Vertaal deze pagina naar:

DE "GODDELIJKE WAARHEID" OVER PRINS BERNHARD

18-10-2023

Wanneer MR-President Charles Michel van de Europese Unie de "Goddelijke Waarheid" over Prins Bernhard in de kwaliteitskrant De Standaard brengt, dan is het afgelopen met de oorlogen in Israël en Oekraïne en redt hij daarmee miljoenen mensenlevens!

*** BRANDBRIEF ***

Geachte hoofdredacteur Karel Verhoeven van De Standaard en MR-President Charles Michel van de Europese Unie,

Lees bijgaand het persbericht en artikel "MICHA KAT (ONDERZOEKSJOURNALIST) IS 'STAATSGEVAARLIJK' VOOR DE STAAT EN WORDT DAAROM BEHANDELD ALS EEN GEVAARLIJKE TERRORIST IN DE GEVANGENIS!" in De Nieuwe Media in de volgende link:

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/onderzoeksjournalist-micha-kat-is-staatsgevaarlijk-omdat-zijn-waarheid-het-kaartenhuis-van-justitie-in-elkaar-laat-storten/

Lees ook de hierop betrekking hebbende onderliggende artikelen in De Nieuwe Media:

De Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard

De Heilige Stoel heeft binnen de Verenigde Naties een permanente waarnemer op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en op het kantoor van de Verenigde Naties in Genève in Zwitserland, die wordt aangestuurd door secretaris-generaal Hans Zuijdwijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen). Om dat bewerkstelligd te krijgen is Vaticaanstad geen lidstaat van de Verenigde Naties geworden. 

Op deze wijze heeft huidig staatshoofd van Vaticaanstad Paus Franciscus (als erfopvolger van zijn voorgangers) alle grondrechten (het recht op huwelijk tussen man en vrouw en zelfs het recht om te leven) van alle 1,4 miljard Rooms-Katholieke gelovigen in de gehele wereld afgenomen. 

Dit heeft kunnen gebeuren omdat met het door paus Pius XI en Benito Mussolini in 1929 ondertekende Verdrag van Lateranen het dwergstaatje Vaticaanstad is opgericht op het moment Wilhelm II van Duitsland als erfelijk staatshoofd van het Duitse Keizerrijk en het koninkrijk Pruisen zijn permanente verblijfplaats had in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht van waaruit hij zijn erfelijke Keizerlijke macht vanuit het daarmee herstelde Heilige Roomse Rijk met behulp van de Nederlandse aartsbisschoppen heeft kunnen voortzetten. 

Dit heeft op haar beurt weer kunnen gebeuren omdat het voormalige Nederlandse kabinet Ruijs de Beerenbrouck I(1918-1922) -- onder aansturing van de Rooms-Katholieke minister-president jhr. mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck (RKSP/CDA/EVP) met daarin maar liefst 12 ministers van de volgende "christelijke" politieke partijen "RKSP/CDA/EVP", "ARP/CDA/EVP" en "CHU/CDA/EVP", aangevuld met de volgende onpartijdige ministers jhr. mr. dr. H.A. (Herman) van Karnebeek (Oud-Liberaal) van Buitenlandse Zaken, H.A. (Hendrik) van IJsselsteyn van Landbouw, Nijverheid en Handel en Marine (Christelijk-Historisch), luitenant-generaal W.F. (Willem Frederik) Pop van Oorlog, viceadmiraal W. (Willem) Naudin ten Cate van Marine (Christelijk-Historisch) en S. (Simon) de Graaff van Koloniën (Conservatief-Protestants) -- heeft beslist dat de Eerste wereldoorlog veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen, nadat hij werd afgezet (nog voor het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918), op 10 november 1918 vanuit het Duitse hoofdkwartier in België, de stad Spa, naar Nederland mocht vluchten waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 (tot in de Tweede Wereldoorlog en daarmee ten tijde van de Duitse bezetting) op kosten van de Nederlandse Staat zijn permanente verblijfsplaats in Huis Doorn gelegen in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) heeft mogen hebben. 

Op deze wijze heeft de Eerste wereldoorlog veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) zijn erfelijke Keizerlijke macht vanuit het Heilige Roomse Rijk met behulp van de opvolgende Nederlandse aartsbisschoppen vanaf 10 november 1918 kunnen voortzetten.

Hiermee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het Nederlandse kabinet Ruijs de Beerenbrouck I(9 september 1918 tot 18 september 1922), onder aansturing van de Rooms-Katholieke minister-president jhr. mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck (RKSP/CDA/EVP), namens de Staat der Nederlanden, bestuurlijk verantwoordelijk is voor het feit dat de Eerste wereldoorlog op 11 november 1918 niet is beëindigd maar vanaf 10 november 1918 onder opperbevel van de veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) is voortgezet.

Hiermee hebben wij tevens het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het land Nederland vanaf 10 november 1918 geen Nederlandse identiteit meer heeft, wat door Máxima Zorreguieta (die wettelijk geen koningin is) in 2007 in een toespraak voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is bevestigd (LEES HIER, HIER en zie Video). Hiermee hebben wij de "grootste geschiedvervalsing ooit" met juridisch waterdichte bewijzen volledig blootgelegd.

Om deze vanaf 7 juni 1929 op "ongrondwettige" verkregen wereldlijke macht vanaf 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) te kunnen voortzetten moest tijdig (voor de dood van keizer Wilhelm II) naar een geschikte opvolger worden gezocht. Dit kon alleen als betreffende opvolger "prins" was van een prinsdom (vorstendom) in het koninkrijk Pruisen en zou gaan trouwen met prinses Juliana (die voor 10 november 1918 was geboren) waaraan met dat huwelijk de titel van "prinses" van betreffend prinsdom (vorstendom) in het koninkrijk Pruisen zou worden verbonden. 

Al direct na zijn geboorte werd Bernhard door Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen daarvoor al geschikt gemaakt. Bernhard werd geboren in het groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. Volgens zijn geboorteakte is dat op 28 juni 1911 om 02.45 uur. Bernhards moeder heeft altijd aangegeven dat dit een foutieve vermelding is. Hij vierde zijn hele leven zijn verjaardag op 29 juni, de datum die in zijn naturalisatie- en trouwakte staat. Op 1 juli 1911 verzocht Bernhard senior per brief aan zijn broer Leopold om peetoom te worden van zijn oudste zoon. "Als je", zo schreef hij, "ons dat plezier wilt doen, dan zal hij jouw naam als dubbelnaam krijgen". Leopold stemde toe en op 18 juli 1911 gaf het departement van Justitie in Weimar toestemming om de voornaam Leopold twee plaatsen naar voren te schuiven, zodat hij op 27 oktober 1911 de namen kreeg van Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld.

Zijn geslachtsnaam Graf von Biesterfeld bleek sinds 30 juni 1911 op de geboorteakte ingevuld te zijn bij zijn voornamen, iets dat niet geoorloofd is. Op 27 oktober 1911 werd een en ander officieel rechtgezet. Hier is dan ook onmiskenbaar sprake van het achteraf "vervalsen" van de geboorteakte van Bernhard (bron). 

Bernhard was de zoon van Bernhard van Lippe (1872-1934). Hij was een zoon van Ernst van Lippe-Biesterfeld, regent van het vorstendom Lippe en Karoline von Wartensleben. Zijn broer Leopold werd in 1905 vorst van Lippe, als Leopold IV. Deze verleende aan Bernhards vrouw Armgard von Cramm op 8 februari 1909 vóór hun morganatische huwelijk de titel Gräfin von Biesterfeld (deze titel overgaand op hun eventuele kinderen). Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog op 24 februari 1916 verhief de vorst, Armgard en haar twee zonen tot Prinz(essin) zur Lippe-Biesterfeld.

Bij datzelfde decreet werd door de vorst bepaald dat de zonen opvolgingsrechten kregen op de troon van Lippe, weliswaar na alle leden van de hoofdtak van het Huis, maar voor de leden van de zijtak Lippe-Weissenfeld. Daarmee werd ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een nieuwe zijtak van het Lippische vorstenhuis gecreëerd (bron). Bernhards familie had goede contacten met de familie Von der Goltz, die tot de entourage van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen behoorde. In 1935 bezocht Bernhard minimaal tweemaal Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen en zijn vrouw Hermine Reuss in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht. In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse Gezant in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader Juliana's vader prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. 

De prins viel zowel bij Juliana als bij haar moeder en de meegereisde hofhouding in de smaak. Wilhelmina won daarop informatie in bij Duitse familieleden en de Nederlandse ambassade in Berlijn. Hermine Reuss (die in 1922 is hertrouwd met Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen in Doorn) vroeg Wilhelmina's schoonfamilie een positief advies uit te brengen. Daarop besloot Wilhelmina door te gaan met Bernhard. Nadien ontmoetten Juliana en Bernhard elkaar met Pasen en Pinksteren in Paleis Het Loo. De daarop volgende ontmoeting vond plaats op 11 juli 1936, eveneens in Paleis Het Loo. Bernhard vroeg toen Juliana - vergeefs - ten huwelijk. Juliana vond dat ze elkaar nog te kort kenden. Een nieuwe ontmoeting werd een maand later in Zwitserland belegd om het huwelijkscontract te regelen. Juliana ging er op 15 augustus 1936 akkoord met een verloving. Die werd geheim gehouden en afgesproken werd dat Bernhard naar Nederland zou komen om drie maanden lang de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Juliana en Bernhard zouden dan de gelegenheid krijgen elkaar nader te leren kennen. Op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt. In totaal hadden Juliana en Bernhard elkaar toen zo'n veertien dagen gezien, verdeeld over vijf ontmoetingen.

Bernhard bracht op 17 november 1936, vlak voor zijn definitieve vertrek naar Nederland, onder begeleiding van de Nederlandse gezant een kort bezoek aan Adolf Hitler. Op 24 november 1936 kreeg Bernhard het Nederlands staatsburgerschap. Bij de naturalisatiewet werden zijn Nederlandse voor- en geslachtsnamen vastgesteld. Direct daarna op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse à la suite bij de Koninklijke Marine en ritmeester (kapitein) à la suite bij de Koninklijke Landmacht. Tevens werd hem de titulaire rang verleend van ritmeester bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (bron). Dit betekent dat Bernhard al vóór zijn huwelijk met Juliana als eerste luitenant-ter-zee, als kapitein bij de Koninklijke Landmacht en als kapitein bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger aan het Militaire Huis van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) werd toegevoegd. 

Op 7 januari 1937 (ruim een maand daarna) trouwde Bernhard met Juliana waarmee benevens Bernard ook Juliana de titel heeft gekregen van prins/prinses van Lippe-Biesterfeld, als ook de daaruit voortgekomen kinderen Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943) en Christina (1947-2019)(bron).

Met de voorkennis en wetenschap dat het land Nederland vanaf 10 november 1918 geen identiteit meer heeft en het bestaan ervan is beëindigd, wat betekent dat daarmee vanaf die tijd ook Wilhelmina geen koningin meer is, alle kabinetten vanaf het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922), als ook alle leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf die tijd geen bestaansrecht meer hebben, heeft de "ongrondwettige" Rooms-Katholieke minister van Justitie Josef van Schaik (RKSP/ CDA//EVP) in het "ongrondwettige" kabinet-Colijn III (1935-1937) samen met de "ongrondwettige" koningin Wilhelmina, met instemming van alle "ongrondwettige" leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het "ongrondwettige" wetsvoorstel van kracht verklaard, waarop Juliana op 7 januari 1937 met Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld is getrouwd (bron). Vanaf die tijd had Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld als eerste luitenant-ter-zee, als kapitein bij de Koninklijke Landmacht en als kapitein bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger de wettelijke verplichting om op bevel van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht in alle landen van de wereld oorlog te voeren. 

De "Margarita-affaire" na de scheiding van Margarita (de dochter van prinses Irene van Lippe-Biesterfeld) met Edwin de Roy van Zuydewijn hangt daar direct mee samen (bron). Voor meer informatie lees het artikel op 13 februari 2023 dat de Libelle daarover heeft geschreven (bron)(bron) als ook het vervolgartikel van 2 maart 2023 daarop in Story met als titel "Hier broedt Edwin de Roy van Zuydewijn op wraak" (bron). Om die reden laten wij hiervan onder meer een kopie toekomen aan de redacties van Libelle en Story.

Gedurende de Eerste wereldoorlog, die Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanaf 10 november 2018 vanuit 't Sticht Utrecht heeft voortgezet, heeft Wilhelm II van Pruisen aan zijn Pruisische eerste luitenant-ter-zee Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld het bevel gegeven om op 1 september 1939, kwart voor vijf in de ochtend, vanuit het Duitse slagschip Schleswig-Holstein vanuit het havenkanaal het vuur te openen op het Poolse munitiedepot Westerplatte die bij de vrije stad Danzig hoorde. 

Daarop hebben Groot-Brittannië en Frankrijk op 3 september 1939 de oorlog verklaard aan Duitsland en niet aan de Pruisische eerste luitenant-ter-zee Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld die op bevel van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht met het openen van het vuur op het op het Poolse munitiedepot Westerplatte op 1 september 1939 de Eerste wereldoorlog (onder de naam van Tweede Wereldoorlog) heeft voortgezet.

Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat op 10 mei 1940 niet Adolf Hitler het "soevereine" land België is binnengevallen maar dat Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld als kapitein bij de Koninklijke Landmacht op bevel van keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het 't Sticht Utrecht daarvoor verantwoordelijk was.

Dit alles heeft weer tot gevolg gehad dat vanaf 22 oktober 1940 de "ongrondwettige" koningin Wilhelmina, haar zogenaamde dochter Juliana (wat een geruilde baby was) en haar kinderen Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943), samen met enkele "ongrondwettige" Nederlandse ministers, samen met enkele oud ministers van het niet meer bestaande Polen, samen met onder meer de volgende bestuurlijk verantwoordelijke ministers Paul-Henri Spaak (BWP/ Vooruit/PS/SP/S&D) van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Paul-Emile Janson (LP/Open Vld/MR/ALDE) van Justitie (een oom van Paul-Henri Spaak) zich hebben samengevoegd in Londen onder aansturing van Winston Churchill (vanuit Londen) en keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) met als rechterhand prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Het zijn met name deze Belgische ministers Paul-Henri Spaak van Buitenlandse Zaken en Paul-Emile Janson van Justitie die daarmee maar liefst vijf jaar lang de neutraliteit van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen hebben ondermijnd. Dit in tegenstelling met de Belgische Koning Leopold III die wilde kost wat kost het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen naleven en de neutraliteit van zijn "soevereine" land België behouden. Om die reden is de Belgische koning Leopold III samen met zijn gezin op het Belgisch grondgebied (Laken) gebleven. 

Deze samenscholende ondermijning van het Verdrag van Londen door Paul-Henri Spaak en Paul-Emile Janson en hun politieke partijen heeft de Aanval op Pearl Harbor tot gevolg gehad, waarbij 2403 Amerikanen om het leven kwamen, waardoor de Verenigde Staten vanaf 7 december 1941 betrokken is geraakt in de Tweede Wereldoorlog, wat een voortzetting is van de Eerste Wereldoorlog vanuit 't Sticht Utrecht onder bevelvoering van de opvolgende keizer en koning Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld van Heilige Roomse Rijk en Pruisen, vanuit 't Sticht Utrecht als opvolger van de op 4 juni 1941 overleden Wilhelm II van Pruisen.

Als reactie op deze samenscholende ondermijning van het Verdrag van Londen door Paul-Henri Spaak en Paul-Emile Janson heeft koning Leopold III op Belgisch grondgebied (Laken) zijn vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politiek testament, uitgebracht met daarin onder meer de volgende tekst: 

" - 8. De buitenlandse en koloniale politiek - Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties. Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt" (LEES HIER en HIER). 

Dit kwam keizer en koning Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld van het Heilige Roomse Rijk en Pruisen niet goed uit. Daarom heeft dezelfde Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld als kapitein bij de Koninklijke Landmacht in samenwerking met Paul-Henri Spaak en Paul-Emile Janson geregeld dat op 7 juni 1944, de dag na de Landing in Normandië, eerst koning Leopold III en daags daarop de koninklijke familie vanuit hun "soevereine" land België (Laken) werd gedeporteerd naar kasteel Hirschstein aan de Elbe in Saksen in het Duitse Rijk.

Drie maanden daarna op 5 september 1944 heeft Paul Henri Spaak (BWP/PES/S&D) in Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend zonder handtekening van koning Leopold III en daarmee in strijd met het in 1839 gesloten Verdrag van Londen, in strijd met de Belgische Grondwet en in strijd met het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politiek testament van koning Leopold III (LEES HIER en HIER). Op 7 maart 1945 werd koning Leopold III overgebracht naar Strobl in Oostenrijk, van waaruit hij op 1 oktober 1945 noodgedwongen verhuisde naar Pregny-Chambésy in Zwitserland, waar hij van de opvolgende Belgische regeringen Van Acker II (1945-1946), Spaak II (1946), Van Acker III (1946), Huysmans (1946-1947), Spaak III (1947-1948), Spaak IV (1948-1949), G. Eyskens I (1949-1950) en Duvieusart (1950) tot 22 juli 1950 (bijna 6 jaar lang) in "ballingschap" moest verblijven. 

Het gevolg daarvan is dat de Eerste Wereldoorlog ook na de Tweede Wereldoorlog nooit is beëindigd en vanuit de Benelux-Unie (Nederland, België, Luxemburg) vanuit de Europese Unie vanuit de Verenigde Naties onder opvolgend keizer en koning Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld van het Heilige Roomse Rijk en Pruisen met behulp van de Nederlandse Aartsbisschoppen met wereldlijke macht vanaf 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) is voortgezet.

In het jaar "0" is Jezus Christus geboren in Bethlehem in Judea. Jezus kwam als kind al in de joodse tempel van Jeruzalem, waar hij op zijn 12e zijn ouders vertelde dat hij de zoon van God was. Hij zou ook vaak op de Tempelberg hebben gepredikt (bron). Jezus werd gekruisigd door Romeinse soldaten op bevel van prefect Pontius Pilatus Volgens de evangeliën werd Jezus in het jaar 30 in Jeruzalem ter dood gebracht door middel van kruisiging. De executie vond plaats op de heuvel Golgotha en Jezus werd in de buurt daarvan begraven (bron). 

Vanaf 57v.Chr. begonnen de Romeinen aan hun veroveringstochten in Gallië. In 57v.Chr. kregen de Tungri, een andere Germaanse volksstam, de toestemming om zich te vestigen in het land van de Eburonen. De Tungri lagen samen met de Romeinen aan de basis van het ontstaan van deze nederzetting, aan deze stam heeft Tongeren ook haar naam te danken. 

Ten tijde van de Pax Romana begon een periode van betrekkelijke stabiliteit en rond 15v.Chr. verlieten de Romeinse soldaten het legerkamp en vestigden de Tungri zich in het kamp. In feite lieten de Romeinen een kant-en-klare stad achter, zo waren er verschillende verdedigingswerken aanwezig om het voormalige kamp te beschermen en was het stratenplan in dambordpatroon al aangelegd. Apostel Petrus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus keek gespannen naar de gezichten van 'Jezus' toehoorders in de synagoge van Kapernaüm (bron). Petrus woonde in deze stad; hij had hier zijn vissersbedrijf, aan de noordelijke oever van de Zee van Galilea. En veel van zijn vrienden, familieleden en zakenrelaties woonden hier. Geen wonder dat hij hoopte dat zijn stadsgenoten net zo over Jezus zouden gaan denken als hij en dat zij het ook geweldig zouden vinden om van de grootste onderwijzer dingen te leren over Gods Koninkrijk. Maar dat leek die dag niet te gaan gebeuren (bron). 

Petrus trok toen de wijde wereld in om zijn boodschap te verkondigen en over te brengen op volgelingen van Christus door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het voorjaar van het jaar 68 was Petrus in Rome en Toscane (met daarin de provincie Florence) om zijn boodschap te verkondigen en volgelingen te dopen. 

In maart 68 kwam Vindex, de gouverneur van Gallia Lugdunensis, in opstand tegen de corrupte regering van Nero: het begin van het Vierkeizerjaar, de eerste Romeinse burgeroorlog in bijna honderd jaar.

Petrus kon als gevolg daarvan in Rome en Toscane niet meer veilig zijn boodschap verkondigen en is om die reden vertrokken naar Tongeren waar de Romeinen een kant-en-klare stad hadden achtergelaten met verschillende verdedigingswerken die al vanaf 15v.Chr. door de Romeinen was verlaten en waar de Tungri (Germaanse volksstam uit de oudheid in Gallia Belgica) zich vanaf die tijd hadden gevestigd. 

Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron). Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het is dan ook geen toeval dat mijn nog in leven zijnde vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (die op 2 november 2021 is overleden maar niet kan overlijden) samen met haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (die vanaf 15 januari 2013 zijn woonadres in de hemel heeft) op 5 juli 1979 in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel voor de Rooms-Katholieke kerk is getrouwd, waarmee wij als "eenheid van man en vrouw" het sacrament van Jezus Christus hebben ontvangen. 

Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies in deze kerk kost wat kost het lied "Ave Maria" gezongen wilde hebben, wat heel schoon is gezongen door mijn nicht Ine uit Olland. Het is ook geen toeval dat het de Heilig Hart parochie is waaronder deze Sint-Petrusbasiliek valt. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies altijd het liefst een kaars voor Maria liet branden met daarop de afbeelding Maria met het Hart. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies ligt begraven op de Begraafplaats H. Martinus te Olland en voor deze Sint-Martinuskerk een wit Heilig Hartbeeld staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. 

Daarom wil de Ollandse Dorpsraad deze vanuit Jezus Christus voortgekomen typerende Rooms-Katholieke kerk in Olland behouden, waar A.M.L. (Ad) van Rooij al vanaf zijn 7 jaar (al 63 jaar lang) gewijd acoliet is en zijn vrouw Annelies collectante was. Het is dan ook geen toeval dat Maria de moeder van Jezus is die deze op komst zijnde openbaring van Petrus van het licht vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (video) al op 10 mei 2010 heeft aangekondigd, de dag van mijn "politiek asiel aanvraag" van 6 mei 2010 (ter herdenking van Pim Fortuyn) aan Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5). 

Voormalig deken Rik Palmans van Tongeren heb ik direct daarna hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Direct na het bijwonen van de "Paaswake" in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren op 8 april 2023 kregen wij dat bevestigd van een man die ons vertelde; dat hij dit zeker wist omdat zijn opa (die altijd voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft gewerkt) dat aan hem ontelbare keren heeft verteld. Deze openbaring van Petrus heeft daarmee de zeer hechte band tussen Sint-Petrus (de eerste paus) en Maria, de moeder van Jezus en God bevestigd, waarbij Jezus aan mij heeft gevraagd om deze "boodschap" van Petrus (vanuit de hemel) op aarde door te geven aan de huidige paus Franciscus met de opdracht om naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren te komen om hem als tweede paus op te volgen vanuit Tongeren (België). 

Dit omdat België als gevolg van het testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III het enige soevereine land in de wereld is (LEES HIER, HIER). Dit met de boodschap om vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren in het soevereine land België met de hulp van koning Filip van België samen met zijn oudste dochter hertogin Elisabeth van België van het Hertogdom Brabant, de gehele wereld te verlossen van de "kwaadaardige demonen in mensen" en vanuit de hemel een nieuwe wereld op te bouwen dat bestaat uit soevereine staten met als grondwet de Belgische grondwet die vanaf 25 januari 1944 grondwettelijk van kracht is, aangevuld met de tien geboden van God. 

Vanaf dat moment stoppen alle oorlogen in de gehele wereld en geeft Jezus Christus aan alle acht miljard wereldbewoners de opdracht om te stoppen met het vergiftigen van de wereld en al het geld te besteden aan het redden van de wereld waarin iedereen in goede harmonie met elkaar hun tijd en hun geld besteden aan datgene die ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van een gezond leven op aarde in volle vrijheid zonder oorlog.

Om de beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste vijftien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus(Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" vijftien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. Als de eerste vijftien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten:

1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar),

2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden),

3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden),

4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar),

5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar),

6.) vanaf 4 april 1292(2 jaar),

7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar),

8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en

9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). 

Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. 

Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. 

Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video) . Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). 

Zelfs dit teken vanuit "God" werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. 

Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. 

Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. 

Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.


Jezus Christus staat dit geen moment langer meer toe en reikt daarvoor aan huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte de volgende oplossing aan, waarin Jezus Christus aan hem het volgende verzoekt:


Beste minister-president Mark Rutte,

U bent in Jezus Christus gekomen (zie foto),

Ik wil u vragen om op grond van de inhoud van deze "waarheidsbrief" aan Ruud Rietveld (zie foto) per direct een gesprek aan te gaan met uw politieke partijgenoot Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ALDE) en zijn politieke partijgenoot voormalig Belgisch premier en huidig president Charles Michel (MR/ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) met het verzoek om op niveau van België en op niveau van de Europese Unie per direct te beslissen dat België per direct uitvoering moet geven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Mark Rutte, Alexander de Croo en Charles Michel als ook hun politieke partij "VVD/Open Vld/MR/ALDE" op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER). Daarmee heeft het land België (na 105 jaar) zijn neutraliteit en soevereiniteit weer terug met als basis de Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God. Alle landen die het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen hebben ondertekend zijn wettelijk verplicht om deze neutraliteit en soevereiniteit van België te erkennen. Daar ligt dan ook de basis dat eerst alle 27 landen van de Europese Unie en daarna alle 193 landen van de Verenigde Naties deze neutraliteit en soevereiniteit van België overnemen met dezelfde Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om per direct naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Jezus Christus vertrouwt erop dat hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister president Mark Rutte direct uitvoering geeft aan deze "Goddelijke boodschap".

In afwachting van de beslissing daarop van Mark Rutte persoonlijk, voorzien van zijn persoonlijke handtekening, te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),

wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),

wettelijk wonende in zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

Kopiehouders:

  • Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus van de Rooms-Katholiek kerk, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen naar alle bisschoppen van de Rooms-Katholieke kerk op aarde in een voor hen leesbare taal, met de opdracht om deze "Goddelijke boodschap" door alle Rooms-Katholieke priesters aan alle ruim 1,4 miljard Rooms-Katholieke gelovigen uit te dragen
  • Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, met verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen bisschoppensynode onder voorzitterschap van de thans nog in het dwergstaatje Vaticaanstaat in "ballingschap" verblijvende paus Franciscus.
  • Pastoor-deken Eric Reynders in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van het dekenaat Tongeren met het verzoek om dit door te sturen naar zijn voorganger pastoor-deken Rik Palmans aan wie ik op 10 mei 2010 heb kenbaar gemaakt dat ik op die dag vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren met een verschijning vanuit Maria een "Goddelijke opdracht" heb verkregen, die met deze "Goddelijke boodschap" is voltooit.
  • Secretaris-Generaal António Manuel van de Verenigde Naties, namens deze de Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Zwitserland, van de Verenigde Naties, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle Staatshoofden en alle Regeringen in alle 193 landen van de Verenigde Naties.
  • Nederlands Minister-President Mark-Rutte met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, aan alle ministers en staatssecretarissen in het Kabinet-Rutte IV, aan alle 150 Tweede Kamerleden, aan alle 75 Eerste Kamerleden, aan alle commissarissen van de koning, aan alle burgemeesters, aan alle watergraven en aan de voorzitters van alle Nederlandse politieke partijen.
  • Alle 150 leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen, waarvoor zij in de Tweede Kamer zitten.
  • Aan Belgisch premier Alexander De Croo met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan koning Koning Filip, aan Elisabeth van België in haar hoedanigheid als Hertogin van Brabant, aan alle ministers en staatssecretarissen in de regering-De Croo, aan alle 150 Volksvertegenwoordigers in De Kamer, aan alle 60 senatoren in de Senaat, aan de minister-president en alle ministers in de Vlaamse Regering, aan alle 124 volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement, aan de minister-president en alle ministers in de Waalse Regering, aan alle 75 Volksvertegenwoordigers in het Waals Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan alle 89 Volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering, aan alle 94 Volksvertegenwoordigers in het Parlement van de Franse Gemeenschap, aan de minister-president en alle ministers van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle 25 Volksvertegenwoordigers van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle gouverneurs, aan alle burgemeesters en aan alle voorzitters van alle Belgische politieke partijen.
  • Aan alle partijvoorzitters van in De Kamer zittende Politieke Partijen (fracties), zijnde: Bart De Wever (N-VA), Jean-Marc Nollet,Nadia Naji, Jeremie Vaneeckhout (Ecolo-Groen), Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS), Tom van Grieken (VB), Sammy Madhi (cd&v), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB), Tom Omega (Open Vld), Conner Rousseau (Vooruit), Maxime Prévot (Les Engagés), François De Smet (DéFI), Jean-Marie Louis Dedecker (Onafhankelijke) en Emir Kir (Onafhankelijke) met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen.
  • President Charles Michel van de Europese Unie als voorzitter van de Europese Raad met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen Europese Raad onder voorzitterschap van president Charles Michel met de te brengen boodschap dat per direct uitvoering zal worden gegeven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe België als EU-lidstaat en daarmee ook alle overige EU-lidstaten op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER).Tevens richten wij aan president Charles Michel van de Europese Unie het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" in een voor hen leesbare taal per direct over te brengen aan voorzitter Ursula von der Leyen en alle 27 Eurocommissarissen in de Europese Commissie van de Europese Unie en aan voorzitter Roberta Metsola en alle 705 leden in het Europees Parlement.

Vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen.

Diverse infolinks om zelf te lezen en te onderzoeken:

https://www.pateo.nl/HTML/NL/Nieuws/De-111e-verjaardag-van-de-babyruil-te-Soestdijk.htm

https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=prins%20bernhard&ordering=newest&searchphrase=all


De kruistocht van Adèle van der Plas

'Het duurt niet lang meer voor de waarheid boven tafel komt. En die waarheid is schokkend,' zegt advocate Adèle van der Plas. De strafzaak tegen haar Koerdische cliënt Hüseyin Baybasin is voor Nederlandse begrippen uniek. Het hof veroordeelde hem in 2002 tot levenslang voor een liquidatie in Turkije, maar hij heeft altijd ontkend.

https://www.crimesite.nl/de-kruistoch-van-adele-van-der-plas/

Het voorwerk van Rob Brockhus (R.I.P.)

Zie deze website: https://www.sdnl.nl/sopn.htm

Rob Brockhus en vele andere pioniers en patriotten hebben meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingen voor de SOPN in 2012. Hieronder kunt U zich inlezen wat zich reeds meer dan 11 jaar geleden, (in 2012), op politiek niveau zich afspeelde in Nederland. 

Wij bedanken hierbij Rob Brockhus (postuum) voor zijn vele en goede voorwerk van alle afgelopen jaren voor de nu nog levende mensen van vlees en bloed. Wij, De Nieuwe Media (Waarheidskrant), borduren graag voort op het werk van Rob Brockhus en zijn integere vrienden.

Speerpunten van Rob Brockhus de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

SOPN • Kamerzetel 151 • Klokkenluiders <==> SDN • Staatsschuld • Discussie • Crisisdebat

Hoe veroveren wij het recht om mee te praten in politieke discussie over de verkiezingen?


Geacht partijbestuur en kandidaten,

Aanvullend op het voorstel om in de TV-spots onderstaande vragen te stellen door verschillende kandidaten (ca. twee minuten) stel ik voor om deze voorbeeldvragen die door ons zijn geselecteerd ook tijdig in een advertentie in één landelijke krant te zetten met een eventuele verwijzing naar het tijdstip van de uitzendtijd voor politieke partijen. Ik denk dat dan de doorbraak er zal zijn om bij de meeste politieke discussies aanwezig te mogen zijn op tv en in de dagbladen. Om dat te bereiken zullen wij allen een bijdrage naar draagkracht willen leveren om die advertentie te betalen. Allemaal een tientje (of meer) maakt dat mogelijk. Gebruik dan de donatiepagina bij SOPN.

Voorstel van kandidaat Rob Brockhus voor de advertentie als bewijs voor alle politici, partijen en massamedia.

Aan Rutte (VVD):
Meneer Rutte, hoeveel kan bezuinigd worden als uw regering bij wet de staatsschuld herfinanciert tegen de huidige rente?

Aan Roemer (SP) bijvoorbeeld:
Meneer Roemer, de jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaat de SP daaraan doen? 

Aan Haersma Buma (CDA) bijvoorbeeld:
Meneer Buma: 
U dacht dat de staatsschuld was gefinancierd door Chinezen, Arabieren en Amerikanen, is dat echt zo?

Aan Jolande Sap:
Mevrouw Sap, U steunt het lenteakkoord door 30 miljard te bezuinigen, hoeveel mensen verliezen daardoor hun baan?

Aan Arie Slob:
Meneer Slob, Steeds meer burgers zijn genoodzaakt hun eten bij de voedselbank te halen. Is dat christelijk?

Aan Pechtold bijvoorbeeld:
Meneer Pechtold, u wilt flexibilisering arbeidsmarkt, welke invloed heeft dat op de lonen in een concurrerende markt?

Aan Diederik Samsom:
Meneer Samsom, de jeugdwerkloosheid in Europa stijgt enorm, past dit bij het verhogen van de AOW-leeftijd?

Aan Geert Wilders:
Meneer Wilders, u stelde dat Nederland alleen 30 miljard moet betalen aan Spanje vanwege het ESM-verdrag. Klopt dat?

Aan Marianne Thieme:
Mevrouw Thieme, U bent fel tegenstandster van ritueel slachten, maar bent u ook tegen islamitisch bankieren?

Aan de kiezer:
Geachte Kiezer, is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch?


Speerpunten:

1: De staatsschuld mag niet worden afgelost, omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.

2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.

3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.

4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.

5. De jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaan de andere partijen daaraan doen?


Kamervragenvragen van 76 kandidaten van de SOPN

P.S.

Inmiddels hebben voor een advertentie diverse kiezers en kandidaten een financiële bijdrage gestort op de rekening van de SOPN. Wij adviseren alle kandidaten, ondersteuners van de SOPN en echte democraten om dat heel snel ook te doen.

Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende partijen op 10 september, een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen op 11 september. Laat dat de NOS en andere betrokkenen weten!

Nu nog het grote verkiezingsdebat voor nieuwe partijen op 10 september 2012.


P.S.

Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

Maarten Horst vroeg Diederik Samsom (PvdA) in 2012 reeds over het uitblijven van de Tesla energiebron!

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & Dienie Kars.

Met het tot stand komen van dit artikel.

NB. Aan dit artikel wordt nog steeds gewerkt.

Er moeten nog vele deeplinks worden aangebracht in de tekst. Wij trachten met dit artikel onze (nieuwe) lezers alvast te informeren over wat er werkelijk gaande is in onze wereld en over datgene wat de grote omgekochte kranten voor ons verzwijgen of verdraaien. Steun onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media, door dit artikel te delen of door een financiële bijdrage te doen middels onze steunactie door hier te klikken.