject dat naast het tactische onderzoek bleef lopen. De Koter zei daarover: 'Tactisch en CIE-onderzoek lopen naast elkaar. Tactisch rechercheurs weten niet waar de CIE-rechercheurs mee bezig zijn.'

Geheugen

Dat zou kunnen verklaren waarom Jaap Hoek de vier namen niet bevestigde als subjecten in het Rolodex-onderzoek. Hij kon het zich niet meer herinneren, zijn geheugen liet hem in de steek. Het is een bekende frase bij politiemensen die onder ede moeten getuigen. Hoek bevestigde wel, met De Koter, dat nadat het gerechtelijk vooronderzoek was gestart Van R. geen gebruik meer maakte van zijn telefoon.

Bordeel

Van R. werd niet vervolgd, maar zijn contact die hem jongens bezorgde Karl M. (alias Alex Privé) en een bordeel uitbaatte op de Amsterdamse Insulindeweg, wel, evenals zijn chauffeur Willy S.. Karl M. kreeg in februari 1999 drie jaar cel en Willy S. negen maanden. Bron.

Demmink

Oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink was wel degelijk in beeld bij het Rolodex-onderzoek, waarin de betrokkenheid van hooggeplaatste magistraten bij seksfeestjes met minderjarigen werd onderzocht. Dat zegt de Amsterdamse oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking in een interview met NRC Handelsblad. Minister Opstelten van Justitie verklaarde vorige week nog dat Demmink niet in het onderzoek in beeld was gekomen. Vrakking was destijds initiatiefnemer van het onderzoek. Hij vertelt in NRC dat de inlichtingendienst BVD 'belastende informatie' over Demmink had. Zijn chauffeur, Rob Mostert, zou hebben verklaard 'er niet meer tegen te kunnen' dat Demmink af en toe seks met jongens in de auto had. (Bron).

Topambtenaren van justitie zijn zelf betrokken bij pedonetwerken. Alleen daarom al is strafrechtelijk onderzoek naar grote zedenzaken onbetrouwbaar. Uit tal van voorbeelden blijkt dat justitie een zeer dubieuze rol speelt om het bestaan van een veel groter pedonetwerk te maskeren. (Bron).

Theo van Gogh werd op 2 november 2004 vermoord

Theo van Gogh was op de hoogte van de vele criminele praktijken die vele ministers en top functionarissen op hun geweten hebben. Willem Oltmans (journalist) wist ook veel en heeft ook veel uit de doeken gedaan. Pim Fortuyn (politicus) moest het ook met zijn leven bekopen en nog veel andere klokkenluiders, zoals .

Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Micha Kat zit reeds meer dan 2 jaar in de gevangenis. Micha Kat heeft veel onderzoek gedaan naar de dood van diverse mensen (DEMMINK-DODENLIJST) en op de hoogte is van vele criminele praktijken van top functionarissen. De doden staan rechtsonder op zijn website 'Revolutionair Online'.

Micha Kat heeft deze lijst op z'n website de 'DEMMINK-DODENLIJST' genoemd.


Op de Demmink-dodenlijst van Micha Kat staan de volgende namen:

Ella Vogelaar - 2019
Jenny van Leeuwen - 2019
Henry Keizer - 2019
Gerard Bouman - 2017
Sietze Planting - 2017
Rob van den Heuvel - 2017
Koen Everink - 2016
Els Borst - 2014
Fred de Brouwer - 2014
Pamela Hemelrijk - 2009
Gerard Hamer - 2008
Gerard Legebeke - 2008
Louis Seveke - 2005
Theo van Gogh - 2004
Chauffeur Mosterd (heet officieel Rob Mostert) - 2004
Pim Fortuyn - 2002
Marianne Vaatstra - 1999
Manuel Schadwald - 1998?
Maarten van Traa - 1997
Wilfred Brinkhuis ?
Joyce Labruyere - 1991
Dick Willard - 1991

R.I.P.

Demmink-dodenlijst samengesteld door Micha Kat (onderzoeksjournalist)

In de loop der jaren zijn er opvallend veel sterfgevallen te betreuren onder personen die als gemene deler allen te maken hebben gehad met de verwikkelingen rond vermeend kindermisbruik van topambtenaren.

NB. Manuel Schadwald is nog steeds in onderzoek en nog een paar andere namen.

Aan deze compilatie van foto's wordt nog gewerkt door onze redactie.

Topambtenaren van justitie zijn zelf betrokken bij pedonetwerken. Alleen daarom al is strafrechtelijk onderzoek naar grote zedenzaken onbetrouwbaar. Uit tal van voorbeelden blijkt dat justitie een zeer dubieuze rol speelt om het bestaan van een veel groter pedonetwerk te maskeren. (Bron).

Politieke gevangen wegens Demmink en pedonetwerken

Nederland kent sinds mensenheugenis politieke gevangenen.

De meest bekende Nederlandse politieke gevangen van dit moment zijn:

Micha Kat, Bart van Well, Hüseyin Baybaşin

De zaak Demmink

Na de artikelen in 2012 van Koen Voskuil over Demmink & Dick Willard daagde Demmink het Algemeen Dagblad (AD) voor de rechter, wegens hun bewering dat hij contacten zou hebben gehad met de in 1991 vermoorde kinderpooier Dick Willard. Een zaak die hij glansrijk verloor. Ook Yvonne Keuls had contacten met Dick Willard. Zij stuurde hem met enige regelmaat weg voor de deur van het tehuis waar zij werkte, omdat hij daar kinderen stond te ronselen. In dit interview bevestigt zij dat Dick Willard wel degelijk banden had met Demmink. Iets wat Demmink altijd stellig ontkent heeft.

(De video is na het plaatsen op privé gezet).

Eric van de Beek (journalist)

Eric van de Beek is een Nederlandse journalist die onder meer schreef voor de Belgische site Uitpers.be. Enige tijd geleden benaderde hij de redactie van SDNL omdat hij bezig was met een artikel "over Omtzigt die door Buma van de Demmink-zaak is afgehaald. Omtzigt zelf wil hier niks over zeggen. Maar ik heb dit verhaal inmiddels bevestigd gekregen via drie verschillende bronnen. Inmiddels heeft hij zijn artikel gepubliceerd en met het nodige effect.

Eric van de Beek schrijft nu actuele artikelen voor DE ANDERE KRANT.

Eric van de Beek studeerde journalistiek aan Hogeschool Windesheim en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. En werkte jarenlang in vaste dienst bij Elsevier. De laatste jaren leverde hij als vrije journalist bijdragen aan onder meer Diplomat Magazine, Novini, Sputnik, Gezond Verstand, Uitpers en De Andere krant.

Als eerste journalist schreef Van de Beek over de steun van het kabinet aan terreurgroepen in Syrië, de doofpotaffaire rond de nepgifgasaanval in Douma (Syrië) en het bedrog achter de Amerikaanse en Europese Magnitski-wetgeving. Van de Beek publiceerde boeken over de MH17-ramp en nepnieuws in de massamedia.

HET IS DEZE MET BEHULP VAN DELTA LLOYD OP WERELDNIVEAU FRAUDE PLEGENDE CHRISTELIJKE CDA PARTIJ -- MET NEDERLANDS MINISTER PRESIDENT RUUD LUBBERS AAN HET HOOFD -- DIE NAMENS DE KABINETTEN LUBBERS II (CDA / VVD) EN LUBBERS III (CDA / PVDA) BIJ BRIEF VAN 29 AUGUSTUS 1991 HEEFT BESLIST DAT OP DE VANAF 9 MEI 1989 VERSTUURDE BRIEVEN VAN A.M.L. VAN ROOIJ NIET MEER ZAL WORDEN GEREAGEERD.

Van: Het vanaf hun wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde echtpaar: 

1. A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij; 

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij; 6. de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

Verstuurd per aangetekende brief en per e-mail: info@klompbv.com 

Aan: Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834), gevestigd op het adres Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde, namens deze haar enig bestuurder J.C.M Klomp (zie foto) met als enig aandeelhouder Jan Klomp Holding B.V. (KvK-nummer 83259414), gevestigd op het adres Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde, met als enig bestuurder en enig aandeelhouder J.C.M Klomp (zie foto).

Ons kenmerk: AvR/281023/S-Klomp                                              

Sint-Oedenrode 28 oktober 2023

Schade-aansprakelijkstelling d.d. 28 oktober 2023 in het totaal 112 blz.

Betreft: Schade-aansprakelijkstelling, materieel en immaterieel:

  1. van het bedrijf Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834), gevestigd op het adres Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde, namens deze haar enig bestuurder J.C.M Klomp

  2. van het bedrijf Jan Klomp Holding B.V. (KvK-nummer 83259414), gevestigd op het adres Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder J.C.M Klomp;

  3. de heer J.C.M Klomp als natuurlijk persoon;

voor alle vanaf 2 mei 2018 aangerichte en nog aan te richten schade – materieel en immaterieel – die bij de in de aanhef genoemde zes rechtspersonen, als ook bij alle betrokken geraakte derden, waaronder alle gevolmachtigde cliënten van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), daarvan hebben ondervonden en nog zullen gaan ondervinden. Dit vanwege het feit dat bovengenoemde drie rechtspersonen deze materiële en immateriële schade bij in de aanhef genoemde zes rechtspersonen vanaf 2 mei 2018 (en nog steeds) in samenspanning met Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073) en Delta Lloyd Schade Service B.V. (Handelsregister KvK Den Haag 27193816) – en derhalve vanuit een criminele organisatie – met boze opzet heeft aangericht, met het plegen van valsheid in geschrifte in de door Delta Lloyd aan J.E.M. van Rooij van Nunen, Dorpstraat 2, 5393 AM Gemonde, verstuurde brief d.d. 02 mei 2018 (klantnummer: 244861, pakketnummer: 20130148) met als onderwerp "beëindiging verzekering". Daarmee hebben Delta Lloyd Schade Service B.V. (Handelsregister KvK Den Haag 27193816) onmiskenbaar in samenspanning met Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834), Jan Klomp Holding B.V. (KvK-nummer 83259414) en de heer J.C.M Klomp vanuit een criminele organisatie met boze opzet valsheid in geschrifte en hebben zich daarin volhard middels het steeds terugstorten van tijdig betaalde premies. Als gevolg daarvan zijn al meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren, waaronder twee gezinsleden van de familie Ruud Rietveld en mijn eigen vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886 (NL), die als gevolg daarvan – ondanks dat ze op 2 november 2021 is overleden en ligt begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats H. Martinus te Olland -- niet kan overlijden. Dit omdat haar echtgenoot A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225 (NL) haar "overlijdensakte" niet kan ondertekenen.

Lees de onderstaande PDF voor meer informatie.

Van: Het vanaf hun wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979

samenwonende getrouwde echtpaar:

  1. A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

  2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij;

  3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij;

  4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

  5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

  6. de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

Verstuurd per aangetekende brief en per e-mail: info@yousure.nl

Aan: You Sure B.V. (KvK-nummer 34130900), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder Yellow Hive B.V. (KvK-nummer 80660231), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder Jasper International B.V. (KvK-nummer 80646980), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder G.J. Knikman Beheer B.V. (KvK-nummer 24240811), gevestigd op het adres Veendijk 21 d, 1231 PD Loosdrecht, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeel-houder de heer G.J. Knikman (zie foto)

Ons kenmerk: AvR/291023/S-Knikman 

Sint-Oedenrode 29 oktober 2023

Schade-aansprakelijkstelling d.d. 29 oktober 2023 in het totaal 117 blz.

Betreft: Schade-aansprakelijkstelling, materieel en immaterieel:

4. van het bedrijf You Sure B.V. (KvK-nummer 34130900), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176 PD
Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder Yellow Hive B.V. (KvK-
nummer 80660231);

5. van het bedrijf Yellow Hive B.V. (KvK-nummer 80660231), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176
PD Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder Jasper International B.V.
(KvK-nummer 80646980);

6. van het bedrijf Jasper International B.V. (KvK-nummer 80646980), gevestigd op het adres Hofhoek 5,
3176 PD Poortugaal, namens deze haar enig bestuurder G.J. Knikman Beheer B.V. (KvK-nummer
24240811);

7. van het bedrijf G.J. Knikman Beheer B.V. (KvK-nummer 24240811), gevestigd op het adres Veendijk
21 d, 1231 PD Loosdrecht, namens deze haar enig bestuurder en enig aandeelhouder de heer G.J.
Knikman
;

8. de heer G.J. Knikman als natuurlijk persoon;

voor alle vanaf 2 mei 2018 aangerichte en nog aan te richten schade – materieel en immaterieel – die bij
de in de aanhef genoemde zes rechtspersonen, als ook bij alle betrokken geraakte derden, waaronder alle
gevolmachtigde cliënten van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), daarvan hebben ondervonden en nog zullen gaan ondervinden. Dit vanwege het feit dat bovengenoemde vijf rechtspersonen deze materiële en immateriële schade bij in de aanhef genoemde zes rechtspersonen vanaf 2 mei 2018 (en nog steeds) in samenspanning met Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073) en Delta Lloyd Schade Service B.V. (Handelsregister KvK Den Haag 27193816) – en derhalve vanuit een criminele organisatie – als gevolg van de overname van het Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834) door het bedrijf You Sure B.V. (KvK-nummer 34130900), gevestigd op het adres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal vanaf 1 november 2023 met boze opzet heeft aangericht, met het plegen van valsheid in geschrifte in de door Delta Lloyd aan J.E.M. van Rooij van Nunen, Dorpstraat 2, 5393 AM Gemonde, verstuurde brief d.d. 02 mei 2018 (klantnummer: 244861, pakketnummer: 20130148) met als onderwerp "beëindiging verzekering". Met deze overname vanaf 1 november 2023 hebben Delta Lloyd Schade Service B.V. (Handelsregister KvK Den Haag 27193816), namens Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073)(vanaf 1 juni 2017 overgenomen door Nationale Nederlanden) onder aansturing van haar CEO de heer David Knibbe in samenspanning met Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834) onder bestuurder J.C.M Klomp, in samenspanning met You Sure B.V. (KvK-nummer 34130900), Yellow Hive B.V. (KvK-nummer 80660231), Jasper International B.V. (KvK-nummer 80646980), G.J. Knikman Beheer B.V. (KvK-nummer 24240811) en haar CEO de heer G.J. Knikman -- vanuit een criminele organisatie -- met boze opzet valsheid in geschrifte gepleegd en hebben zij zich daarin volhard middels het steeds terugstorten van tijdig betaalde premies. Als gevolg daarvan zijn al meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren, waaronder twee gezinsleden van de familie Ruud Rietveld en mijn eigen vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886 (NL), die als gevolg daarvan – ondanks dat ze op 2 november 2021 is overleden en ligt begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats H. Martinus te Olland -- niet kan overlijden. Dit omdat haar echtgenoot A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225 (NL) haar "overlijdensakte" niet kan ondertekenen.

Lees de onderstaande PDF voor meer informatie.

NB. Aan dit artikel wordt nog doorgewerkt wanneer daar tijd voor is.

Wij trachten met dit artikel onze lezers alvast voor te informeren over wat er werkelijk gaande is in onze wereld en over datgene wat de grote omgekochte kranten voor ons verzwijgen of verdraaien.

Steun onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media, door dit artikel alvast te delen of door een financiële bijdrage te doen middels onze steunactie door hier te klikken.

Zodra dit artikel klaar is zullen wij dit kenbaar maken in ons Telegram kanaal.

https://t.me/DeNieuweMedia

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN